ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010  Având în vedere faptul că Agenția Domeniilor Statului, cu toate că este instituție publică finanțată integral din bugetul de stat, este condusă de către un consiliu de administrație, organism colectiv de conducere, care hotărăște asupra modului de utilizare a creditelor bugetare, fapt care intră în contradicție cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește că gestionarea creditelor bugetare se face de către ordonatorul de credite, care este conducătorul instituției publice,ținând cont că, într-un stat de drept, respectarea legilor constituie o obligație fundamentală, iar orice demers în sensul îndeplinirii acestei obligații constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Agenția Domeniilor Statului este condusă de un președinte, ajutat de un vicepreședinte.(2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(3) Președintele și vicepreședintele își desfășoară activitatea pe baza unor criterii de performanță stabilite de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.(4) Activitatea președintelui și a vicepreședintelui este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(5) Președintele Agenției Domeniilor Statului are calitatea de ordonator terțiar de credite.(6) Președintele reprezintă Agenția Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.(7) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.(8) Președintele și vicepreședintele sunt remunerați potrivit reglementărilor legale referitoare la salarizarea unitară a personalului contractual plătit din fonduri publice, încadrat în instituții publice centrale, fără a putea depăși nivelul de salarizare al secretarului de stat, respectiv al subsecretarului de stat.2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Privatizarea societăților comerciale agricole care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare și concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul Agenției Domeniilor Statului.(2) Din Comitet fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Agenției Domeniilor Statului. Atribuțiile, componența și numărul membrilor Comitetului se stabilesc prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.2^1. După articolul 21^3 se introduc trei noi articole, articolele 21^4-21^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^4Agenția Domeniilor Statului va concesiona prin atribuire directă bunurile imobile - clădiri și terenuri aferente - proprietate privată a statului persoanelor fizice/persoanelor juridice organizate în formele prevăzute de legislația în vigoare, care desfășoară activități sanitar-veterinare de interes public național și care au fost selectate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor potrivit procedurii privind achizițiile publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21^5Concesionarea prin atribuire directă a bunurilor imobile - clădiri și terenuri aferente - proprietate privată a statului, potrivit art. 21^4, se face pe perioada atribuirii contractelor de achiziție publică al căror obiect este reprezentat de activitățile sanitar-veterinare de interes public național, la propunerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 21^6În cazul concesionării prin atribuire directă potrivit art. 21^4, persoanelor fizice/persoanelor juridice care desfășoară activități sanitar-veterinare de interes public național și care au fost selectate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, nivelul redevenței se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare și arendare. (la 23-06-2011, Articolul I a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 118 din 15 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011 ) 3. În tot cuprinsul legii, sintagma "Consiliul de administrație" se înlocuiește cu sintagma "Comitetul de privatizare, concesionare și arendare".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului prin care se stabilesc atribuțiile, componența și numărul membrilor Comitetului de privatizare, concesionare și arendare din cadrul Agenției Domeniilor Statului se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIPână la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. II, activitățile de privatizare a societăților comerciale agricole care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, de administrare a acestora până la privatizare și de concesionare sau arendare a terenurilor proprietate publică și privată a statului, aflate în exploatarea acestora, sunt coordonate de către președintele Agenției Domeniilor Statului.  +  Articolul IVTermenele prevăzute la art. 18 și art. 19 alin. (2), la nr. crt. 3 coloana a 5-a și la nr. crt. 8 coloana a 5-a din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se prorogă până la data de 1 februarie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 28 decembrie 2010.Nr. 125.