REGULAMENT nr. 4 din 25 aprilie 2018pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 24.04.2018,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 20 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) petiție - cererea, reclamația sau sesizarea prin care se aduc la cunoștința entității fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris și depusă la sediul entității, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poștă sau poșta electronică ori prin sistem on-line sau pe orice altă cale de comunicare care poate fi înregistrată pe un suport fizic sau optic (de exemplu, telefon), prin intermediul căreia un petent sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la serviciul și activitatea de investiții prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv (O.P.C.) sau la informațiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informații primite de la petenți;2. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3Denumirea ………………..Trimestrul ………………..
  RAPORT TRIMESTRIAL
  privind petițiile primite de la clienți
  Numărul total de petiții primite exclusiv pentru investiții în perioada de raportare menționată:

  Nr. de petiții în funcție de cauză^1 în perioada raportată^2
  Executarea ordinelor în numele clientului/recepție și transmitere de ordineInformații insuficiente/lipsa informațiilor furnizate clientului 
  Neefectuarea testului privind caracterul oportun 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranță) 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor 
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observații) 
  ^1 În situația în care obiectul unei petiții este multiplu, se completează doar obiectul principal al acesteia pentru a evita dubla raportare.^2 În situația în care obiectul petiției descris nu este aplicabil pentru entitate, se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă obiectul petiției descris este aplicabil pentru entitate, dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat niciun caz, se completează „0“.
  Administrarea portofoliuluiInformații insuficiente/lipsa informațiilor furnizate clientului 
  Neefectuarea testului privind adecvarea 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranță) 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor 
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observații) 
  Consultanță pentru investiții Informații insuficiente/lipsa informațiilor furnizate clientului 
  Neefectuarea testului privind adecvarea 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranță) 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor 
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observații) 
  Petiții care nu sunt legate de un anumit serviciu MiFID (ce nu pot fi încadrate la una dintre categoriile de mai sus)Informații insuficiente/lipsa informațiilor furnizate clientului 
  Termenii contractului/taxe/comisioane 
  Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranță) 
  Activități neautorizate oferite sau prestate 
  Aspecte legate de retragerea disponibilităților bănești ale investitorilor 
  Alte cauze (a se detalia în rubrica de observații) 
  Total  
  Observații  

  Nr. de petiții după tipul de instrument financiar în perioada raportată^3
  Titluri de capital (Shares/stock/equities) 
  Titluri de creanță (Bonds/debentures/loan stock/debt securities) 
  Titluri de valoare structurate (inclusiv titluri de valoare cu protecția capitalului și fonduri structurate) 
  Titluri de valoare ale pieței monetare (Money-market securities) 
  O.P.C.V.M./F.I.A./alte fonduri (excluzând fondurile structurate) 
  Contracte pe opțiuni, futures, swapuri, forward pe rata dobânzii și alte contracte derivate (Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivatives) 
  Contracte financiare pentru diferențe (Financial contracts for differences - CFDs) 
  Alte produse de investiții/fonduri (a se detalia în rubrica de observații) (Other investment products/funds) 
  Total 
  Observații  
  ^3 În situația în care entitatea nu prestează servicii de investiții în legătură cu instrumentul financiar menționat, se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă entitatea prestează servicii de investiții în legătură cu instrumentul financiar menționat, dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat nicio petiție, se completează „0“.Vă rugăm să includeți orice altă informație relevantă în legătură cu datele privind petițiile. Exemplu: Petițiile vizează în special servicii furnizate prin internet? Care este procedura pentru soluționarea petițiilor?
   +  Articolul II Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  București, 25 aprilie 2018.Nr. 4.-----