NORMĂ nr. 41 din 30 decembrie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) și ale art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 23 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică următoarelor entități:a) societăților de asigurare și reasigurare cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizate să își desfășoare activitatea în condițiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare;b) subunităților fără personalitate juridică, cu sediul în România/străinătate, care aparțin societăților prevăzute la lit. a);c) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, care aparțin unor societăți de asigurare și reasigurare, persoane juridice, cu sediul în state terțe;d) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, care aparțin unor societăți de asigurare și reasigurare, persoane juridice, cu sediul în alte state membre.(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu alte dispoziții legale incidente.
   +  Articolul 2Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) și c) au obligația asigurării auditării statutare a situațiilor financiare anuale și consolidate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3(1) Consiliul de administrație/membrii directoratului, conducătorul compartimentului economico-financiar sau persoanele desemnate potrivit legii ale societăților de asigurare și/sau de reasigurare răspund potrivit responsabilităților și competențelor stabilite pentru întocmirea și aprobarea corespunzătoare a propriilor politici contabile conforme cu reglementările contabile din anexă.(2) Persoanele menționate la alin. (1) răspund inclusiv de asigurarea transpunerii soldurilor conturilor contabile din balanța de verificare la 31 decembrie 2015 în soldurile de deschidere ale conturilor aferente exercițiului financiar al anului 2016, prevăzute de noul plan de conturi din anexă, precum și pentru asigurarea exactității și realității datelor care sunt prelucrate, înscrise în situațiile financiare individuale și consolidate.  +  Articolul 4(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 și 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
  p. Președintele Autorității de
  Supraveghere Financiară,
  Gheorghe Cornel Coca Constantinescu
  București, 30 decembrie 2015.Nr. 41.  +  Anexa REGLEMENTĂRI CONTABILEprivind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidateale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare