HOTĂRÂRE nr. 313 din 10 mai 2018privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 647/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria“, județul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții ai cărui indicatori tehnico-economici sunt aprobați la art. 1 și prevăzuți în anexă se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 mai 2018.Nr. 313.  +  ANEXĂ(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 647/2012)
  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
  "Sediu Tribunal Teleorman și Judecătorie Alexandria", județul Teleorman
  Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Beneficiar: Tribunalul Teleorman - după realizarea investiției Compania Națională de Investiții „CNI“ - S.A. - pe perioada realizării investițieiAmplasament: municipiul Alexandria, șoseaua Turnu Măgurele nr. 4, județul Teleorman
  Indicatori tehnico-economici
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei) din care: mii lei76.478
  - construcții-montaj mii lei54.895
  Valoarea investiției finanțată prin C.N.I. - S.A. (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)din care: mii lei75.581
  - construcții-montaj mii lei54.400
  - Valoarea investiției finanțată prin Ministerul Justiției (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la 20.04.2017; 1 euro = 4,5407 lei)din care: mii lei897
  - construcții-montaj mii lei495
  - Eșalonarea investiției: INV/C + M   
  - Anul IINVmii lei18.200
   C+Mmii lei15.000
  - Anul IIINVmii lei27.500
   C+Mmii lei19.000
  - Anul IIIINVmii lei30.778
  Capacități:C+Mmii lei20.895
  - Suprafață desfășurată mp Ad13.075
  Durata de realizare a investiției luni30
   +  Factori de riscConstrucția se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările ulterioare.  +  Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Justiției, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----