REGULAMENT nr. 6 din 17 mai 2018pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 13 iunie 2018    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1, 3 și 4 din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național,având în vedere prevederile Regulamentului Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 16 mai 2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, punctele 32, 34, 36 și 37 se modifică și vor avea următorul cuprins: 32. amortizorul de capital aferent instituțiilor globale de importanță sistemică (amortizorul G-SII) - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le mențină în conformitate cu art. 18 din Regulamentul Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente;……………………………………………………………………34. amortizorul de capital pentru riscul sistemic - fondurile proprii pe care o S.S.I.F. este obligată să le mențină în conformitate cu art. 103;……………………………………………………………………36. rata amortizorului anticiclic de capital - cota procentuală pe care S.S.I.F. trebuie să o aplice pentru a calcula amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F. respective;37. firmă de investiții autorizată la nivel național - o S.S.I.F. pentru care rata amortizorului anticiclic de capital este impusă prin hotărâre emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., la recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială, denumit în continuare C.N.S.M.;2. La articolul 3, punctul 38 se abrogă. 3. La articolul 3, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 40, cu următorul cuprins: 40. stat terț semnificativ - statul terț care a fost identificat ca fiind semnificativ în urma evaluărilor periodice efectuate de C.N.S.M.4. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 40^1(1) S.S.I.F. trebuie să instituie politici de administrare a riscurilor care să definească abordarea acestora în privința grevării de sarcini a activelor, precum și proceduri și controale care să asigure că riscurile asociate administrării garanțiilor și grevării de sarcini a activelor sunt identificate, monitorizate și administrate în mod adecvat. (2) Politicile prevăzute la alin. (1) trebuie să țină seama de modelul de afaceri al fiecărei S.S.I.F., de specificul piețelor de finanțare și de situația macroeconomică. (3) Politicile prevăzute la alin. (1) trebuie aprobate de organul de conducere.5. La articolul 41 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins: (2) Pentru a dispune de capacitatea necesară pentru identificarea tuturor tipurilor semnificative de concentrări ale riscului de lichiditate, S.S.I.F. trebuie să aibă o bună înțelegere a structurii de finanțare și a structurii activelor și să cunoască toți factorii principali care le influențează de-a lungul timpului. Identificarea concentrărilor riscului de lichiditate trebuie să aibă în vedere și angajamentele din afara bilanțului. (3) În funcție de modelul de activitate, S.S.I.F. trebuie să aibă în vedere vulnerabilitățile care provin din structura de finanțare și din cea a activelor. (4) S.S.I.F. care își desfășoară activitatea în mai multe țări și în mai multe monede trebuie să aibă acces la diverse surse de finanțare în fiecare monedă în care S.S.I.F. deține poziții semnificative.6. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1Pentru determinarea nivelului concentrării riscului de lichiditate, S.S.I.F. trebuie să utilizeze indicatori cantitativi în completarea evaluărilor calitative ale concentrărilor riscului de lichiditate.7. La articolul 43 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins: (2) La elaborarea planurilor de finanțare pentru situații neprevăzute, S.S.I.F. trebuie să aibă în vedere și concentrările riscului de lichiditate.(3) S.S.I.F. trebuie să includă în planurile pentru situații neprevăzute strategii care să ia în considerare grevarea de sarcini contingentă generată de situații de criză relevante, precum o înrăutățire a ratingului S.S.I.F., deprecierea activelor gajate și creșteri ale cerințelor de marjă.8. Articolul 64 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) Prezentul capitol și titlul III stabilesc reguli cu privire la fondurile proprii pe care S.S.I.F. trebuie să le dețină în vederea constituirii amortizoarelor de capital. (2) Prezentul capitol și titlul III se aplică S.S.I.F. și sucursalelor din România ale firmelor de investiții din țări terțe.(3) Prezentul capitol și titlul III nu se aplică S.S.I.F. care nu sunt autorizate să presteze serviciile de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) și f) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.9. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) În aplicarea prevederilor art. 126^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor prezentului capitol și a titlului III, A.S.F. poate stabili prin hotărâre măsuri privind aplicarea prezentului capitol și a titlului III și privind nivelul amortizoarelor de capital.(2) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate emite hotărâri pentru impunerea ratelor amortizoarelor de capital, cu excepția cazurilor în care expunerile sunt situate în alte state, iar amortizoarele anticiclice de capital stabilite de autoritățile competente sau de autoritățile desemnate din aceste state se aplică în mod direct, conform prevederilor art. 72 alin. (3) și (4). În hotărârile emise, A.S.F. precizează și data de la care S.S.I.F. aplică ratele amortizoarelor de capital. (3) În situația în care A.S.F. decide să aplice recomandările emise de C.N.S.M., A.S.F. informează C.N.S.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei hotărâri. (4) A.S.F. informează C.N.S.M. cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse S.S.I.F. (5) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate acorda derogări de la aplicarea anumitor măsuri de reciprocitate în domeniul amortizoarelor de capital firmelor de investiții care înregistrează expuneri sub un anumit prag. (6) În cazul în care A.S.F. decide să procedeze conform alin. (5), aceasta informează C.N.S.M. cu privire la derogarea acordată și, la recomandarea acestuia, aplică un proces de monitorizare periodică, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.(7) În situația în care A.S.F. nu este de acord cu oricare dintre elementele cuprinse în recomandarea emisă de C.N.S.M. și, prin urmare, nu aplică măsura recomandată, A.S.F. informează C.N.S.M. și transmite acestuia fundamentarea respectivei hotărâri în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.(8) A.S.F. elaborează periodic analize privind eficiența și eficacitatea instrumentelor macroprudențiale din categoria amortizoarelor de capital aplicate S.S.I.F., în vederea formulării de eventuale propuneri care să fie supuse analizei C.N.S.M., legate de:a) calibrarea, recalibrarea sau dezactivarea instrumentelor macroprudențiale deja implementate; și/saub) activarea unor noi instrumente macroprudențiale, în scopul atenuării riscurilor și vulnerabilităților identificate.10. La articolul 66, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) S.S.I.F. trebuie să mențină, după caz, la nivel individual și la nivel consolidat, potrivit prevederilor din partea întâi titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe lângă fondurile proprii de nivel 1 de bază prevăzute la art. 92 din același regulament, un amortizor de conservare a capitalului echivalent cu 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Amortizorul de conservare a capitalului trebuie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază și se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. (2) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate excepta S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerințele prevăzute la alin. (1), dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar la nivel național.(3) Hotărârea prin care A.S.F. acordă exceptarea prevăzută la alin. (2) include recomandarea formulată în acest sens de C.N.S.M., prevăzută la alin. (2).11. La articolul 66, alineatele (4) și (5) se abrogă. 12. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Cerința privind menținerea amortizorului anticiclic de capital specific menționată la alin. (1) se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare. Amortizorul anticiclic de capital trebuie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază menținute în plus față de cele utilizate pentru îndeplinirea cerințelor de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.13. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) La recomandarea C.N.S.M., A.S.F. poate excepta S.S.I.F. mici și mijlocii de la cerințele prevăzute la alin. (1), dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar la nivel național.14. La articolul 67, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Hotărârea prin care A.S.F. acordă exceptarea prevăzută la alin. (2^1) include recomandarea formulată în acest sens de C.N.S.M., prevăzută la alin. (2^1).15. La titlul III capitolul I, secțiunile a 2-a-a 4-a, cuprinzând articolele 68-70, se abrogă.16. La articolul 71, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Rata amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F. este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic de capital care se aplică în jurisdicțiile în care sunt situate expunerile relevante din credite ale S.S.I.F., potrivit prevederilor prezentului regulament și hotărârilor emise de A.S.F. în materia amortizoarelor de capital.17. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) În scopul calculării ratei amortizorului anticiclic de capital specific S.S.I.F., inclusiv, unde este cazul, pentru scopurile elementului de capital consolidat corespunzător, S.S.I.F. utilizează ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile în jurisdicțiile în care sunt situate expunerile relevante din credite, publicate pe website-ul A.S.F., în conformitate cu prevederile alin. (2)-(4).(2) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate în România este stabilită prin hotărâre a A.S.F., emisă la recomandarea C.N.S.M.(3) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă expunerilor relevante din credite situate într-un alt stat membru este:a) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată nu depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc;b) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat membru, în cazul în care această rată depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și este impusă de către A.S.F. prin hotărâre emisă la recomandarea C.N.S.M.;c) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului membru respectiv depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și A.S.F. a emis o hotărâre de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării C.N.S.M., emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaștere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului membru.(4) Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă pentru expunerile relevante din credite situate într-un stat terț semnificativ este:a) în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terț semnificativ nu a stabilit și nu a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat:(i) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.(ii) 0%, dacă A.S.F. nu a emis o hotărâre în acest sens;b) în cazul în care autoritatea desemnată dintr-un stat terț semnificativ a stabilit și a publicat un amortizor anticiclic de capital pentru acest stat:(i) rata stabilită de autoritatea desemnată a acelui stat terț semnificativ, în cazul în care această rată nu depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, iar C.N.S.M. nu consideră necesară recomandarea unui nivel mai mare decât nivelul stabilit de respectiva autoritate desemnată;(ii) rata amortizorului anticiclic de capital impusă prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M., în cazul în care acesta consideră necesară recomandarea unei rate mai mari decât rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ;(iii) rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ, în cazul în care această rată depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și este impusă prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.(iv) 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc dacă rata stabilită de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ respectiv depășește 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc și A.S.F. a emis o hotărâre de impunere a unei rate de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, ca urmare a recomandării C.N.S.M., emisă în baza unei decizii a acestuia de nerecunoaștere a ratei impuse de autoritatea desemnată a statului terț semnificativ.18. La articolul 73, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pentru scopurile calculului prevăzut la art. 71 alin. (1):a) ratele amortizorului anticiclic impuse prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M., se aplică de la data prevăzută în hotărârea respectivă, dacă decizia are ca efect majorarea ratei;b) ratele stabilite de autoritățile desemnate din alte state membre, în cazul în care aceste rate nu depășesc 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc, se aplică de la data precizată de acele autorități, dacă decizia respectivelor autorități are ca efect majorarea ratei;c) sub rezerva lit. a), rata amortizorului anticiclic pentru un stat terț se aplică la 12 luni de la data la care autoritatea competentă dintr-un stat terț a anunțat modificarea ratei, indiferent dacă autoritatea în cauză impune firmelor de investiții înființate în statul terț să aplice modificarea într-un termen mai scurt, în condițiile în care decizia are ca efect majorarea ratei. În acest sens, o modificare a ratei pentru un stat terț este considerată ca anunțată la data la care este publicată de autoritatea competentă din statul terț în conformitate cu cadrul de reglementare relevant la nivel național;d) rata amortizorului anticiclic se aplică imediat în condițiile în care decizia are ca efect reducerea acesteia.19. Articolele 74 și 75 se abrogă.20. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76Fiecare instituție identificată de C.N.S.M. drept instituție de tip G-SII trebuie să mențină, la nivel consolidat, un amortizor G-SII la nivelul impus prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M. Amortizorul G-SII trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază și se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1)-(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.21. Articolele 77 și 78 se abrogă.22. La articolul 79, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 79(1) S.S.I.F. identificate de C.N.S.M. drept instituții de tip O-SII mențin, la nivel consolidat, subconsolidat sau individual, după caz, un amortizor O-SII, impus prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M. Amortizorul O-SII trebuie să fie constituit din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază și se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.23. La articolul 79, alineatele (2)-(4) se abrogă.24. Articolele 80-86 se abrogă.25. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87Instituțiile de importanță sistemică nu utilizează fonduri proprii de nivel 1 de bază menținute pentru a acoperi amortizorul G-SII și amortizorul O-SII impuse prin hotărâre emisă de A.S.F. potrivit art. 76 și art. 79 alin. (1), la recomandarea C.N.S.M., pentru a îndeplini oricare dintre cerințele impuse în temeiul art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, al art. 66 și 67 din prezentul regulament, precum și orice alte cerințe impuse în temeiul art. 226 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.26. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 88În cazul în care un grup, la nivel consolidat, face obiectul următoarelor tipuri de amortizoare, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre:a) amortizorul G-SII și amortizorul O-SII;b) amortizorul G-SII, amortizorul O-SII și, în conformitate cu art. 103, amortizorul de capital pentru riscul sistemic.27. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 89În cazul în care o S.S.I.F., la nivel individual sau subconsolidat, face obiectul unui amortizor O-SII și al unui amortizor de capital pentru riscul sistemic în conformitate cu art. 103, se aplică amortizorul cu valoarea cea mai mare dintre cele două.28. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90Fără a aduce atingere prevederilor art. 88 și 89, în cazul în care amortizorul de capital pentru riscul sistemic se aplică tuturor expunerilor situate în România, dar nu se aplică expunerilor din afara ei, respectivul amortizor de capital pentru riscul sistemic se cumulează cu amortizorul O-SII sau cu amortizorul G-SII, care se aplică în conformitate cu art. 79, respectiv art. 76.29. Articolul 93 se abrogă.30. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94S.S.I.F. trebuie să aplice amortizorul de capital pentru riscul sistemic expunerilor localizate pe teritoriul României, expunerilor localizate în state terțe, precum și expunerilor localizate în alte state membre, conform hotărârii emise de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.31. Articolele 95-102 se abrogă.32. La articolul 103, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103(1) S.S.I.F. trebuie să mențină, la nivel individual, consolidat și subconsolidat, pe lângă fondurile proprii prevăzute la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, un amortizor de capital pentru riscul sistemic, impus prin hotărâre emisă de A.S.F., la recomandarea C.N.S.M. Amortizorul de capital pentru riscul sistemic se constituie din elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază și se adaugă la cerințele de fonduri proprii rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și ale art. 226 alin. (1) - (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare.33. Articolul 105 se abrogă.34. Articolul 149 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 149(1) În cursul anului 2018, prin derogare de la prevederile art. 66, S.S.I.F. trebuie să mențină amortizorul de conservare a capitalului la un nivel egal cu 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, S.S.I.F. trebuie să mențină amortizorul de conservare a capitalului la nivelul impus prin hotărâre a A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.35. Articolul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 150(1) În cursul anului 2018, prin derogare de la prevederile art. 67, S.S.I.F. trebuie să mențină amortizorul anticiclic de capital la nivelul de 0% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale S.S.I.F., calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) În perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, S.S.I.F. trebuie să mențină amortizorul anticiclic de capital la nivelul impus prin hotărâre a A.S.F., la recomandarea C.N.S.M.36. La articolul 151, alineatele (3)-(7) se abrogă.37. La articolul 152, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 152(1) Prevederile art. 76 și 87-92 se aplică după cum urmează:a) 75% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în anul 2018; șib) 100% din amortizorul G-SII, stabilit în conformitate cu art. 76, în anul 2019.  +  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    București, 17 mai 2018.Nr. 6.----