HOTĂRÂRE nr. 172 din 13 februarie 2003privind adaptari instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea și funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO și la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa - SHAPE
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 26 februarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituție,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Reprezentarea României la Cartierul general al NATO din Bruxelles se asigura de către Misiunea României la NATO și de către Reprezentanta militară.(2) Reprezentarea militară a României la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, denumit în continuare SHAPE, se asigura de către Reprezentanta Statului Major General.  +  Capitolul II Misiunea României și Reprezentanta militară la NATO  +  Secţiunea 1 Misiunea României la NATO  +  Articolul 2Misiunea României la NATO, denumita în continuare Misiunea, este condusă de un ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO, sau, pe timpul absentei acestuia, de locțiitorul sau de drept. După aderarea României la NATO Misiunea își va schimba denumirea în Delegația României la NATO.  +  Articolul 3Șeful Misiunii are următoarele atribuții:a) coordonează activitatea întregii Misiuni, inclusiv strategia de contacte diplomatico-militare și participarea la reuniuni NATO sau conexe a personalului Misiunii, potrivit atribuțiilor acestuia;b) stabilește atribuțiile secțiunilor și compartimentelor Misiunii, precum și fișele posturilor personalului acesteia, pe baza cerințelor impuse de activitatea NATO și de parteneriat;c) primește și repartizează, conform fisei postului, cu respectarea principiului nevoii de a ști, comunicările sosite din țara, din partea Secretariatului NATO sau a misiunilor aliate și partenere, precum și orice alte comunicări de serviciu;d) semnează comunicările transmise în țara de către personalul Misiunii, în virtutea îndatoririlor de serviciu. Șeful Misiunii poate delega competența de semnatura pentru lucrările cu caracter tehnic;e) întocmește aprecierile de serviciu pentru personalul Misiunii.  +  Articolul 4(1) Misiunea este alcătuită din Secțiunea politica, Secțiunea de apărare, precum și din compartimentele: Registrul extern, Comunicații-informatica-curier, Secretariat și Serviciul administrativ și protocol.(2) Structurile Misiunii cooperează în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin și acorda șefului Misiunii, la cerere, expertiza de specialitate.  +  Articolul 5(1) Misiunea va fi încadrată cu personalul necesar reprezentării adecvate a României la Cartierul general al NATO, prevăzut în anexele nr. 1a) și 1b). În acest scop structurile organizatorice ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale celorlalte instituții care contribuie la încadrarea cu personal a Misiunii se modifica corespunzător, fără a se depăși numărul maxim de posturi aprobat prin lege pentru aceste instituții.(2) În cazul în care, ulterior, volumul activității și domeniile de cooperare impun, prin hotărâre a Guvernului, numărul personalului va putea fi sporit cu până la o treime din totalul prevăzut în anexele menționate, cu suplimentarea corespunzătoare a structurilor organizatorice și a structurilor de posturi ale instituțiilor trimitatoare, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6Pentru a face fața cerințelor NATO cu privire la structurile delegatiilor permanente ale țărilor invitate în perspectiva aderării, numărul de posturi aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru serviciul exterior se suplimenteaza cu 5 posturi, conform anexei nr. 1c). Aceste posturi vor fi alocate Misiunii.  +  Articolul 7(1) În cadrul Misiunii se organizează și funcționează Registrul extern al Registrului central al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Registrul extern coordonează toate subregistrele externe organizate în cadrul fiecărei structuri.  +  Secţiunea a 2-a Reprezentanta militară  +  Articolul 8Reprezentanta militară este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale pentru asigurarea legăturilor cu Comitetul Militar al NATO și cu Comitetul Militar al Uniunii Europene.  +  Articolul 9Reprezentanta militară este subordonata nemijlocit șefului Statului Major General și îndeplinește următoarele atribuții:a) asigura asistența de specialitate necesară autorităților militare naționale și cooperează cu structurile militare naționale, inclusiv cu cele care funcționează pe lângă comandamentele strategice și regionale ale NATO;b) cooperează cu misiunile României la NATO și la Uniunea Europeană, acordând expertiza militară de specialitate;c) sprijină participarea delegatiilor militare ale Statului Major General și ale structurilor subordonate la activități organizate la Cartierul general al NATO și în cadrul organismelor militare ale Uniunii Europene;d) facilitează legătură dintre structurile militare naționale și cele ale NATO și ale Uniunii Europene în ceea ce privește procesele de analiza și planificare militară, în conformitate cu prevederile cadrului legislativ referitor la apărarea naționala, cu înțelegerile și convențiile pe linia NATO și Uniunii Europene, la care România este parte;e) cooperează cu reprezentantele militare ale statelor membre NATO și partenere, în scopul îndeplinirii misiunilor și sarcinilor comune.  +  Articolul 10(1) Șeful Reprezentantei militare are funcția prevăzută în statul de organizare cu grad de la general de brigada la general-locotenent și este reprezentantul militar al României pentru comitetele militare ale NATO și Uniunii Europene.(2) Șeful Reprezentantei militare are următoarele atribuții:a) conduce activitatea Reprezentantei militare a României la NATO și Uniunea Europeană;b) stabilește atribuțiile și competentele birourilor și compartimentelor;c) întocmește fișele posturilor pentru loctiitorii săi și șefii de birouri și compartimente;d) aproba fișele posturilor pentru întregul personal care este încadrat la Reprezentanta militară, pe baza dispozițiilor șefului Statului Major General și a cerințelor stabilite de structurile militare aliate;e) avizează sau aproba, după caz, rapoartele de specialitate pe care personalul Reprezentantei militare le înaintează structurilor militare naționale;f) întocmește aprecierile anuale de serviciu pentru personalul Reprezentantei militare care îi este subordonat nemijlocit și hotărăște asupra aprecierilor întocmite de către subordonați pentru restul personalului;g) informează și prezintă rapoarte pe probleme specifice ministrului apărării naționale, secretarilor de stat și șefului Statului Major General;h) asigura consilierea, pe probleme militare de specialitate, a șefului Misiunii și a șefului Misiunii României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 11(1) Structura organizatorică și structura de posturi ale Reprezentanței militare sunt prevăzute în anexele nr. 2a) și 2b). (la 27-07-2006, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 515 din 19 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2006 ) (2) În rezolvarea atribuțiilor de serviciu, șeful Reprezentanței militare este ajutat de un locțiitor. (la 01-10-2009, Alineatul (2) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 964 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 septembrie 2009 ) (3) Statul de organizare se elaborează de Statul Major General și se aproba de ministrul apărării naționale.  +  Articolul 12(1) Diagrama de relații, competentele și atribuțiile specifice, precum și modul de încadrare cu personal a Reprezentantei militare se reglementează prin ordin al ministrului apărării naționale, la propunerea șefului Statului Major General.(2) În cazul în care, ulterior, volumul activității și domeniul de cooperare o vor impune, numărul personalului va putea fi sporit cu până la o treime din totalul menționat în anexele nr. 2a) și 2b), prin hotărâre a Guvernului, cu suplimentarea corespunzătoare a structurii organizatorice și a structurii de posturi, fără a se depăși numărul aprobat prin lege pentru Ministerul Apărării Naționale.  +  Capitolul III Reprezentanta Statului Major General la SHAPE  +  Articolul 13Reprezentanta Statului Major General la SHAPE este structura specializată a Ministerului Apărării Naționale pentru asigurarea legăturii Statului Major General și a statelor majore ale categoriilor de forte armate cu SHAPE.  +  Articolul 14Reprezentanta Statului Major General la SHAPE este subordonata nemijlocit șefului Statului Major General și îndeplinește următoarele atribuții:a) asigura legătură directa dintre Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forte armate și SHAPE pentru toate aspectele care vizează armata;b) asigura schimbul permanent de informații între Armata României și SHAPE în toate domeniile de interes;c) coordonează activitățile de cooperare dintre Statul Major General, categoriile de forte armate și SHAPE;d) coordonează și negociaza încadrarea cu personal național în structurile SHAPE și în celelalte structuri militare de comanda din cadrul NATO.  +  Articolul 15(1) Șeful Reprezentantei Statului Major General la SHAPE are funcția prevăzută în statul de organizare cu grad de la general de brigada la general-maior și este reprezentantul șefului Statului Major General la SHAPE.(2) Atribuțiile specifice funcției sunt stabilite de către șeful Statului Major General. Responsabilitățile specifice în relația directa cu SHAPE sunt stabilite în conformitate cu prevederile directivelor SHAPE în vigoare.  +  Articolul 16(1) Structura organizatorică și structura de posturi ale Reprezentantei Statului Major General la SHAPE sunt menționate în anexele nr. 3a) și 3b).(2) Statul de organizare se elaborează de Statul Major General și se aproba de ministrul apărării naționale.  +  Capitolul IV Dispoziții comune și tranzitorii  +  Articolul 17Șeful Misiunii poarta răspunderea generală în ceea ce privește reprezentarea României la NATO. Șeful Reprezentantei militare urmează orientările politice generale de acțiune în raporturile cu NATO, statele aliate și partenere, stabilite de șeful Misiunii pe baza mandatului încredințat. În exercitarea atribuțiilor sale, șeful Reprezentantei militare îl informează pe șeful Misiunii și se consulta cu acesta.  +  Articolul 18(1) Misiunea și Reprezentanta militară se informează reciproc asupra problemelor de interes comun și cooperează în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.(2) Reprezentanta militară la Cartierul general al NATO și Reprezentanta Statului Major General la SHAPE se informează reciproc asupra problemelor de interes comun în domeniul militar și cooperează în vederea îndeplinirii sarcinilor ce le revin.  +  Articolul 19(1) Comunicațiile Misiunii și ale Reprezentantei militare sunt astfel organizate încât să se asigure informarea prompta și în deplina confidențialitate a factorilor de decizie, potrivit competentelor stabilite de lege, precum și primirea rapida de instrucțiuni.(2) Misiunea va asigura accesul la rețelele NATO de transmitere a informațiilor și va asigura comunicarea, la standardele NATO de securitate, a informațiilor NATO către țara.(3) Misiunea este dotată cu o unitate de cifru de stat și va dispune de canale protejate de comunicație pentru date, voce și fax cu Ministerul Afacerilor Externe, precum și de un serviciu de curier special, care va funcționa săptămânal sau ori de câte ori va fi necesar.(4) Unitatea de cifru de stat și serviciul de curier special deservesc și Reprezentanta militară care are la dispoziție, în plus, sisteme proprii de comunicații și legături secretizate cu Statul Major General la Armatei României și alte structuri militare naționale. În mod similar, Reprezentanta Statului Major General la SHAPE are la dispoziție sisteme proprii de comunicații și legături secretizate cu Statul Major General al Armatei României și cu alte structuri militare naționale.  +  Articolul 20(1) În scopul asigurării protecției informațiilor clasificate în conformitate cu reglementările NATO și naționale, în cadrul Misiunii, al Reprezentantei militare și al Reprezentantei Statului Major General la SHAPE, se aplică măsurile specifice de securitate fizica, a personalului, documentelor și INFOSEC.(2) Sistemele de calcul vor fi împărțite în rețele fizic separate, conform destinației acestora - rețele NATO, rețea naționala, rețea Internet -, protejate conform normelor INFOSEC în vigoare și acreditate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.  +  Articolul 21Ministerele și celelalte instituții reprezentate transmit, în conformitate cu dispozițiile legii, în mod curent, Misiunii și Reprezentantei militare, potrivit competentelor acestora, orice date și informații de interes pe linia NATO.  +  Articolul 22În cadrul Reprezentantei militare și al Reprezentantei Statului Major General la SHAPE se organizează câte un subregistru. Subregistrele sunt coordonate metodologic de Registrul extern.  +  Articolul 23(1) Misiunii, Reprezentantei militare și Reprezentantei Statului Major General la SHAPE li se asigura resursele necesare funcționarii la standarde NATO, conform anexei nr. 4.(2) Personalul care este încadrat în structurile prevăzute la alin. (1) beneficiază de condiții de cazare conform standardelor de reprezentare, la nivelul funcției, practicate de toate țările aliate la Cartierul general al NATO.(2^1) Pentru personalul care încadrează funcții la Reprezentanța Statului Major General la SHAPE, cu excepția reprezentantului Statului Major General la SHAPE, baremul lunar de cazare nu poate depăși suma de 2.000 euro. (la 01-10-2009, Articolul 23 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 964 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 10 septembrie 2009 ) (3) Personalul care este încadrat în structurile prevăzute la alin. (1), inclusiv membrii de familie care îl însoțesc la post, beneficiază de asigurare medicală pe perioada mandatului.(4) Salarizarea, fondurile necesare cazarii și alte drepturi ce revin personalului militar care este încadrat în structurile prevăzute la alin. (1) se asigura conform echivalarilor prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 24(1) Instituțiile care asigura cu personal Misiunea și reprezentantele militare contribuie la suportarea cheltuielilor implicate de funcționarea acestora, proporțional cu numărul de posturi și cu suprafețele ocupate.(2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente funcționarii structurilor prevăzute la art. 1 se asigura din bugetul de stat, prin bugetele instituțiilor care asigura cu personal aceste structuri, denumite instituții reprezentate.  +  Articolul 25Anexele nr. 1a), 1b), 1c), 2a), 2b), 3a), 3b), 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Roman de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului de Interne și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.  +  Articolul 26La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Cristian Diaconescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  Directorul Serviciului Roman de Informații,
  Alexandru-Radu Timofte
  Directorul general al Oficiului Registrului Național
  al Informațiilor Secrete de Stat,
  Marius Petrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 13 februarie 2003.Nr. 172.------------