ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 25 din 18 martie 2009pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009  Având în vedere că transpunerea în legislația națională a Directivei 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 92/49/CEE și a directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește normele de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și a majorărilor de participații în sectorul financiar trebuie realizată până la data de 21 martie 2009, termen stabilit la art. 7 din directivă, astfel încât până la acea dată să poată fi derulată și procedura de informare a Comisiei Europene în legătură cu adoptarea actelor normative interne necesare pentru asigurarea transpunerii acestei directive,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Se interzice oricărei persoane juridice care nu este instituție de credit autorizată, precum și oricărei persoane fizice sau entități fără personalitate juridică să se angajeze într-o activitate de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public, într-o activitate de emitere de monedă electronică ori într-o activitate de atragere și/sau gestionare de sume de bani provenite din contribuțiile membrilor unor grupuri de persoane constituite în vederea acumulării de fonduri colective și acordării de credite/împrumuturi din fondurile astfel acumulate pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii de către membrii acestora.2. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în cazurile expres prevăzute de legislația românească sau de legislația comunitară, cu condiția ca aceste activități să fie reglementate și supravegheate corespunzător, în scopul protejării deponenților și investitorilor.3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fără a se aduce atingere prevederilor alin. (1), entitățile, persoane juridice române, din grupul din care face parte o instituție de credit pot utiliza în denumirea acestora inițialele, sigla, emblema, denumirea ori alte elemente de identificare utilizate la nivel de grup.4. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 și 1^2, cu următorul cuprins:1^1. achizitor potențial - orice persoană fizică sau juridică ori grupul de astfel de persoane care acționează concertat în legătură cu o achiziție propusă;1^2. achiziție propusă - decizia luată de un achizitor potențial de a achiziționa, direct sau indirect, o participație calificată într-o instituție de credit, persoană juridică română, ori de a-și majoră participația calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot sau a deținerii la capitalul social să atingă ori să depășească nivelul de 20%, o treime sau 50% ori astfel încât instituția de credit să devină o filială a sa;5. Articolul 9 se abrogă.6. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) La constituirea unei instituții de credit, persoană juridică română, capitalul inițial este reprezentat de capitalul social, cu excepția cazurilor în care instituția de credit care se constituie este rezultată dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare ori dintr-un proces de transformare conform secțiunii a 2-a a cap. VII - Transformarea unei alte entități în instituție de credit.7. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se au în vedere prevederile art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) și (4) și cele ale art. 26^2.8. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1), modalitatea de determinare a drepturilor de vot se stabilește de Banca Națională a României prin reglementări, cu respectarea prevederilor referitoare la obligațiile de transparență a informațiilor privind emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.9. La articolul 21, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21În afară de operațiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b), instituțiile de credit se pot angaja în operațiuni cu bunuri mobile și imobile dacă:10. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Orice achizitor potențial trebuie să notifice în prealabil, în scris, Băncii Naționale a României în legătură cu orice achiziție propusă, cu indicarea valorii participației vizate și furnizarea informațiilor relevante la care se face referire în art. 26 alin. (4).(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), condițiile în care se consideră că mai multe persoane acționează concertat în calitate de achizitor potențial se stabilesc prin reglementări emise de Banca Națională a României.(3) Banca Națională a României confirmă în scris achizitorului potențial, de îndată, dar nu mai târziu de două zile lucrătoare, primirea notificării și, dacă este cazul, primirea ulterioară a oricăror informații suplimentare solicitate în condițiile alin. (5) și comunică achizitorului potențial, în fiecare caz, data la care expiră termenul de evaluare.(4) Banca Națională a României realizează evaluarea prevăzută la art. 26 alin. (1) în termen de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data confirmării scrise a primirii notificării și a tuturor documentelor care trebuie transmise acesteia pe baza listei informațiilor la care se face referire la art. 26 alin. (4). Dacă notificarea nu este însoțită de toate documentele cerute potrivit reglementărilor aplicabile, termenul de evaluare începe să curgă de la data confirmării de către Banca Națională a României a primirii tuturor documentelor respective.(5) Dacă este necesar, Banca Națională a României poate solicita în scris, dar nu mai târziu de expirarea a 50 de zile lucrătoare din termenul de evaluare prevăzut la alin. (4), orice informații suplimentare necesare pentru finalizarea evaluării, cu indicarea informațiilor cerute.(6) Achizitorul potențial trebuie să transmită informațiile suplimentare solicitate în termen de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării solicitării, în cazul neîndeplinirii acestei obligații fiind incidente prevederile art. 26 alin. (2). Pe perioada respectivă, termenul de evaluare prevăzut la alin. (4) se suspendă. Orice altă solicitare din partea Băncii Naționale a României de completare sau de clarificare a informațiilor primite nu mai are ca efect suspendarea termenului de evaluare.(7) Banca Națională a României poate hotărî prelungirea perioadei de suspendare a termenului, prevăzută la alin. (6), până la 30 de zile lucrătoare, dacă achizitorul potențial este:a) situat sau reglementat într-un stat terț;b) o persoană fizică sau juridică ori o altă entitate situată într-un stat membru și care nu este supusă supravegherii prudențiale aplicabile instituțiilor de credit, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, societăților de asigurări de viață, de asigurări generale, pieței de capital sau intermediarilor în asigurări.(8) Dacă la finalizarea evaluării Banca Națională a României hotărăște să se opună achiziției propuse, comunică în scris achizitorului potențial hotărârea sa, în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării acesteia și fără a depăși termenul prevăzut pentru realizarea evaluării, indicând și motivele care au stat la baza hotărârii. La cererea achizitorului potențial, poate fi făcută publică o motivație corespunzătoare a hotărârii.(9) Dacă până la expirarea termenului de evaluare Banca Națională a României nu se opune în scris achiziției propuse, aceasta se consideră aprobată.(10) În cazul aprobării achiziției propuse, Banca Națională a României poate stabili un termen maxim pentru finalizarea acesteia și poate prelungi acest termen dacă este necesar.11. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) La examinarea notificării prevăzute la art. 25 alin. (1) și a informațiilor suplimentare prevăzute la art. 25 alin. (5), în vederea asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de credit vizate de achiziția propusă și luând în considerare posibila influență a achizitorului potențial asupra instituției de credit, Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea achizitorului potențial este adecvată, precum și soliditatea financiară a acestuia în raport cu achiziția propusă, pe baza următoarelor criterii îndeplinite cumulativ:a) reputația achizitorului potențial, respectiv integritatea și competența profesională a acestuia;b) reputația și experiența oricărei persoane care va exercita responsabilități de administrare și/sau de conducere a instituției de credit, ca rezultat al achiziției propuse;c) soliditatea financiară a achizitorului potențial, în special în raport cu tipul de activitate desfășurată în prezent și cu cea preconizată a fi desfășurată de instituția de credit vizată de achiziția propusă;d) capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările emise în aplicarea acesteia și, după caz, prevăzute de alte acte normative aplicabile, în special de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, și de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv reglementările emise în aplicarea acestora, precum și de a se conforma permanent acestor cerințe și, în special, cerinței ca grupul din care va face parte să aibă o structură care să permită exercitarea unei supravegheri eficiente, realizarea schimbului eficient de informații între autoritățile competente și împărțirea responsabilităților între aceste autorități;e) existența unor motive rezonabile de a suspecta că, în ceea ce privește achiziția propusă, este sau a fost săvârșită o infracțiune ori o tentativă a infracțiunii de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism, în sensul prevederilor art. 2 lit. a), respectiv lit. a^1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau că achiziția propusă ar putea crește un astfel de risc.(2) Banca Națională a României se poate opune achiziției propuse numai dacă există motive rezonabile în acest sens, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), sau dacă informațiile furnizate de achizitorul potențial sunt incomplete.(3) Banca Națională a României nu poate impune nicio condiție prealabilă privind nivelul participației care trebuie să fie achiziționată și nici nu poate evalua achiziția propusă pe criteriul necesităților economice ale pieței.(4) Banca Națională a României face publică o listă cuprinzând informațiile necesare pentru realizarea evaluării, care trebuie să îi fie furnizate la momentul notificării prevăzute la art. 25 alin. (1). Informațiile solicitate trebuie să fie proporționale și adaptate la natura achizitorului potențial și a achiziției propuse și să prezinte relevanță din perspectiva unei evaluări prudențiale.(5) Criteriile prevăzute la alin. (1), lista de informații prevăzută la alin. (4) pentru realizarea evaluării și documentația aferentă se detaliază de Banca Națională a României prin reglementări.(6) Fără a aduce atingere prevederilor art. 25 alin. (3)-(7), în cazul în care Banca Națională a României este notificată în legătură cu două sau mai multe intenții de achiziție a unor participații calificate sau de majorare a unor astfel de participații în aceeași instituție de credit, aceasta asigură tratament nediscriminatoriu tuturor achizitorilor potențiali.12. După articolul 26 se introduc două noi articole, articolele 26^1 și 26^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) În realizarea evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1), Banca Națională a României colaborează prin consultare reciprocă în toate privințele cu alte autorități de supraveghere naționale sau din alte state membre implicate, în cazurile în care achizitorul potențial este:a) o instituție de credit, o societate de asigurări de viață, o societate de asigurări generale, o societate de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a investițiilor, autorizată într-un alt stat membru ori în alt sector al sistemului financiar;b) societatea-mamă a unei entități din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar;c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o entitate din categoria celor prevăzute la lit. a) care sunt autorizate într-un alt stat membru sau în alt sector al sistemului financiar.(2) În sensul prevederilor alin. (1), Banca Națională a României asigură, fără întârziere, schimbul de informații care sunt esențiale și relevante pentru realizarea evaluării cu autoritățile de supraveghere implicate. În calitate de autoritate competentă a instituției de credit vizate de achiziția propusă, Banca Națională a României ia în considerare toate informațiile esențiale furnizate de autoritățile de supraveghere în cauză și poate solicita acestora toate informațiile pe care le consideră relevante pentru realizarea evaluării. Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la achiziția propusă trebuie să indice orice opinie sau rezervă exprimată de autoritatea competentă a achizitorului potențial.  +  Articolul 26^2(1) În cazurile în care achizitorul potențial este o entitate reglementată dintr-un stat terț, Banca Națională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) cadrul de supraveghere din statul terț poate fi considerat echivalent de către Banca Națională a României;b) nu există legi, reglementări sau măsuri de natură administrativă din statul terț care să împiedice schimbul de informații;c) autoritatea de supraveghere din statul terț și-a exprimat disponibilitatea privind încheierea unui acord de colaborare cu Banca Națională a României pentru asigurarea schimbului de informații.(2) Entitate reglementată reprezintă o entitate reglementată în sensul art. 2 alin. (1) pct. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, precum și orice entitate similară dintr-un stat terț.13. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Orice persoană fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o participație calificată într-o instituție de credit, persoană juridică română, sau să își reducă participația calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, o treime ori de 50% sau astfel încât instituția de credit în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză trebuie să notifice în prealabil, în scris, Banca Națională a României în legătură cu această decizie, conform reglementărilor emise în acest sens.14. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28În aplicarea prevederilor art. 25 și 27, pentru calculul drepturilor de vot se au în vedere reglementările emise de Banca Națională a României în temeiul art. 16.15. Articolul 30 se abrogă.16. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Banca Națională a României nu poate stabili prin reglementări cerințe mai stricte decât cele prevăzute în prezenta subsecțiune pentru efectuarea notificării și pentru evaluarea achizițiilor directe sau indirecte de participații calificate la o instituție de credit, persoană juridică română.17. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Banca Națională a României hotărăște cu privire la o cerere de autorizare a unei instituții de credit, în sensul acordării aprobării de constituire a instituției de credit sau al respingerii cererii, în termen de 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însoțite de documentația stabilită potrivit prevederilor art. 10 alin. (2).(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Națională a României comunică titularului, dacă este cazul, documentele care nu au fost prezentate conform alin. (1), în vederea depunerii de îndată a acestora.(3) Banca Națională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentația prezintă alte deficiențe.(4) Titularul cererii are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (3), pentru prezentarea informațiilor și/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficiențelor constatate, perioadă pe parcursul căreia termenul de 4 luni prevăzut la alin. (1) se suspendă. Titularul poate furniza din proprie inițiativă orice alte informații și/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe asupra cererii de autorizare.(5) Dacă Banca Națională a României hotărăște acordarea aprobării de constituire, pentru obținerea autorizației de funcționare, instituția de credit trebuie ca în cel mult două luni de la data comunicării hotărârii Băncii Naționale a României să îi prezinte acesteia documentele care atestă constituirea legală a instituției de credit, conform dispozițiilor aplicabile și proiectului prezentat.(6) Banca Națională a României hotărăște cu privire la acordarea autorizației de funcționare a instituției de credit în termen de cel mult 3 luni de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (5).(7) Banca Națională a României poate solicita în scris orice informații și documente suplimentare necesare evaluării și/sau, după caz, remedierea altor deficiențe constatate, în termen de o lună de la data primirii documentației prevăzute la alin. (5), iar titularul are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării pentru prezentarea acestora. Titularul poate furniza din proprie inițiativă orice alte informații și documente considerate relevante, dar acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile anterior datei expirării termenului prevăzut la alin. (6).(8) Informațiile și documentele prezentate cu depășirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare și se restituie titularului cererii.(9) În oricare dintre etapele procesului de autorizare prevăzute la alin. (1) și (6), Banca Națională a României comunică în scris titularului cererii hotărârea sa, indicând și motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare.18. La articolul 38 alineatul (1), literele a) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) documentația prezentată este incompletă ori nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și/sau informațiile furnizate nu prezintă relevanță ori sunt insuficiente pentru evaluarea respectării condițiilor prevăzute pentru acordarea autorizației;........................................................................................f) calitatea acționarilor/membrilor instituției de credit nu corespunde cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia.18^1. La articolul 72, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) La evaluarea calității instituției de credit din statul terț se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum și cel puțin următoarele: (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009 ) 19. La articolul 107, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Directorii instituției de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să exercite exclusiv funcția pentru care au fost numiți, cu excepția directorilor instituției de credit care a optat pentru sistemul unitar de administrare, care pot fi și administratori, și a situației în care persoana în cauză îndeplinește alte funcții în cadrul entităților aflate în același perimetru de consolidare prudențială cu instituția de credit.20. La articolul 107, alineatul (4) se abrogă.21. La articolul 108, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 108(1) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și ai directoratului unei instituții de credit, precum și persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative trebuie să dispună de o bună reputație și experiență adecvată naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate și trebuie să își desfășoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase.........................................................................................(3) Fiecare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie aprobată de Banca Națională a României înainte de începerea exercitării responsabilităților, potrivit reglementărilor emise în acest sens.22. La articolul 108, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Persoanele desemnate în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să exercite efectiv responsabilitățile de administrare și/sau de conducere ce le revin.23. Articolul 118 se abrogă.24. La articolul 146, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care entitatea din statul terț prevăzută la alin. (1) este entitate reglementată, Banca Națională a României poate colabora cu autoritatea de supraveghere implicată, în condițiile prevăzute la art. 26^2.25. La articolul 147, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care o instituție de credit, persoană juridică română, sau, după caz, societatea-mamă a acesteia ori persoana fizică sau juridică ce controlează instituția de credit decide să achiziționeze ori să majoreze o participație calificată, direct sau indirect, într-o altă instituție de credit, o societate de asigurări de viață, o societate de asigurări generale, o societate de reasigurare, o firmă de investiții sau o societate de administrare a investițiilor, autorizată într-un alt stat membru sau, după caz, în alt sector al sistemului financiar, Banca Națională a României asigură colaborarea prin consultare reciprocă în toate privințele cu celelalte autorități de supraveghere naționale sau din alte state membre implicate, la sesizarea acestora. În acest sens, Banca Națională a României furnizează la cerere orice informație relevantă și din oficiu orice informație esențială și comunică celorlalte autorități de supraveghere implicate opinia sa și orice rezervă cu privire la decizia de achiziție.26. La articolul 163, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) modalitățile și formele de publicare, altele decât situațiile financiare;27. La articolul 168, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 168(1) Banca Națională a României poate face recomandări instituției de credit, persoană juridică română, în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare de către aceasta pentru îmbunătățirea cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor și mecanismelor implementate, pentru asigurarea unei organizări adecvate a activității desfășurate ori pentru restabilirea sau susținerea situației sale financiare, inclusiv în cazul constatării deteriorării indicatorilor financiari și de prudență ai acesteia. Instituția de credit trebuie să comunice Băncii Naționale a României măsurile întreprinse, în termenele stabilite de aceasta.28. La articolul 182, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Deciziile luate în conformitate cu prevederile alin. (3), precum și cele luate de autoritățile competente cu supravegherea pe bază consolidată, în situația în care nu s-a ajuns la o decizie comună, sunt definitive și opozabile Băncii Naționale a României, care trebuie să le aplice în mod corespunzător.29. După articolul 222 se introduc două noi articole, articolele 222^1 și 222^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 222^1(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor art. 214 și 216, Banca Națională a României poate furniza anumite informații departamentelor din administrația centrală responsabile cu legislația în domeniul supravegherii instituțiilor de credit, instituțiilor financiare, serviciilor de investiții financiare și societăților de asigurări, precum și inspectorilor care acționează în numele acestor departamente.(2) Furnizarea informațiilor prevăzută la alin. (1) poate fi făcută numai pentru scopuri de control prudențial.  +  Articolul 222^2În situația prevăzută la art. 222^1, informațiile primite de Banca Națională a României potrivit art. 215 și 218 și cele obținute ca urmare a verificărilor la fața locului, efectuate în condițiile art. 174 alin. (1), nu pot fi divulgate de către aceasta fără acordul expres al autorității competente de la care s-au primit informațiile, respectiv al autorității competente din statul membru în care a fost efectuată verificarea la fața locului.30. La articolul 226 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să dispună instituției de credit înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit;31. La articolul 228, partea introductivă se modifică după cum urmează:  +  Articolul 228Banca Națională a României poate aplica sancțiuni, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în cazurile în care constată că o instituție de credit, persoană juridică română, și/sau oricare dintre persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit se fac vinovate de următoarele fapte:32. La articolul 228, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) periclitarea credibilității și/sau viabilității instituției de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor.33. La articolul 229 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) amendă aplicabilă persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1) și persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit, între 1-6 salarii medii nete pe instituția de credit, conform situației salariale existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;d) retragerea aprobării acordate persoanelor prevăzute la art. 108 alin. (1);34. La articolul 229, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite conform legislației aplicabile societăților comerciale, reglementărilor emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privința cărora Banca Națională a României constată că acestea nu își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente și sănătoase și/sau că nu mai corespund cerințelor de reputație și competență adecvată naturii, extinderii și complexității activității instituției de credit și responsabilităților încredințate.34^1. La articolul 230, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Acționarii față de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achiziționa noi acțiuni ale instituției de credit, persoană juridică română. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009 ) 34^2. La articolul 230, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Acționarii al căror exercițiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot ține adunare generală și pot să ia orice hotărâre de competența acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată în acest caz la totalul capitalului social deținut de acționarii în cauză. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009 ) 34^3. După articolul 230 se introduce un nou articol, articolul 230^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 230^1(1) În scopul remedierii unei situații de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudențiali și de performanță financiară ai unei instituții de credit, persoană juridică română, sau al prevenirii apariției unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale, Banca Națională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri:a) să solicite persoanelor care dețin participații calificate să susțină financiar instituția de credit prin majorarea capitalului social;b) să solicite persoanelor care dețin participații calificate să susțină financiar instituția de credit, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Națională a României și/sau convertirea în acțiuni a unor astfel de împrumuturi;c) să interzică repartizarea totală sau parțială a profitului pe alte destinații decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Națională a României constată remedierea situației financiare a instituției de credit.(2) Dacă persoanele care dețin participații calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Națională a României, măsurilor dispuse potrivit alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) și (3). În acest caz, Banca Națională a României revocă măsura suspendării exercitării drepturilor de vot numai dacă circumstanțele care au generat adoptarea măsurii au încetat să mai existe. (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009 ) 34^4. Articolul 231 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 231(1) Exercițiul drepturilor de vot ale persoanelor care nu s-au conformat obligației de notificare, potrivit art. 25 alin. (1), ori care au achiziționat o participație calificată fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României, potrivit art. 26 alin. (2), este suspendat de drept.(2) Pentru ținerea unei adunări generale a acționarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3). (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009 ) 34^5. Articolul 232 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 232(1) Persoanele care au achiziționat o participație calificată fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României trebuie să-și vândă, în termen de 3 luni de la data comunicării opoziției, acțiunile aferente participației calificate astfel achiziționate. Dacă după expirarea termenului acțiunile nu au fost vândute, Banca Națională a României dispune instituției de credit, persoană juridică română, anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția deținătorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.(2) Consiliul de administrație, respectiv directoratul instituției de credit, răspunde de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (1), și vânzarea acțiunilor nou-emise.(3) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu are loc sau se realizează numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, instituția de credit procedează la reducerea capitalului social cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor care nu s-au conformat obligației de notificare a achiziției unei participații calificate conform prevederilor art. 25 alin. (1) și care, în termenul prevăzut de Banca Națională a României, nu furnizează acesteia informațiile și documentația necesare evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1). În acest caz, Banca Națională a României se poate opune achiziției conform prevederilor art. 26 alin. (2). (la 16-07-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 270 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009 ) 35. La articolul 275, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 275(1) Actele adoptate de Banca Națională a României conform dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, cu privire la o instituție de credit, inclusiv cele cu privire la persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) ori la persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit și actele cu privire la acționarii acesteia, pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, care se pronunță prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.36. La articolul 292, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Garantarea creanțelor decurgând din creditele acordate potrivit alin. (1) lit. a)-c) se realizează în condițiile prevăzute prin reglementările Băncii Naționale a României.37. Articolul 367 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 367(1) Persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune cooperativele de credit unor riscuri semnificative, în măsura în care aceste activități nu sunt conduse la nivel centralizat, trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării responsabilităților, în condițiile prevăzute prin reglementările-cadru emise de aceasta.(2) Casa centrală poate retrage aprobarea acordată, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 229 alin. (4).38. Articolul 413 se abrogă.  +  Articolul II(1) Banca Națională a României asigură emiterea reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Cererile de autorizare și notificările de achiziții propuse, nesoluționate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, urmează regimul prevăzut de reglementările în vigoare la data depunerii acestora la Banca Națională a României.  +  Articolul III(1) Banca Națională a României evaluează calitatea persoanelor care asigură conducerea structurilor care privesc activitățile de administrare și control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative, în cadrul instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe și întreprinde măsurile necesare, astfel încât, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, să se asigure îndeplinirea cerințelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, și a celor cuprinse în reglementările emise în aplicarea acesteia.(2) Pentru motive justificate, Banca Națională a României poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) o singură dată, dar nu mai mult de 3 luni.(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au obținut aprobarea Băncii Naționale a României nu mai pot exercita responsabilitățile încredințate, instituțiile de credit fiind obligate să procedeze la înlocuirea acestor persoane în termenele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2).(4) Pentru cooperativele de credit, evaluarea persoanelor prevăzute la art. 367 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în competența casei centrale la care acestea sunt afiliate, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor alin. (1)-(3).  +  Articolul IVPersoanele care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au calitatea de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, ai consiliului de supraveghere al cooperativelor de credit se consideră că dețin aprobarea Băncii Naționale a României, conform prevederilor legale.Prezenta ordonanță de urgență transpune dispozițiile art. 5 paragrafele 2-4 și ale art. 8 paragraful 2 din Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei Consiliului 92/49/CEE și a directivelor 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește normele de procedură și criteriile de evaluare aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și a majorărilor de participații în sectorul financiar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 247 din 21 septembrie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  București, 18 martie 2009.Nr. 25.----