HOTĂRÂRE nr. 690 din 6 noiembrie 1997privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 13 noiembrie 1997  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Denumirea ministerului este Ministerul Educației Naționale.  +  Articolul 2Ministerul Educației Naționale este organul administrației publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării și politica Guvernului în domeniul învățământului și cercetării științifice universitare.  +  Articolul 3(1) Ministerul Educației Naționale conduce sistemul național de învățământ, exercitând atribuțiile stabilite prin Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și prin Legea privind Statutul personalului didactic nr. 128/1997.(2) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate școlare, cu structura aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Municipiului București au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe acestuia și unități pentru activitatea extrașcolară.  +  Articolul 4Ministerul Educației Naționale, pe lângă atribuțiile cuprinse în art. 3, îndeplinește și orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5(1) În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației naționale, pot fi organizate numai servicii și birouri.(3) Ministerul Educației Naționale va constitui structuri organizatorice necesare realizării reformei învățământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană.  +  Articolul 6(1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale se sprijină pe următoarele organisme consultative de nivel național, alcătuite - în temeiul art. 140 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, pe criterii de prestigiu profesional și moral:– Consiliul Național pentru Reforma Învățământului;– Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;– Consiliul Național de Finanțare a Învățământului Superior;– Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior;– Consiliul Național al Bibliotecilor;– Consiliul Național al Rectorilor;– Consiliul Național pentru Formare și Educație Continua.(2) Componenta acestor consilii este stabilită prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Atribuțiile consiliilor naționale sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, conform reglementărilor legale.(4) Consiliile naționale au câte un secretariat propriu, format din 1-3 persoane încadrate în minister, care ajuta la elaborarea lucrărilor. Fiecare consiliu național poate folosi în activitatea sa un corp de experți, remunerat din fondurile programelor de dezvoltare a învățământului și/sau din fondurile bugetare și extrabugetare.(5) Activitatea consiliilor naționale este coordonata de ministrul educației naționale sau de un secretar de stat, desemnat de acesta.(6) Membrii consiliilor naționale, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afară ministerului, pot fi remunerați în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este de 290, exclusiv demnitarii. (la 22-01-1999, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 30 din 21 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 22 ianuarie 1999 ) (2) Întreaga activitate a Ministerului Educației Naționale este condusă de către ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țara și din străinătate.(3) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordinul ministrului educației naționale.(4) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat și ale secretarului general sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale. Funcția de secretar general este asimilată, din punct de vedere al salarizarii, celei de director general.(5) Structura organizatorică pe compartimente, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Articolul 8Din taxele de la studenții și cursanții străini - în baza art. 92 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare - se constituie un fond, la dispoziția ministrului educației naționale, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută, pentru situații speciale și neprevăzute.  +  Articolul 9(1) Instituțiile și unitățile care funcționează în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 2. (la 12-02-1998, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 57 din 2 februarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 12 februarie 1998 ) (2) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea Ministerului Educației Naționale este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și a celorlalte reglementări legale.  +  Articolul 10(1) Inspectoratele școlare județene și al municipiului București asigura activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distinctă.(2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetara, prevăzute la alin. (1), pot fi obținute de la agenții economici care și-au asumat obligația editării, tipăririi și difuzării manualelor școlare sau pot fi virate direct de către Ministerul Educației Naționale în cazul în care, prin contractul cu acești agenți economici, s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației Naționale a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.(3) Cheltuielile activității extrabugetare, menționate la alin. (2), constau în: cheltuieli de transport, manipulare și depozitare, precum și pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare desfășurării acestei activități.(4) Dispozițiile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 11În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul educației naționale emite ordine și instrucțiuni.  +  Articolul 12Ministerul Educației Naționale va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cat și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii. De asemenea, Ministerul Educației Naționale va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.  +  Articolul 13Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ în aparatul propriu al Ministerului Educației Naționale sau în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic la instituția sau la unitatea de unde provine.  +  Articolul 14Ministerul Educației Naționale este abilitat sa stabilească măsurile tranzitorii care decurg ca urmare a noii sale denumiri (ștampile, firme, acte de studii etc.).  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 458/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Învățământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 15 iulie 1996, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Virgil Petrescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  p. Ministrul muncii și
  protecției sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat
   +  Anexa nr. 1                                             Numărul maxim de posturi = 290                                                  (exclusiv demnitarii)  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE                      ┌─────────────┐                      │ MINISTRU │                      ├─────────────┤                      │ CABINETUL │                      │ MINISTRULUI │                      └──────┬──────┘                             │        ┌────────────────────┤        │ [B]─┐ │ ┌─[H]        │ [C]─┼────────────┤ ├─[I]        │ [D*]─┤ │ ├─[J]        │ [E*]─┘ ├──────────────[F]────┤        │ │ └─[K*]        │ │       [A] │                             │                             ├──────────────[G]         ┌───────────────────┼────────────────────────────────────┐         │ │ │         │ │ │ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌──────┴─────────┐ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ ├────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │CABINETUL SECRE-│ │CABINETUL SECRE-│ │CABINETUL SECRE-│ │TARULUI DE STAT │ │TARULUI DE STAT │ │TARULUI DE STAT │ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘         │ │ │    ┌────┼────┐ ┌────┼───┬───┬───┐ ┌──────┼───┬─────┐    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X]         │ │ │ │ │        [m1] [n1] [p1] [t1] [v1]        [m2] [n2] [p2] [t2] [v2]        [m3] [n3]    [A] = SECRETAR GENERAL    [B] = CORPUL CONSILIERILOR    [C] = CONSILII NAȚIONALE    [D] = ARMONIZARE LEGISLATIVĂ ȘI CONTENCIOS*)    [E] = RELAȚII PUBLICE*)    [F] = DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE    [G] = DIRECȚIA DE CONTROL    [H] = DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE    [I] = DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ    [J] = DIRECȚIA ROMANII DE PRETUTINDENI    [K] = CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR*)    [L] = DIRECȚIA PROIECTE DE REFORMA BANCA MONDIALĂ          ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR    [M] = DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR          [m1] = DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT PRELICEAL          [m2] = DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL          [m3] = DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT ȘI ALTERNATIV    [N] = DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR)          [n1] = DIRECȚIA PERSONAL, REȚEA ȘI MANAGEMENT ȘCOLAR          [n2] = DIRECȚIA FORMARE CONTINUA ȘI INTEGRARE PROFESIONALĂ          [n3] = DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL    [O] = DIRECȚIA INFORMATIZARE    [P] = DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ          [p1] = DIRECȚIA CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI STUDII DOCTORALE          [p2] = DIRECȚIA MANAGEMENT UNIVERSITAR    [Q] = DIRECȚIA PROIECTE DE REFORMA BANCA MONDIALĂ          ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR    [R] = DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR    [S] = DIRECȚIA PROIECTE DE REFORMA PHARE    [T] = DIRECȚIA GENERALĂ A PATRIMONIULUI          [t1] = DIRECȚIA BIBLIOTECI          [t2] = DIRECȚIA TEHNICA    [U] = DIRECȚIA PROIECTE DE REFORMA REABILITARE ȘCOLI    [V] = DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU MINORITĂȚILE NAȚIONALE          [v1] = DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBA MAGHIARA          [v2] = DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBA GERMANĂ ȘI ALTE LIMBI    [X] = DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ------    *) Se organizează la nivel de direcție.------ (la 24-02-1999, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 101 din 19 februarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 24 februarie 1999 )  +  Anexa nr. 2  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALEINSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE care funcționează în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educației Naționale
  Nr. crt.Denumirea unitățiiSursa de finanțare
   A. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE UNITĂȚI CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN COORDONAREA SAU SUBORDONAREA MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
   a) Unitățile de învățământ 
  I. Inspectoratele școlare, județene și al municipiului București - servicii publice descentralizate ale Ministerului Educației Naționale, în subordinea cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitarBugetul de stat
  II. Instituțiile de învățământ superior de stat: 
    1.Universitatea "Politehnica" din BucureștiBugetul de stat
    2.Universitatea Tehnică de Construcții din BucureștiBugetul de stat
    3.Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din BucureștiBugetul de stat
    4.Universitatea din BucureștiBugetul de stat
    5.Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din BucureștiBugetul de stat
    6.Academia de Studii Economice din BucureștiBugetul de stat
    7.Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din BucureștiBugetul de stat
    8.Academia Națională de Educație Fizică și Sport BucureștiBugetul de stat
    9.Universitatea de Muzică din BucureștiBugetul de stat
    10.Universitatea de Arte din BucureștiBugetul de stat
    11.Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din BucureștiBugetul de stat
    12.Școala Națională de Studii Politice și Administrative din BucureștiBugetul de stat
    13.Universitatea Tehnică din Cluj-NapocaBugetul de stat
    14.Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    15.Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-NapocaBugetul de stat
    16.Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    17.Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    18.Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    19.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din IașiBugetul de stat
    20.Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din IașiBugetul de stat
    21.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din IașiBugetul de stat
    22.Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din IașiBugetul de stat
    23.Universitatea de Arte "George Enescu" din IașiBugetul de stat
    24.Universitatea "Politehnica" din TimișoaraBugetul de stat
    25.Universitatea de Vest din TimișoaraBugetul de stat
    26.Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din TimișoaraBugetul de stat
    27.Universitatea de Medicină și Farmacie din TimișoaraBugetul de stat
    28.Universitatea "Petru Maior" din Târgu MureșBugetul de stat
    29.Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu MureșBugetul de stat
    30.Universitatea de Artă Teatrală din Târgu MureșBugetul de stat
    31.Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba IuliaBugetul de stat
    32.Universitatea "Aurel Vlaicu" din AradBugetul de stat
    33.Universitatea de Nord din Baia MareBugetul de stat
    34.Universitatea din BacăuBugetul de stat
    35.Universitatea "Transilvania" din BrașovBugetul de stat
    36.Universitatea "Ovidius" din ConstanțaBugetul de stat
    37.Institutul de Marină Civilă din ConstanțaBugetul de stat
    38.Universitatea din CraiovaBugetul de stat
    39.Universitatea "Dunărea de Jos" din GalațiBugetul de stat
    40.Universitatea din PiteștiBugetul de stat
    41.Universitatea din OradeaBugetul de stat
    42.Universitatea din PetroșaniBugetul de stat
    43.Universitatea Petrol-Gaze din PloieștiBugetul de stat
    44.Universitatea "Eftimie Murgu" din ReșițaBugetul de stat
    45.Universitatea "Lucian Blaga" din SibiuBugetul de stat
    46.Universitatea "Ștefan cel Mare" din SuceavaBugetul de stat
    47.Universitatea "Valachia" din TârgovișteBugetul de stat
    48.Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu JiuBugetul de stat
  III. Biblioteci centrale universitare: 
    1.Biblioteca Centrală Universitară din BucureștiBugetul de stat
    2.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din IașiBugetul de stat
    3.Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-NapocaBugetul de stat
    4.Biblioteca Centrală Universitară din TimișoaraBugetul de stat
  IV. Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din BucureștiBugetul de stat
  V. Palatul Național al Copiilor din BucureștiBugetul de stat
  VI. Centrul de Cercetări Biologice din JibouBugetul de stat
  VI.bis Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de PretutindeniBugetul de stat și venituri extrabugetare
  VII. Casele universitarilor: 
    1.Casa Universitarilor din BucureștiVenituri extrabugetare
    2.Casa Universitarilor din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
    3.Casa Universitarilor din IașiVenituri extrabugetare
    4.Casa Universitarilor din TimișoaraVenituri extrabugetare
    5.Casa Universitarilor din BrașovVenituri extrabugetare
    6.Casa Universitarilor din CraiovaVenituri extrabugetare
  VIII. Casele de cultură studențești: 
    1.Casa de Cultură Studențească din BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    2.Casa de Cultură Studențească din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    3.Casa de Cultură Studențească din IașiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    4.Casa de Cultură Studențească din TimișoaraVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    5.Casa de Cultură Studențească din CraiovaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    6.Casa de Cultură Studențească din BrașovVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    7.Casa de Cultură Studențească din GalațiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    8.Casa de Cultură Studențească din PetroșaniVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    9.Casa de Cultură Studențească din Târgu MureșVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    10.Casa de Cultură Studențească din PloieștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    11.Casa de Cultură Studențească din PiteștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    12.Casa de Cultură Studențească din Alba IuliaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    13.Casa de Cultură Studențească din SibiuVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  IX. Centrul de Pregătire, Perfecționare și Conversie 
    Profesională a Adulților din BucureștiVenituri extrabugetare
  IX^1. Serviciul Național de Evaluare și ExaminareBugetul de stat
  IX^2. Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet"Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  IX^3. Agenția Naționala SocratesBugetul de stat
  IX^4. Centrul Național pentru Programul de Formare Profesională "Leonardo da Vinci"Bugetul de stat
  IX^5. Federația Sportului Școlar și UniversitarVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  IX^6. Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și TehnicBugetul de stat
  IX^7. Institutul Limbii RomâneVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  IX^8 . Agenția Națională a Taberelor și Turismului ȘcolarVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
   b) Unități de cercetare 
  X. Institutul de Științe ale EducațieiBugetul de stat
  XI. Institutul Național Român de Tracologie din BucureștiBugetul de stat
   c) Unități de cultură, artă și sport 
  XII. Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  XIII. Corul Național de Cameră "Madrigal"Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
  XIV. Cluburi sportive studențești: 
    1.Clubul "Sportul Studențesc" din BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    2.Clubul Sportiv "Academia Națională de Educație Fizică și Sport" din BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    3.Clubul Sportiv "Universitatea" din TimișoaraVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    4.Clubul Sportiv "Politehnica" din IașiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    5.Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    6.Clubul Sportiv "Universitatea" din CraiovaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    7.Clubul Sportiv "Universitatea" din GalațiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    8.Clubul Sportiv "Universitatea" din BrașovVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    9.Clubul Sportiv "Știința" din BacăuVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    10.Clubul Sportiv "Știința" din PetroșaniVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    11.Clubul Sportiv "Știința" din ConstanțaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    12.Clubul Sportiv "Știința" din Baia MareVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    13.Clubul Sportiv Universitar din SibiuVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    14.Clubul Sportiv Universitar din PloieștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    15.Clubul Sportiv Universitar din Târgu MureșVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    16.Clubul Sportiv Universitar din OradeaVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    17.Clubul Sportiv Universitar din PiteștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
    18.Fotbal Club "Sportul Studențesc" din BucureștiVenituri extrabugetare
    19.Fotbal Club "Politehnica" din TimișoaraVenituri extrabugetare
    20.Fotbal Club "Politehnica" din IașiVenituri extrabugetare
    21.Fotbal Club "Universitatea" din Cluj-NapocaVenituri extrabugetare
    22.Fotbal Club "Universitatea" din CraiovaVenituri extrabugetare
  XV. Complexul Cultural-Sportiv Studențesc "Tei" din BucureștiVenituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat
   B. ALTE UNITĂȚI SUBORDONATE MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
    1.Centrul European UNESCO pentru Învățământul Superior (CEPES) 
    2.Comisia Națională a României pentru UNESCO 
    3.Oficiul Român TEMPUS 
    4.Comitetul Național Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale - Centrul pentru studiul integrării culturale europene. 
    5.Oficiul Național al Burselor de Studii în StrăinătateBugetul de stat
   C. UNITĂȚI COORDONATE DE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
    1.Editura Didactică și Pedagogică - R.A. 
   D. NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ÎN UNITĂȚILE BUGETARE386.150
    din care: 
    -unități de învățământ384.369
    -unități de cercetare198
   E. NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ÎN UNITĂȚILE SUBVENȚIONATE,721
    din care: 
    -unități de învățământ1.948
    -unități de cultură și sport371
   F. NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI LA ALTE UNITĂȚI SUBORDONATE MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE59
      NOTĂ:    La numărul de posturi prevăzut pentru unitățile de învățământ finanțate integral de la bugetul de stat se adauga posturile aferente structurilor apărute în anul de învățământ 1997/1998 în învățământul preuniversitar și superior, precum și posturile ocupate prin cumul și prin plata cu ora. Notă
  Potrivit articolului 5 din LEGEA nr. 119 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998, anexa nr. 1A "Universități, academii, institute" [punctul 26 litera b)] la Hotărârea Guvernului nr. 294/1997 cu privire la funcționarea instituțiilor de învățământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 25 iunie 1997, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 472/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 3 septembrie 1997, precum și anexa nr. 2 "Instituțiile și unitățile care funcționează în coordonarea sau subordonarea Ministerului Educației Naționale" (litera A punctul II nr. crt. 38) la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 57/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 12 februarie 1998, se modifica și se completează în mod corespunzător.
  (la 18-02-1999, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 18 HOTĂRÂREA nr. 86 din 11 februarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 18 februarie 1999 )