ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106 din 7 octombrie 2009pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 9 octombrie 2009  În condițiile actuale determinate de criza economică și de imposibilitatea susținerii din bugetul actual a tuturor formelor de protecție socială, este necesară reanalizarea condițiilor de eligibilitate care să conducă la eficientizarea sistemului și restrângerea numărului de beneficiari ai prestațiilor sociale, inclusiv ai ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, și sprijinirea cu precădere a celor mai vulnerabile familii și persoane singure.În acest sens, se propune reanalizarea condițiilor de acordare și plată a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, având ca rezultat țintirea mai bună a programului, dar și diminuarea cheltuielilor bugetare în sensul încadrării acestora în bugetul aprobat pentru anul 2009 și, respectiv, în bugetul prognozat pentru anul 2010 și anii ulteriori.Potrivit termenelor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, acțiunile pregătitoare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței au fost deja demarate, respectiv tipărirea și transmiterea cererilor la beneficiari și preluarea de către primării a acestor formulare completate. De asemenea, plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri trebuie realizată, în condițiile prevăzute de legislația actuală, până la 1 noiembrie, data la care începe sezonul rece.În acest context se impune modificarea actului normativ pe calea ordonanței de urgență și adoptarea acesteia cu celeritate.Aceste elemente constituie situații extraordinare și vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea prevăzută la alin. (1) se acordă după cum urmează:a) în proporție de 90% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei;b) în proporție de 80% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei și 210 lei;c) în proporție de 70% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei și 260 lei;d) în proporție de 60% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei și 310 lei;e) în proporție de 50% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei și 355 lei;f) în proporție de 40% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei și 425 lei.g) în proporție de 30% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei; (la 23-11-2009, Alineatul (2) din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) h) în proporție de 20% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei; (la 23-11-2009, Alineatul (2) din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) i) în proporție de 10% pentru familie, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei. (la 23-11-2009, Alineatul (2) din Punctul 1. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) 2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, după cum urmează:a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei;b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei și 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei;c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei și 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei;d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei și 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei;e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei și 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei;f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei și 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei.g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei; (la 23-11-2009, Articolul 6 din Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei; (la 23-11-2009, Articolul 6 din Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei. (la 23-11-2009, Articolul 6 din Punctul 2. , Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) 3. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât contravaloarea cantității de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.4. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Familiile și persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece, după cum urmează:a) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;b) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei și 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;c) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei și 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;d) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei și 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;e) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei și 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei;f) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei și 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei.g) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei și 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei; (la 23-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 8 , Punctul 4. , Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) h) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei și 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei; (la 23-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 8 , Punctul 4. , Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) i) familiilor și persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei și 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei. (la 23-11-2009, Alineatul (1) din Articolul 8 , Punctul 4. , Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) 4^1. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinței este de 58 lei. (la 23-11-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 358 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 20 noiembrie 2009 ) 5. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este, după caz, proprietarul locuinței, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauze de întreținere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.6. La articolul 16^11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței este, după caz, proprietarul locuinței, persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauze de întreținere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major și legal împuternicit de către proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.7. La articolul 16^12, alineatele (5), (6), (7) și (8) vor avea următorul cuprins:(5) Situația centralizatoare cuprinzând dispozițiile prevăzute la alin. (2) se transmite lunar agențiilor teritoriale, pentru luna anterioară.(6) Pe baza situației centralizatoare prevăzute la alin. (5), agențiile teritoriale solicită Agenției Naționale pentru Prestații Sociale necesarul de credite bugetare în vederea plății ajutorului pentru încălzirea locuinței. Agenția Națională pentru Prestații Sociale solicită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale creditele bugetare centralizate.(7) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sunt transferate de Agenția Națională pentru Prestații Sociale agențiilor teritoriale, iar acestea le transmit bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, în vederea plății ajutorului pentru încălzirea locuinței.(8) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzut la art. 8 alin. (1), se efectuează de către primar, lunar, pentru fiecare lună a sezonului rece.8. La articolul 16^13, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinței stabilit în condițiile alin. (6) se efectuează lunar pentru perioada rămasă până la sfârșitul sezonului rece.  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică începând cu sezonul rece 1 noiembrie 2009 - 31 martie 2010.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor, interimar,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 7 octombrie 2009.Nr. 106.