REGULAMENTUL din 28 iulie 2016sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 766 bis din 30 septembrie 2016    Notă
    *) Aprobat de Ordinul nr. 1.525 din 28 iulie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 septembrie 2016.
     +  Articolul 1(1) Situl de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii a fost înființat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.(2) Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare și pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 1970, de pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul 2(1) Rezervațiile Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor au fost instituită în baza Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate,ca arie naturală protejată de interes național.(2) Rezervația Naturală 2.335. Făgetul Clujului este de tip mixt cu o deosebită importanță sub aspect floristic, faunistic, geologic și peisagistic(3) Rezervația Naturală 2.329. Valea Morilor este de tip botanic cu o deosebită importanță sub aspect floristic și al asociațiilor vegetale.(4) Ambele rezervații sunt încadrate în categoria IV a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.  +  Articolul 3 Situl de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii este situat pe raza municipiului Cluj-Napoca și al comunelor Feleacu, Ciurila, Florești și Tureni.  +  Articolul 4(1) Managementul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii și al rezervațiilor suprapuse este asigurat de Asociația Natura Transilvaniei, numită în continuare Custode, în baza Convenției de custodie nr. 319 din 26.02.2014.(2) Datele de contact ale Custodelui sunt: e-mail: naturatransilvaniei@yahoo.com, pagină de internet: www.naturatransilvaniei.ro.  +  Articolul 5(1) Accesul și circulația cu mijloace motorizate pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii este permis doar pe drumurile deschise circulației publice.(2) Practicarea activităților sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro, A.T.V.-uri etc., este interzisă.(3) Pe suprafața Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor circulația cu mijloace motorizate este interzisă.  +  Articolul 6(1) Amenajamentele silvice ale unităților de producție și proprietăților ce se suprapun sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii se supun revizuirii în vederea armonizării lor cu planul de management aprobat al ariei protejate și vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe.(2) Titularii activităților de exploatare forestieră au obligația de a solicita și obține autorizația de mediu.  +  Articolul 7 Acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din interiorul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, se vor realiza doar după obținerea avizului custodelui, cu respectarea legislației de mediu și a celei silvice.  +  Articolul 8(1) Managementul populației faunei de interes cinegetic din interiorul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii este asigurat de gestionarii fondurilor cinegetice 23 "Florești" și 36 "Feleac".(2) Activitățile de gospodărire a vânatului din fondul cinegetic, inclusiv cele de recoltare/capturare, se vor organiza și desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile Planului de management aprobat și cu cele ale prezentului regulament.  +  Articolul 9(1) În vederea conservării speciilor și habitatelor naturale, inclusiv a celor pentru care situl de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii a fost declarat și a speciilor faunei de interes cinegetic, gestionarii fondului cinegetic vor include cu prioritate suprafața ariei protejate în zone de liniște a faunei cinegetice.(2) Suprafețele Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor vor fi incluse integral în zone de liniște ale faunei cinegetice în care vânătoarea nu va fi permisă.  +  Articolul 10(1) Pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii sunt permise activități turistice, de agrement, educaționale și științifice, desfășurate cu respectarea regulilor de vizitare incluse în prezentul regulament.(2) Rezultatele cercetărilor științifice efectuate (studii, rapoarte, măsurători, observații etc.) vor fi puse gratuit la dispoziția custodelui urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a ariei protejate.  +  Articolul 11(1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiții etc., întreținerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar după obținerea avizului favorabil al custodelui.(2) Organizarea și desfășurarea competițiilor sau activităților de grup de orice fel se poate realiza doar după obținerea avizului favorabil al custodelui.  +  Articolul 12(1) Perturbarea liniștii prin orice mijloace (strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare etc.) este interzisă.(2) Accesul vizitatorilor însoțiți de câini se poate face doar cu condiția ca aceștia să fie ținuți permanent în lesă.  +  Articolul 13(1) Camparea se face numai în locurile special desemnate și amenajate în acest scop.(2) Camparea pe teritoriul Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor este interzisă.(3) Aprinderea focului se poate face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens și numai cu cărbune sau lemn adus din afara ariei protejate. Tăierea vegetației lemnoase sau colectarea lemnului uscat pentru aprinderea focului este interzisă.(4) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă.  +  Articolul 14Depozitarea sau abandonarea deșeurilor este interzisă.  +  Articolul 15 Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare (panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice etc.) este interzisă.  +  Articolul 16(1) Pășunatul pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului Valea Morii se desfășoară cu respectarea prevederilor Planului de management și a legislației în vigoare;(2) Utilizarea rațională a pajiștilor și pășunilor pentru cosit și/sau pășunat, se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităților ce dețin aceste pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună sălbatică.(3) În cazul în care proprietarul sau administratorul pășunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de pășunat între aceștia.(4) În contracte se specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de pășunat, suprafețele și limitele acestora, precum și obligațiile utilizatorului privind locul de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces și trebuie să fie prezentate custodelui în vederea avizării.  +  Articolul 17(1) Pășunatul animalelor domestice în pădure este interzis. Trecerea animalelor domestice prin pădure spre locurile de pășunat, adăpat, adăpost etc. este permisă numai pe trasee delimitate și în perioade precizate, cu avizul custodelui.(2) Pășunatul animalelor domestice în zonele umede și/sau mlăștinoase, precum și trecerea animalelor prin aceste zone este interzisă.(3) Pășunatul și trecerea animalelor domestice pe teritoriul Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor este interzisă.(4) Amplasarea de stâne și locuri de târlire se face numai cu avizul custodelui.  +  Articolul 18(1) Realizarea oricăror investiții în interiorul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii se face cu avizul custodelui, conform reglementărilor în vigoare.(2) Pe teritoriul Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor este interzisă realizarea de construcții.(3) Construirea de noi drumuri permanente în cuprinsul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii se face în condițiile legii.  +  Articolul 19 În interiorul Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor nu sunt permise activități de utilizare a resurselor naturale. Prin excepție, sunt permise numai acele intervenții care au drept scopuri protejarea, promovarea și asigurarea continuității existenței obiectivelor pentru care au fost constituite.  +  Articolul 20(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru localitățile și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii și al rezervațiilor naturale suprapuse se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la situl de importanță comunitară menționat și la ariile naturale protejate de interes național.(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii și al rezervațiilor naturale suprapuse, pentru asigurarea conformității cu prevederile Planului de Management.(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii și al rezervațiilor naturale suprapuse.  +  Articolul 21(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic/agricol de terenuri de pe raza Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor este interzisă.(2) Pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii sunt interzise orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și conservare.  +  Articolul 22(1) În perimetrul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, sunt interzise toate activitățile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor și/sau degradarea habitatelor naturale, respectiv:.a) arderea vegetației sau curățirea terenurilor prin incendiere;b) utilizarea pesticidelor;c) introducerea speciilor de floră și faună alohtone.(2) În zonele umede și în apropierea acestora precum și pe întreaga suprafață a Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor, este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, excavațiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei.(3) Pe teritoriul Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor curățirea terenului de vegetație prin orice mijloace este permisă doar în baza unor studii care să ateste necesitatea acestor acțiuni pentru menținerea stării favorabile de conservare și doar cu avizul autorităților de mediu și al custodelui.(4) Pe teritoriul Rezervațiilor Naturale 2.335. Făgetul Clujului și 2.329. Valea Morilor îngrădirea terenurilor este interzisă.  +  Articolul 23(1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, de interes comunitar sau care se află sub regim strict de protecție, sunt interzise:a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;c) distrugerea și/sau culegerea cuiburilor și ouălor din natură;d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;e) deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop, fără autorizația autorității de mediu competente.(2) Pentru speciile de plante de interes comunitar sau care se află sub regim strict de protecție sunt interzise:a) orice forme de recoltare a florilor și a fructelor,b) culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic.(3) Pentru habitatele de interes comunitar se va limita orice activitate care poate duce la deprecierea stării de conservare.(4) În vederea asigurării condițiilor necesare conservării unor specii se vor menține în toate arboretele un minim de 12 arbori la ha, selectați dintre cei mai vârstnici și/sau rupți sau parțial uscați, arbori ce nu vor fi exploatați. Acești arbori vor fi marcați corespunzător de către personalul custodelui în colaborare cu personalul gestionarilor fondului forestier.  +  Articolul 24 Autoritățile locale au obligația de a salubriza suprafața sitului de importanță comunitară Făgetul Clujului - Valea Morii.  +  Articolul 25 Personalul custodelui, împuternicit cu legitimație de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 "Făgetul Clujului - Valea Morii", indiferent de forma de proprietate.  +  Articolul 26 Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 27 Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuții de control în domeniul ariilor protejate, regimului silvic și cinegetic din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor și structurilor teritoriale ale acesteia, de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu precum, de către personalul custodelui și de către personalul altor organe ale statului cu competențe în zonă.  +  Articolul 28 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează conform prevederilor legale.  +  Articolul 29 Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru custodele sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul acesteia, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri/bunuri, sau care desfășoară activități în perimetrul sau în vecinătatea ariei naturale protejate.  +  Articolul 30 Planurile, programele și proiectele ce se implementează pe teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii se supun avizării custodelui.  +  Articolul 31 Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea custodelui, în urma modificării condițiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor protejate.  +  Articolul 32 Asociația Natura Transilvaniei, în calitate de custode al sitului de importanță comunitară ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea Morii și al rezervațiilor suprapuse, aduce la cunoștința publicului și factorilor interesați prezentul regulament, prin afișare pe paginile proprii de internet (www.naturatransilvaniei.ro și www.fagetulclujului.ro) și prin diseminarea lui către instituțiile cu atribuții de control menționate la art. 28, către Primăriile Cluj-Napoca, Feleacu, Florești, Ciurila, Tureni, precum și către Consiliul Județean Cluj. -----