ORDIN nr. 96 din 20 aprilie 2018pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018  Având în vedere:– Referatul Unității de standarde pentru serviciile de sănătate, aprobat cu nr. 270/CV din 20 aprilie 2018,– prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (10) lit. d) și art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, – Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 5/2018*) pentru modificarea Hotărârii Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 14/2017 privind clasificarea în cele 6 categorii de acreditare a spitalelor aferente ciclului II de acreditare, în baza avizului conform al Ministerului Sănătății cu nr. SP 1.434 din 15 martie 2018,*) Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 5/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Se aprobă categoriile de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, prezentate sintetic în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Încadrarea unităților sanitare cu paturi în categoria a V-a de acreditare se face prin eliberarea unei decizii de prelungire a procesului de acreditare și necesită îndeplinirea de către unitățile sanitare cu paturi a următoarelor criterii și condiții cumulative, indiferent de criteriul prevăzut la art. 2 lit. c):3. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) prin excepție de la condiția prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), unitatea sanitară cu paturi obține un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare.4. La articolul 8, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care încadrarea în această categorie este determinată de prevederile alin. (1) lit. a) și b) și la sfârșitul unei perioade de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare unitățile sanitare cu paturi nu solicită reanalizarea, sunt încadrate în categoria a VI-a «neacreditat».(3) În situația în care încadrarea în această categorie este determinată de prevederile alin. (1) lit. a) și c), la sfârșitul unei perioade de maximum 12 luni de la primirea raportului de acreditare unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. analiza și verificarea neconformităților care au condus la îndeplinirea sub 51% a standardelor, în vederea reîncadrării în altă categorie de acreditare.5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În situația prevăzută la alin. (3), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de acreditare, unitatea sanitară transmite atât către A.N.M.C.S., cât și către forul tutelar sau patronat un grafic de remediere a neconformităților constatate.(3^2) A.N.M.C.S. sau oficiile teritoriale ale acesteia monitorizează modalitatea de respectare a graficului de remediere prevăzut la alin. (3^1). În cazul în care se constată nerespectarea termenelor asumate prin graficul de remediere, A.N.M.C.S. poate întrerupe procesul de acreditare, situație în care unitatea sanitară cu paturi se încadrează în categoria a VI-a «neacreditat6. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) a obținut un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare;7. După articolul 16 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul II(1) Structurile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  București, 20 aprilie 2018.Nr. 96.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 10/2018)
  Categoriile de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente
  celui de al II-lea ciclu de acreditare
  Categoria de acreditareCriterii și condiții cumulativeObservații
  CriteriiCondiții
  1. Punctaj total2. Indicatori punctați cu (– 10)3. Plan de conformare la autorizația sanitară de funcționare1. fiecare standard să fie îndeplinit în proporție de cel puțin 51%2. indicatori critici 100% îndepliniți
  Categoria I Acreditatcel puțin 90%nu existăfără plan de conformare- fiecare standard de acreditare să fie îndeplinit în proporție de cel puțin 51%;- indicatori critici privind siguranța pacientului 100% îndeplinițifără recomandări
  Categoria a II-aAcreditat cu recomandăricel puțin 70%mai puțin de 10% din indicatorii punctați cu (– 10) aplicabili unității sanitare respectivetermenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi și de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 12 luni de la emiterea acestuia- În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată de maximum 12 luni de la emiterea acestuia, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unității sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.- În cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată de maximum 12 luni de la emiterea acestuia, unitatea sanitară cu paturi poate solicita prelungirea termenului cu maximum 12 luni, caz în care este clasificată în categoria a III-a de acreditare, denumită „acreditat cu rezerve“.
  Categoria a III-aAcreditat cu rezervecel puțin 51%mai puțin de 30% din indicatorii punctați cu (– 10) aplicabili unității sanitare respectivetermenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi și de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 24 luni de la emiterea acestuia- În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată de maximum 24 luni de la emiterea acestuia, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unității sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.- În cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată de maximum 24 luni de la emiterea acestuia, unitatea sanitară cu paturi este clasificată în categoria a IV-a de acreditare, denumită „acreditat cu încredere redusă“.
  Categoria a IV-aAcreditat cu încredere redusăcel puțin 51%mai puțin de 30% din indicatorii punctați cu (– 10) aplicabili unității sanitare respectiveTermenul de îndeplinire a planului de conformare nu este asumat de către forul tutelar sau patronat sau este asumat pentru o perioadă mai mare de 24 luni de la emiterea acestuia.În cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unității sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
  Categoria a V-aDecizie de prelungire a procesului de acreditarecel puțin de 51%cel mult 50% din indicatorii punctați cu (– 10) aplicabili unității sanitare respectiveIndiferent de existența sau inexistența unui plan de conformare- Prin excepție de condițiile minime obligatorii generale pentru clasificarea unităților sanitare cu paturi în categoriile I, II, III și IV de acreditare, unitatea sanitară obține un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare.- indicatori critici privind siguranța pacientului 100% îndepliniți- În situația în care încadrarea unităților sanitare cu paturi în această categorie este determinată de punctajul total de conformitate și de ponderea indicatorilor punctați cu (– 10) și la sfârșitul unei perioade de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare unitățile sanitare cu paturi nu solicită reevaluarea, sunt încadrate în categoria a VI-a „neacreditat“.- În situația în care încadrarea în această categorie este determinată de punctajul total de conformitate și de obținerea unui punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare, la sfârșitul unei perioade de maximum 12 luni de la primirea raportului de acreditare unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. analiza și verificarea neconformităților care au condus la îndeplinirea sub 51% a standardelor, în vederea reîncadrării în altă categorie de acreditare. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de acreditare, unitatea sanitară transmite atât către A.N.M.C.S., cât și către forul tutelar sau patronat un grafic de remediere a neconformităților constatate. A.N.M.C.S. sau oficiile teritoriale ale acesteia monitorizează modalitatea de respectare a graficului de remediere. În cazul în care se constată nerespectarea termenelor asumate prin graficul de remediere, A.N.M.C.S. poate întrerupe procesul de acreditare, situație în care unitatea sanitară cu paturi se încadrează în categoria a VI-a „neacreditat“.- Modalitatea de analiză și verificare a neconformităților menționate se stabilește prin ordin al președintelui A.N.M.C.S.
  Categoria a VI-aNeacreditatmai mic de 51% sauA obținut mai mult de 50% din indicatorii punctați cu (– 10) aplicabili unității sanitare respective.Indiferent de existența sau inexistența unui plan de conformarepunctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditareNu a îndeplinit 100% indicatori critici privind siguranța pacientului.Spitalele din această categorie se pot înscrie într-o nouă procedură de acreditare în următorul ciclu de acreditare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în momentul solicitării înscrierii sau în același ciclu de acreditare la decizia Ministerului Sănătății.
  -----