ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010  Având în vedere obiectivele privind îmbunătățirea colectării, cuprinse în Programul de guvernare,ținând cont de necesitatea introducerii unor mecanisme de plată diversificate, care să permită stimularea încasării veniturilor bugetului general consolidat și îmbunătățirea serviciilor asigurate în relația cu cetățenii, prin reducerea timpilor cu plata taxelor și impozitelor, utilizând serviciile puse la dispoziție de instituțiile de credit, fără plata de comisioane de către contribuabil,pentru încurajarea efectuării de către persoanele fizice a plăților prin virament, cu efecte benefice asupra reducerii numerarului aflat în circulație, și pentru simplificarea fluxurilor de plată în relația cu cetățenii prin definirea și implementarea unor servicii de plată flexibile și intuitive,având în vedere implementarea măsurilor anticriză inițiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbție a fondurilor externe nerambursabile de preaderare și postaderare destinate României și utilizarea eficientă a acestora,ținând cont de necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru beneficiarii publici în implementarea contractelor aferente proiectelor finanțate din aceste fonduri,luând în considerare scăderea capacității contractorilor de a susține din surse proprii și/sau atrase (credite) derularea optimă a lucrărilor și serviciilor, în contextul actualei crize economico-financiare,pentru evitarea blocajului implementării unor proiecte majore de infrastructură,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– La articolul 5, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, care se plătesc de către operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, din subvențiile sau transferurile încasate în conturile prevăzute la alin. (10), se virează în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, dacă legea nu prevede altfel. Sumele astfel încasate de operatorii economici beneficiari se utilizează în ordinea prevăzută la art. 6 alin. (2). (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) 1. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 și 5^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1(1) Ministerul Finanțelor Publice poate să deschidă, pe bază de convenții încheiate între părți, conturi tranzitorii la instituții de credit, în vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, plătitori de impozite, contribuții, taxe sau alte venituri bugetare, clienți ai instituțiilor de credit respective.(2) Contribuabilii persoane fizice prevăzuți la alin. (1) pot fi numai contribuabilii pentru care codul de identificare fiscală valabil pentru plata obligațiilor bugetare care se achită în contul tranzitoriu este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.(3) Contribuabilii persoane fizice pot dispune plăți în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la aceeași instituție de credit la care aceștia își au deschise conturile curente, pentru achitarea obligațiilor bugetare care fac obiectul convențiilor încheiate de Ministerul Finanțelor Publice cu instituțiile de credit respective, fără perceperea de comisioane bancare.(4) Pentru operațiunile de plăți efectuate conform prevederilor alin. (3), momentul plății este cel prevăzut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mesajele electronice de plată fiind transmise de către instituția de credit inițiatoare Ministerului Finanțelor Publice în sistem informatic, concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic în contul deschis la Trezoreria operativă centrală.(5) Suma colectată zilnic în contul prevăzut la alin. (1) se transferă de către instituția de credit în contul Ministerului Finanțelor Publice deschis la Trezoreria operativă centrală, cel târziu în prima zi lucrătoare următoare de la încasare.(6) Ministerul Finanțelor Publice asigură transferul sumelor încasate de la instituțiile de credit, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data creditării contului deschis la Trezoreria operativă centrală, în baza informațiilor transmise prin mesajele electronice de plată.(7) Informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile care vor fi cuprinse în mesajul electronic de plată care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) Ministerul Finanțelor Publice va restitui instituției de credit sumele aferente mesajelor electronice de plată nedecontate în termenul prevăzut la alin. (5) sau care nu sunt completate conform alin. (7).(9) Pentru operațiunile de transfer al soldului prevăzut la alin. (5), Trezoreria Statului va plăti instituției de credit comisioane din bugetul Trezoreriei Statului la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND - S.A.  +  Articolul 5^2(1) Ministerul Finanțelor Publice poate să deschidă conturi colectoare la instituții de credit, în scopul încasării sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice și persoane fizice autorizate către bugetele componente ale bugetului general consolidat.(2) Încasarea în conturile prevăzute la alin. (1) a sumelor cuvenite bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sau a sumelor colectate pentru bugetul de stat de instituțiile publice finanțate integral de la buget se efectuează pe bază de convenții încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și instituțiile publice cărora li se cuvin sumele respective.(3) Informațiile minime și obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabil, precum și informațiile minime și obligatorii comunicate contribuabililor, aferente obligațiilor de plată ale acestora către instituțiile publice, vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Informațiile referitoare la obligațiile de plată ale contribuabililor pot fi furnizate acestora și prin intermediul instituțiilor de credit, cu condiția ca instituția de credit să aibă o convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 5^1, și să fie împuternicită de către contribuabil pentru accesul la aceste informații.(5) Virarea de către instituțiile de credit a sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice și persoane fizice autorizate, în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se face în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării tranzacției.(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 24-06-2011, Articolul 5^2 din Punctul 1. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) 1^1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituții publice aferente bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alți operatori economici sau alte instituții de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituției publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.(2) Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituțiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligații de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.(3) Instituțiile publice care plătesc sume reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate datorate operatorilor economici care și-au cesionat drepturile de încasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici respectivi, conform art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plății. În acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.(4) În cazul în care certificatul de atestare fiscală conține obligații de plată ale beneficiarului, instituțiile publice înștiințează operatorul economic și cesionarul cu privire la cuantumul acestor obligații.(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la înștiințare, dar nu mai târziu de 20 decembrie, operatorul economic poate prezenta instituției publice un nou certificat de atestare fiscală din care să rezulte că acesta nu mai are obligații către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5), instituțiile publice au următoarele obligații:a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 5 alin. (1) suma aferentă obligațiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;b) virează în contul cesionarului, deschis la Trezoreria Statului, diferența dintre suma cesionată și suma prevăzută la lit. a). (la 24-06-2011, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 125 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011 ) 2. La articolul 11 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru operațiunile derulate prin conturile în lei și valută și pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;  +  Articolul IILa articolul 52 alineatul (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finanțare;  +  Articolul IIIPrevederile art. 52 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică și contractelor aflate în derulare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 23 decembrie 2010.Nr. 121.--------