HOTĂRÂRE nr. 495 din 5 iulie 2018pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bulzești“, la secțiunea I „Bunuri imobile“, după poziția nr. 153 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 154 și 155, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.2. La anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călărași“, la secțiunea I „Bunuri imobile“, după poziția nr. 193 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 194, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 5 iulie 2018.Nr. 495.  +  Anexa nr. 1
  COMPLETĂRI
  la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bulzești
  Secțiunea I - Bunuri imobile
  Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobândirii sau, după caz, al dării în folosințăValoarea de inventar (lei)Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
  154-Teren intravilanSuprafață = 551 mp N - Mardale Dumitra S - Mîndreanu Sabina E - DJ 643 D V - Banța Ioana Adresa: Bulzești, Strada Principală nr. 83, fost tarlaua 88, parcela 9120137.423,00Domeniul public al comunei Bulzești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 Număr carte funciară 30129 UAT Bulzești Număr cadastral 30129
  155-Teren intravilanSuprafață = 1.042 mp N - Dumitru Nistor S - drum acces E - Iordache Ion V - DJ 643 D Adresa: Înfrățirea, Strada Principală nr. 10, fost tarlaua 88, parcela 2201313.697,00Domeniul public al comunei Bulzești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2013 Număr carte funciară 30125 UAT Bulzești Număr cadastral 30125
   +  Anexa nr. 2
  COMPLETĂRI
  la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Călărași
  Secțiunea I - Bunuri imobile
  Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobândirii sau, după caz, al dării în folosințăValoarea de inventar (lei)Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
  1941.4.6.Teren extravilan neproductiv, subcategoria baltăUAT Călărași Suprafață = 46.744 mp Tarlaua 179, parcela 1248 Număr carte funciară 30279 Număr cadastral 302791991101.009,00Domeniul public al comunei Călărași, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2013 Număr carte funciară 30279
  -----