ORDIN nr. 3.560 din 13 aprilie 2018privind stabilirea modalității de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 3 mai 2018    În temeiul art. 1 alin. (2), (2^4) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare,conform dispozițiilor art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin stabilește modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță, în anul 2018, în unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/coordonarea acestuia, denumite în continuare unități/instituții.(2) Pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 se acordă vouchere de vacanță, în cuantum de maximum 1.450 lei/ salariat, în limita sumelor prevăzute în buget, alocate cu această destinație.  +  Articolul 2(1) Cuantumul acordat salariaților sub forma voucherelor de vacanță se stabilește, în condițiile legii, de către angajator proporțional cu durata muncii prevăzută în contractul/contractele individuale de muncă pentru funcția de bază și perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului individual de muncă, într-un an, respectiv contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau contract de muncă pe perioadă determinată. Voucherele de vacanță nu se acordă pentru perioada în care contractul de muncă este suspendat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.(3) În cazul beneficiarului din cadrul unității/instituției prevăzute la art. 1 alin. (1), care în intervalul prevăzut la art. 1 alin. (2) au desfășurat activitate la mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de maximum 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanță, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată.(4) Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.(5) Personalului angajat pe perioadă determinată i se acordă vouchere de vacanță de către angajator proporțional cu durata angajării și cu durata timpului de muncă, în perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018.(6) Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și personalului pensionat și/sau detașat, care desfășoară activități în unitățile/instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe baza unui contract de muncă, pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018. Personalul detașat primește voucherele de vacanță de la unitățile la care și-a desfășurat activitatea proporțional cu durata angajării și cu durata timpului de muncă.(7) Personalul angajat cu mai mult de o normă beneficiază de vouchere de vacanță în cuantum de maximum 1.450 lei, în condițiile alin. (2) - (5).  +  Articolul 3(1) Personalul care ulterior datei de 1 iulie 2017 a beneficiat de vouchere de vacanță cu valoarea integrală, proporțional cu perioada efectiv lucrată, nu mai beneficiază și în anul 2018. În situația în care nu s-au acordat vouchere în valoare totală de 1.450 lei, personalul în cauză primește diferența cuvenită, proporțional cu timpul de muncă și perioada lucrată.(2) Personalul care a beneficiat de vouchere de vacanță și ulterior acordării acestuia i se suspendă contractul individual de muncă pentru o perioadă din cea prevăzută la art. 1 alin. (2) sau căruia îi încetează contractul individual de muncă anterior datei de 30 noiembrie 2018 este obligat să restituie contravaloarea voucherelor necuvenite, corespunzătoare perioadei cuprinse între data suspendării/încetării contractului individual de muncă și data de 30 noiembrie 2018. Dispozițiile privind restituirea contravalorii voucherelor nu se aplică în situația suspendării contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, a concediului de maternitate, a concediului de risc maternal sau a concediului pentru îngrijirea copilului bolnav.(3) Beneficiarii care nu doresc să primească vouchere de vacanță depun o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/instituția angajatoare, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 4(1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanță pe baza actului de identitate numai pentru achiziționarea de servicii turistice de la unitățile afiliate.(2) La sfârșitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația să restituie angajatorului voucherele de vacanță pe suport hârtie acordate pentru anul în curs și neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea, potrivit prevederilor legale.(3) Pentru voucherele de vacanță alimentate pe suport electronic și neutilizate în perioada de valabilitate, unitatea emitentă restituie valorile nominale către angajator. În cazul voucherelor de vacanță alimentate pe suport electronic și necuvenite, precum și în cazul încetării raporturilor de muncă, angajatorul are obligația de a comunica în timp util informațiile relevante unității emitente, pentru ca aceasta să poată face restituirea valorilor către angajator.(4) Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(5) Valorile nominale pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie sunt multiplu de 50 lei până la 100 lei, până la valoarea maximă de 1.450 lei.(6) Angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării și valoarea voucherelor de vacanță transferate pe suportul electronic.(7) În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanță pe suport hârtie sau voucherele de vacanță alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanță necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.  +  Articolul 5Se interzice beneficiarului:a) utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările și completările ulterioare;b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a voucherului de vacanță;c) comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii.  +  Articolul 6(1) Ordonatorii de credite răspund de modul de acordare a voucherelor de vacanță și au obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ordonatorii de credite țin evidența voucherelor de vacanță conform situațiilor cuprinse în anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Potrivit clasificației economice a cheltuielilor bugetare voucherele de vacanță se cuprind la titlul „Cheltuieli de personal“, articolul „Cheltuieli salariale în natură“ cod 10.02.06.(4) Sumele reprezentând voucherele de vacanță nu intră în baza de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale și contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusă impozitării, în luna în care au fost acordate beneficiarului.(5) În situația în care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiază de recalcularea impozitului în luna următoare restituirii.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Valentin Popa
    București, 13 aprilie 2018.Nr. 3.560.-----