ORDONANȚĂ nr. 28 din 27 august 2013privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IDupă articolul 35 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1Competența privind impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole(1) Prin excepție de la prevederile art. 33 și 35, impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole, datorate de persoanele fizice, potrivit legii, se pot achita în numerar și la compartimentele de specialitate ale unității administrativ-teritoriale corespunzătoare localității în care își au domiciliul fiscal contribuabilii unde nu există o unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, dacă între unitatea administrativ-teritorială și Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a încheiat un protocol în acest scop. Data plății este data prevăzută la art. 114 alin. (3) lit. a) inclusiv pentru sumele achitate eronat de către contribuabil pe alte tipuri de obligații sau stinse eronat de către organele fiscale în realizarea procedurii prevăzute la alin. (4).(2) Sumele încasate potrivit alin. (1) se depun de către organele fiscale din cadrul unităților administrativ-teritoriale în cont distinct de disponibil, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, împreună cu situația privind sumele încasate care va cuprinde cel puțin următoarele informații: numărul și data documentului prin care s-a efectuat încasarea în numerar, CUI/CNP contribuabil, denumire contribuabil, tipul obligației achitate, suma achitată.(3) Sumele depuse în contul prevăzut la alin. (2) se virează de unitățile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat și ale bugetelor asigurărilor sociale, în termen de două zile lucrătoare de la depunere, potrivit procedurii prevăzute la alin. (4).(4) Procedura de încasare și de virare la bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate potrivit alin. (1), precum și modul de colaborare și de realizare a schimbului de informații dintre organele fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și organele fiscale din cadrul unităților administrativ-teritoriale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.  +  Articolul IIOrdinul prevăzut la art. 35^1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul IIIDupă alineatul (8^1) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (8^2), cu următorul cuprins:(8^2) Prin excepție de la prevederile alin. (8), sumele achitate în numerar de către contribuabili persoane fizice, reprezentând impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole, se pot încasa și prin compartimentele de specialitate ale unității administrativ-teritoriale din localitățile în care își au domiciliul fiscal contribuabilii, dacă în această localitate nu există o unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor art. 35^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 160 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România conform art. 125^1 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înțelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care deține licența pentru activitatea de operator al pieței de energie electrică eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacțiile pe piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă cumpărătorul de energie electrică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (la 17-05-2014, Partea introductivă a Literei e) din Punctul 1. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 1. deține o licență valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;2. activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplinește această condiție, care este valabilă pentru toate achizițiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Agenția Națională de Administrare Fiscală are obligația să afișeze pe site-ul său cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an lista persoanelor impozabile care au depus declarațiile respective. Pentru achizițiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obține o licență valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv.1^1. La articolul 207, literele j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:j) arme, altele decât cele cu destinație militară sau de tir sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00;k) muniție pentru armele prevăzute la lit. j), cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30;» (la 17-05-2014, Articolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 2. La articolul 207, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 și 8408 10.3. La articolul 208, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) și f)-l), accizele se datorează o singură dată și se calculează prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de măsură asupra cantităților produse, comercializate, importate sau achiziționate intracomunitar, după caz. Pentru amestecurile cu cafea solubilă importate sau achiziționate intracomunitar, accizele se datorează și se calculează numai pentru cantitatea de cafea solubilă conținută în amestecuri. (la 17-05-2014, Alineatul (2) din Punctul 3. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 4. La articolul 209, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Plătitorii de accize sunt:a) operatorii economici care produc și comercializează, achiziționează din teritoriul comunitar ori importă produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) și l); (la 17-05-2014, Litera a) din Alineatul (1) , Punctul 4. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) b) persoanele fizice care achiziționează din teritoriul comunitar ori importă produsele prevăzute la art. 207 lit. h)-l). (la 17-05-2014, Litera b) din Alineatul (1) , Punctul 4. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) ...........................................................................(3) Operatorii economici care achiziționează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) și l) au obligația ca, înainte de primirea produselor, să se înregistreze la autoritatea competentă, în condițiile prevăzute în normele metodologice, și să respecte următoarele cerințe: (la 17-05-2014, Partea introductivă a Alineatului (3) din Punctul 4. , Articolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) a) să garanteze plata accizelor în cuantumul și în condițiile stabilite în normele metodologice;b) să țină evidența livrărilor de astfel de produse;c) să prezinte produsele la cererea organelor de control;d) să accepte orice monitorizare sau verificare a stocurilor din partea organelor de control.Nu se supun acestor cerințe antrepozitarii autorizați și destinatarii înregistrați care achiziționează din teritoriul comunitar produsele prevăzute la art. 207 lit. d)-e) și nici operatorii economici care achiziționează produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) și f)-l) pentru uzul propriu.4^1. La articolul 209 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) operatorii economici care comercializează către deținătorul final armele, respectiv către persoana fizică sau juridică care prezintă autorizația de procurare a armei, indiferent dacă acestea sunt achiziționate intracomunitar, importate sau produse în România, în cazul armelor prevăzute la art. 207 lit. j);a^2) operatorii economici care comercializează către deținătorul final muniția, respectiv către persoana fizică sau juridică ce prezintă permisul de portarmă, indiferent dacă aceasta este achiziționată intracomunitar, importată sau produsă în România, în cazul muniției prevăzute la art. 207 lit. k);». (la 17-05-2014, Articolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 4^2. La articolul 209, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul unui operator economic care nu are domiciliul fiscal în România și intenționează să desfășoare activități economice cu produse accizabile prevăzute la art. 207, pentru care are obligația plății accizelor în România, acesta va desemna un reprezentant fiscal stabilit în România, pentru a îndeplini obligațiile care îi revin potrivit prezentului capitol. (la 17-05-2014, Articolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 4^3. La articolul 210, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 210(1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate de către plătitorii de accize:a) la rezerva de stat și la rezerva de mobilizare, pe perioada cât au acest regim;b) către beneficiarii scutirilor generale prevăzute la art. 206^56.Normele privind acordarea scutirilor prevăzute la lit. b) se vor aproba prin ordin al ministrului finanțelor publice.» (la 17-05-2014, Articolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 5. La articolul 210, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Beneficiază de regimul de restituire a accizelor virate bugetului de stat și operatorii economici, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c) și f)-l), achiziționate direct de către aceștia dintr-un stat membru sau din import, care ulterior sunt livrate către un alt stat membru, sunt exportate ori sunt returnate furnizorilor.6. Articolul 211 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 211ExigibilitateaMomentul exigibilității accizei intervine:a) la momentul recepționării pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) și l) provenite din achiziții intracomunitare efectuate de operatori economici;b) la data efectuării formalităților de punere în liberă circulație pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) și l) provenite din operațiuni de import efectuate de operatori economici;c) la momentul eliberării pentru consum, în conformitate cu prevederile art. 206^7, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) și e);d) la momentul vânzării pe piața internă, pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. f)-i) și l) provenite din producția internă, iar în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. j) și k) la data efectuării primei vânzări pe piața internă către persoana deținător final, moment atestat prin data facturii și/sau data bonului fiscal, emise de vânzător, indiferent dacă produsele provin din achiziții intracomunitare, import sau producție internă;e) la data efectuării formalităților de punere în liberă circulație pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. h), i) și l) provenite din operațiuni de import efectuate de persoane fizice, respectiv înainte de efectuarea primei înmatriculări în România, în cazul produselor prevăzute la art. 207 lit. h) și i) provenite din achiziții intracomunitare efectuate de persoane fizice. În scopul înmatriculării navelor sau autovehiculelor prevăzute la art. 207 lit. h) și i) se prezintă organelor competente:1. declarația vamală care atestă efectuarea formalităților de punere în liberă circulație, în cazul navelor sau autovehiculelor din import;2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul navelor sau autovehiculelor achiziționate intracomunitar. Modelul și conținutul certificatului se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;f) la data documentului comercial care atestă achiziția intracomunitară a produselor prevăzute la art. 207 lit. k) și l) în cazul în care achiziția intracomunitară este efectuată de o persoană fizică;g) la data efectuării formalităților de punere în liberă circulație pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. j) și k) provenite din operațiuni de import efectuate de persoane fizice. Momentul exigibilității accizelor în cazul armelor prevăzute la art. 207 lit. j) provenite din achiziții intracomunitare efectuate de persoane fizice intervine înainte de înscrierea armei în documentul care atestă dreptul de deținere a armei sau, după caz, de port și de folosință a armei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările ulterioare. În scopul înscrierii armei în documentul care atestă dreptul de deținere a armei sau, după caz, de port și de folosință a armei se prezintă organelor competente:1. declarația vamală care atestă efectuarea formalităților de punere în liberă circulație, în cazul armelor din import;2. certificatul care atestă plata accizelor, în cazul armelor achiziționate intracomunitar. Modelul și conținutul certificatului se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 17-05-2014, Articolul 211 din Punctul 6. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 7. Articolul 213 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 213Plata accizelor la bugetul de stat(1) Pentru situațiile prevăzute la art. 211 lit. a), c), d) și f), termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care intervine exigibilitatea accizelor.(2) Pentru situațiile prevăzute la art. 211 lit. b), e) și g), plata accizelor se face la data exigibilității accizelor. (la 17-05-2014, Alineatul (2) din Articolul 213 , Punctul 7. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) (3) Pentru produsele prevăzute la art. 207 lit. d) și e), provenite din operațiuni de import, plata accizelor se face la momentul efectuării formalităților vamale de punere în liberă circulație.8. La articolul 214, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Operatorii economici care achiziționează intracomunitar sau din import produsele prevăzute la art. 207 lit. a)-c), f)-i) și l) pentru uzul propriu, precum și persoanele fizice care efectuează achiziții intracomunitare de produse prevăzute la art. 207 lit. h)-l) depun o declarație de accize la autoritatea competentă până la data prevăzută pentru plata acestor accize, numai atunci când datorează accize. Modelul declarației se reglementează prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 17-05-2014, Alineatul (3) din Punctul 8. , Articolul IV a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 69 din 12 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 14 mai 2014 ) 9. La titlul VII "Accize și alte taxe speciale", în anexa nr. 2, după numărul curent 12.2 se introduce un nou număr curent, numărul curent 13, cu următorul cuprins:
  "13 Motoare cu capacitate de peste 100 CP destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement CP 10"
   +  Articolul VPrin excepție de la prevederile art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru achizițiile de energie electrică efectuate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la finalul anului 2013, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declarație pe propria răspundere care va fi valabilă până la 31 decembrie 2013 inclusiv, din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce privește cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia și consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie-iulie 2013.  +  Articolul VIPrevederile art. IV și V intră în vigoare la data de 1 septembrie 2013.  +  Articolul VIILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Radu Podgorean,
  secretar de stat
  București, 27 august 2013.Nr. 28.------