ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 17 iunie 2009pentru modificarea art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 24 iunie 2009  Având în vedere necesitatea asigurării activității de control oficial desfășurate în unitățile din domeniul alimentar de personalul de specialitate angajat pe perioadă determinată, în condițiile legii, de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București,luând în considerare faptul că blocarea realizării activității de control oficial al producerii, transportului și comercializării produselor alimentare, respectiv al trasabilității acestora pe întregul lanț alimentar, în condiții adecvate cerințelor europene, este de natură a genera grave consecințe de ordin social și economic,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 191 din 28 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICArticolul 19 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Funcționarea unităților de tăiere a animalelor, de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor de origine animală, stabilite prin ordin al președintelui Autorității, este permisă numai dacă sunt înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și sunt supuse controlului oficial, în condițiile legislației sanitar-veterinare în vigoare.(2) Funcționarea unităților de colectare, producere, prelucrare, procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor și subproduselor de origine nonanimală, stabilite prin ordin al președintelui Autorității, este permisă numai dacă sunt înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. (la 03-12-2009, Alineatul (2) din Articolul 19 , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009 ) (3) Controlul oficial prevăzut la alin. (1) și (2), activitățile desfășurate în laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și alte activități desfășurate în condițiile art. 48 alin. (5) se asigură de personal de specialitate angajat în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat, în condițiile legii, cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în baza tarifelor stabilite conform art. 48.(4) Contractele individuale de muncă prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada maximă prevăzută de legislația în vigoare, pot fi prelungite ulterior, cu acordul părților, atât timp cât există condițiile care au stat la baza încheierii acestora, în măsura asigurării resurselor financiare prevăzute în acest sens, până la încheierea unor noi contracte individuale de muncă, în urma organizării concursurilor, în condițiile legii.(5) Plata personalului prevăzut la alin. (3) se asigură din veniturile proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, obținute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv își desfășoară activitatea, și/sau de la bugetul de stat. (la 03-12-2009, Alineatul (5) din Articolul 19 , Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 374 din 26 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 30 noiembrie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Zlotea
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 17 iunie 2009.Nr. 73.