ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 18 februarie 2000privind aprobarea achiziției unui spațiu de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 21 februarie 2000  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul UNICSe aprobă achiziția de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin derogare de la dispozițiile art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, a unui imobil compus din construcții în suprafața totală de 1.200 mý și cota-parte indiviză din terenul aferent, situat în municipiul București, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, aflat în patrimoniul Societății Comerciale «Comprest» - S.A., identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. (la 08-11-2000, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 196 din 6 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 08 noiembrie 2000 )
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  Ministrul lucrărilor
  publice și amenajării
  teritoriului,
  Nicolae Noica
   +  Anexă ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Persoana          Persoana     Adresa           juridică de la     juridică care   Caracteristicile   imobilului        care se achizi-    achiziționează    tehnice ale                    tioneaza imobilul     imobilul         imobilului ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Municipiul        Societatea Comer-   Regia Autonomă   Clădiri:  București,        ciala "Comprest"    "Monitorul       Suprafața totală  sos. Panduri       - S.A.              Oficial"         = 1.200 mp  nr. 1,                                                 Suprafața desfășurată,  bl. P33,                                               pe niveluri =  sectorul 5                                             - subsol = 180 mp                                                         - parter = 450 mp                                                         - mezanin = 570 mp                                                         Cota indiviză din te-                                                         renul aferent spațiu-                                                         lui achiziționat:                                                         Cota indiviză în                                                          suprafața totală =                                                         308,5 mp                                                         Cota indiviză des-                                                         fasurata pe tipul                                                         de teren:                                                         - pe teren construit =                                                           301,1 mp                                                         - pe cai de trans-                                                           port = 7,4 mp ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----