ANEXE din 19 februarie 2018privind formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018 și instrucțiunile de completare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 bis din 19 februarie 2018  Notă
  Conținute de Ordinul nr. 39 din 19 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 155 din 19 februarie 2018.
   +  Anexa nr. 1
  Operator de date cu caracter personal: 9596
  Județul   Nr. cerere și data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor  
  Centrul Județean/Local APIA   ȘTAMPILA (data primirii cererii la Centrul județean/local APIA)  
  Numele și Prenumele funcționarului APIA care primește cererea  Semnătura funcționarului care primește cererea  
  Nr. unic de identificare solicitant   Număr, data și ora închiderii cererii în IPA Online  

  CERERE UNICĂ DE PLATĂ 2018
   +  I.  DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT / EXPLOATAȚIE PERSOANE FIZICE și FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ: *)
  01. Nume persoană fizică / administrator formă de asociere simplă *) 02. Prenume *)  
    
  03. CNP *)              
  04. Denumire formă de asociere simplă *)
  05. Cod țară și nr. act identitate (altă cetățenie)*)
  06a. Beneficiați de rentă viageră? *) Da [] Nu [] 06b. Sunteți membru al unui fond mutual? *) Da [] Nu []
  PERSOANE JURIDICE și PFA / ÎI/ ÎF: *)
  07. Denumire exploatație/ PFA/ II/ IF *)
   
  08. Cod unic identificare (CUI) / Cod fiscal (CF)*)           
  09. Nume administrator/ reprezentant *)  10. Prenume administrator/ reprezentant *)
    
  11. CNP administrator/reprezentant *)              
  12. Cod țară și nr. act identitate (pentru administrator cu altă cetățenie)*)
  13. Tip de organizare *)   14. Cod CAEN     
  SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII/ ADRESA DE DOMICILIU: *)
  15. Județ *)/Sector *)   16. Localitate *) se completează comună și sat, după caz
  16.1. Oraș/comună *) 16.2. Sat *)
     
  17. Strada *)  18. Nr. *)  19. Cod poștal *) 20. Bl. *)  21. Sc. *)  22. Ap. *)  
        
  23. Telefon mobil *) 24. Telefon/Fax *) 25. E-mail
  În cazul în care sediul exploatației este diferit de sediul social al societății sau de adresa de domiciliu, completați câmpurile de mai jos: SEDIUL EXPLOATAȚIEI/GOSPODĂRIEI:*)
  26. Județ *)/Sector *)   27. Localitate *) se completează comună și sat, după caz
  27.1. Oraș/comună *) 27.2. Sat *)
     
  28. Strada *)  29. Nr. *)  30. Cod poștal *) 31. Bl. *)  32. Sc. *)  33. Ap. *)  
        
  34. Telefon mobil *) 35. Telefon/Fax *) 36. E-mail
  COORDONATE BANCARE:*)
  37. Banca 38. Filiala
    
  39. Nr. cont IBAN
                           
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit)
  40. Nume 41. Prenume
  42. CNP              
  43. Nr. Și data împuternicirii/procurii notariale
  Notă
  Câmpurile notate cu "*" se completează OBLIGATORIU.
   +  DATE DESPRE EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ/GOSPODĂRIE:A. DATE DESPRE SECTORUL VEGETAL
  44. Total suprafață agricolă utilizată*) (ha) (informațiile aferente declarației de suprafață)                 
  44.1. Total suprafață nedeclarată în conformitate cu art. 8,alin. (1), litera (f) din OUG nr. 3/2015) (suprafața însumată să nu depășească un hectar)                         
  45. Total suprafață agricolă solicitată pentru sprijin *) (ha) (informațiile aferente declarației de suprafață)                 
  46. Utilizați apă pentru irigații în agricultură ? *) (dacă bifați cu "DA" veți prezenta și documentele doveditoare ale dreptului de a utiliza apa pentru irigații) Da Nu [] []  
  B. DATE DESPRE SECTORUL ZOOTEHNIC(informații despre animalele din exploatația/gospodăria solicitantului, inclusiv animalele deținute de membrii familiei solicitantului, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste animale nu se mai regăsesc declarate într-o altă cerere unică de plată la câmpul 47!)
  47. Dacă deține animale *)   Bovine >2 ani Bovine 6 luni-2 ani Bovine <6 luni Ecvidee >6 luni Ecvidee <6 luni Ovine  
  Număr       
     Caprine    Scroafe rep.>50 kg   Alte porcine   Găini ouătoare   Alte păsări curte    
  Număr       
  48. CODUL (CODURILE) EXPLOATAȚIEI/ILOR ZOOTEHNICE ALE MEMBRILOR FERMEI/GOSPODĂRIEI:*)Identificarea unică a exploatației zootehnice se face prin asocierea CNP/CUI și ID exploatație.(identificarea exploatației/exploatațiilor în RNE ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei, în măsura în care acestea contribuie la activitatea agricolă a solicitantului. Aceste câmpuri trebuie să fie conforme cu înregistrările din RNE!
  CNP/CUI ID exploatație CNP/CUI ID exploatație
      
      
      
  Notă
  Notă: Câmpurile notate cu "*" se completează OBLIGATORIU. ATENȚIE! Asocierea CNP/CUI și ID exploatație din această rubrică (câmpul 48) nu se mai regăsește declarată într-o altă cerere. unică de plată la câmpul 48!
   +  II.A.  DECLARAȚIE DE SUPRAFAȚĂ IPA-online 2018ID fermier RO ____________ Nume și prenume / Denumire exploatație: ___________________ Se declară toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin (excepție suprafețele indicate la pct. 44.1)
   Nr. crt.           Județ                Informații     identificare parcele         Paginahartă             Nr. Par- celă agri- colă        Cod Cate-gorie  de folo-sință      Suprafață parcelă agricolă - ha -     Măsuri de dez-voltarerurală:  M10/ M11/*)  Alti-tudine par- celă (pen- tru  M10: P1,  P1.2.1  și  P1.2.2 **)  Măsu- ra  13           Nr. Par-celăCul-tură 1a; 1b; 1c; 1d      Cultură           Anexa 17b          Suprafață      Cultură        - ha -                 Cultură        succesivă      pentru strat      vegetal          (ZIE)       
  Locali-  tate/ Comună   Oraș    Cod  Siruta    Nr. Blocfizic  
    Cod  Pachet   Nume     Cod     Cod     Suprafață   
    0   1      2      3    4     5     6    7       8      9     10    11 12 13  14    15       16        17      18  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                           Total Suprafață cultură succesivă pentru strat vegetal      
     Total suprafață utilizată         
  Total suprafață solicitată     
  Notă
  *) Codurile pentru pachetele din Măsurilor 10 și 11 din PNDR 2014-2020, se vor prelua din Anexa la cerere - tabelul 9
  **) Altitudinea parcelei este considerată altitudinea medie a UAT.
  În IPA online se completează pentru fiecare parcelă declarată informațiile privind aplicarea irigațiilor în anul de cerere.Semnătura titular cerere / împuternicit, administrator desemnat/împuternicit _____________                    Data ___________/2018  +  II.E.  DECLARAȚIE CIUPERCI 2018
  Ciuperci
  Denumire     Coordonate Geografice    Suprafața ciupercărie (mp)   Suprafața cultivată cu ciuperci (mp)
      
    Total suprafață   
  Semnătura titular cerere / împuternicit, administrator desemnat/împuternicit _____________                   Data ___________/2018
   +  II.B.  DECLARAȚIE ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) - 2016 ID fermier RO ____________ Nume și prenume /Denumire exploatație: _______________
  Nr. Crt.       Județ       Informații identificare parcele Nr. Parcelă/ cultură       Zone de interes ecologic (ZIE)
  Locali- tate Comună / Oraș Cod Siruta   Nr. Bloc fizic   Cod ZIE     Identificator ZIE    ZIE declarată buc/m/mp/ ha Factor de conversie   Factor de ponderare   Suprafață ZIE calculată - mp/ha -
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
              
              
              
              
              
  TOTAL SUPRAFAȚĂ ZIE (1) (terase elemente de peisaj, zone tampon, specii forestiere, terenuri agricole împădurite)  
  TOTAL SUPRAFAȚĂ ZIE (2) (zone cu strat vegetal - culturi de toamnă și culturi fixatoare de azot, Miscanthus calculată prin preluare din declarația de suprafață și aplicare factor de conversie și ponderare)    
  TOTAL SUPRAFAȚĂ ZIE (1) + (2), exclusiv parcelele cu pachete de agro-mediu/agricultura ecologică  
  TOTAL SUPRAFAȚĂ TEREN ARABIL (rezultată din declarația de suprafață)   
  *) % ZIE din TOTAL SUPRAFAȚĂ TEREN ARABIL  
  Excepții de la obligația de a stabili zone de interes ecologic (ZIE) - în cazurile în care proporțiile calculate în col. 4 sau 6 sunt minim 75%
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafață         Suprafață totală de teren agricoldin declarația de suprafață         Suprafață teren arabil cu iarbă/ furaje erbacee/ leguminoase/ pârloagă/ combinații ale acestora/     % teren arabil cu iarbă/furaje erbacee/ leguminoase/ pârloagă/ combinații ale acestora din Suprafața totală de teren arabil (col.3/col.1) Suprafață din teren agricol acoperit cu pajiște permanentă/ iarbă/furaje erbacee/ orez/ combinații ale acestora    % teren agricol acoperit cu pajiște permanentă/ iarbă/furaje erbacee/ orez/ combinații din Suprafață totalăde teren agricol(col. 5/col. 2)   
  1 2 3 4 5 6
        
        
        
  Notă
  *) Se va afișa după caz un mesaj de forma "Vă încadrați la excepție ZIE" sau "Nu vă încadrați la excepție ZIE"
  Semnătură titular cerere/împuternicit/ reprezentant, administrator desemnat ______________                      Data ___________/2018
   +  II.C.  CALCUL PONDERE CULTURI PENTRU DIVERSIFICAREA CULTURILOR - 2018*) (conform art. 44 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013)
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafață   Gen cultură/iprincipală/e (aparținând aceluiași gen botanic)    Suprafață cultură/i principală/e (aparținând aceluiași gen botanic)   % cultură/i principală/e (col. 3/ col. 1)     Gen cultură/i secundară/e **)     Suprafață cultură/i secundară/e (aparținând aceluiași gen botanic) **) % cultură/i secundară/e (col. 6/ col. 1)     Suprafață cultură/i principală/e + suprafață cultură/i secundară/e **) % cultură/i principală/e+ suprafață cultură/i secundară/e (col. 8/ col.1)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
           
           
           
  Notă
  *) se completează pentru fermele în care se declară mai mult de 10 ha teren arabil
  **) pentru fermele cu suprafețe de teren arabil mai mici de 30 ha nu se completează suprafața/cod cultură secundară
  Excepții de la obligația de diversificare a culturilor
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafață            Suprafață totală de teren arabil declarat pentru prima dată în anul curent de cerere          Suprafață teren arabil cu iarbă/ furaje erbacee/ leguminoase /pârloagă/combinații ale acestora        % teren arabil cu iarbă/furaje erbacee/ leguminoase/ pârloagă/ combinații ale acestora din Suprafață totală de teren arabil (col. 3/ col. 1)      Suprafață totală de teren agricol din declarația de suprafață            Suprafață din teren agricol acoperit cu pajiști,permanentă/ iarbă/ furaje erbacee/ orez/ combinații        % teren agricol acoperit cu pajiște permanentă/ iarbă/ furaje erbacee/ orez/ combinații din Suprafață totală de teren agricol (col. 6/ col. 5) Suprafață cultură orez                % cultură orez din Suprafață totală de teren agricol (col. 8/ col. 5)           % Suprafață totală de teren arabil declarat pentru prima dată în anul curent de cerere din Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafață (col. 2/ col. 1)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            
            
            
  Dacă în col. 4 sau col. 7 se afișează o valoare > 75% este un caz exceptat pentru diversificarea culturilor
  Excepții de la obligația de diversificare a culturilor - praguri maxime pentru diversificarea culturilor
  Suprafață totală de teren arabil din declarația de suprafață        Suprafață teren arabil cu iarbă sau furaje erbacee sau pârloagă sau orez      Raport între col.2/col.1          Diferențe între col.1-col.2         Gen cultură preponderentă care nu face obiectul utilizării din coloana 2,dar este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagă   Suprafață cultură preponderent care nu face obiectul utilizării din coloana 2,dar este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagă Raport între col.6/col.4         Gen cultură preponderentă care nu face obiectul utilizării din coloana 2 și NU este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagă   Suprafață cultură preponderent care nu face obiectul utilizării din coloana 2 și NU este iarbă sau furaje erbacee sau pârloagă Raport între col.9/col.4        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
            
  Cazuri exceptate pentru diversificarea culturilor: dacă în col. 3 se afișează o valoare >75% și în col. 7 <=100%, sau dacă în col.3 se afișează o valoare >75% și în col. 10 <=75%
  Semnătură titular cerere/împuternicit/ reprezentant, administrator desemnat __________________                    Data ___________/2018
   +  II.D.  Calcul pentru fermele care beneficiază implicit de schema de Plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu
  Suprafața culturi permanente %       Suprafață cu agricultură ecologică %       Suprafața Directiva habitate 92/43/CE, Directiva apă 2000/60/CE, Directiva conservare păsări sălbatice 2009/147/CE - integral sau parțial (pe care se aplică practicile agricole benefice pentru climă și mediu compatibile cu obiectivele acestor directive)
  1 2 3
     
  Semnătură titular cerere/împuternicit/ reprezentant, administrator desemnat ______ Data _________/2018
   +  III.  DECLARAȚIE PRIVIND SECTORUL ZOOTEHNIC PENTRU CARE SE SOLICITĂ PLĂȚI - 2018 49. EXPLOATAȚII ZOOTEHNICE pentru care se solicită plata (se completează pentru fiecare cod de exploatație cu cod ANSVSA pentru care se solicită plata)
  Nr. crt.            Exploatația cu cod ANSVSA             Data de refe- rință           Nr. capete soli- citate pe efectivplătit în anii ante- riori pentru ANTZ 8-B  Județ             Comună/ oraș              Sat             Strada              Nr.            Cod Siruta comună/ oraș            Tipul de plată solicitat
  ANTZ SCZ
  7 L         8 B         9 O         9 C          22 VL         23 FB         21 TC        19 0 20 C
              
                     
                     
  50. CODUL DE EXPLOATAȚIE UNDE SE GĂSESC ANIMALELE ÎN PERIOADA DE REȚINERE (se completează doar dacă animalele sunt transferate în alt cod de exploatație ANSVSA pe perioada de reținere)
  Nr. crt.          Exploatația cu cod ANSVSA declarată în cerere         Exploatația cu cod ANSVSA Asociație/ Grup producători/ Cooperativă/ solicitant dacă a avut loc un transfer ptr. pășunat CUI/CIF Asociație/ Grup producători/ Cooperativă CNP solicitant       Schema solicitată         Județ           Comună/ Oraș            Sat           Strada            Nr.          Cod Siruta comună/ oraș         
             
             
  51. CANTITATE DE LAPTE SOLICITATĂ ÎN ANUL 2018 ajutor național tranzitoriu sector lapte ANTZ 7-L
  Cantitate totală de lapte livrată și/sau vândută direct / comercializată în:    Exploatația    Cantitate lapte livrată (tone)    Cantitate lapte vândut direct (tone)   Cantitate lapte comercializată (tone)   TOTAL cantitate lapte (tone) (livrat + vândut/ comercializată)
  [] anul de cotă 2012-2013 Exploatația RO    X  
   Exploatația RO    X  
  [] anul de cotă 2013-2014 Exploatația RO    X  
   Exploatația RO    X  
  [] anul de cotă 2014-2015 Exploatația RO    X  
   Exploatația RO    X  
  [] perioada referință 01.04.2015-29.02.2016  Exploatația RO   X   X     
   Exploatația RO    X  
  [] perioada referință 01.03.2016-28.02.2017  Exploatația RO   X   X     
   Exploatația RO    X  
  [] perioada referință 01.03.2017-28.02.2018  Exploatația RO   X   X     
   Exploatația RO    X  
  TOTAL:      
  52. LISTA CU ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ PLATA ÎN ANUL 2018:1) Bovinea) Exploatația 1 RO ...........,
  Nr. crt.        Număr identificare animal (crotalie)        Specia        Sex F/M         Rasa         Data nașterii (ziua/luna/ anul)       Vârsta la data de referință (luni) (pentru ANTZ 8-B)   Data ieșirii din exploa- tație      Zonă Montană          Tipul de plată solicitat
  ANTZ 8-B     SCZ 23 FB     SCZ 21 TC SCZ 22 VL    
  TC1 TC2 TC3
  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3
      BOVINE             DA                      
      BUBALINE                                 
  b) Exploatația 2 RO .............,
  Nr. crt.        Număr identificare animal (crotalie)        Specia        Sex F/M         Rasa         Data nașterii (ziua/luna/ anul)       Vârsta la data de referință (luni) (pentru ANTZ 8-B)   Data ieșirii din exploa- tație      Zonă Montană          Tipul de plată solicitat
  ANTZ 8-B     SCZ 23 FB     SCZ 21 TC SCZ 22 VL    
  TC1 TC2 TC3
  1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3
      BOVINE             DA                      
      BUBALINE                                 
  2) Ovinea) Exploatația 1 RO ...........,
  Nr. crt.    Număr identificare animal (crotalie)   Sex F/M     Data nașterii (ziua/luna/ anul)   Vârsta la data de 15.05.2018  Zonă Montană     Schema de plată solicitată
  ANTZ 9 O   SCZ-O*)
  OF OM**)
        Da    
           
  TOTAL X X X     
  b) Exploatația 2 RO ...........,
  Nr. crt.    Număr identificare animal (crotalie)   Sex F/M     Data nașterii (ziua/luna/ anul)   Vârsta la data de 15.05.2018  Zonă Montană     Schema de plată solicitată
  ANTZ 9 O   SCZ-O*)
  OF OM**)
        Da    
           
  TOTAL X X X     
  Notă
  *) pentru SCZ O se vor înscrie maxim 500 animale pe schemă (OF+OM < maxim 500) din toate exploatațiile deținute și minimum 150 animale (OF+OM) inclusiv pe beneficiar, cu excepția celor din zonele montane, pentru care se poate solicita un minimum de 60 animale (OF+OM) inclusiv pe beneficiar;
  **) ATENȚIE - dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele ovine neînscrise în RG nu solicitați sprijin cuplat pentru berbecii cu certificat de origine, neînscriși în RG, care asigură doar raportul de sexe de un berbec la 35 femele ovine neînscrise în RG.
  3) Caprinea) Exploatația 1 RO ...........,
  Nr. crt.    Număr identificare animal (crotalie)   Sex F/M     Data nașterii (ziua/luna/ anul)   Vârsta la15.05.2018    Schema de plată solicitată
  ANTZ9 C   SCZ-C*)
  CF CM**)
          
          
  TOTAL X X X    
  b) Exploatația 2 RO ............
  Nr. crt.    Număr identificare animal (crotalie)   Sex F/M     Data nașterii (ziua/luna/ anul)   Vârsta la15.05.2018    Schema de plată solicitată
  ANTZ9 C   SCZ-C*)
  CF CM**)
          
          
  TOTAL X X X    
  Notă
  *) pentru SCZ C se vor înscrie maxim 500 animale pe schemă (CF+CM < maxim 500) din toate exploatațiile deținute și minimum 50 animale (CF+CM) inclusiv pe beneficiar;
  **) ATENȚIE - dacă se solicită în cererea unică de plată sprijin cuplat doar pentru femele caprine neînscrise în RG nu solicitați sprijin cuplat pentru țapii cu certificat de origine, neînscriși în RG, care asigură doar raportul de sexe de un țap la 35 femele caprine neînscrise în RG.
  53. Viermi de mătase: ..... kg gogoși crude de mătase (SCZ-VM) 54. SCHEMELE DE PLATĂ SOLICITATE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC:
  Nr. crt.   Tipul de schemă:   Total:
  I. AJUTOARE NAȚIONALE TRANZITORII ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC  
  1.  Schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte ANTZ 7-L (tone)   
  2.  Schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne ANTZ 8-B (capete)   
  3. Schema cuplată de producție, specia ovine ANTZ9-O (capete)  
  4. Schema cuplată de producție, specia caprine ANTZ9-C (capete) 
  II SPRIJINUL CUPLAT ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC (SCZ)  
  1. Bivolițe de lapte solicitate în cerere - SCZ-FB (capete)  
  2. Ovine solicitate în cerere SCZ-O (capete) din care:  
  2.1. ● Ovine femele - OF (capete)  
  2.2. ● Berbeci - OM (capete)  
  3. Caprine solicitate în cerere SCZ-C (capete)  
  3.1. ● Caprine femele - CF (capete)  
  3.2. ● Țapi - CM (capete)  
  4.  Taurine de carne rasa carne/metis solicitate în cerere - SCZ-TC (capete)   
  4.1. - Vaci și tauri din rase de carne - TC1 (capete), din care:  
  4.1.1. - vaci din rase de carne - TC1.1 (capete)  
  4.1.2. - tauri din rase de carne - TC1.2 (capete)  
  4.2.  - Tineret mascul și/sau femel din rase de carne - TC2 (capete), din care:   
  4.2.1. - tineret mascul din rase de carne - TC2.1 (capete)  
  4.2.2. - tineret femel din rase de carne - TC2.2 (capete)  
  4.3  - Vaci metise cu rase de carne și tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne - TC3 (capete), din care:   
  4.3.1. - vaci metise cu rase de carne - TC3.1 (capete)  
  4.3.2. - tineret mascul metis cu rase de carne - TC3.2 (capete) 
  4.3.3. - tineret femel metis cu rase de carne - TC3.3 (capete)  
  5. Vaci de lapte solicitate în cerere - SCZ-VL (capete)  
  6. Viermi de mătase - SCZ-VM (kg gogoși crude de mătase)  
  55. ANIMALELE PENTRU CARE SE SOLICITĂ SPRIJIN ȘI/SAU SE AFLĂ SUB ANGAJAMENT DE PACHET 8 DIN MĂSURA 10-AGRO-MEDIU ȘI CLIMA
  Nr. crt.        Număr identificare animal (crotalie/ microcip)      Specia (ovine/ caprine/ taurine/ bubaline/ecvidee/ porcine)     Rasa (conf. PNDR 2014- 2020)      COD ANSVSA exploatație      femei adulte de reproducție înscrise în secțiunea principală (DA/NU)     număr descendenți femele pentru înlocuire la sfârșitul perioadei de angajament de 5 ani CUI asociație acreditată de ANZ - pentru conducerea registruluigenealogic al rasei
          
          
          
          
          
          
  Semnătură administrator/ titular /reprezentant legal/ persoană fizică / împuternicit   Nume și prenume:     Data      
   +  IV.  SCHEME DE PLATĂ / MĂSURI DE SPRIJIN / AJUTOR SOLICITATE:
  56. Fermierul activ definit la art. 6 OUG nr. 3/2015 și desfășoară activitate agricolă conform art. 2 alin. (2) din același act normativ Bifați *) Com-plet
  Fermierul care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care nu ar fi depășit cuantumul de 5000 euro este fermier activ   []   []
  Fermierul care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 euro și care este înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și prezintă cod CAEN din care reiese că are activitate agricolă este fermier activ     []     []
  Fermierul persoană fizică/juridică care în anul anterior nu a depus cerere unică de plată,calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro, care este înregistrat la ONRC și prezintă cod CAEN din care reiese că are activitate agricolă este fermier activ   []     []   
  Persoanele fizice/juridice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5.000 euro/calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro trebuie să prezinte documente pentru dovedirea formei de organizare (PfA, II, IF sau PJ). Documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) - cod CAEN/act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă    []        []       
  Fermierii persoane fizice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 euro și care nu se înregistrează la ONRC ca PFA/II/IF/PJ cu activitate agricolă Fermierii persoane juridice care în anul anterior ar fi avut dreptul la plăți directe care ar fi depășit cuantumul de 5000 euro înregistrați la ONRC fără activitate agricolă/ neînregistrați la ONRC Fermierii persoane fizice/juridice care în anul anterior nu au depus cerere unică de plată, care nu au cod CAEN/ act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese activitatea agricolă, pentru care calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro, Fermierii persoane fizice/juridice sau grupurile de persoane fizice/juridice care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare,terenuri permanente de sport și terenuri destinateactivităților de recreere,                      Persoanele care nu au obligația să organizeze și să conducă contabilitateafinanciară prezintă adeverința eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală []      []                                           
  Persoane juridice: - Situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale,din care rezultă venitul total realizatîn anul anterior anului depunerii cererii unice de plată - Formularul "Date informative" (cod 30), care cuprinde indicatorul "venituri din activități agricole" - Formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor" (cod 20), care cuprinde indicatorul "venituri totale" []            
  Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăți directe care depășesc cuantumul de 5000 euro sau persoanele juridice care în anul anterior nu au depus cerere unică de plată, și pentru care calculul estimat al plăților directe depășește plafonul de 5.000 euro, și nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înființare/act constitutiv/statut/ regulament de organizare și funcționareal stațiunii de cercetare și a celor aflate în subordinea universităților nureiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult, etc.) prezintă la APIA: a) bilanț contabil conf. Legii nr. 82/1991 a contabilității; b) jurnalul de venituri și cheltuieli; c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activitățilorfinanțate integral sau parțial din venituri proprii. []                        
  57A. SECTOR ZOOTEHNIC (documente generale pentru ANT și SCZ pentru accesarea numai a schemelor din sectorul zootehnic):              Solicit plata  Documente generale atașate pentru ANT și SCZ pentru accesarea numai a schemelor din sectorul zootehnic Bifați *)  Com-plet 
  []            Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României **) []            []   
  Copie CI/BI/pașaport **) []
  Documente solicitate pentru dovedirea formeide organizare, înregistrării fiscale și administrator desemnat **) []   
  În caz de reprezentare: procura notarială/ delegația de împuternicire și copii CI/BI titular de cerere și împuternicit **) []   
  Notă
  **) Pentru cererile care au doar "declarație sector zootehnic" se vor bifa obligatoriu documentele atașate cererii de la punctul 57A.
  Pentru cererile care au "declarație de suprafață și declarație sector zootehnic" documentele atașate cererii marcate cu **) nu sunt obligatoriu de bifat la punctul 57A, deoarece sunt obligatoriu de bifat la punctul 57B.
  57B. Scheme de plată / măsuri de sprijin / ajutor *): Solicit plata Documente atașate  Bifați *) Com-plet
  1. Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) conform art. 36 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013                      []                         Declarație de suprafață [] []                         
  Declarație zone de interes ecologic (ZIE), dacă este cazul []  
  Anexe grafice conform digitizării IPA - Online []  
  Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României []  
  Copie CI/BI/pașaport []
  Documente solicitate pentru dovedirea formeide organizare, înregistrării fiscale și administrator desemnat []   
  În caz de reprezentare: procura notarială/ delegația de împuternicire și copii CI/BI titular de cerere și împuternicit []   
  Documente doveditoare privind utilizarea terenului agricol solicitat la plată conformOrdinului MADR nr. 619/2015, cu modificări și completări ulterioare []    
  2. Plata redistributivă conform art. 41 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 []   Se acordă gradual, pentru primele 30 de ha ale exploatației agricole, indiferent de suprafața acesteia.       
  3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu conform art. 43 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013Art. 43.1 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 - Fermierii care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață(SAPS) aplică pe toate hectarele lor eligibile practicile agricole benefice pentru climă și mediu sau practici echivalente                                            []                                                      Practici agricole benefice pentru climă și mediu            Diversificarea culturilorîn teren arabil (suprafețe între 10-30 hacel puțin 2 culturi diferite, suprafețe de peste 30 ha cel puțin 3 culturi diferite) []        []              
  Menținerea suprafeței de pajiști permanente []  
  Zone de interes ecologic ZIE (suprafețe de teren arabil de peste 15 ha) []   
  Beneficiază implicit                                      Fermierii incluși în schema de plată pentru micii fermieri sunt scutiți de utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu []        []                                       
  Fermierii care au suprafața totală a exploatației acoperită cuculturi permanente []    
  Fermierii care practică sistemul de agricultura ecologică și dețin document justificativ emis de un organism de certificare și inspecție aprobat de MADR conform art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 []          
  Fermierii ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Directiva habitate 92/43/CE, Directiva apă 2000/60/CE, Directiva conservare păsări sălbatice 2009/147/CE și aplică practicile agricole benefice pentru climă și mediu compatibile cu obiectivele acestor directive []               
  4. Plata pentru tinerii fermieri conform art. 50 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013și cu modificările art. 50 alin.(5)din Regulamentul (UE) nr. 2393/2017Plata se acordă pentru o perioadă de maxim 5 ani începând de la primadepunerii a cererii de plată pentrutinerii fermieri []         Documente doveditoare privind vârsta (cel mult 40 ani) la care solicitantul de plăți s-a stabilit pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef de exploatație Documente doveditoare privind controlul exercitat de tânărul fermier din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor și al riscurilor financiare pentru fermierii persoane fizice []          []         
  5. Schema simplificată pentru miciifermieri conform art. 61 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013                    []                       Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ SAPS,plata redistributivă, plata pentru înverzireși, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat. Pe durata participării la schemă, micii fermieri: - sunt scutiți de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu - nu primesc sancțiuni administrative pentrunerespectarea ecocondiționalității - fermierii care participă la schema pentru micii fermieri nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesarăpentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin Fermierii persoane fizice/juridice care au dobândit suprafața prin moștenire trebuie săprezinte documente doveditoare: certificat de deces, certificat de calitate de moștenitor sau certificat de moștenitor []                      []   []                       
  6. Ajutoare Naționale Tranzitorii (ANT) conform art. 37 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
  - ANT 1 - culturi în teren arabil []    
  - ANT 2 - in pentru fibră           []          Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator []   []          
  Factura de cumpărare a semințelor certificate sau certificatul de calitate a semințelor utilizate, pentru fiecare parcelă []    
  Acte doveditoare privind livrarea (proces- verbal de recepție, factură, bon fiscal) []  
  - ANT 3 - cânepă pentru fibră                 []                Copia contractului/angajamentului încheiat între fermier și prim-procesator []       []            
  Etichetele oficiale aplicate pe ambalajele semințelor certificate []  
  Declarația privind varietățile de cânepă cultivate și cantitățile de semințe utilizate/ha []   
  Copia autorizației de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de DAJ []  
  Acte doveditoare privind livrarea (proces verbal de recepție, factură, bon fiscal, fila/file din carnetul de comercializare) []   
  - ANT 4 - tutun           []          Contractul de cultură încheiat între fermier/grup de producători cu un prim- procesatorul autorizat, înregistrat la DAJ, respectiv a mun. București []       []        
  Declarația de livrare a tutunului livrat, vizată de reprezentantul desemnat al DAJ și,după caz, și de grupul de producători, pe baza verificărilor privind respectarea suprafeței cultivate și a calității culturii []     
  - ANT 5 - hamei           []          Copia contractului de vânzare-cumpărare încheiat între fermier și cumpărător, înregistrat la DAJ, respectiv a mun. București []      []         
  Proces-verbal înregistrat la DAJ, respectiv a municipiului București, prin care reprezentantul desemnat al DAJ certifică faptul că producția de pe suprafața cultivată cu hamei a fost recoltată.   []    
  - ANT 6 - sfeclă de zahăr        []       Copia contractului de producere a sfeclei dezahăr încheiat între fermier și o fabrică zahăr recunoscută de MADR, înregistrat la DAJ și vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza verificărilor privind respectarea suprafeței cultivate și a densității culturii. []        []       
  - ANTZ 7L - bovine-lapte                                                                  []                                                                 Copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare acotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referință pentru fermierii care nu au solicitat ANT 7 în anii anteriori; []        []                                                                 
  Copiile de pe documentele privind comercializarea laptelui în perioada de referință 01.03.2017-28.02.2018 - copie de pe cel puțin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol care atestă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2017-28.02.2018 pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; și/sau - copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care rezultă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2017- 28.02.2018 pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui și/sau - copie de pe avizul de însoțire a mărfii șide pe dispoziția de încasare a valorii / documente fiscale aferente laptelui comercializat care atestă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2017- 28.02.2018 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică și/sau - copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui care atestă comercializarea a minim 3 tone lapte în perioada 01.03.2017-28.02.2018 pentru PFA, II, IF și SC și/sau - copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare din care să rezulte livrarea și recepția a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință 01.03.2017-28.02.2018, precum și copie de pecertificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte []                                            
  - copie de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere a soțului care cedează dreptul la primă obținut în anii anteriori în aceeași exploatație sau - copie de pe certificatul de înregistrare /radiere și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori în aceeași exploatație sau - copie de pe certificatul de înregistrare și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori în aceeași exploatație după caz []            
  - ANTZ 8-B - bovine-carne                             []                            - copie pașaport/copie document care atestă ieșirea din exploatație, după caz, în cazul exploatațiilor nou înființate și/sau pentru animalele pentru care nu s-a solicitat/ nu abeneficiat de primă în anii anteriori []      []                            
  - copie de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere a soțului care cedează dreptul la primă obținut în anii anteriori sau - copie de pe certificatul de înregistrare /radiere și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori sau - copie de pe certificatul de înregistrare și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori sau - copie de pe documentul notarial de cedare/moștenire a dreptului la primă obținut în anii anteriori sau - declarație pe proprie răspundere privind motivul transferului integral al efectivuluide animale și a dreptului la primă obținut în anii anteriori - certificatul constatator de la ONRC care atestă reorganizarea persoanei juridice (cu excepția divizării) după caz []                      
  - ANTZ 9 - ovine/caprine []    []
  7. Sprijin cuplat   Sprijinul cuplat (conform art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr 1307/2013 Conform art. 25, aliniat (4) din Ordonanța de Urgență nr. 3/2015 cu modificări și completări, poate avea loc transfer între măsurile de sprijin cuplat                            În situația în care solicitantul sprijinuluicuplat în sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizații de producători recunoscut(e) de MADR, sau al unei cooperative agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, actele doveditoare ale cantității livrate prin intermediul grupului/organizației sunt: - fila/filele din carnetul de comercializarea produselor din sectorul agricol sau - copia facturii emise către grup/ cooperativa. Solicitanții sprijinului cuplat în sectorul vegetal de mai sus prezintă și: a) copie de pe actul de înregistrare la Oficiul registrului comerțului în a cărei rază teritorială își are sediul cooperativa; b) adeverința prin care fac dovada că sunt membrii grupului /organizației de producători/cooperativei prin care valorifică producția; c) copia contractului încheiat între grup/ organizație/ cooperativa și cumpărător, care cuprinde tabelul cu membrii formei de organizare  În cazul persoanelor fizice, facturile emisede către acestea pot fi documente doveditoare ale comercializării producției obținute, pentru a beneficia de plata schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal []                                     []                                    
  7.1. Soia                                                                       []                                                                      Factura de vânzare a mărfii sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru minimum 1.300 kg boabe soia/ha comercializat []     []                                                                      
  Contractul comercial de vânzare/cumpărare a mărfii, în cazul în care valorificarea producției minime de 1.300 kg/ha s-a făcut în baza acestuia Note de intrare/recepție a furajelor de soiaprocesate pentru consumul cu animalele sau păsările pe care le deține în fermă pentru minimum 1300 kg boabe soia /ha utilizată în consumul propriu la nivelul fermei. Dovada consumului în ferma proprie se face inclusivpe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în Anexa nr. 5la OMADR nr. 619/2015 cu modificările și completările ulterioare și a numărului mediude animale înscrise în RNE și de păsări din fermă pe perioada anului de cerere. []                
  Documente contabile interne în situația în care fermierul are și calitatea de procesator, înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA. Acesta face dovada procesării producției minime de 1,3 tone/ha []     
  Documente privind utilizarea seminței certificate: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială cu mențiunea "sămânță admisă pentru însămânțare" sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea" / Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE / avizul de expedițieal seminței de soia eliberat de deținătorul soiul de soia către fermier sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.  În cazul loturilor semincere, fermierul prezintă: - factura pentru servicii multiplicare soia,emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din care să reiasă că i-a livrat minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii multiplicare soia este emisă către deținătorul soiului, prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului; și/sau - factura de comercializare a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol din care să reiasă comercializarea a minimum 1.300 kg sămânță certificată/ha emise către terți ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național;    []    []                      []                
  7.2. Lucerna                                                          []                                                         Dovada producției minime de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse derivate din fân, respectiv granule, peleți sau făină sau 200 kg de sămânță certificată []     []                                                         
  Factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pe baza cărora a comercializat cel puțin producția minimă de masă verde sau produse derivate din fân către exploatații de creștere a animalelor înscrise în RNE și/sau a păsărilor Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale înscrise în RNE și/sau cu păsările pe care le dețin și/sau a stocării în vederea consumului cu acestea            
  Documente privind utilizarea seminței certificate oficial: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială cu mențiunea "sămânță admisă pentru însămânțare" sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea" / Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficialăcare poate ține loc de document de calitate și conformitate.  În cazul loturilor semincere fermierul prezintă: - factura fiscală de comercializare și/sau filele din carnetul de comercializare pentruproducția minimă de 200 kg / ha sămânță certificată cultivatorilor de lucernă a căror exploatații sunt situate pe teritoriulnațional sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă emisă către menținătorul sau deținătorul soiului din care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță certificată/ha; - contractul dintre menținătorul și deținătorul soiului, în situația în care factura pentru servicii multiplicare este emisă către deținătorul soiului.    []                       []                
  7.3_4 Leguminoase boabe pentru industrializare         
  7.3. Mazăre boabe pentru industrializare                                 []                                 În cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, înregistrați pentru siguranța alimentelor, aceștia fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabileinterne []      []                                 
  Factura de livrare a producției minime de 1.9 tone/ha mazăre boabe sau fila/filele dincarnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor. Dovada consumului producției obținute în fermă cu animale înscrise în RNE pe care le dețin în ferma și/sau a stocării în vederea consumului cu acestea  Documente privind utilizarea seminței certificate: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială /Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficialăcare poate ține loc de document de calitate și conformitate []              []              
  7.4. Fasole boabe pentru industrializare                            []                            În cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, înregistrați pentru siguranța alimentelor, aceștia fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabileinterne []      []                            
  Factura de livrare a producției minime de 0,85 tone/ha fasole boabe sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare/procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor Documente privind utilizarea seminței certificate: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială /Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficialăcare poate ține loc de document de calitate și conformitate          []              
  7.5. Cânepă pentru ulei și/sau fibră                                                []                                                Dovada producției minime de 500 kg semințe/ ha sau 5000 kg tulpini uscate/ha   []   []                                               
  În cazul în care cultivatorii sunt și procesatori, înregistrați la O.N.R.C., aceștia fac dovada procesării producției proprii, prin documente contabile interne []    
  proces-verbal de recepție însoțit de bon fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producția minimă Raportul cu privire la conținutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră și semințe, emis de Laboratorul Regional pentruControlul Calității și Igienei Vinului Blaj,care include următoarele informații: conținutul de THC, împărțit în tranșe/ gradări de 0.1%, procedura utilizată, precumși datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor; []               
  Certificatul de înregistrare și/sau certificatul constatator eliberat/e de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte activitatea de procesarea unității către care a livrat producția []     
  Autorizația de cultivare emisă de DAJ  Documente privind utilizarea seminței certificate: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială /Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficialăcare poate ține loc de document de calitate și conformitate []       []            
  7.6. Orez                          []                         Factura de valorificare a unei producții minime de 4500 kg/ha orez sau fila/filele din carnetul de comercializare pentru valorificarea producției minime de 4500 kg/ha orez  Documente privind utilizarea seminței certificate: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială /Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau Eticheta oficialăcare poate ține loc de document de calitate și conformitate  Documente contabile interne dacă fermierul are și calitatea de procesator []         []           []       [] []                         
  7.7. Sămânță de cartof                            []                           Autorizația pentru producerea seminței de cartof pentru anul de cerere, eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului săditor []     []                           
  Factura de comercializare a unei producții minime de 15.000 kg/ha sămânță de cartof saufila/filele din carnetul de comercializare aproduselor din sectorul agricol []    
  Documente privind utilizarea seminței certificate: Factura sau bonul fiscal de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare aseminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate, și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/ Document decalitate și conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență sau Etichetaoficială pentru fiecare lot însămânțat care poate ține loc de document de calitate și conformitate    []             []   
  7.8. Hamei                []               Copie a contractului înregistrat la DAJ cu o fabrică de bere/unități de procesare în scop farmaceutic a hameiului/ unități de procesare a hameiului pentru producția de bere înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului []       []               
  Proces-verbal de constatare. încheiat între DAJ și fermier ca dovadă a producției minimede 490 kg conuri uscate hamei/ha Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazulîn care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului []     []    
  7.9. Sfeclă de zahăr                              []                             Copie a contractului de producere a sfeclei de zahăr încheiat cu o fabrică de zahăr, recunoscută de MADR, conform modelului din anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistreazăla DAJ și se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetație privind respectarea condițiilor agrotehnice, a suprafeței și densității culturii. []           []                             
  Factura de comercializare a unei producții minime de 26.400 kg/ha pentru persoanele juridice sau adeverința eliberată de fabricade zahăr recunoscută de MADR pentru persoanele fizice Documente privind utilizarea seminței certificate: Document oficial de certificare a lotului desămânță/Buletin de analiză oficială / Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UEsau într-o țară terță care are echivalență sau Eticheta oficială care poate ține loc dedocument de calitate și conformitate sau adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei de zahăr. []          []         
  7.10. Tomate pentru industrializare                                                 []                                                 Dovada livrării cantității minime de 15 tonetomate/ha la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor []    []                                                 
  Factura de valorificare a cantității minime de 15 tone tomate/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a cantității minime de 15 tone tomate/ha, la o unitate deindustrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor. []      
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime de 15 tone tomate/ha in cazul în care fermierul are și calitatea de procesator Documente privind utilizarea seminței certificate oficial, inclusiv categoria standard: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor (procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar) și Document oficial de certificare a lotuluide sămânță/Document oficial de certificare alotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/ Document care atestă calitatea semințelor certificateautohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate Factura de achiziție sau fila/filele din carnetul de comercializare a răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau copie de peraportul de control dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau juridică autorizată de ITCSMS pentru multiplicarea dematerial săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeței declarate. []        []      []                []           
  7.11. Castraveți pentru industrializare                                     []                                     Dovada livrării unei producții de cel puțin 12 tone castraveți/ha la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor Factură de valorificare a producției minime de 12 tone castraveți/ha sau fila/filele dincarnetul de comercializare a producției minime de 12 tone castraveți/ha, la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor []     []       []                                     
  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime de 12 tone castraveți/ha în cazul în care fermierul are și calitatea de procesator Documente privind utilizarea seminței certificate oficial inclusiv categoria standard: Factura sau bonul fiscal de achiziție a semințelor (procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semânt la hectar) șiDocument oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/ Document care atestă calitatea semințelor certificateautohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială/Document de calitate și conformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate []     []        []               
  7.12_13 Legume cultivate în spații protejate (legume cultivate în sere: tomate, castraveți, ardei, varză timpurie și extratimpurie și legumele cultivate în solarii: tomate, castraveți, vinete, ardei și varză)                             
  7.12. Legume cultivate în sere                                               []                                              Factura de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, a următoarelor cantități minime anuale pe hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate: 85 tone la tomate pentruconsum în stare proaspătă, 50 tone la castraveți pentru consum în stare proaspătă,29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă, 46 tone la varză pentru consum înstare proaspătă []           []                                              
  Factura de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru o cantitate minimă de 50 tone la castraveți destinați industrializării către unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimentelor []       
  Documente privind utilizarea seminței certificate oficial inclusiv categoria standard (procentul din sămânța certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar): Factura sau bonul fiscal de achiziție a seminței și Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/ Document care atestă calitatea semințelor certificateautohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială /Document de calitate șiconformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazulîn care fermierul are și calitatea de procesator             []               []  
  7.13. Legume cultivate în solarii                                                 []                                                Factură de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice a următoarelor cantități minime anuale pe ha cultivat, funcție de legumele cultivate: 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă, 16 tone la ardei pentru consum înstare proaspătă, 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă, 20 tone la vinetepentru consum în stare proaspătă, 30 tone lacastraveți în stare proaspătă sau pentru procesare. []             []                                                
  Factura de comercializare sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, în cazul persoanelor fizice, pentru o cantitate minimă de 30 tone la castraveți destinați industrializării către unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimentelor []       
  Documente privind utilizarea seminței certificate inclusiv categoria standard (procentul din sămânța certificată autohtonăutilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar): Factura sau bonul fiscal de achiziție a seminței și Document oficial de certificare a lotului de sămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Document care atestă calitatea semințelor certificate autohtone vizate în prealabil de ICTSMS sau de Laboratorul central pentru calitatea semințelor și materialului săditor/Buletin de analiză oficială /Document de calitate șiconformitate al furnizorului/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență sau Eticheta oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazulîn care fermierul are și calitatea de procesator       []                   []    
  7.14_17 Fructe destinate industrializării (prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre)             
  7.14. Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse            []             Factură de comercializare a producției minime de 5,6 tone prune/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor alimentare nonalcoolice []        []             
  Dovada procesării producției proprii (minimum 5.6 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățilede industrializare procesează producția proprie []     
  7.15. Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse            []             Factură de comercializare a producției minime de 7,8 tone mere/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor alimentare nonalcoolice []        []             
  Dovada procesării producției proprii (minimum 7.8 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățilede industrializare procesează producția proprie []     
  7.16. Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice           []            Factură de comercializare a producției minime de 4,4 tone cireșe și vișine/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare aproduselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor []       []            
  Dovada procesării producției proprii (minimum 4.4 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățilede industrializare procesează producția proprie []     
  7.17. Caise și zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice           []            Factură de comercializare a producției minime de 4,7 tone caise și zarzăre/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare aproduselor din sectorul agricol către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor []       []            
  Dovada procesării producției proprii (minimum 4.7 tone/ha), prin documente contabile interne în cazul în care unitățilede industrializare procesează producția proprie []     
  7.18. Cartof timpuriu pentru industrializare (include cartoful semitimpuriu și de vară)                                    []                                     Dovada comercializării unei producții minimede 12,5 tone/ha către o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranța alimentelor []     []                                     
  Factură de comercializare a unei producții minime de 12.5 tone/ha sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol către o unitate de procesare înregistrată pentru siguranța alimentelor  Documente privind utilizarea seminței certificate (fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânța certificată oficial din categoriile Prebază. Bază și Certificată): Document oficial de certificare a lotului desămânță/Document oficial de certificare a lotului de sămânță din producția proprie a fermierului care solicită plata/Buletin de analiză oficială /Document de calitate și conformitate al furnizorului ca producător al semințelor sau copie de pe acest documentîn cazul în care furnizorul nu este și producător al semințelor/orice alt document echivalent documentelor menționate emis într-un stat UE sau într-o țară terță care are echivalență sau Eticheta oficială pentrufiecare lot însămânțat care poate ține loc de document de calitate și conformitate  Documente contabile interne prin care face dovada procesării producției minime în cazulîn care fermierul are și calitatea de procesator înregistrat pentru siguranța alimentelor la ANSVSA []              []               []     
  7.19. Ovine (OF și OM)                        []                       Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor / oilor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei și respectarea raportului de maximum 35 femele ovine la un berbec, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie județene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1partea A din OMADR nr. 619/2015 modificat șicompletat (termen limită de depunere 01.09.2018). []              []                       
  Adeverința eliberată de Oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine neînscrise într-un Registru Genealogicla un berbec cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1partea B din OMADR nr. 619/2015 modificat șicompletat (termen limită de depunere 01.09.2018). []         
  7.20. Caprine (CF și C M)                        []                       Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea țapilor / caprelor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul Genealogic al rasei și respectarea raportului de maximum 35 femele caprine la un țap, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru Zootehnie județene, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1partea A din OMADR nr. 619/2015 modificat șicompletat (termen limită de depunere 01.09.2018). []              []                       
  Adeverința eliberată de Oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele caprine neînscrise într-un Registru Genealogic la un țap cu certificat de origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6^1 partea B din OMADR nr. 619/ 2015 modificat și completat (termen limită de depunere 01.09.2018). []         
  7.21. Taurine din rase de carne și metișii acestora                              []                              Copie de pe pașaportul fiecărui animal pentru care se solicită SCZ,/ copie documentcare atestă ieșirea din exploatație, pentru fiecare animal pentru care se solicită SCZ, inexistent în exploatație la data depunerii cererii; []       []                              
  Adeverința eliberată de agenția/ asociația acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, care certifică rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul și/sau femei din rase de carne și tineret mascul și/sau femeimetis cu rase de carne), precum și înscrierea în Registrul genealogic al rasei pentru tauri de reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne și vaci metisecu rase de carne, avizată de ANZ prin oficiile județene;   []             
  Adeverința eliberată de ANZ, prin oficiile județene, care certifică metisul cu rasa de carne pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau femei metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc în evidențele asociației acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei). []        
  7.22. Vaci de lapte                                         []                                        Copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită SCZ []   []                                        
  Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ []      
  - copie de pe cel puțin un contract cu un prim cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoțită de copii de pe cel puțin o factură sau de pe cel puțin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; sau - copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui sau- copie de pe avizul de însoțire a mărfii șide pe dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte,indiferent de forma de organizare juridică sau - copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF și SC sau - copie de pe cel puțin un aviz de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe o notă de intrare-recepție în unitatea de procesare din care rezultă livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte []                              
  7.23. Bivolițe de lapte           []          Copie de pe pașaportul fiecărei bivolițe de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat []   []          
  Adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea bivolițelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ []       
  7.24. Viermi de mătase              []             Copie contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu care are ca obiect de activitate comerțul gogoșilor de mătase și/sau pregătirea fibrelor și filareafibrelor textile și/sau producția de țesături, pentru minimum 15 kg gogoși crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de mătase eclozionabile. factura de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de mătase (se bifează doar dacă există la data depunerii cererii, deoarece se poate depune până la data de 1 decembrie a anului de cerere) []           []    []             
  8. Măsura 13 - "Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice":     - Submăsura 13.1. - "Plăți compensatorii în zona montană"; - Submăsura 13.2. - "Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative"; - Submăsura 13.3. - "Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice".           []    []     []            ANC_ZM    ANC_SEMN     ANC_SPEC  Plățile se acordă fermierilor activi care solicită anual sprijin. Fermierul se angajează anual să își continue activitate agricolăîn UAT-uri eligibile pentru fiecare submăsură conform PNDR 2014-2020.  Beneficiarii plăților trebuie să respecte condițiile de eligibilitate ale măsurii și normele privind ecocondiționa- litatea prevăzute de Titlul VI al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, pe toată suprafața agricolă a exploatației                               []       
  9. Măsura 10- "Agro-mediu și climă" **): Pachetul 1: Pajiști cu înaltă valoare naturală; Pachetul 2: Practici agricole tradiționale: - varianta .2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utilizate ca fânețe; - varianta .2.2 -lucrări cu utilajeușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe Pachetul 3: Pajiști importante pentru păsări: sub-pachetul 3.1 - Crex crex: - varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex; - varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex; sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus: - varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru Laniusminor și Falco vespertinus; -varianta 3.2.2- lucrări cu utilajeușoare pe pajiști importante pentruLanius minor și Falco vespertinus;  Pachetul 6: Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.): - varianta 6.1- lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) - varianta 6.2- lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentrufluturi (Maculinea sp.);  Pachetul 7: Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) - (grâu, orz, secară, triticale, rapiță sau porumb)  Pachetul 9 - Terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina): sub-pachetul 9.1 - terenuri arabileimportante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică; sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică: - varianta 9.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pentru acvilațipătoare mică, - varianta 9.2.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru acvila țipătoare mică  Pachetul 10 - Refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile depăsări comune asociate terenurilor agricole  Pachetul 11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda): sub-pachetul 11.2 - pajiști importante pentru dropie: - varianta 11.2.1 - lucrări manualepe pajiști importante pentru dropie,