ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 18 octombrie 2013  Având în vedere angajamentele legislative și instituționale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) și le-a asumat cu Fondul Monetar Internațional și cu reprezentanții Comisiei Europene, care vizează modificarea cu celeritate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în vederea armonizării cu cele mai bune practici internaționale,luând în considerare recomandările Fondului Monetar Internațional și ale Comisiei Europene care vizează dimensionarea Consiliului A.S.F., în sensul reducerii numărului de la 11 la 9 membri, stabilirea calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului A.S.F., stabilitatea personalului din cadrul A.S.F. și introducerea unor prevederi concrete care să prevadă regimul incompatibilităților și al conflictului de interese, atât pentru membrii Consiliului A.S.F. cât și pentru salariații A.S.F.,în vederea respectării criteriilor de guvernanță corporativă și pentru sporirea transparenței instituționale și a comunicării publice,întrucât aspectele vizate constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, deoarece nu ar fi respectate termenele asumate de România în urma negocierilor cu organismele internaționale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dispozițiile legale care privesc restricții bugetare de orice natură aplicabile Băncii Naționale a României se aplică și Autorității de Supraveghere Financiară.2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1Orice proiect de act normativ al autorităților publice centrale, cu excepția celor inițiate de membrii Parlamentului, care privește A.S.F. și domeniile în care aceasta are atribuții, se adoptă după ce în prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis în termen de 15 de zile de la solicitare.2^1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, ordine, regulamente, norme și instrucțiuni. (la 21-06-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 ) 3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) A.S.F. are calitate procesuală activă și poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum și în orice proces împotriva entităților reglementate sau persoanelor care se află într-o relație juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acțiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraților, beneficiarilor fondurilor private de pensii și a stabilității financiare.4. La articolul 8, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un președinte, un prim-vicepreședinte și 3 vicepreședinți, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreședinți are atribuții specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabilește sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiți. Ceilalți 4 membri sunt membri neexecutivi...................................................................................................(3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecția candidaților ce urmează să fie numiți membri ai Consiliului A.S.F.5. La articolul 9, literele a^1) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:a^1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;...............................................................................................g) să nu fie soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.6. La articolul 9, după litera a^1) se introduce o nouă literă, litera a^2), cu următorul cuprins:a^2) să aibă o experiență profesională în domeniul financiar, al instituțiilor de credit și/sau al instituțiilor financiare nebancare de minimum 8 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a^1); (la 21-06-2015, Litera a^2) din Punctul 6. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 ) 7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2).7^1. La articolul 12, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru înlăturarea oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9, membrii Consiliului A.S.F. au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii. (la 21-06-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 ) 7^2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de către președinte și/sau prim-vicepreședinte, ori de câte ori este necesar sau la solicitarea a cel puțin 4 membri ai acestuia.» (la 21-06-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 ) 7^3. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților prevăzute la art. 8 alin. (2) pot dispune oricând verificarea activităților A.S.F. (la 21-06-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 ) 7^4. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică de către A.S.F., după prezentarea acestuia în Parlament, în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. (la 21-06-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 ) 8. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 și 17^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Salariații A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să nu fie membri în consiliile de administrație, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu dețină funcția de director ori alte funcții și să nu presteze servicii la/pentru următoarele entități, cu excepția Institutului de Management în Asigurări:1. entitățile care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare și a organismelor de plasament colectiv;2. societățile de administrare a investițiilor;3. entitățile care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și reasigurări și a altor activități în legătură cu acestea;4. entitățile care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;5. societățile de investiții financiare.b) să nu dețină ei și/sau membrii familiilor lor până la gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităților prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participație care să permită exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație al acestora. În acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un registru de tranzacții personale în care salariații A.S.F. au obligația înregistrării participațiilor deținute;c) să nu ocupe funcții de conducere în structurile sau organele de conducere, alese ori numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizațiilor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice.(2) Persoanele care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) au obligația să opteze, în termen de 30 de zile de la apariția stării de incompatibilitate, între calitățile care au generat apariția acesteia.Art. 17^2. - (1) Salariații A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești.(2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, contractul individual de muncă se poate suspenda, la cerere acestuia, în condițiile legii.9. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Excedentul din bugetul de venituri și cheltuieli înregistrat la sfârșitul anului se reportează în anul următor și poate fi utilizat pentru finanțarea eventualelor deficite înregistrate de A.S.F.10. După articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 21^1 - 21^4, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al A.S.F. este supusă controlului Curții de Conturi a României. (la 21-06-2015, Articolul 21^1 din Punctul 10. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 148 din 16 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 18 iunie 2015 )  +  Articolul 21^2.(1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a legislației care reglementează activitatea entităților reglementate și/sau supravegheate de A.S.F., precum și a reglementărilor și a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcțiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.(2) Efectuarea controlului periodic se hotărăște de către Consiliul A.S.F.(3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăște de către Președintele A.S.F., care poate declanșa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreședinți prevăzuți la art. 8 alin. (1), cu informarea prealabilă a Președintelui.(4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancțiuni potrivit legislației speciale în domeniu și/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situații de nerespectare a dispozițiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului.(5) Urmărirea aplicării sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute la alin. (4) se face de către direcțiile de specialitate din cadrul A.S.F.(6) În urma desfășurării controlului periodic sau inopinat se întocmește un proces-verbal.(7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecțiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite prin reglementări ale A.S.F.(8) Procedura privind activitatea de control desfășurată de A.S.F. se va stabili de către A.S.F. prin regulament.  +  Articolul 21^3 Deciziile și orice alte acte administrative emise de A.S.F se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21^4Contravențiile prevăzute în legislația care reglementează activitatea A.S.F. se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul IIPersoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, au obligația să opteze, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, între calitățile care au generat apariția acesteia.  +  Articolul IIINumirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, cu încadrare în numărul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea condițiilor de numire, așa cum au fost acestea modificate prin prezenta ordonanță de urgență, se face de către Parlament, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVNumărul total de 718 posturi existente la data de 30 aprilie 2013 se va diminua la maximum 609 posturi, după aplicarea unei reduceri de 15% stabilite la data înființării Autorității de Supraveghere Financiară.  +  Articolul VPrevederile art. IV intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIILegea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 63 alineatul 2, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. 1 se constată și se sancționează după cum urmează:2. La articolul 63, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins:(2^1) Constatarea contravențiilor se face de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 16 octombrie 2013.Nr. 94.-------