HOTĂRÂRE nr. 360 din 24 mai 2018pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Cultură"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 30 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestora pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Cultură“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Acordarea sporului pentru condiții de muncă, în limitele prevăzute în anexă, este în responsabilitatea ordonatorului de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul sănătății,
  Rodica Nassar,
  secretar de stat
  București, 24 mai 2018.Nr. 360.  +  ANEXĂREGULAMENT-CADRUprivind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concretea sporurilor pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestorapentru familia ocupațională de funcții bugetare "Cultură"