ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 109 din 6 decembrie 2010privind unele măsuri financiar-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 16 decembrie 2010  Avându-se în vedere evoluția crizei economice, precum și extinderea acesteia în cursul anului 2011, se impune luarea de urgență a unor măsuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate de România prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaționale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economică a României, pentru atingerea țintelor de deficit ale bugetului general consolidat în anul 2011.Luându-se în considerare faptul că prin Scrisoarea de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, ratificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intenție, semnată de autoritățile române la București la 5 februarie 2010 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 19 februarie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 72/2010, țara noastră s-a angajat să continue politica de înlocuire doar a unui angajat din 7 care părăsesc sistemul public,ținându-se seama de faptul că diminuarea dezechilibrelor existente și menținerea deficitului bugetar în limite sustenabile creează premisele relansării economice, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri cu caracter excepțional, prin care să se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare și în anul 2011.Luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.Întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învățământ preuniversitar de stat, urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar de stat, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.2. La articolul 24 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) achiziționarea de autoturisme în cadrul «Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național», aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;3. La articolul 24 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) achizițiile necesare organizării de către Parlamentul României a sesiunii Adunării Parlamentare a NATO din anul 2011. (la 09-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 70 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 06 iunie 2011 )  +  Articolul IIPrin excepție de la prevederile alin. (1) și (2) ale art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, în cursul anului universitar 2010-2011 se pot scoate la concurs posturi de preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/șef de lucrări, conferențiar și profesor universitar, cu încadrarea în limita numărului de posturi vacante și a bugetelor instituțiilor de învățământ superior, după intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. (la 09-06-2011, Articolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 70 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 06 iunie 2011 )  +  Articolul IIIPrevederile art. 21, 22 și 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică până la data de 31 decembrie 2011.  +  Articolul IVTermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.  +  Articolul VTermenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, de la care se aplică dispozițiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la înregistrarea ședințelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Ministrul educației,
  cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  București, 6 decembrie 2010.Nr. 109.-------------