ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 27 din 10 aprilie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 aprilie 2013  Având în vedere necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul programelor operaționale finanțate din instrumente structurale și pentru asigurarea capacității de absorbție a acestor fonduri și în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în implementarea acestora și neatingerea obiectivelor proiectelor,ținând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creșterii gradului de absorbție a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (3), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) plată indirectă - transferul, prin intermediul Unității de plată, în contul beneficiarului, al sumelor reprezentând onorarea cererilor de plată, de prefinanțare și/sau rambursare a cheltuielilor eligibile, precum și restituirea de la bugetul de stat a sumelor pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiari, în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale;2. La articolul 2 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) cereri de plată - cereri ale beneficiarilor, prin care se solicită autorităților de management virarea unor sume pentru efectuarea plăților cheltuielilor rambursabile reprezentând acele cheltuieli eligibile aferente instrumentelor structurale și cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, precum și asigurarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, efectuate de beneficiari în cadrul contractelor de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări în baza facturilor acceptate la plată de către beneficiari.3. La articolul 8, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) și l), cu următorul cuprins:k) sumele necesare pentru asigurarea cofinanțării publice de la bugetul de stat aferente cererilor de plată;l) sumele necesare pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferente cheltuielilor rambursabile, solicitate de beneficiari prin cereri de plată.4. După capitolul IV "Prefinanțarea" se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, intitulat "Mecanismul decontării cererilor de plată", cuprinzând articolele 17^4-17^8, cu următorul cuprins:  +  Capitolul IV^1Mecanismul decontării cererilor de plată  +  Articolul Art. 17^4(1) În procesul de implementare a programelor operaționale, autoritățile de management pot utiliza concomitent mecanismul decontării cererilor de plată.(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor instituții publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și beneficiarilor asociații de dezvoltare intercomunitară.  +  Articolul 17^5 (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.(2) După efectuarea verificărilor cererii de plată, autoritatea de management virează beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale, valoarea cheltuielilor rambursabile și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată neeligibile, aferentă cheltuielilor eligibile, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarilor, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. (la 20-07-2013, Alineatul (2) din Articolul 17^5 , Capitolul IV^1 , Punctul 4. , Articolul I a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 223 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 17 iulie 2013 ) (3) În ziua următoare efectuării virării, autoritatea de management va transmite beneficiarului o notificare.(4) Notificarea prevăzută la alin. (3) transmisă de autoritățile de management trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) numărul și data facturilor;b) codul de identificare fiscală și denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanților de lucrări;c) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să se plătească de beneficiar din suma primită de la autoritatea de management, detaliată pe cheltuiala eligibilă și contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferentă întregii cheltuieli eligibile;d) suma aferentă fiecărei facturi, care trebuie să se plătească de beneficiar din contribuția beneficiarului, detaliată pe contribuția proprie eligibilă și alte cheltuieli decât cele eligibile, inclusiv contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor altele decât cele eligibile.(5) O copie a notificării transmise beneficiarului se depune de acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care își are deschise conturile.(6) În situația în care pentru plățile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (2) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligația de a majoră bugetele locale cu sumele respective, în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții vor fi majorate și bugetele instituțiilor publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, care au calitatea de beneficiari.(7) Beneficiarii prevăzuți la art. 17^4 alin. (2) prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (4) lit. c) și d), pentru suma totală virată de către autoritatea de management și, respectiv, pentru suma achitată din contribuția sa. La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informații legate de numărul și data facturii care se achită și de elementele prevăzute la alin. (4) lit. c) și d).(8) Operațiunile prevăzute la alin. (6) și (7) se efectuează de către beneficiari în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul prevăzut la alin. (2).(9) Plățile dispuse de beneficiari se efectuează numai pentru facturile înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (3), cuprinzând cel puțin elementele prevăzute la alin. (4).(10) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (7), unitățile Trezoreriei Statului verifică:a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;b) existența creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;c) concordanța dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală și suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari;d) concordanța dintre numărul și data facturii, elementele prevăzute la alin. (4) lit. c) și d), înscrise în notificare cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată;e) dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (7) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (4) lit. c) și d), pentru fiecare factură în parte;f) dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificare.(11) După efectuarea verificărilor de la alin. (10), unitățile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autoritățile de management din contul deschis potrivit alin. (2) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau, după caz, în contul propriu de disponibilități al instituțiilor publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau în contul de disponibilități pe care asociațiile de dezvoltare intercomunitare au obligația să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza cărora sunt înregistrate fiscal.(12) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care derulează operațiuni aferente proiectului/proiectelor prin conturi deschise la bănci comerciale au obligația de a-și transfera contribuția în contul deschis potrivit alin. (11).(13) Operațiunile de la alin. (7) și (11) se efectuează la nivelul unităților Trezoreriei Statului în aceeași zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiar.(14) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (7) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (8), sau nu respectă condițiile de la alin. (10), unitățile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităților de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (2).(15) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligația de a depune cerere de rambursare la organismul intermediar/autoritatea de management în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.(16) Autoritățile de management autorizează potrivit prevederilor legale comunitare și naționale cheltuielile pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (15) și notifică beneficiarii, evidențiind distinct sumele aferente instrumentelor structurale și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată din bugetul de stat.(17) Beneficiarii prevăzuți la art. 17^4 alin. (2), care au fost notificați potrivit alin. (16), vor proceda în cel mult 3 zile lucrătoare la regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor primite de la autoritățile de management în baza cererilor de plată la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea de venituri «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată».(18) În situația în care beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local nu respectă prevederile alin. (15), autoritățile de management solicită în scris Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condițiile altor acte normative se mențin.(19) În cazul nerespectării prevederilor alin. (15) de către beneficiarii instituții publice locale finanțate în condițiile art. 67 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile de management vor sesiza în scris Ministerul Finanțelor Publice, care va dispune unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului să nu opereze plăți din conturile acestor instituții, cu excepția plăților pentru achitarea arieratelor, a drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora.(20) La primirea cererilor de rambursare prevăzute la alin. (15) autoritățile de management comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (18) și (19).(21) În baza comunicării prevăzute la alin. (20), Ministerul Finanțelor Publice dispune reluarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, precum și reluarea operațiunilor din conturile instituțiilor publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate din venituri proprii și subvenții.  +  Articolul 17^6(1) Din valoarea cererii de rambursare depuse potrivit art. 17^5 alin. (15) se deduc sumele virate pe baza cererii de plată.(2) Sumele virate beneficiarilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.(3) Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a fondurilor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.(4) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinațiilor, precum și de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceștia nu justifică utilizarea lor.  +  Articolul 17^7(1) Pentru sumele virate și nejustificate prin cereri de rambursare, autoritățile de management notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligația restituirii acestora.(2) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la art. 17^6 alin. (3) nu poate depăși 5 zile de la data primirii notificării prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 17^8Recuperarea sumelor se efectuează potrivit prevederilor art. 17^2. Dobânda prevăzută la art. 17^2 alin. (13) reprezintă venit al bugetului de stat și se virează în contul «Alte venituri din dobânzi».  +  Articolul IIMinisterul Finanțelor Publice poate aloca temporar, în anul 2013, pentru asigurarea plăților aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanțate din fonduri europene, precum și pentru cheltuielile eligibile rambursabile aferente instrumentelor structurale din cererile de plată, sume din venituri din privatizare în lei și în valută înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, în baza unor hotărâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Marius Nica,
  secretar general
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  Ministrul economiei,
  Varujan Vosganian
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  București, 10 aprilie 2013.Nr. 27.-------