ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 13 decembrie 2012  Având în vedere rolul pe care documentațiile de urbanism îl au în asigurarea condițiilor de dezvoltare durabilă, competitivitate economică și fundamentare a proiectelor ce vor fi finanțate în perioada 2014-2020, perioadă pentru care Comisia Europeană accentuează importanța dimensiunii teritoriale și a existenței unor strategii integrate, este necesar să se asigure termene suficiente în care autoritățile locale să elaboreze și să actualizeze documentațiile de urbanism.Întrucât datorită termenelor impuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și datorită lipsei resurselor financiare necesare, numeroase municipii și orașe se află în imposibilitatea legală de a mai avea planuri urbanistice generale în vigoare,luând în considerare faptul că această situație va conduce la întârzieri sau chiar la un blocaj major în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții pentru toate unitățile administrativ-teritoriale din România, cu consecințe și efecte negative inclusiv asupra dezvoltării economice și a creării locurilor de muncă,în considerarea faptului că datorită lipsei de resurse financiare ale autorităților publice locale pentru elaborarea planurilor de urbanism generale, precum și datorită dificultăților întâmpinate în demararea procedurilor de achiziție publică pentru elaborare, precum și a duratei prelungite în avizarea și aprobarea acestora, în prezent 42% din localitățile urbane și rurale au planurile de urbanism expirate și doar 25% au termenul de valabilitate prelungit,neadoptarea unor măsuri urgente în vederea reglementării acestei situații va avea un impact negativ asupra dezvoltării armonioase și durabile a teritoriului național și ar conduce la reale dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a activității autorităților administrației publice de specialitate.Având în vedere necesitatea asigurării unor termene în care autoritățile publice locale să își actualizeze planurile de urbanism general care vor fundamenta investițiile publice ce se vor finanța din fonduri europene în perioada de programare 2014-2020,ținând seama de actuala situație economică națională și internațională și de faptul că este imperios ca autoritățile publice locale să aibă toate instrumentele de gestionare durabilă și competitivă a teritoriului localităților și de necesitatea evitării oricărei măsuri neatractive care ar putea îndepărta investitorii,în considerarea faptului că elementele menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IAlineatul (1^3) al articolului 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungește, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, cu condiția inițierii demersurilor de elaborare/actualizare a planului urbanistic general înainte de expirarea termenului de valabilitate.-----------Alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 de la art. I a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 25 iunie 2018.  +  Articolul IITermenul de valabilitate a planurilor de urbanism generale elaborate și aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.----------Art. II a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 303 din 27 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 3 decembrie 2015. Notă
  Conform art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 21 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 25 iunie 2018, "Termenul prevăzut la art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 131/2013, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 303/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 3 decembrie 2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023."

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
  Marcel Ioan Boloș,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  Ministrul delegat pentru administrație,
  Radu Stroe
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 12 decembrie 2012.Nr. 85.