ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 28 septembrie 2011pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011  Având în vedere existența unor factori de natură obiectivă, care determină imposibilitatea îndeplinirii procedurilor constituționale necesare adoptării proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în scopul corelării dispozițiilor acesteia cu noul Cod civil, așa cum prevede Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,ținând seama de faptul că factorii menționați privesc necesitatea îndeplinirii etapelor stabilite prin Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum și a procedurilor parlamentare,având în vedere importanța adoptării unor reglementări care să asigure atât cadrul instituțional necesar aplicării dispozițiilor noului Cod civil, cât și posibilitatea implementării soluțiilor optime, anterior intrării în vigoare a acestuia,luând în considerare faptul că actuala sesiune parlamentară a început la data de 5 septembrie 2011, ceea ce nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici măcar cu procedura de urgență prevăzută de art. 76 alin. (3) din Constituția României, republicată, până la împlinirea termenelor stabilite de Legea nr. 71/2011, data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, fiind 1 octombrie 2011, coroborat cu riscul neîndeplinirii de către autoritățile statului a unor obligații față de propriii cetățeni, și anume imposibilitatea întocmirii și eliberării actelor de stare civilă, precum și a încheierii căsătoriei, în condițiile prevăzute de noul Cod civil, întrucât nu este creat cadrul normativ necesar, cu consecințe în ceea ce privește obținerea documentelor de identitate sau de călătorie, a căror eliberare este condiționată de prezentarea certificatelor de stare civilă,întrucât neadoptarea unei măsuri imediate ar avea drept consecință negativă imposibilitatea organizării și desfășurării corespunzătoare a activității specifice prevăzute de Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, fiind afectate în mod grav funcționalitatea, coerența și calitatea serviciilor prestate cetățenilor români, în termenele stabilite de lege,în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Actele de naștere, de căsătorie și de deces se întocmesc în registre de stare civilă, în două exemplare, ambele originale, și se completează manual, cu cerneală specială de culoare neagră.(2) De la data asigurării infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civilă, precum și mențiunile ulterioare vor fi întocmite în format electronic.2. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă, fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă ori printr-un act administrativ, se comunică din oficiu, în termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, ofițerului de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale care a întocmit actul de naștere, de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă, în vederea înscrierii mențiunilor corespunzătoare.(2) Dacă modificarea a fost dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă sau prin orice alt înscris prevăzut de lege, aceasta se comunică, din oficiu, în termenul prevăzut la alin. (1). (la 21-04-2012, Alineatul (2) din Articolul 9 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) 2^1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Înscrierea în actele de stare civilă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), a mențiunilor referitoare la modificarea intervenită în statutul civil se poate face și la cererea persoanei interesate. (la 21-04-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) 3. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) În cazul prevăzut la art. 10, starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în fața instanței judecătorești, în situațiile prevăzute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.(2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu privire la dovada stării civile sunt aplicabile și în cazul în care se solicită serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau ofițerului de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă.4. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Numele de familie și prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicată.(2) Ofițerul de stare civilă are obligația de a refuza motivat, comunicând în scris declarantului, înregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta ordinea publică și bunele moravuri sau interesele copilului, după caz. (la 21-04-2012, Alineatul (2) din Articolul 18 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) (3) Dacă părinții nu au nume de familie comun sau există neconcordanță între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii și declarația verbală a declarantului, întocmirea actului de naștere se face pe baza declarației scrise și semnate de ambii părinți, din care să rezulte numele de familie și prenumele copilului. În lipsa acordului părinților cu privire la numele de familie, instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă și irevocabilă serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, ofițerului de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, în vederea întocmirii actului de naștere.5. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Acțiunea se introduce la judecătoria în a cărei rază teritorială are domiciliul persoana interesată sau unde are sediul serviciul de protecție specială a copilului. Cererea se soluționează potrivit dispozițiilor privind procedura necontencioasă din Codul de procedură civilă. În vederea soluționării, instanța solicită serviciului public comunitar de evidență a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana interesată sau se află sediul serviciului de protecție specială a copilului verificări pentru stabilirea identității, precum și avizul medicului legist cu privire la vârsta și sexul persoanei al cărei act de naștere se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului.6. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Întocmirea actului de naștere, în cazul copilului părăsit de mamă în unități sanitare, se face imediat după împlinirea termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare. (la 21-04-2012, Alineatul (1) din Articolul 23 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) (2) Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită în termenul prevăzut la alin. (1), serviciul public de asistență socială în a cărui rază administrativ-teritorială a fost găsit copilul, pe baza documentației transmise de direcția generală de asistență socială și protecția copilului, are obligația să solicite, în termen de 48 de ore, primarului competent să întocmească actul de naștere dispoziția privind stabilirea numelui și prenumelui copilului și să facă declarația de înregistrare a nașterii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. Dispoziția privind stabilirea numelui și prenumelui copilului se emite de către primar în termen de 5 zile de la data solicitării. (la 21-04-2012, Alineatul (2) din Articolul 23 , Punctul 6. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) (3) Întocmirea actului de naștere se face pe baza procesului verbal prevăzut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nașterii, a autorizării instanței de tutelă în a cărei circumscripție a fost găsit copilul, cu privire la măsura plasamentului în regim de urgență, a răspunsului poliției cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei, a dispoziției de stabilire a numelui și prenumelui copilului și a declarației de înregistrare a nașterii.6^1. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Căsătoria se încheie de către ofițerul de stare civilă la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, al primăriei în a cărei rază de competență teritorială își are domiciliul ori reședința unul dintre viitorii soți sau, după caz, la un sediu destinat acestui scop, stabilit de primarul unității administrativ-teritoriale respective.» (la 21-04-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) 7. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului. (la 21-04-2012, Alineatul (2) din Punctul 7. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) 8. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), căsătoria poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau își au reședința viitorii soți, cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria.(4) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor ori primăria unde urmează să se încheie căsătoria va înștiința, de îndată, primăria de domiciliu sau de reședință a viitorilor soți, în vederea publicării declarației de căsătorie.9. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți, în scris, la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul consular unde urmează a se încheia căsătoria. În declarația de căsătorie, viitorii soți vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie și vor menționa numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum și regimul matrimonial ales.(2) Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soți se află în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, declarația de căsătorie se poate face și în afara sediului acestuia/acesteia, în fața ofițerului stării civile. (la 21-04-2012, Alineatul (2) din Articolul 28 , Punctul 9. , Articolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) (3) Ofițerul de stare civilă care primește declarația de căsătorie solicită viitorilor soți să prezinte actele de identitate, certificatele de naștere, certificatele medicale privind starea sănătății acestora, precum și:a) autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție își are domiciliul cel care cere încuviințarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente rezultate din condițiile de rudenie firească sau adopție, în condițiile prevăzute de lege;b) avizul medical, dovada încuviințării părinților ori, după caz, a tutorelui și autorizarea instanței de tutelă în a cărei circumscripție minorul își are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenței unor impedimente legate de vârsta matrimonială; dispozițiile art. 272 alin. (2) ultima teză și alin. (3)-(5) din Legea nr. 287/2009, republicată, se aplică în mod corespunzător.(4) Dacă unul dintre viitorii soți, părinții sau tutorele nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, ei pot face declarația de căsătorie, respectiv pot depune dovada încuviințării prevăzute la alin. (3) lit. b) la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale unde au domiciliul sau reședința, care o transmite în termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, primăriei unde urmează a se încheia căsătoria.10. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Ofițerul de stare civilă dispune publicarea declarației de căsătorie în ziua primirii acesteia, prin afișarea în extras într-un loc special amenajat la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau al primăriei, respectiv al misiunii diplomatice sau al oficiului consular unde urmează să se încheie căsătoria, precum și pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, declarația de căsătorie se afișează și la sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau al primăriei unde celălalt soț își are domiciliul sau reședința.11. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Căsătoria se încheie după 10 zile de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afișării, cât și data încheierii căsătoriei.(2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului București, al orașului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviințeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).(3) Dacă de la data depunerii declarației de căsătorie au trecut 30 de zile și căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soți doresc să modifice declarația inițială, aceștia vor face o nouă declarație de căsătorie. Dispozițiile art. 29 și art. 30 alin. (1)-(2) se aplică în mod corespunzător.12. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) În cazul în care constată că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă refuză să încheie căsătoria și consemnează refuzul într-un proces-verbal.(2) În cazul refuzului ofițerului de stare civilă de a încheia căsătoria, persoana nemulțumită poate sesiza instanța de tutelă în raza căreia domiciliază.13. La articolul 32, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) La încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă ia consimțământul viitorilor soți, liber și deplin exprimat, în prezența a 2 martori, după care îi declară căsătoriți, le citește dispozițiile privind drepturile și îndatoririle soților din Legea nr. 287/2009, republicată, și întocmește, de îndată, actul de căsătorie.14. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Ofițerul de stare civilă poate încheia căsătoria între cetățeni străini sau între aceștia și cetățeni români numai dacă, pe lângă actele prevăzute la art. 28, viitorii soți cetățeni străini prezintă dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale țărilor ai căror cetățeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condițiile de fond, cerute de legea lor națională, pentru încheierea căsătoriei. Dispozițiile art. 277 alin. (1) din Legea nr. 287/2009, republicată, se aplică în mod corespunzător.15. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate și, după caz, documentul de evidență militară ale celui decedat.16. La articolul 36, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2), întocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.17. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Documentul cu care se face dovada identității persoanei decedate și documentele de evidență militară ale acesteia, după caz, se rețin de către ofițerul de stare civilă și se înaintează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, respectiv centru militar zonal/județean/de sector, pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu, în termen de 10 zile de la data înregistrării decesului.(2) În cazul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, documentul cu care se face dovada identității persoanei decedate se transmite cu primul curier diplomatic, organizat de la data înregistrării decesului.(3) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta documentul prevăzut la alin. (1) și (2), precizează în scris motivul neprezentării acestuia și datele de stare civilă ale decedatului. Declarația se înaintează autorității prevăzute la alin. (1).17^1. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se afla ultimul domiciliu al defunctului are obligația de a comunică, în scris, camerei notarilor publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces întocmite. Lista se transmite lunar și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele și ultimul domiciliu al defunctului.(5) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României acreditate în străinătate comunică lista prevăzută la alin. (4) Ministerului Afacerilor Externe, care o transmite Camerei Notarilor Publici București.» (la 21-04-2012, Articolul I a fost completat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) 18. La articolul 42, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale de la:19. La articolul 44, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Misiunile diplomatice și oficiile consulare de carieră ale României trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civilă, pe măsura completării lor, la Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului București, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-a întocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civilă se trimite, în termen de 30 de zile de la data când toate actele au fost completate, la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a municipiului București...............................................................................................(5) Transcrierea certificatelor și a extraselor de stare civilă privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului București și cu avizul prealabil al șefului Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului București în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.20. La articolul 44, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Este interzisă transcrierea/înscrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autoritățile străine privind căsătoria dintre persoane de același sex ori a parteneriatelor civile încheiate sau contractate în străinătate, fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini.21. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Desfacerea, anularea sau constatarea nulității adopției, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, se înscrie, prin mențiune, pe actul de naștere inițial și, după caz, pe cel întocmit în urma adopției, pe actul de căsătorie și pe actele de naștere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mențiunea se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.22. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, constatarea nulității, anularea sau desfacerea căsătoriei se înscrie prin mențiune pe actul de căsătorie și pe cele de naștere ale foștilor soți. Mențiunea se înscrie, din oficiu, pe baza comunicării primite de la ofițerul stării civile care a întocmit actul de deces, a hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, a certificatului de divorț transmis de ofițerul de stare civilă sau de notarul public ori la cererea persoanei interesate.23. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se poate cere dacă:a) întocmirea actului de naștere sau de deces a fost omisă sau refuzată, deși au fost depuse actele necesare întocmirii acestuia;b) întocmirea actului de căsătorie a fost omisă sau refuzată, deși a fost luat consimțământul soților de către ofițerul de stare civilă.24. La articolul 60, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Hotărârea judecătorească prevăzută la alin. (1), precum și înregistrarea făcută în temeiul acesteia sunt opozabile oricărei alte persoane, atât timp cât printr-o nouă hotărâre nu s-a stabilit contrariul.25. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Cererile înregistrate la serviciile de stare civilă ale sectoarelor municipiului București se avizează în prealabil de către șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor.26. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Dispoziția prevăzută la alin. (1), precum și înregistrarea făcută în baza acesteia sunt opozabile oricărei persoane până la proba contrară.27. La articolul 66 alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:n) netransmiterea comunicărilor cu privire la înregistrarea nașterii cetățenilor români cu domiciliul în România ori a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, a actelor de identitate ale persoanelor decedate serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor competente;.28. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69(1) La întocmirea actului de naștere, precum și a celorlalte acte de stare civilă, numele de familie și prenumele titularului se scriu în limba maternă, folosindu-se alfabetul latin.(2) Numele sau prenumele formate din două sau mai multe cuvinte se scriu cu cratimă. (la 21-04-2012, Alineatul (2) din Articolul 69 , Punctul 28. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) (3) Abrogat. (la 21-04-2012, Alineatul (3) din Articolul 69 , Punctul 28. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 ) 29. La articolul 75, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și ofițerii de stare civilă din cadrul primăriilor întocmesc buletine statistice de naștere, de căsătorie, de divorț și de deces, iar instanța de tutelă, buletine statistice de divorț.30. În tot cuprinsul legii, denumirea "Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Justiției".  +  Articolul IIOdată cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizării activității de stare civilă vor fi furnizate servicii electronice privind informații și documente cetățenilor ale căror acte și fapte de stare civilă au fost înregistrate în România.  +  Articolul IIIAbrogat. (la 21-04-2012, Articolul III a fost abrogat de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 )  +  Articolul IVPrezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.  +  Articolul VLegea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. (la 21-04-2012, Articolul V a fost modificat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 61 din 10 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 18 aprilie 2012 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Sulfina Barbu
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  București, 28 septembrie 2011.Nr. 80.