METODOLOGIE din 26 aprilie 2018privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 3.619 din 26 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 414 din 15 mai 2018.
     +  Articolul 1(1) Prezenta metodologie se aplică cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și cetățenilor străini și persoanelor ce solicită sau beneficiază de protecție internațională și care aplică pentru recunoașterea studiilor absolvite în străinătate în vederea continuării studiilor sau accesului pe piața forței de muncă din România. (2) În sensul prezentei metodologii, măsurile compensatorii se dispun în cazul în care, în urma evaluării programului de studii efectuat în străinătate, se evidențiază diferențe substanțiale prin raportare la sistemul românesc de învățământ universitar și pot consta în susținerea de examene de diferență și/sau efectuarea de stagii de practică în cadrul unor programe de studii acreditate în România.(3) Măsurile compensatorii se dispun, de la caz la caz, de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale sau de către instituțiile acreditate de învățământ superior.  +  Articolul 2(1) Măsurile compensatorii menționate la art. 1 se susțin în cadrul instituțiilor acreditate de învățământ superior după cum urmează:a) susținerea de examene de diferență are loc fără înmatricularea la studii a aplicantului, cu respectarea normelor interne privind activitatea profesională a studenților;b) efectuarea de stagii de practică sau alte măsuri se realizează fără înmatricularea la studii a aplicantului, cu respectarea normelor interne privind activitatea profesională a studenților.(2) Susținerea măsurilor compensatorii se aprobă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, de către conducerea instituției acreditate de învățământ superior și se comunică aplicantului în termen de 5 zile de la aprobare. (3) Organizarea susținerii măsurilor compensatorii se realizează de instituția acreditată de învățământ superior conform structurii anului universitar astfel încât aplicantul să aibă posibilitatea de a susține măsurile compensatorii menționate la alin. (1) în termen de cel mult 6 luni de la decizia inițială privind obligativitatea susținerii acestor măsuri.  +  Articolul 3(1) În urma susținerii măsurilor compensatorii, instituțiile acreditate de învățământ superior transmit direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale o adeverință care atestă susținerea acestora.(2) Adeverința menționată la alin. (1) este necesar să conțină funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din instituția acreditată de învățământ superior, precum și celelalte informații care atestă susținerea măsurilor compensatorii, respectiv domeniul de studii universitare, programul de studii/specializarea și disciplinele promovate.  +  Articolul 4Instituțiile acreditate de învățământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor pentru susținerea măsurilor compensatorii, cu respectarea cuantumului minim prevăzut de normele legale, și au obligația să le comunice tuturor celor interesați, inclusiv pe site-ul universității.  +  Articolul 5(1) Instituțiile acreditate de învățământ superior întocmesc un registru de evidență al aplicanților care nu sunt înmatriculați la studii și care susțin una dintre măsurile compensatorii prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Instituțiile acreditate de învățământ superior consemnează rezultatele susținerii măsurilor compensatorii în cataloage și registrul de evidență prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 6Refuzul aprobării de către instituția acreditată de învățământ superior a susținerii măsurilor compensatorii se comunică, în scris, aplicantului în termen de 30 de zile de la data formulării solicitării. Refuzul nu trebuie să constituie un obstacol în recunoașterea studiilor efectuate în străinătate.  +  Articolul 7(1) Instituțiile acreditate de învățământ superior elaborează norme interne privind susținerea măsurilor compensatorii.(2) Instituțiile acreditate de învățământ superior publică pe pagina web toate informațiile necesare privind aplicarea prezentei metodologii.----