HOTĂRÂRE nr. 493 din 5 iulie 2018pentru completarea anexei nr. 50 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICLa anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Milcoiu, județul Vâlcea“ la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 și 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, la secțiunea I „Bunuri imobile“, după poziția nr. 130 se introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 131-133, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 5 iulie 2018.Nr. 493.  +  ANEXĂ
  COMPLETĂRI
  la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Milcoiu
  Secțiunea I - Bunuri imobile
  Nr. crt.Cod clasificareDenumirea bunului Elemente de identificareAnul dobândirii sau dării în folosințăValoare inventar (lei) Situația juridică actuală
  0123456
  131 Teren curți-construcțiiTehnice: S = 225 mp Descriptive: categoria de folosință curți-construcții Vecini: N-V, S-V și N-E - comuna Milcoiu, la S-E - DC Adresa: comuna Milcoiu2014697,00Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31.03.2014, C.F. nr. 35258
  132 Teren pășuneTehnice: S = 217 mp Descriptive: categoria de folosință pășune Vecini: N - număr cadastral 35266, S, E, V - Giurea Gheorghe Adresa: comuna Milcoiu2014152,00Hotărârea Consiliului Local nr. 182/31.03.2014, C.F. nr. 35268
  133 Teren pășuneTehnice: S = 1.000 mp Descriptive: categoria de folosință-pășune Vecini: N, E - DC 26, S, E - Costache Constantin, S - moștenitorii defunctului Mija Ioana, V - drum exploatare20144.200,00Hotărârea Consiliului Local nr. 41/31.10.2014, C.F. nr. 35325
  ------