ORDIN nr. 1.573 din 23 decembrie 2016privind aprobarea modelului declarației de avere și al declarației de interese
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2017    Având în vedere Referatul de aprobare al Compartimentului integritate nr. VVV 7.632/2016,în conformitate cu prevederile art. 188 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare, ale art. 94 alin. (2^1) lit. b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei 2 Obiectiv general 3 - „Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare“, Obiectiv specific 3.1. - „Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate“, punctul 3.1.2. din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public și ale art. 3 alin. (1) lit. b) din Protocolul de cooperare între Agenția Națională de Integritate și Ministerul Sănătății nr. 20.146/ACP1006/2016,în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical și membrii consiliului de administrație, au obligația de a depune o declarație de avere conform modelului prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Persoanele cu funcții de conducere și control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical și membrii consiliului de administrație, au obligația de a depune o declarație de interese conform modelului prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Abrogat. (la 10-07-2018, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 837 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 )  +  Articolul 3^1Persoanele responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul fiecărui spital public vor transmite Ministerului Sănătății, Serviciul de integritate, până la data de 15 iunie a fiecărui an, adresa web la care pot fi vizualizate declarațiile de avere și declarațiile de interese publicate conform prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2018, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 837 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 )  +  Articolul 4Serviciul de integritate din cadrul Ministerului Sănătății are obligația de a informa spitalele publice și de a monitoriza implementarea prevederilor prezentului ordin, precum și de a publica pe site-ul Ministerului Sănătății adresele web la care pot fi vizualizate declarațiile de avere și declarațiile de interese publicate de acestea. (la 10-07-2018, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 837 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 )  +  Articolul 5Serviciul de integritate din cadrul Ministerului Sănătății informează Agenția Națională de Integritate cu privire la eventuale suspiciuni de incompatibilitate și conflict de interese în care s-ar putea afla personalul sistemului de sănătate. (la 10-07-2018, sintagma: Compartimentul de Integritate a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 837 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 )  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 632/2006 pentru aprobarea modelului declarației de interese, al declarației referitoare la incompatibilități și al declarației de avere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 9 iunie 2006.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Vlad Vasile Voiculescu
    București, 23 decembrie 2016.Nr. 1.573.  +  ANEXĂMETODOLOGIE din 23 decembrie 2016 (la 10-07-2018, Anexa a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 837 din 28 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 )