ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 11 martie 2009pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unei unități din Jandarmeria Română
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009  (la 01-04-2011, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare, prin care a fost înființat Ministerul Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,ținând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric și funcțional al Ministerului Administrației și Internelor, pentru evitarea producerii unui blocaj instituțional sau a unor dificultăți în ceea ce privește funcționarea optimă a instituției,având în vedere necesitatea reconsiderării și reorganizării unităților aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor, a scăderii numărului de unități aflate în subordinea ministerului, precum și a eliminării agențiilor aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, acestea urmând a fi reorganizate în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, respectiv al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, elemente care vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Dobândirea calității de personal al Ministerului Administrației și Internelor presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrității sale profesionale.(2) Testarea integrității profesionale este efectuată de Direcția Generală Anticorupție și reprezintă o metodă de identificare, evaluare și înlăturare a vulnerabilităților și a riscurilor care determină personalul Ministerului Administrației și Internelor să comită fapte de corupție, constând în crearea de situații virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, materializate prin operațiuni disimilate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate.(3) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală, Direcția Generală Anticorupție sesizează organul de urmărire penală competent, potrivit legii.(4) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată că personalul supus testării a comis abateri de la normele legale în vigoare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se vor dispune măsuri administrative și/sau disciplinare, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului Ministerului Administrației și Internelor.(5) Procedura de testare a integrității profesionale se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor. (la 01-04-2011, Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 )  +  Articolul II(1) Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane se reorganizează ca direcții cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, cu preluarea atribuțiilor funcționale, a posturilor și personalului aferent, a patrimoniului, precum și a celorlalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, de la Inspectoratul General al Poliției Române. (la 01-04-2011, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională trece din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.(3) Atribuțiile funcționale ale Centrului de Cooperare Polițienească Internațională se exercită de către Inspectoratul General al Poliției Române. (la 01-04-2011, Alineatul (3) din Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 ) (4) Structura organizatorică a unității prevăzute la alin. (2) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Inspectorului General al Poliției Române. Organizarea și funcționarea direcțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. (la 01-04-2011, Alineatul (4) din Articolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011 )  +  Articolul III(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Grupul Special de Protecție și Intervenție "Acvila" se reorganizează în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.(2) Atribuțiile funcționale ale Grupului Special de Protecție și Intervenție "Acvila" se preiau, cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, de către Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.(3) Structura organizatorică a unității prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Inspectorului General al Jandarmeriei Române.  +  Articolul IV(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înființarea Agenției Naționale Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 1.584/2005 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 11 martie 2009.Nr. 20.----------