HOTĂRÂRE nr. 20 din 18 aprilie 2018privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 aprilie 2018  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și ale art. 8 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, având în vedere cadrul normativ foarte vast în domeniul administrației publice, precum și desele modificări ale reglementărilor în domeniu, care uneori au creat dificultăți în aplicare, este necesar, pentru o eficientă organizare și funcționare a administrației, elaborarea și unificarea legislației într-un Cod administrativ care să înglobeze toate actele normative în materie. Ținând cont de deciziile Curții Constituționale din România care au declarat neconstituționale o serie de prevederi din legile privind organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:a) analizarea cadrului normativ actual;b) elaborarea propunerilor de modificare, corelare și sistematizare a textelor legislative care reglementează materia;c) elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniul analizat;d) centralizarea, în vederea examinării, a inițiativelor legislative care reglementează materia;e) Comisia poate avea rol de inițiator al propunerilor legislative în domeniul care face obiectul Comisiei, organizează dezbaterile asupra acestora și întocmește rapoartele pe care le va înainta celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 393 din 6 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 9 iulie 2018, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 1 lit. e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ sunt neconstituționale.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, începând cu data de 9 iulie 2018, dispozițiile art. 1 lit. e) teza întâi din Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Codului administrativ sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice în data de 23 august 2018, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 2(1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 15 membri, desemnați de grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat, potrivit configurației politice. (2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din președinte, un vicepreședinte și un secretar, aleși în prima ședință din rândul membrilor Comisiei.(3) Componența Comisiei și componența biroului acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.(5) Convocarea ședințelor Comisiei se face cu cel puțin o zi înainte de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.  +  Articolul 3(1) Ședințele Comisiei sunt, de regulă, publice.(2) Condițiile în care reprezentanții mass-mediei au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.  +  Articolul 4(1) Pentru ca ședințele Comisiei să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.  +  Articolul 5Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei vor fi cuprinse într-un regulament propriu, înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea Comisiei.  +  Articolul 6Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni de la data înființării, cu posibilitatea prelungirii termenului de către Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui Comisiei.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 18 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 18 aprilie 2018.Nr. 20.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului
  pentru elaborarea Codului administrativ
  I. Componența1. Domnul senator Preda Radu-Cosmin, Grupul parlamentar al PSD2. Domnul senator Pavel Marian, Grupul parlamentar al PSD3. Domnul senator Benea Adrian-Dragoș, Grupul parlamentar al PSD4. Domnul deputat Călin Ion, Grupul parlamentar al PSD5. Domnul deputat Halici Nicușor, Grupul parlamentar al PSD6. Domnul deputat Ciolacu Ion-Marcel, Grupul parlamentar al PSD7. Doamna deputat Bucura-Oprescu Simona, Grupul parlamentar al PSD8. Domnul deputat Roman Florin-Claudiu, Grupul parlamentar al PNL9. Domnul deputat Dobre Victor Paul, Grupul parlamentar al PNL10. Domnul senator Toma Cătălin Dumitru, Grupul parlamentar al PNL11. Doamna senator Presadă Florina-Raluca, Grupul parlamentar al USR12. Domnul senator Cseke Attila-Zoltan, Grupul parlamentar al UDMR13. Domnul senator Sibinescu Ionuț, Grupul parlamentar ALDE14. Domnul deputat Pașcan Emil-Marius, Grupul parlamentar al PMP15. Domnul deputat Vasile Daniel, Grupul parlamentar al minorităților naționaleII. Componența biroului Comisiei:Președinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PSDVicepreședinte, deputat/senator, Grupul parlamentar al PNLSecretar, deputat/senator, Grupul parlamentar ALDE
  ----