HOTĂRÂRE nr. 93 din 5 iulie 2018referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018    În temeiul dispozițiilor art. 67 și art. 148 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/298 din 21.06.2018,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Senatul României:1. Consideră că prezenta propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere respectă principiile subsidiarității și proporționalității.2. Notează că temeiul juridic al propunerii se bazează pe articolul 50 din TFUE.3. Certifică validitatea formei juridice alese, aceea de directivă.  +  Articolul 2Senatul României:1. Susține introducerea și definirea clară a noțiunilor de transformare transfrontalieră, fuziune transfrontalieră și divizare transfrontalieră.2. Salută generarea de economii în materie de costuri de 12.000-19.000 euro pe operațiune și că societățile comerciale care funcționează pe piața internă ar putea economisi în total între 176 și 280 de milioane euro într-o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 5 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ADRIAN ȚUȚUIANU
    București, 5 iulie 2018.Nr. 93.-----