ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 7 martie 2018pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018  Luând în considerare angajamentul asumat de Guvernul României prin Programul de guvernare aprobat pentru perioada 2018-2020 privind valorizarea adecvată a relațiilor cu diaspora,în considerarea prevederilor Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, conform cărora politicile referitoare la comunitățile istorice, dar și la diaspora de mobilitate reprezintă o prioritate atât la nivel guvernamental, cât și la nivelul autorităților locale,având în vedere solicitările numeroase primite din partea asociațiilor reprezentative ale comunităților din zona de vecinătate a României privind dificultăți majore referitoare la asigurarea de sprijin pentru păstrarea identității lingvistice, organizarea școlilor de limba română, oficierea slujbelor religioase în spații/imobile special amenajate, informarea constantă în ceea ce privește ofertele statului român pentru reîntoarcerea acasă a românilor de pretutindeni aflați în afara granițelor țării și consilierea acestora pe teme precum traficul de persoane, exploatarea prin muncă și abuzurile din partea angajatorilor din statele terțe,față de împrejurarea că se impune, complementar demersurilor diplomatice demarate și implementate la nivel guvernamental în vederea sprijinirii comunităților de români din afara granițelor, adoptarea unor măsuri cu caracter nemediat, rapid și pragmatic, în scopul sprijinirii acestor comunități,întrucât pentru asigurarea respectării principiilor eficienței, economicității și eficacității cheltuirii fondurilor publice, a principiului nediscriminării, precum și a predictibilității în raport cu gradul de realizare a obiectivelor asumate la nivelul Guvernului pentru comunitățile de români de pretutindeni se impune ca valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de tratații, reprezentare și altele asemenea să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului,dat fiind că cerințele care reclamă intervenția normativă sunt legate de necesitatea imediată de fluidizare a mecanismului de acordare a finanțărilor în domeniul românilor de pretutindeni, care în acest moment este blocat, precum și de clarificarea condițiilor de eligibilitate a cheltuielilor, astfel încât Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să poată îndeplini obiectivele aferente Programului de guvernare, în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate,deoarece, în prezent, activitatea privind derularea proiectelor este blocată, fapt care generează imposibilitatea acordării de finanțări nerambursabile pentru un număr foarte mare de proiecte, de interes strategic pentru românii din afara granițelor, ceea ce afectează grav posibilitatea de acordare de sprijin material acestora, obiectiv fundamental asumat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încă de la înființarea sa,în condițiile în care nu se adoptă măsuri urgente privind crearea cadrului legal care să permită derularea în bune condiții a proiectelor și programelor sau acțiunilor derulate în sprijinul românilor de pretutindeni, în anul financiar curent, s-ar pune în dificultate derularea finanțării proiectelor destinate românilor din afara granițelor țării și, implicit, a activității Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum și a obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.Perioada lungă de timp pe care ar presupune-o procedura parlamentară, precum și faptul că prevederile legislative necesită o corelare urgentă atât cu situația de fapt existentă în diaspora, cât și cu angajamentele asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare și Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, deblocarea acestei situații este posibilă prin modificarea de urgență a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate.Neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situației poate crea riscul de creștere incontrolabilă a nemulțumirilor cetățenilor români din diaspora cu privire la implicarea Guvernului în sprijinirea comunităților din afara granițelor țării.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară, care obligă la adoptarea acestor soluții, iar amânarea reglementării acestora ar putea conduce la blocaje în activitatea de finanțare a proiectelor destinate românilor de pretutindeni, cu repercusiuni dificil de estimat asupra comunităților românești, care mizează pe sprijinul primit din partea Guvernului României, prin faptul că nu vor putea fi alocate sume pentru executarea unor proiecte asumate atât prin Programul de guvernare, cât și prin Strategia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, se modifică și se completează după cum urmează: (la 14-07-2018, Partea introductivă din ARTICOLUL UNIC a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Ministerul pentru Românii de Pretutindeni acordă finanțări nerambursabile și alte mijloace de sprijin material și/sau financiar în limita bugetului aprobat și în condițiile prezentei legi, cu scopul de a asigura protecția drepturilor și libertăților românilor din afara granițelor, precum și de a susține, în conformitate cu dreptul internațional, protejarea și promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni, inclusiv prin exercitarea dreptului la liberă întrunire și asociere, accesul la educație și mijloace de informare în limba română, stabilirea și menținerea, dacă acestea contribuie la promovarea identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a românilor din afara granițelor, de contacte libere cu persoane fizice și juridice din România. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 2, literele b), c), d) și f) se modifică și vor avea următorulcuprins: b) acorduri de finanțare - instrumente juridice în baza cărora se realizează transferurile de fonduri nerambursabile destinate sprijinului acordat românilor de pretutindeni, indiferent de denumire sau formă: contract de finanțare nerambursabilă, protocol de colaborare, memorandum de cooperare și altele asemenea, încheiate în condițiile legii;c) program în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni și proiecte destinate îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 1;d) proiect în sprijinul românilor de pretutindeni - setul de acțiuni specifice interconectate care vizează realizarea unui obiectiv determinat privind sprijinirea comunităților de români de pretutindeni;.................................................................................................f) grantul - finanțarea cu caracter nerambursabil care nu implică furnizarea unor servicii sau produse în folosul direct al finanțatorului, în vederea utilizării acesteia de către o persoană juridică de drept public sau privat din România sau dintr-un stat terț ori de către un organism internațional în cadrul unui program, proiect sau acțiune în sprijinul românilor de pretutindeni; (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 2, literele j) și k) se abrogă. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Pot beneficia de finanțări nerambursabile asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, alte categorii de organizații neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizațiile internaționale și alte persoane fizice autorizate sau juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate, în măsura în care finanțările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea de programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.(2) Verificarea îndeplinirii condiției privind personalitatea juridică a beneficiarilor înregistrați sau constituiți în străinătate sau privind autorizarea persoanei fizice se realizează în baza documentelor justificative depuse de solicitant, în funcție de informațiile disponibile. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În scopul asigurării unității planificării strategice și a unor politici complementare la nivel guvernamental privind românii de pretutindeni, prin strategiile naționale pentru românii de pretutindeni, adoptate pentru perioade de câte 4 ani, sunt stabilite priorități tematice multianuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni..................................................................................................(3) Pentru implementarea strategiilor prevăzute la alin. (1), Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate elabora documente de politici publice prin care sunt stabilite priorități tematice anuale pentru acordarea de finanțări nerambursabile în sprijinul românilor de pretutindeni. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia de evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor evaluează propunerile de programe, proiecte sau acțiuni în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu principiile liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și tratamentului egal și cu prioritățile tematice, adoptate conform prevederilor art. 5. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 7 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) decont de cheltuieli. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Programele, proiectele și acțiunile proprii ale Ministerului pentru Românii de Pretutindeni care fac obiectul implementării directe de activități în sprijinul românilor de pretutindeni sunt aprobate în urma evaluării comisiei prevăzute la art. 6. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) – La articolul 8, alineatul (1) și literele a) și b) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Finanțările nerambursabile pot fi alocate sub forma unui grant, în temeiul unui acord de finanțare sau al unui ordin al ministrului, în funcție de forma grantului stabilită potrivit prevederilor alin. (2) și de categoria beneficiarului................................................................................................a) finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. Fondurile transferate ca granturi acordate pentru programe, proiecte sau acțiuni au destinație precisă și nu pot fi utilizate pentru alte scopuri;b) contribuții la bugetul general al unor organisme de drept public sau de drept privat, condiționate de utilizarea acestora în cadrul unor programe, proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 1. La articolul 8 alineatul (6), litera e) se abrogă.*) Notă
  *) Deoarece Legea nr. 321/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, dispozițiile art. 8 alin. (6) lit. e) se regăsesc în forma republicată la art. 12 alin. (6) lit. e).
  1^1. La articolul 12, alineatele (5)-(7) și (9) seabrogă. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 1^2. La articolul 14, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Justificarea sumelor alocate pentru implementarea directă și indirectă de programe, proiecte și acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni se realizează prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte utilizarea sumelor conform destinațiilor prevăzute în acordurile de finanțare sau, după caz, în contractele de achiziții, contractele de donații sau în decontul de cheltuieli.(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni administrează programele, proiectele sau acțiunile în sprijinul românilor de pretutindeni pentru care se acordă granturi, pe bază de rezultate, conform procedurilor și principiilor de management bazat pe rezultate, aprobate prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. Justificarea sumelor alocate prin granturi se face de către beneficiar, prin documentele prevăzute în acest sens în acordul de finanțare sau prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 1^3. La articolul 15, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni poate solicita beneficiarilor contractarea unui audit extern, acreditat conform legislației aplicabile, la finalul programului, proiectului sau acțiunii, pentru finanțări ce depășesc 1.000.000 lei. Cheltuielile de audit sunt cheltuieli eligibile și sunt prevăzute explicit în bugetul proiectului, programului sau acțiunii. În cazul în care beneficiarul grantului este o organizație internațională sau o persoană juridică de drept public, auditul se poate realiza conform regulilor respectivului beneficiar. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 1^4. La anexă, la punctul I, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins:ab) funcționarea organizațiilor românești din comunitățile istorice din afara granițelor țării și a sediilor acestora. (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 1^5. La anexă, la punctul II, litera x) se modifică și va avea următorul cuprins:x) onorarii, indemnizații, premii, burse de orice fel, cheltuieli de personal și alte asemenea cheltuieli; (la 14-07-2018, ARTICOLUL UNIC a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 ) 2. La anexă, punctul III se modifică și va avea următorul cuprins:III. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. II se vor aplica următoarele reguli:a) pentru cheltuielile privind deplasările în țară și în străinătate, referitoare la cazare, transport, indemnizații de deplasare și altele asemenea, precum și pentru onorarii, ordonatorul de credite poate stabili prin ordin normative proprii, în funcție de condițiile specifice și modul de desfășurare a programelor, proiectelor sau acțiunilor în sprijinul românilor de pretutindeni;b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la premii, cheltuieli de tratații și reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. (la 14-07-2018, Punctul 2. din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 9 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018 )

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 7 martie 2018.Nr. 12.-----