ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008  Situația extraordinară, prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de adaptare la condițiile socioeconomice existente a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la definirea extinsă a condominiilor, în vederea constituirii legale a asociațiilor de proprietari din condominii.Având în vedere că există foarte mulți proprietari din ansamblurile rezidențiale nou-construite care nu se pot constitui în asociații de proprietari, deoarece instanțele nu le recunosc acest drept pe baza prevederilor legale în vigoare, acestea fiind neclare și împiedicând, în practică, recunoașterea asociațiilor de proprietari din alte forme de condominii,luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgență a prezentei reglementări conduce la imposibilitatea constituirii asociațiilor de proprietari din anumite condominii/ansambluri rezidențiale, fapt ce duce la imposibilitatea de a se încheia contracte pentru utilități în ansamblurile rezidențiale respective, și ținând cont că mulți proprietari vor fi lăsați fără căldură, electricitate și apă în anotimpul rece,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea locuinței nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) și j), cu următorul cuprins:i) CondominiuImobilul format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele proprietăți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru fiecare unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz. Constituie condominiu:– un corp de clădire multietajat sau, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;– un ansamblu rezidențial format din locuințe și construcții cu altă destinație, individuale, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care proprietățile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comună forțată și perpetuă. (la 12-10-2009, Litera i) a Articolului 2 din Punctul 1., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 09 octombrie 2009 ) j) Unitate individualăUnitate funcțională, componentă a unui condominiu, formată din una sau mai multe camere de locuit și/sau spații cu altă destinație situate la același nivel al clădirii sau la niveluri diferite, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, având acces direct și intrare separată, și care a fost construită sau transformată în scopul de a fi folosită, de regulă, de o singură gospodărie. În cazul în care accesul la unitatea funcțională sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta trebuie să fie asigurat printr-o cale de acces sau servitute de trecere, menționate obligatoriu în actele juridice și înscrise în cartea funciară. (la 12-10-2009, Litera j) a Articolului 2 din Punctul 1., Articolul UNIC a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 09 octombrie 2009 ) 2. La articolul 5, după alineatul 4 se introduc două noi alineate, alineatele 5 și 6, cu următorul cuprins:Construcțiile de locuințe se pot amplasa, după caz, pe terenuri aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului și/sau al unităților administrativ-teritoriale, identificate printr-un singur număr cadastral și număr de carte funciară, în condițiile legii. Beneficiarul/investitorul trebuie să dețină și să probeze un drept real asupra terenului destinat amplasării construcțiilor de locuințe, cu actele de proprietate și extrasul de carte funciară pentru informare.3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^1Locuințele și unitățile individuale pot fi înstrăinate și dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute. Dreptul de proprietate comună, forțată și perpetuă asupra părților comune ale unui imobil se valorifică numai împreună cu dreptul de proprietate exclusivă care poartă asupra acestuia sau a unei părți determinate din acesta.Dovada dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale asupra unei unități de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate și a extrasului de carte funciară pentru informare.4. Abrogat. (la 12-10-2009, Punctul 4. din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 09 octombrie 2009 ) 4^1. După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 61^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 61^1Prevederile art. 35 se aplică tuturor proprietarilor din cadrul condominiilor definite la art. 2 lit. i). (la 12-10-2009, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 09 octombrie 2009 ) 5. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 65^1Terenurile cu sau fără construcții care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral și număr de carte funciară, după caz.6. Abrogat. (la 12-10-2009, Punctul 6. din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 310 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 09 octombrie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice și locuințelor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 decembrie 2008.Nr. 210.-----