HOTĂRÂRE nr. 558 din 2 iulie 2014privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 14 iulie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Sighișoara" și ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coșlariu-Simeria",Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*). Notă *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională. Notă
  Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 428 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 27 iunie 2016, se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Notă
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
  Notă
  Conform pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 472 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 9 iulie 2018, se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, cu completările ulterioare, conform planului de amplasament prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
   +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Teiuș, Sebeș, Vințu de Jos, Alba Iulia - județul Alba, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever, Brăteiu, Mediaș, Laslea, Hoghilag și Ațel - județul Sibiu, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, este prevăzută în anexa nr. 3. (la 09-07-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 472 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 09 iulie 2018 )  +  Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităților Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, în cuantum total de 8.838.399,42 lei, sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în limita sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, la capitolul 84.01 - "Transporturi", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.03. "Programe din fondul de coeziune (FC)".  +  Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, de interes național, prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 5Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzută la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoștința publică prin afișare la sediul consiliilor locale și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 09-07-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 472 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 09 iulie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Ioan Rus
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 2 iulie 2014.Nr. 558.  +  Anexa nr. 2LISTAcuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul deexpropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitarea linieic.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IVpaneuropean, pentru circulația trenurilor cu vitezamaximă de 160 km/h - secțiunileSighișoara-Coșlariu și Coșlariu-Simeria",situate pe raza localităților Laslea, Hoghilag, Ațel, Alma, Brăteiu,Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - județulSibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, AlbaIulia, Sebeș, Vințu de Jos - județul Alba, proprietarii saudeținătorii acestora, precum și sumele individualeaferente despăgubirilor
  Nr. crt.         Județul           U.A.T.           Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului        Supra-fața totală(mp)       Catego- ria de folo- sință       Nr. ca- dastral/ Nr. carte funciară       Tarlaua/ Parcela          Poziția față de localitate       Supra-fața de ex-pro- priat (mp)      Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)    Construcțiide expro- priat (împrejmu- iri) (ml)     Con- struc-ții expro-priat (mp)     Con- struc-ții deexpro-priat (mc)     Con- struc-ții deexpro-priat (buc.)    Valoarea despăgu- birii construc- ției conform Legii nr. 255/2010 (lei)  Valoarea despăgu- birii totale (lei)      
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  1    SIBIU    Laslea    PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)        N        T5/35/1    extravilan    628    18,84                         18,84
  2    SIBIU    Laslea    PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     6000   A        T5/32/40    extravilan    63    11,97                        11,97
  3 SIBIU Laslea GROZAVU GHEORGHE 6600A  T3/7/19 extravilan 378 71,82      71,82
  4    SIBIU    Laslea    PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)        N        T3/8    extravilan    1226    36,78                        36,78
  5    SIBIU    Laslea    PRIMĂRIA LASLEA (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)        N        T8/447/1    extravilan    14    0,42                        0,42
  6  SIBIU  Laslea  RUSU ELENA, RUSU IOAN, RUSU DOREL   3000 F    T8/83/3  extravilan  11  1,10            1,10
  7  SIBIU  Laslea  RUSU ELENA, RUSU IOAN, RUSU DOREL   2000 F    T8/83/3/1  extravilan  17  1,70            1,70
  8  SIBIU  Laslea  DAVID VIORICA, VIRCA ELENA, PUICA MARIA   5000 F    T8/83/4  extravilan  54  5,40            5,40
  9 SIBIU Laslea MIRUȚ GHEORGHE 5000F  T8/83/5 extravilan 48 4,80      4,80
  10 SIBIU Laslea ARSENE STELIAN 7000F  T8/83/6 extravilan 42 4,20      4,20
  11  SIBIU  Laslea  FAGHIURA GHEORGHE, LĂCĂTARU AURELIA, CARTAS GEORGETA   7000 F    T8/83/8  extravilan  31  3,10            3,10
  12 SIBIU Laslea POTRA ANA 7000F  T8/83/9 extravilan 34 3,40      3,40
  13  SIBIU  Laslea  MITRACHE DORINA, BURNETE ION, BURNETE CORNEL   3000 F    T8/83/14  extravilan  10  1,00            1,00
  14 SIBIU Laslea MITRACHE DORINA 6000F  T8/83/15 extravilan 178 17,80      17,80
  15 SIBIU Laslea HEGBELY ELENA 4000F  T8/83/16 extravilan 199 19,90      19,90
  16 SIBIU Laslea BUNOARA RODICA ELENA 3000F  T8/83/17 extravilan 101 10,10      10,10
  17  SIBIU  Laslea  POPA CONSTANTIN, DOBRESCU ELENA   5000 P    T8/83/8  extravilan  56  16,24            16,24
  18 SIBIU Laslea ONIȚIU AURELIA 7000F  T8/83/23 extravilan 31 3,10      3,10
  19 SIBIU Laslea DILIMAN ALEXANDRU 7000F  T8/83/24 extravilan 21 2,10      2,10
  20 SIBIU Laslea MARTINI SUSANA 5000A  T8/59/1 extravilan 83 15,77      15,77
  21   SIBIU   Laslea   TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEILOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII    5000  A      T8/59/3   extravilan   11   2,09                  2,09
  22 SIBIU Laslea BISERICA EVANGHELICĂ 12000A  T8/59/4 extravilan 565 107,35      107,35
  23  SIBIU  Laslea  MITRACHE MARIN, MITRACHE DORINA   10500 A    T7/46/1/2  extravilan  34  6,46            6,46
  24 SIBIU Laslea MEDREA AL. MARIA 7600A  T7/46/1/3 extravilan 122 23,18      23,18
  25  SIBIU  Laslea  MITRACHE MARIN, MITRACHE DORINA 20300 A    T7/46/1/4  extravilan  374  71,06            71,06 
  26  SIBIU  Laslea  ONEA IOAN, ONEA EUGENIA   14700 A   100980 T7/46/1/5  extravilan  294  55,86            55,86 
  27  SIBIU  Laslea  PUICA A. MARIA   10000 A    T7/46/1/6  extravilan  264  50,16            50,16 
  28  SIBIU  Laslea  DAVID VIORICA, VIRCA ELENA, PUICA MARIA 2400 A    T7/46/1/7  extravilan  70  13,30            13,30 
  29 SIBIU Laslea POPA MARIOARA 20300A  T7/46/1/8 extravilan 433 82,27      82,27
  30 SIBIU Laslea PIȘTEA DUMITRU 3010A 100982T7/46/1/8 extravilan 73 13,87      13,8
  31 SIBIU Laslea GOCICĂ NICOLAE 19700A  T7/46/1/10 extravilan 382 72,58      72,58
  32 SIBIU Laslea SAVA CIOROGAR TOMA 11300A  T7/46/1/11 extravilan 155 29,45      29,45
  33 SIBIU Laslea VULTURAR LIVIU 7700A  T7/46/1/12 extravilan 50 9,50      9,50
  34 SIBIU Laslea COMIZA AURA 20300A  T7/46/1/13 extravilan 41 7,79      7,79
  35    SIBIU    Laslea    FORȚIU MARIA, HOFNĂR VIORICA, FORȚ VIOREL, FORȚIURODICA, SCHULLER ION, FORȚ IOAN     16200   A        T6/37/1    extravilan    251    47,69                        47,69
  36    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     6323   N        T51/992    extravilan    1091    32,73                        32,73
  37 SIBIU Hoghilag ZOLTAN R. MARIA 3000A  T51/990/17 extravilan 224 42,56      42,56
  38 SIBIU Hoghilag COȘCODAR COSMIN 6200A 100272T52/1013/13extravilan 180 34,20      34,20
  39 SIBIU Hoghilag CIOCAN MARIA 3322A 100416T52/1013/12extravilan 131 24,89      24,89
  40  SIBIU  Hoghilag  ARDEȘ MIHAI, ARDEȘ IULIA-VIVIANA 4500 A    T52/1013/11 extravilan  182  34,58            34,58 
  41  SIBIU  Hoghilag  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU ALINA-MARIA 5000 A    T52/1013/10 extravilan  196  37,24            37,24 
  42  SIBIU  Hoghilag  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU ALINA-MARIA 5300 A    T52/1013/9  extravilan  197  37,43            37,43 
  43  SIBIU  Hoghilag  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU ALINA-MARIA 15600 A    T52/1013/8  extravilan  483  91,77            91,77 
  44  SIBIU  Hoghilag  TODUT CORNEL, TODUT IOAN, STEFAN ELENA 14400 A    T52/1013/7  extravilan  298  56,62            56,62 
  45 SIBIU Hoghilag DUDAȘ A. ANDREI 5700A  T52/1013/6 extravilan 127 24,13      24,13
  46 SIBIU Hoghilag PUICA A. CORNELIA 5100A  T52/1013 extravilan 118 22,42      22,42
  47 SIBIU Hoghilag PETRI CAROLINA, PETRI AUREL 5000A  T52/1013/3 extravilan 114 21,66      21,66
  48  SIBIU  Hoghilag  ȘANCU NICOLAE, ȘANCU ALINA-MARIA 19367 A   100981 T52/1013/1,T52/1013/3 extravilan  48  9,12            9,12 
  49    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**) 3306   N        T52/1018/ 70/1   extravilan    3306    99,18                        99,18   
  50 SIBIU Hoghilag COSTEA VASILE 1981A  T52/1018/11extravilan 897 170,43      170,43
  51  SIBIU  Hoghilag  ALMĂȘAN ȘTEFAN, VIOREANU MARIA 1981 A    T52/1018/12 extravilan  432  82,08            82,08 
  52  SIBIU  Hoghilag  FLOREA IOAN, RUCĂREAN MARIA,COZARIZ ELENA 1982 A    T52/1018/13 extravilan  310  58,90            58,90 
  53 SIBIU Hoghilag BĂLAN CLAUDIU 1981A  T52/1026/14extravilan 72 13,68      13,68
  54 SIBIU Hoghilag STOICA C. CORNELIA 1981A  T52/1026/15extravilan 49 9,31      9,31
  55  SIBIU  Hoghilag  STOICA GHE. EUGEN   1982 A    T52/1018/16 extravilan  39  7,41            7,41 
  56  SIBIU  Hoghilag  MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE 1981 A    T52/1018/17 extravilan  34  6,46            6,46 
  57  SIBIU  Hoghilag  MAILAT T. GHEORGHE, MAILAT T. RUSALIM, GRAUNTE GHEORGHE 1981 A    T52/1018/18 extravilan  30  5,70            5,70 
  58 SIBIU Hoghilag GRĂUNTE N.GHEORGHE 1982A  T52/1018 extravilan 27 5,13      5,13
  59 SIBIU Hoghilag GRĂUNTE GHE. GHEORGHE 1981A  T52/1018/20extravilan 23 4,37      4,37
  60  SIBIU  Hoghilag  MARCOȘ GH. GHEORGHE   1981 A    T52/1018/21 extravilan  20  3,80            3,80 
  61    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**) 1982   A        T52/1018/22   extravilan    40    7,60                        7,60   
  62  SIBIU  Hoghilag  NICULA D. ANA   1981 A    T52/1018/23 extravilan  15  2,85            2,85 
  63  SIBIU  Hoghilag  RUPA IORDAN, RUPA ADOLF RUPA MARTIN, RUPA DUMITREANA  1981 A    T52/1018/24 extravilan  15  2,85            2,85
  64    SIBIU    Hoghilag    STOICA NICOLAE, SUSAN VIOLETA-SOFIA, STOICA EUSEBIU, STOICA VASILE, DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA    1982   A        T52/1018/25   extravilan    16    3,04                        3,04
  65    SIBIU    Hoghilag    STOICA NICOLAE, SUSAN VIOLETA-SOFIA, STOICA EUSEBIU, STOICA VASILE, DÎRJAN VASILE, MAILAT RAVECA    1981   A        T52/1018/26   extravilan    16    3,04                        3,04
  66 SIBIU Hoghilag STOICA GHE. MIOARA 1981A  T52/1018/27extravilan 16 3,04      3,04
  67 SIBIU Hoghilag STOICA CAMELIA 1982A  T52/1018/28extravilan 15 2,85      2,85
  68 SIBIU Hoghilag CĂLĂU VASILE 1981A  T52/1018/29extravilan 15 2,85      2,85
  69 SIBIU Hoghilag RUPA A. MARIA 1981A  T52/1018/30extravilan 14 2,66      2,66
  70 SIBIU Hoghilag FURDUI A. ELENA 1982A  T52/1018/31extravilan 13 2,47      2,47
  71 SIBIU Hoghilag GRĂDINAR A. SAVETA 1981A  T52/1018/32extravilan 13 2,47      2,47
  72 SIBIU Hoghilag RUPA R. IOAN 1981A  T52/1018/33extravilan 12 2,28      2,28
  73 SIBIU Hoghilag RUPA I. COSMINA 1982A  T52/1013/34extravilan 12 2,28      2,28
  74 SIBIU Hoghilag TULI S. VASILICA 1981A  T52/1018/35extravilan 11 2,09      2,09
  75 SIBIU Hoghilag MAILAT P. EMIL 1981A  T52/1018/36extravilan 11 2,09      2,09
  76   SIBIU   Hoghilag   DÎRLOȘAN MARINEL, MAILAT IANCU, MAILAT MARIA, SUSAN OTILIA, MAILAT EMIL    1982  A      T52/1018/36  extravilan   10   1,90                  1,90
  77 SIBIU Hoghilag ZOLTAN R. MARIA 1981A  T52/1018/37extravilan 10 1,90      1,90
  78 SIBIU Hoghilag ZOLTAN M. IOAN 1981A  T52/1018/38extravilan 10 1,90      1,90
  79 SIBIU Hoghilag MAILAT GHE. ANA 1982A  T52/1018/39extravilan 9 1,71      1,71
  80 SIBIU Hoghilag BUHAZI I. IOAN 1981A  T52/1018/40extravilan 9 1,71      1,71
  81 SIBIU Hoghilag STOICA R. VIRGINIA 1981A  T52/1018/41extravilan 9 1,71      1,71
  82  SIBIU  Hoghilag  ARDEȘ MIHAI, ARDEȘ IULIA-VIVIANA   1982 A    T52/1018/42 extravilan  9  1,71            1,71
  83 SIBIU Hoghilag RUPA IOAN, RUPA FLORIN 1981A  T52/1018/43extravilan 8 1,52      1,52
  84 SIBIU Hoghilag STOICA I. ALEXANDRINA 1981A  T52/1018/44extravilan 8 1,52      1,52
  85  SIBIU  Hoghilag  ARDEȘ MIHAI, ARDEȘ IULIA-VIVIANA   1981 A    T52/1018/45 extravilan  8  1,52            1,52
  86 SIBIU Hoghilag FICA GHE. LETIȚIA 1981A  T52/1018/46extravilan 8 1,52      1,52
  87 SIBIU Hoghilag SUSAN A. MARIA 1981A  T52/1018/47extravilan 8 1,52      1,52
  88 SIBIU Hoghilag BUHAZI R. IRINA 1982A  T52/1018/48extravilan 8 1,52      1,52
  89  SIBIU  Hoghilag  STOICA CORNEL, STOICA VASILE, ZĂMĂCĂU MARIA   1981 A    T52/1018/49 extravilan  8  1,52            1,52
  90 SIBIU Hoghilag RUPA I. DUMITRIANA 1981A  T52/1018/50extravilan 6 1,14      1,14
  91 SIBIU Hoghilag RUPA I. MARTIN 1982A  T52/1018/51extravilan 4 0,76      0,76
  92 SIBIU Hoghilag DUMA ANGELA-GABRIELA 1981A  T52/1018/53extravilan 2 0,38      0,38
  93    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     5130   N        T54/1060/1    extravilan    5130    153,90                        153,90
  94  SIBIU  Hoghilag  DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI HOGHILAG  123726 A    T54/1070/2  extravilan  2294  435,86            435,86
  95    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     9406   A        T59/1062    extravilan    1329    252,51                        252,51
  96    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     1827   N        T59/1064/1    extravilan    1707    51,21                        51,21
  97    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     3876   N        T59/1143    extravilan    205    6,15                        6,15
  98    SIBIU    Hoghilag    NICULA ANA, GRECU MARIA, DANCU EUGENIA, PREDA EMIL, PREDA ZAHARIA, MĂRGINEANU AURELIA, COSTEA ELENA     23000   A        T59/1141/1    extravilan    994    188,86                        188,86
  99  SIBIU  Hoghilag  PENȚIA INOCENȚIU-GHEORGHE   3486 A    T59/1141/2/2 extravilan  107  20,33            20,33 
  100  SIBIU  Hoghilag  PENȚIA MARIA-VALERIA   3497 A    T59/1141/2/1 extravilan  95  18,05            18,05 
  101  SIBIU  Hoghilag  COLDEA VASILE, CHELEMEN ILEANA, CRISTEA MARIOARA   11000 A    T59/1141/3  extravilan  321  60,99            60,99
  102 SIBIU Hoghilag SIMUȚ ELENA 5600F  T59/1141/4 extravilan 175 17,50      17,50
  103 SIBIU Hoghilag FLORICEL IOAN 5000A  T59/1141/5 extravilan 166 31,54      31,54
  104 SIBIU Hoghilag ALDEA SAMOILĂ, ALDEA VASILE 8000A  T59/1141/6 extravilan 197 37,43      37,43
  105 SIBIU Hoghilag ALDEA SAMOILĂ, ALDEA ION 8000A  T59/1141/7 extravilan 384 72,96      72,96
  106 SIBIU Hoghilag TIȚAN NICOLAE 5000A  T59/1141/8 extravilan 258 49,02      49,02
  107   SIBIU   Hoghilag   IVAN VASILE, IVAN GHEORGHE, IVAN LETIȚIA, FABRICHI LETIȚIA, IVAN VIOREL    6400  A      T59/1149/9   extravilan   235   44,65                  44,65
  108 SIBIU Hoghilag SAVA VERONICA 5700F  T59/1145/8 extravilan 1432 143,20      143,20
  109 SIBIU Hoghilag AVRAM IULIUS, AVRAM STELIAN 15555A 2101T59/1149 extravilan 3314 629,66      629,66
  110 SIBIU Hoghilag PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG 2000F  T53/1051 extravilan 939 93,90      93,90
  111    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     11692   F        T53/1059    extravilan    4275    427,50                        427,50
  112    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     269   N        T53/1033/1    extravilan    55    1,65                        1,65
  113 SIBIU Hoghilag PAROHIA ORTODOXĂ HOGHILAG 1500F  T53/1031 extravilan 239 23,90      23,90
  114    SIBIU    Hoghilag    PRIMĂRIA HOGHILAG (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     1205   F        T53/1031/1    extravilan    9    0,90                        0,90
  115  SIBIU  Ațel  PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL AUGUSTAN 20000 A    T111/2625/ 12/9 extravilan  1833  348,27            348,27 
  116  SIBIU  Ațel  PITTERS PETRU sen.   7700 A    T111/2625/ 12/8 extravilan  304  57,76            57,76 
  117  SIBIU  Ațel  KRESTEL IOAN OTTO   7000 A    T111/2625/ 12/7 extravilan  288  54,72            54,72 
  118  SIBIU  Ațel  S.C. HODOȘ - S.R.L. AȚEL   6500 A   100344 T111/2625/ 12/8 extravilan  257  48,83            48,83 
  119  SIBIU  Ațel  SCHULLER KATHARINA   10000 A    T111/2625/ 12/4 extravilan  497  94,43            94,43 
  120  SIBIU  Ațel  KRESTEL ANDREI   5000 A    T111/2625/ 12/3 extravilan  188  35,72            35,72 
  121  SIBIU  Ațel  PITTERS STEFAN   10000 A    T111/2625/ 12/2 extravilan  438  83,22            83,22 
  122  SIBIU  Ațel  SCHUSTER JOHANN   10000 A    T111/2625/ 12/1 extravilan  500  95,00            95,00 
  123  SIBIU  Ațel  S.C. AGROFERM - S.R.L.   41800 A    T111/2625/ 11 extravilan  1249  237,31            237,31 
  124  SIBIU  Ațel  HĂLMACIU LETIȚIA   5000 A    T111/2625/ 10 extravilan  126  23,94            23,94 
  125 SIBIU Ațel S.C. HODOȘ - S.R.L. AȚEL 47500A 100356T111/2625/9extravilan 1676 318,44      318,44
  126  SIBIU  Ațel  S.C. HODOȘ - S.R.L. AȚEL   28046 A   100349 T109/2603/ 26 extravilan  1094  207,86            207,86 
  127  SIBIU  Ațel  CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU, CRĂCIUN DANIELA 28048 A   100131 T109/2603/ 25 extravilan  854  162,26            162,26 
  128    SIBIU    Ațel    PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     258   N        T109/2604    extravilan    211    6,33                        6,33
  129  SIBIU  Ațel  CRĂCIUN MIHAI-CORNELIU, CRĂCIUN DANIELA 9508 A   100130 T109/2603/ 24 extravilan  293  55,67            55,67 
  130   SIBIU   Ațel   TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEILOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII    99  N      T109/2604/1  extravilan   99   2,97                  2,97
  131  SIBIU  Ațel  FLOREA EMIL   5200 A    T109/2603/ 23 extravilan  202  38,38            38,38 
  132  SIBIU  Ațel  DAN OLIVIA   10800 A    T109/2603/ 22 extravilan  405  76,95            76,95 
  133  SIBIU  Ațel  CRIȘAN ANICA   5600 A    T109/2603/ 21 extravilan  199  37,81            37,81 
  134  SIBIU  Ațel  PRECUP MARGHILOMAN, PRECUP GHEORGHE 8300 A    T109/2603/ 20 extravilan  224  42,56            42,56 
  135  SIBIU  Ațel  PAȘCALĂU GHEORGHE   5800 A    T109/2603/ 19 extravilan  187  35,53            35,53 
  136  SIBIU  Ațel  S.C. AGRIPUNCT INVESTIȚII - S.R.L. AȚEL 2500 A   100418 T109/2603/ 18 extravilan  78  14,82            14,82 
  137  SIBIU  Ațel  CÎNDEA VASILE, CÎNDEA GHEORGHE 7900 A    T109/2603/ 17 extravilan  258  49,02            49,02 
  138  SIBIU  Ațel  FLOREA NICOLAE   1200 A    T109/2603/ 17 extravilan  41  7,79            7,79 
  139  SIBIU  Ațel  FLOREA ZAHARIE, FLOREA GHEORGHE 2400 A    T109/2603/ 17/1 extravilan  83  15,77            15,77 
  140  SIBIU  Ațel  CRĂCIUN ANA   11200 A    T109/2603/ 16 extravilan  409  77,71            77,71 
  141  SIBIU  Ațel  ȘERBAN VICTOR, ȘERBAN IOAN   4000 A    T109/2603/ 15 extravilan  154  29,26            29,26 
  142  SIBIU  Ațel  ZAPODEAN SOFIA   7300 A    T109/2603/ 14 extravilan  270  51,30            51,30 
  143  SIBIU  Ațel  CHIȘU IOAN   3600 A    T109/2603/ 13 extravilan  127  24,13            24,13 
  144  SIBIU  Ațel  SUCIU VARVARA, MAN MARIA, NEGRU VICTORIA 2100 A    T109/2603/ 12 extravilan  77  14,63            14,63 
  145  SIBIU  Ațel  MAN GHEORGHE, CÎNDEA VASILE   10500 A    T109/2603/ 11 extravilan  459  87,21            87,21 
  146  SIBIU  Ațel  GIURGIU IOAN   4974 A   100109 T109/2603/ 11/1 extravilan  215  40,85            40,85 
  147  SIBIU  Ațel  STAN LEONTINA   4974 A   100304 T109/2603/ 11/2 extravilan  219  41,61            41,61 
  148 SIBIU Ațel PASCU STELUȚA, SAVU IOAN 4200A  T109/2603/9extravilan 188 35,72      35,72
  149  SIBIU  Ațel  RUJA PETRU, RUJA IOAN, POPESCU LEONTINA   5800 A    T109/2603/8 extravilan  268  50,92            50,92
  150  SIBIU  Ațel  ȚOȚEA EUGENIA, ȚOȚEA IOAN, ȚOȚEA SOFIA, ȚOȚEA MARIA   1000 A    T109/2603/7 extravilan  48  9,12            9,12
  151  SIBIU  Ațel  POPA IOAN-OVIDIU, POPA TITU,DUMITRU VIORICA 2700 A    T109/2587/ 19 extravilan  97  18,43            18,43 
  152 SIBIU Ațel AFLAT LILIANA, AFLAT TEODOR 3100A 100533T109/2603/5extravilan 19 3,61      3,61
  153   SIBIU   Ațel   CÂNDEA VICTOR, NEGHIRLA MARIA, DORNEAN MINODORA, SAVU ELISABETA    11100  A      T109/2603/5  extravilan   202   38,38                  38,38
  154    SIBIU    Ațel    PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     756   N        T109/2604/2   extravilan    588    17,64                        17,64
  155 SIBIU Ațel NOGHI IOAN 9600A  T109/2603/3extravilan 504 95,76      95,76
  156  SIBIU  Ațel  RUJA PETRU, RUJA IOAN, POPESCU LEONTINA   11000 A    T109/2603/2 extravilan  630  119,70            119,70
  157 SIBIU Ațel SZABO SUSANA 10500A  T109/2603/1extravilan 610 115,90      115,90
  158 SIBIU Ațel BOZEȘAN SOFIA 10500F  T109/2602 extravilan 655 65,50      65,50
  159  SIBIU  Ațel  HĂLMACI GHEORGHE   2000 A    T105/2570/ 32 extravilan  56  10,64            10,64 
  160 SIBIU Ațel IBĂȘFĂLEAN VASILE 2000A  T105/2570/1extravilan 61 11,59      11,59
  161 SIBIU Ațel CHEȘCHEȘ IOAN jun. 2000A  T105/2570/2extravilan 61 11,59      11,59
  162 SIBIU Ațel COROJA EMIL 3000A 100265T105/2570/3extravilan 95 18,05      18,05
  163 SIBIU Ațel NOGHI IOAN 9300A  T105/2570/4extravilan 384 72,96      72,96
  164 SIBIU Ațel PAȘCALĂU NICOLAE 6500A  T105/2570/5extravilan 368 69,92      69,92
  165  SIBIU  Ațel  MERCA NICOLAE   2500 F    T105/2570/ 5/1 extravilan  152  15,20            15,20 
  166 SIBIU Ațel GHERAN IOAN 5600A  T105/2575/7extravilan 318 60,42      60,42
  167 SIBIU Ațel IAGĂRU CRISTIAN 600A 100302T105/2570/7extravilan 34 6,46      6,46
  168  SIBIU  Ațel  NOBIL FLORENTINA, ȘTIRBEȚI IOAN   5800 A    T105/2570/8 extravilan  324  61,56            61,56
  169 SIBIU Ațel PAȘCALĂU PASCU 5800A  T105/2570/9extravilan 329 62,51      62,51
  170  SIBIU  Ațel  MARCOȘ TEOFIL, VEREȘ OLIMPIA, LUPȘA EUGENIA 5800 A    T105/2570/ 10 extravilan  375  71,25            71,25 
  171 SIBIU Ațel MATIȘ MARIA 3500A  T105/2570/6extravilan 244 46,36      46,36
  172  SIBIU  Ațel  MOLDOVAN GHEORGHE   1500 A    T105/2570/ 12 extravilan  110  20,90            20,90 
  173  SIBIU  Ațel  FLOREA VASILE   2800 A    T105/2578/ 13 extravilan  198  37,62            37,62 
  174   SIBIU   Ațel   SULEA FLOAREA, PAȘCALAU GHEORGHE, PAȘCALĂU GAVRILĂ, PAȘCALĂU IOAN 2800  A      T105/2570/ 14  extravilan   221   41,99                  41,99  
  175  SIBIU  Ațel  ZAPODEAN SOFIA   5500 A    T105/2570/ 15 extravilan  447  84,93            84,93 
  176  SIBIU  Ațel  FLOREA VASILE   2300 A    T105/2570/ 16 extravilan  236  44,84            44,84 
  177  SIBIU  Ațel  DĂNGULEA CONSTANTIN   400 A    T105/2570/ 17 extravilan  33  6,27            6,27 
  178    SIBIU    Ațel    SAS MARIA, PARASCHIV CORNELIA, GHERAN VIORICA, GHIDOVAN VASILE, GHIDOVAN IOAN 2100   A        T105/2570/ 13   extravilan    171    32,49                        32,49   
  179  SIBIU  Ațel  POPA CANDID, BANCIU EUFIMIA   1100 A    T105/2570/ 20 extravilan  94  17,86            17,86 
  180    SIBIU    Ațel    PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**) 56549   A        T105/2570/ 32   extravilan    611    116,09                        116,09   
  181    SIBIU    Ațel    PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     24737   A        T105/2568    extravilan    59    11,21                        11,21
  182    SIBIU    Ațel    PRIMĂRIA AȚEL (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     9342   N        T112/2632    extravilan    489    14,67                        14,67
  183  SIBIU  Ațel  PAROHIA EVANGHELICĂ CULTUL AUGUSTAN 6455 A    T111/2625/ 12/10 extravilan  735  139,65            139,65 
  184 SIBIU Brateiu IRIMIA G. MARIA 23881A  19/424 extravilan 935 271,15      271,15
  185 SIBIU Brateiu PREDOIU IOAN 5000A  431/10 extravilan 224 64,96      64,96
  186 SIBIU Brateiu DÎRLOȘAN MARIA 2500A  19/431/9/4 extravilan 31 8,99      8,99
  187  SIBIU  Brateiu  DĂIAN ELENA; CRĂCIUN DOINA; PAPARĂ GENOVEVA   4200 A    19/431/9/3  extravilan  28  8,12            8,12
  188    SIBIU    Brateiu    PRIMĂRIA BRATEIU (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**) 3300   A        19/431/9/2    extravilan    4    1,16                        1,16   
  189 SIBIU Brateiu CHEȚAN LIVIU 6687A  3/80/4 extravilan 843 244,47      244,47
  190  SIBIU  Brateiu  CĂLDĂRAR NICOLAE; CĂLDĂRAR ROSALINA   5600  A   100191 3/75/1  extravilan  365  105,85            105,85
  191    SIBIU    Brateiu    PRIMĂRIA BRATEIU (TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGII PROPRIETĂȚII)**)     12300   A        2/40/1    extravilan    833    241,57                        241,57
  192 SIBIU Brateiu SCHOBEL CATARINA 37100A 1002322/42 extravilan 870 252,30      252,30
  193 SIBIU Brateiu SCHUSTER FRIEDRICH 27521F 1004814/83/1 extravilan 3626 507,64 35,5    2.272,00 2.779,64
  194  SIBIU  Brateiu  NECKEL HERMANN-HORST, NECKEL DIETER   11523 A    4/90/1  extravilan  1664  482,56            482,56
  195  SIBIU  Brateiu  S.C. COMSERVICE CONSTRUCT - S.R.L.   6530 A   192/2239 4/90/1  extravilan  1113  322,77            322,77
  196 SIBIU Brateiu FARCAȘ VASILE 2113A 1000244/90/2 extravilan 346 100,34      100,34
  197 SIBIU Brateiu STOICA IOAN 12002A  4/90/4 extravilan 2356 683,24      683,24
  198  SIBIU  Brateiu  NECKEL HERMANN-HORST; NECKELDIETER   75435 A  18294/2298 4/88/4  extravilan  6635  1.924,15            1.924,15
  199 SIBIU Brateiu DUMITRA ANA 27828A  4/88/3 extravilan 1758 509,82      509,82
  200 SIBIU Brateiu SCHUSTER FRIEDRICH 39560A 1004834/88/2 extravilan 1709 495,61      495,61
  201 SIBIU Brateiu SCHUSTER FRIEDRICH 11635A 1004824/84/13 extravilan 652 189,08      189,08
  202 SIBIU Brateiu S.C. AGROFERM - S.R.L. 3394A 32/22034/84/12 extravilan 472 136,88      136,88
  203 SIBIU Brateiu CHIRICA SARA 5139A  4/84/11 extravilan 681 197,49      197,49
  204  SIBIU  Brateiu  CÂMPEAN STEFAN; CÂMPEAN IOAN; IUGA ANUȚA   2327 A    4/84/10  extravilan  306  88,74            88,74
  205  SIBIU  Brateiu  MĂRGINEAN DANA MARIA VALENTINA   2133 A   210/2262 4/84/9  extravilan  282  81,78            81,78
  206 SIBIU Brateiu CERCEA IOAN 2036A 1000954/84/8 extravilan 504 146,16      146,16
  207 SIBIU Brateiu POTRA HORATIU 7078A 83/21654/86/7 extravilan 407 118,03      118,03
  208 SIBIU Brateiu POTRA HORATIU 4072A 84/21654/84/7 extravilan 264 76,56      76,56
  209 SIBIU Brateiu GUTI OLIMPIA 8533A 1002814/86/6 extravilan 576 167,04      167,04
  210  SIBIU  Brateiu  ȘERBAN GHEORGHE NICOLAE; ȘERBAN ANA   4460 A   195/2248N 4/84/5  extravilan  759  220,11            220,11
  211  SIBIU  Brateiu  S.C. AUTO ALEX IMPEX - S.R.L.   2133 A   54/2231N 4/84/4  extravilan  430  124,7            124,70
  212      SIBIU      Brateiu      DĂIAN IOAN; POPA FIMIA; MIHEȚ LETIȚIA; TATARU MARIA;DĂIAN GHEORGHE; PELGER DELIASABINA; DĂIAN MIHAI; DĂIAN ELENA; MARGINEAN ANA; GRIGORESCU SILVIA       28312     A       24/2188     4/84      extravilan      2384      691,36                                    691,36
  213      SIBIU      Brateiu      S.C. DEKO DISTRIB - S.R.L.       25014     A       100035     4/84/3; 4/84/2; 4/84/1; 4/86/3; 4/86/2; 4/86/1 extravilan      3197      927,13                                    927,13     
  214     SIBIU     Brateiu     BOIEȘAN ELENA-CORNELIA; BOIEȘAN PAVEL; DOBOȘ ALEXANDRU IOAN    3661    A 2187     intravilan     728 4.600,96 97,5     436,5           178.521,00     196.559,00    
  CC   524 5.240,00 
  P   1297 8.197,04 
  215   SIBIU   Brateiu   SOLOMON SEBASTIAN-RUDOLF; COMUNA BRATEIU-DOMENIUL PRIVAT 3005  A 1285   intravilan   204 1.289,28              1.289,28  
  CC    0 
  216 SIBIU Brateiu PĂCURAR LIVIA 6200A  20/448/6 extravilan 106 30,74      30,74
  217 SIBIU Brateiu MUSCĂ ANA 4400A  20/448/4 extravilan 128 37,12      37,12
  218 SIBIU Brateiu IBĂȘFĂLEAN IOAN 2700A  20/448/3 extravilan 163 47,27      47,27
  219 SIBIU Brateiu DEAC NICOLAE 2500A  20/448/2 extravilan 358 103,82      103,82
  220 SIBIU