DECIZIA nr. 196 din 3 aprilie 2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018  Valer Dorneanu- președinte
  Marian Enache- judecător
  Petre Lăzăroiu- judecător
  Mircea Ștefan Minea- judecător
  Daniel-Marius Morar- judecător
  Mona-Maria Pivniceru- judecător
  Livia Doina Stanciu- judecător
  Varga Attila- judecător
  Patricia Marilena Ionea- magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu.1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, excepție ridicată de Michele Ceresoli în Dosarul nr. 37.978/299/2014 al Tribunalului București - Secția a V-a civilă. Excepția de neconstituționalitate constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.153D/2016.2. La apelul nominal se prezintă părțile Steluța Tuța și Mircea Lupescu, prin avocat Georgeta Dumitrescu, cu împuternicire avocațială depusă la dosar. Lipsesc autorul excepției și părțile Alexandru Vilcu, Georgeta Banciu, Nicolae Marian Manea, Ștefan Tregubleac, Ionuț Ceseuanu și Asociația de proprietari Bulevardul Dacia nr. 42, sector 1, București. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului părților Steluța Tuța și Mircea Lupescu, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, având în vedere că dispozițiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor constituționale invocate de autorul excepției. În acest sens, arată că art. 24 din Legea nr. 230/2007 nu creează discriminări și asigură posibilitatea administrării și gestionării proprietății comune, fără a se prejudicia interesele proprietarilor sau ale celor care nu sunt proprietari. De asemenea, arată că articolul de lege criticat are un conținut clar, care se referă la condițiile de cvorum ale întrunirii adunării generale a proprietarilor membri ai asociației. 4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.
  CURTEA,
  având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:5. Prin Încheierea din 25 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 37.978/299/2014, Tribunalul București - Secția a V-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Michele Ceresoli cu prilejul soluționării apelului declarat împotriva Sentinței civile nr. 8.793 din 12 mai 2015, pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul nr. 37.978/299/2014, având ca obiect anularea Procesului-verbal din 8 iulie 2014 al Adunării generale a Asociației de proprietari Bulevardul Dacia nr. 42, sector 1, București.6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, care stabilesc condițiile de cvorum necesare pentru adoptarea de hotărâri de către adunarea generală a asociației de proprietari, sunt contrare art. 16 alin. (1) și art. 44 alin. (1) și (2) din Constituție. În acest sens, arată că texul de lege criticat este discriminatoriu, întrucât proprietarii nu au dreptul la câte un vot pentru fiecare proprietate deținută, în situația în care dețin mai multe proprietăți, deși, în conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr. 230/2007, aceiași proprietari au dreptul la câte un vot pentru fiecare proprietate în parte în situația în care se adoptă anumite hotărâri privitoare la administrarea proprietății comune a imobilului. Sintagma „proprietarii membri ai asociației“ este imprecisă și generează neclarități în aplicarea textului de lege criticat. Legiuitorul ar fi trebuit să specifice că proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul la voturi egale cu ponderea pe care o dețin din cota-parte din proprietatea comună. 7. De asemenea, autorul excepției arată că dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 încalcă dreptul de proprietate, întrucât fiecare proprietar trebuie să se bucure de un număr de voturi egal cu numărul de proprietăți pe care le deține într-un imobil. În acest sens este și art. 25 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, coroborat cu art. 3 lit. f) din aceeași lege. Or, textul de lege criticat nu respectă aceeași logică legală.8. Tribunalul București - Secția a V-a civilă consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. Astfel, consideră că art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 nu creează discriminări, ci asigură posibilitatea efectivă a asociației de proprietari de a realiza administrarea și gestionarea proprietății comune, fără ca prin aceasta să fie prejudiciate interesele proprietarilor care nu au participat la adunarea generală sau ale celor care nu sunt membri ai asociației de proprietari sau ale membrilor condominiului care dețin mai multe proprietăți individuale. Susținerile referitoare la o deficiență de conținut a textului de lege criticat nu reprezintă veritabile critici de neconstituționalitate, ci se referă la interpretarea și modul de aplicare a acestor prevederi legale, invocându-se practic o insuficiență legislativă. 9. De asemenea, instanța de judecată apreciază că nu este încălcat dreptul de proprietate, având în vedere că, atât conținutul, cât și limitele dreptului de proprietate ale fiecărui membru al condominiului sunt stabilite în mod expres prin Legea nr. 230/2007, iar textul de lege se aplică tuturor membrilor asociațiilor de proprietari fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Art. 26 din legea amintită prevede că oricare dintre proprietari poate ataca în justiție hotărârile care sunt de natură să îi prejudicieze interesele.10. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.11. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, întrucât autorul excepției vizează, în realitate, interpretarea, modificarea și completarea dispozițiilor legale criticate, ceea ce nu revine competenței Curții Constituționale. 12. Avocatul Poporului arată că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale. 13. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepției de neconstituționalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:14. Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost sesizată.15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, dispoziții potrivit cărora: „(1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari (jumătate plus unu) sunt prezenți personal sau prin reprezentant legal.“16. Autorul excepției susține că dispozițiile de lege criticate sunt contrare următoarelor prevederi constituționale: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetățenilor și art. 44 alin. (1) și (2) privind dreptul de proprietate.17. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate reglementează condițiile de cvorum necesare pentru ca adunarea generală a proprietarilor membri ai asociației să poată adopta hotărâri. Critica autorului excepției se referă însă la majoritatea necesară pentru a adopta în mod legal hotărâri, respectiv numărul de voturi care revine unei persoane ce deține mai multe proprietăți în același imobil. Or, Curtea observă că acest aspect nu face obiectul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, ci al art. 25 din același act normativ, care însă nu a fost supus analizei de constituționalitate. Din contră, autorul invocă dispozițiile acestui din urmă articol de lege ca argument în favoarea criticilor pe care le formulează. 18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, excepție ridicată de Michele Ceresoli în Dosarul nr. 37.978/299/2014 al Tribunalului București - Secția a V-a civilă. Definitivă și general obligatorie.Decizia se comunică Tribunalului București - Secția a V-a civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunțată în ședința din data de 3 aprilie 2018.
  PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
  prof. univ. dr. VALER DORNEANU
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  ----