ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 9 septembrie 2011  În vederea eficientizării activității instituțiilor din domeniul sanitar și a funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate, în acord cu prioritățile Guvernului de reformă în administrația publică,ținând cont de urgența stabilirii unor măsuri economico-financiare, ca urmare a recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României, și pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare în ceea ce privește nivelul deficitului bugetului general consolidat pentru anul 2011,având în vedere continuarea strategiei de reformă unitară în domeniul sanitar, precum și complexitatea activității medicale și a surselor de finanțare, neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților din domeniul sanitar.În considerarea faptului că elementele sus-menționate trebuie luate în calcul la fundamentarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se impune adoptarea unor măsuri imediate, în vederea stabilirii cadrului legislativ optim de funcționare.Întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți atât din punctul de vedere al organizării și funcționării, cât și din punct de vedere financiar, în ceea ce privește încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat,având în vedere necesitatea coordonării tuturor activităților și măsurilor care vizează sistemul de sănătate din România asumate cu FMI și care trebuie puse în aplicare până la următoarea vizită din luna septembrie 2011,în considerarea faptului că este necesară asigurarea elaborării coordonate a bugetului pentru sistemul sanitar (bugetul Ministerului Sănătății și bugetul FNUASS) - proiect care se înaintează Ministerului Finanțelor Publice până la data de 15 septembrie 2011,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 208, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Ministerul Sănătății, ca autoritate națională în domeniul sănătății, exercită controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor și programelor în domeniul sanitar aprobate de Guvernul României, și realizează coordonarea funcționării eficiente a sistemului de asigurări sociale de sănătate organizat prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate.2. La articolul 209, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) CNAS propune, cu avizul conform al Ministerului Sănătății, proiecte de acte normative pentru asigurarea funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru proiectele de acte normative care au incidență asupra Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, elaborate de ministere și de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, este obligatorie obținerea avizului conform al CNAS.3. La articolul 266, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) CNAS, instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administrației publice centrale, care administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, are sediul în municipiul București, Calea Călărașilor nr. 248, sectorul 3. (la 16-06-2013, Punctul 3. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 180 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013 ) 4. La articolul 266, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În domeniul sanitar, CNAS asigură aplicarea politicilor și programelor Guvernului în coordonarea Ministerului Sănătății.5. La articolul 270 alineatul (1), literele d), f), n) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) elaborează și publică raportul anual și planul de activitate pentru anul următor, cu avizul conform al Ministerului Sănătății;...............................................................................................f) răspunde pentru activitățile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în fața Guvernului, a ministrului sănătății și a asiguraților;...............................................................................................n) organizează licitații naționale pe domeniul de competență și participă la licitații naționale organizate de Ministerul Sănătății pentru achiziția de medicamente și materiale specifice pentru realizarea obiectivelor proprii;...............................................................................................r) inițiază, negociază și încheie cu instituții similare documente de cooperare internațională în domeniul său de activitate, cu avizul conform al Ministerului Sănătății.6. La articolul 278, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Ministrul Sănătății are calitatea de invitat permanent la ședințele consiliului de administrație al CNAS și prezidează, fără a avea drept de vot, ședințele la care participă.7. La articolul 281 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) solicită avizul Ministerului Sănătății înaintea depunerii proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanțelor Publice; (la 16-06-2013, Punctul 7. din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 180 din 11 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 13 iunie 2013 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Nicolae-Lucian Duță
  București, 7 septembrie 2011.Nr. 73.