ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 31 martie 2010  Notă
  În Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017 este publicată Hotărârea Guvernului nr. 640 din 7 septembrie 2017, act normativ ce atrage abrogarea prezentei ordonanțe de urgență, conform alin. (1) al art. 4 din ORDONANȚA nr. 13 din 18 august 2017.
  În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli,în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, statele membre au obligația de a trimite Comisiei Europene o strategie privind implementarea programului, până la data de 31 ianuarie a anului în care se va derula programul. Pentru anul școlar 2009/2010, termenul pentru transmiterea acestei strategii a fost 31 mai 2009, conform art. 16 alin. (2) din același regulament. România a notificat Comisia în termenul prevăzut și a transmis informații despre buget, grup-țintă și produse eligibile,în conformitate cu art. 103ga din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului, în vederea instituirii unui program de încurajare a consumului de fructe în școli, și cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei, începând cu anul școlar 2010/2011, strategia de implementare a programului trebuie să conțină obligatoriu anumite elemente - buget, contribuția națională și a Uniunii Europene, durata, grupul-țintă, produsele eligibile și modul de implicare al părților interesate relevante,întrucât România a notificat Comisiei Europene atât strategia, în formatul prevăzut de Documentul de lucru al DG Agri pentru gestionarea Programului Uniunii Europene de încurajare a consumului de fructe în școli din 22 iulie 2009, cât și lista produselor eligibile - mărul - aprobată de Ministerul Sănătății,întrucât neadoptarea de urgență a prezentului act normativ conduce la neîndeplinirea obligațiilor asumate de România în fața Comisiei Europene - cele două notificări precizate anterior - privind implementarea acestui program începând cu anul școlar 2009/2010 și la neaccesarea fondurilor europene alocate, întrucât neaccesarea fondurilor europene nu va asigura implementarea programului asumat de Guvern prin Nota referitoare la implementarea Programului de distribuție gratuită a fructelor în școli (School Fruit Scheme) pentru absorbția fondurilor UE alocate României - de 4,99 milioane euro pentru fiecare an școlar până în 2013, aprobată în ședința Guvernului din data de 15 aprilie 2009,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul școlar 2009/2010 se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat, pentru o perioadă de maximum 100 de zile de școlarizare, fructe proaspete în limita valorii zilnice de 0,315 lei/elev.(1^1) Începând cu anul școlar 2016-2017, de prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază și preșcolarii din grădinițele de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate. (la 02-06-2017, Alineatul (1^1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 121 din 29 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 30 mai 2017 ) (2) Fructele proaspete distribuite elevilor/preșcolarilor, perioada și frecvența distribuției, limita valorii zilnice/elev/ preșcolar, precum și fondurile necesare pentru distribuția de fructe se stabilesc și se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor. Limita valorică cuprinde prețul integral de achiziție a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz. (la 12-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se elaborează de consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, cu respectarea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind furnizarea fructelor proaspete, ce se va elabora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și cu încadrarea în limita fondurilor aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, potrivit dispozițiilor alin. (2).----------Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(5) Măsurile adiacente distribuției de fructe proaspete ale căror obiective sunt formarea și fixarea obiceiurilor alimentare sănătoase, bugetul aferent acestora, sursa de finanțare, precum și modalitatea de implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(6) Începând cu anul școlar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază și elevii din clasa pregătitoare, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care frecventează învățământul de stat, particular autorizat/acreditat și, respectiv, confesional.---------Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 2(1) Fructele proaspete se vor distribui în pauza de dinaintea ultimei ore.(2) Fondurile necesare finanțării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul 2010 se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru mierea de albine, aprobate prin anexele nr. 4 și 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 3(1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1), (1^1) și (6) se suportă din bugetele locale ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București. (la 12-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) (2) Pentru aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale, avându-se în vedere sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (5).(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispozițiilor alin. (2) rămase neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 4În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2), consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele județene ale Agenției, în vederea recuperării sumelor utilizate cu această destinație.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 5(1) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București sunt responsabile de organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea și controlul distribuției fructelor proaspete.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(2) Fructele proaspete, transportul și distribuția acestora la unitățile de învățământ se contractează de către consiliile județene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinație de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de elevi/preșcolari beneficiari comunicat de inspectoratele școlare județene, respectiv de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. (la 12-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) (3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante vor opta, de regulă, pentru atribuirea contractului pe loturi și pentru organizarea unei licitații electronice, ca fază finală a procedurii de atribuire aplicate.(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăților către furnizori sunt președinții consiliilor județene, respectiv primarii sectoarelor municipiului București.----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(5) Plata fructelor proaspete și a serviciilor contractate se efectuează la solicitarea furnizorilor de fructe proaspete și de servicii, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de directorii unităților de învățământ.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 6(1) Dreptul de a primi fructe proaspete și de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (5) îl au elevii/preșcolarii prezenți la cursuri. (la 12-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) (2) Ordonatorii principali de credite și directorii unităților de învățământ răspund în mod direct de asigurarea condițiilor de primire, recepție și distribuție a fructelor proaspete, precum și de confirmarea documentelor care stau la baza plății acestora.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(3) Președinții consiliilor județene, respectiv primarii sectoarelor municipiului București au obligația de a urmări și a verifica buna desfășurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unităților de învățământ răspund de respectarea condițiilor de igienă privind distribuția fructelor proaspete către elevi/preșcolari. (la 12-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 )  +  Articolul 7Plățile aprobate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, reprezentând sprijinul financiar pentru activitatea de distribuire gratuită a fructelor proaspete în școli, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la titlul X «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», articolul 58.13 «Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)», reprezentând sprijin financiar din FEGA și din contribuția publică națională totală. Contribuția publică națională totală se compune din cofinanțare publică de minimum 11% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA și taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziției fructelor proaspete și prestărilor de servicii. (la 12-10-2016, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 )  +  Articolul 8(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acțiunilor de comunicare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă. Acțiunile de comunicare aferente programului sunt în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) și alin. (2) paragraful I din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 8 aprilie 2009.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 6^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(2) Acțiunile de comunicare, bugetul aferent și modalitatea de implementare se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 6^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 6^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 9(1) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București se constituie ca solicitanți de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete în unitățile de învățământ. În acest sens, depun înainte de începerea anului școlar, la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, angajamente scrise conform cărora: (la 12-10-2016, partea introductiva a Alineatului (1) a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) (2) Pentru anul școlar 2009/2010 angajamentele prevăzute la alin. (1) se depun în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.  +  Articolul 10(1) În vederea acordării sprijinului financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în unitățile de învățământ conform prevederilor art. 1 alin. (1), (1^1), (2) și (6), solicitanții prevăzuți la art. 9 alin. (1) depun la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri de plată, la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar, conform structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri. (la 12-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) (2) Cererea de plată include informații referitoare la:a) cantitățile de fructe proaspete distribuite;b) numele și adresele sau numerele unice de identificare ale unităților de învățământ cărora li s-au distribuit cantitățile de fructe proaspete prevăzute la lit. a); (la 12-10-2016, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) c) numărul de elevi/preșcolari din fiecare unitate de învățământ în care au fost distribuite fructele proaspete; (la 12-10-2016, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) d) cuantumul sprijinului financiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, care se stabilește în funcție de numărul de elevi/preșcolari și limita valorii zilnice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) și care trebuie însoțit de documente justificative. (la 12-10-2016, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 ) (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(5) Plata sprijinului financiar se face de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în termen de 3 luni de la depunerea cererii de plată corect completate.(6) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depășesc cu până la două luni, sprijinul financiar total se plătește totuși, dar cu următoarele reduceri:a) 5%, dacă depășirea este mai mică sau egală cu o lună;b) 10%, dacă depășirea este mai mare de o lună, dar mai mică de două luni.---------Alin. (6) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(7) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depășesc cu mai mult de două luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentară.---------Alin. (7) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 6 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013, care introduce pct. 7^3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.(8) Solicitanții prevăzuți la art. 9 au deplina responsabilitate în ceea ce privește angajamentele asumate și înscrierea datelor pe documentele de aprobare și plată a sprijinului financiar.  +  Articolul 11Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru furnizarea fructelor proaspete în școli, recuperate conform art. 4 de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de solicitanții prevăzuți la art. 9 alin. (1), reprezintă venituri ale bugetului de stat.--------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.  +  Articolul 12(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este autoritatea națională responsabilă de notificarea anuală a strategiei de implementare a programului către Comisia Europeană și de asigurarea monitorizării anuale a programului, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în funcție de competențe și cu respectarea prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în școli.(2) Evaluarea programului, sursa de finanțare și bugetul aferent se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în anii în care evaluarea trebuie realizată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.(3) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este responsabilă cu elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare, înregistrare și centralizare a sprijinului financiar, cu procedurile de acordare a sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete și pentru realizarea și distribuția afișelor, cu procedurile de control în vederea aplicării acestei măsuri și cu aplicarea sancțiunilor conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei.(4) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele județene, pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesare implementării corecte a programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli.(5) Consiliile județene și consiliile locale ale sectoarelor municipiului București au obligația transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății și către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, după caz.----------Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 5 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2012.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 195 din 22 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 28 octombrie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul sănătății,
  Adrian Streinu Cercel,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 24 martie 2010.Nr. 24.----