PROCEDURĂ din 23 februarie 2018privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 28 februarie 2018  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 83 din 23 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie 2018.
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de aprobare și conținutul documentației necesare obținerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) și (2), art. 93^1, 94, 96 și art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2Prezenta procedură nu se aplică pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor:a) situate în intravilanul localităților;b) ocupate cu pajiști permanente care intră sub incidența prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan în vederea amplasării obiectivelor de investiție prevăzute la art. 92 alin. (2) și (3) și a obiectivelor prevăzute la art. 92 alin. (9) din lege se aprobă după cum urmează:a) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole de până la 1 ha inclusiv;b) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole în suprafață de până la 100 ha inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;c) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole a căror suprafață depășește 100 ha, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Modelul deciziei de scoatere definitivă din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților este prevăzut la anexa nr. 1 care face parte din prezenta procedură.(3) Modelul deciziei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților este prevăzut la anexa nr. 2, care face parte din prezenta procedură.  +  Capitolul II Documentația și modul de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților  +  Articolul 4(1) Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în baza următoarei documentații:a) cererea beneficiarului, însoțită de actul de identitate;b) certificat de înregistrare și certificat constatator de la registrul comerțului sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;d) actul de proprietate sau alt act de deținere a terenului valabil încheiat;e) acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deținut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul aparține domeniului public/privat al statului - în original;f) extrasul de carte funciară pentru informare însoțit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentației, după caz;g) certificatul de urbanism, însoțit de planul de încadrare în zonă;h) studiul pedologic și agrochimic pentru încadrarea terenului în clase de calitate, întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;i) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcția pentru agricultură județeană, și documente de plată a tarifului, virat în contul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;j) avizul tehnic pentru amplasarea construcțiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare, eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin filialele teritoriale;k) memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiții;l) proces-verbal de verificare în teren privind existența/ inexistența construcțiilor pe terenul agricol situat în extravilan pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, întocmit de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene;m) hotărârea Guvernului/consiliului județean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiție de interes național, județean, local, în condițiile legii, după caz;n) alte documente necesare emiterii actului de avizare sau a deciziei de aprobare, după caz.(2) În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, având categoria de folosință livezi sau vii, documentația prevăzută la alin. (1) se completează cu autorizația de defrișare emisă de către direcția pentru agricultură județeană, în copie.(3) În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, având categoria de folosință pajiști permanente, prevăzute la art. II din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, documentația prevăzută la alin. (1) se completează cu adeverință emisă de primărie din care să rezulte faptul că suprafața totală de pajiște a fost înregistrată ca atare la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol sau adeverință emisă de primărie din care să rezulte dacă există suprafețe de teren ocupat cu pajiște permanentă în excedent pe raza de competență a acesteia, după caz, în original.(4) În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol pentru amplasarea obiectivelor de investiție prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) și e) din lege, documentația prevăzută la alin. (1) se completează cu adeverința emisă de primărie, din care să rezulte datele de amplasare, categoria de folosință, precum și faptul că aceste suprafețe sunt utilizate în scopuri agricole, în copie.(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene, cu excepția documentelor prevăzute la lit. m), care se prezintă în copie.  +  Articolul 5(1) Perioada aprobată potrivit prevederilor art. 93 alin. (1) din lege pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi în condițiile prevăzute de art. 93 alin. (2) din lege.(2) Aprobarea prelungirii perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în condițiile prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentații:a) cererea beneficiarului, însoțită de actul de identitate;b) certificat de înregistrare și certificat constatator de la registrul comerțului sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;d) acordul proprietarului pentru prelungirea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deținut de o altă persoană decât proprietarul;e) memoriu justificativ pentru solicitarea prelungirii perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol;f) decizia eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol pentru terenul pentru care se solicită prelungirea perioadei;g) nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcția pentru agricultură județeană, și documente de plată a tarifului, virat în contul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă în original, însoțite de copiile acestora, care se certifică pentru conformitate de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene.  +  Articolul 6(1) În situația în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, documentația prevăzută la art. 4 alin. (1) se completează cu planul de situație pe care se vor evidenția suprafețele solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, însoțit de tabelul centralizator semnat și ștampilat de primăria unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.(2) Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele și prenumele/denumirea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestora, codul numeric personal/codul unic de înregistrare/ codul de identificare fiscală, seria și numărul CI/BI, suprafețele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoțit de copia planului parcelar semnat și ștampilat de primărie și recepționat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară competent, în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietății. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoțit de un plan de încadrare în zonă, semnat și ștampilat de primărie, cu mențiunea „terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietății“, cu identificarea zonei pentru care se solicită scoaterea temporară din circuitul agricol.  +  Articolul 7(1) Documentația pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), se depune de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană.(2) Direcția pentru agricultură județeană, după verificarea documentației, emite, după caz, decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, și o comunică beneficiarului.(3) În cazul solicitării unor completări la documentație, termenul de emitere a aprobării de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților curge de la depunerea documentației complete. În cazul nedepunerii documentelor solicitate de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentația se respinge.  +  Articolul 8(1) Documentația pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole, prevăzută la prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), se depune de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcția pentru agricultură județeană transmite documentația la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 20-03-2018, sintagma: art. 4 alin. (1) lit. b) a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 83 din 23 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 20 martie 2018 ) (2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după verificarea documentației, emite, după caz, avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților sau nota de completare a documentației și o transmite la direcția pentru agricultură județeană, pentru a fi comunicată beneficiarului.(3) Direcția pentru agricultură județeană emite decizia de aprobare de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe care o comunică beneficiarului.(4) În cazul solicitării unor completări la documentație, termenul de emitere a avizului necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților curge de la depunerea documentației complete. În cazul nedepunerii documentelor solicitate de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentația se respinge.  +  Articolul 9Documentația pentru adoptarea hotărârii Guvernului privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c), se depune și se înregistrează de către beneficiar la direcția pentru agricultură județeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcția pentru agricultură județeană transmite documentația la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii avizului și inițierii proiectului de hotărâre a Guvernului. (la 20-03-2018, sintagma: prevăzută la art. 4, alin. (1) lit. c) a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 83 din 23 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 20 martie 2018 )  +  Articolul 10În cazul în care documentația cuprinde date eronate, documentația se restituie fără soluționarea cererii cu privire la aprobarea scoaterii din circuitul agricol.  +  Capitolul III Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar  +  Articolul 11(1) Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităților se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (5) din lege și art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmite de către direcția pentru agricultură județeană în baza documentației depuse de către beneficiar, iar tariful este calculat cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege.(3) Prin excepție de la alin. (1), nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispozițiile art. 92 alin. (6) din lege.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Trezoreria Operativă a Municipiului București, cod fiscal 4221187, cod IBAN RO39 TREZ 7005057X XX00 0354.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 12Decizia sau hotărârea Guvernului de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților reprezintă actul prin care se aprobă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan.  +  Articolul 13Documentațiile privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, în vederea realizării unor investiții, se întocmesc pentru fiecare obiectiv în parte, cu plata corespunzătoare a tarifelor aferente Fondului de ameliorare a fondului funciar.  +  Articolul 14Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a categoriei de folosință curți-construcții, ca urmare a aprobării scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, se face la cererea proprietarului/ beneficiarului, în baza deciziei sau hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan.  +  Articolul 15(1) Beneficiarul în favoarea căruia s-a emis decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului are obligația respectării și îndeplinirii condițiilor și recomandărilor menționate în cuprinsul acesteia.(2) Direcția pentru agricultură județeană prin personalul de specialitate și structurile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale verifică modul în care sunt respectate condițiile și recomandările menționate în decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol.  +  Articolul 16(1) Situația actualizată a aprobărilor de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, întocmită de către direcția pentru agricultură județeană, se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în primele 10 zile ale fiecărei luni, în format electronic.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate din cadrul acestuia, va întocmi situația centralizată a aprobărilor de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan.  +  Articolul 17O copie a deciziei sau a hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, precum și a documentului de plată a tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar vor fi transmise de către direcția pentru agricultură județeană structurii de specialitate cu atribuții în desfășurarea activităților de natură financiar-contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, lunar, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, însoțite de situația centralizatoare a acestor documente.  +  Articolul 18Documentația necesară pentru obținerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan se întocmește în 3 exemplare, unul pentru beneficiar, unul pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și unul pentru direcția pentru agricultură județeană, care se rețin în arhiva acestor structuri. La fiecare exemplar se anexează decizia de aprobare de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol sau nota de completare/nota de respingere, în original.  +  Articolul 19Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan constituie o procedură distinctă și nu face parte din procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții în sensul art. 2 alin. (2^1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20În cazul obținerii certificatului de urbanism în scopul emiterii autorizației de construire în vederea amplasării construcțiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) și (3) din lege, acesta este valabil și pentru documentația întocmită conform prezentei proceduri.  +  Articolul 21(1) Procedurile inițiate înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se finalizează conform legislației în vigoare la data înregistrării cererilor.(2) Cererile înregistrate după intrarea în vigoare a Legii nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se restituie beneficiarilor în vederea înregistrării unor noi cereri pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, în conformitate cu dispozițiile prezentei proceduri.  +  Anexa nr. 1 la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ ..............................
  DECIZIA Nr. ................ DIN .....................
  În temeiul dispozițiilor art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar,având în vedere Cererea beneficiarului nr............., înregistrată la direcția pentru agricultură județeană cu nr. ............din ................,în baza următoarelor documente:1. Certificatul de urbanism nr. ..............din ......................, emis de către ..................................;2. memoriul justificativ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților;3. Studiul pedologic și agrochimic nr. ..............din ............................, întocmit de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice al Județului .................. sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............ din ..................;4. Avizul tehnic nr. ..... din ................... pentru amplasarea construcțiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare, eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;5. copia Autorizației de defrișare nr. ......... din ..........................., după caz;6. Adeverința nr. ................ din ...................., emisă de Primăria ....................., județul ......................., după caz;7. Avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. ............... din ............., după caz.În scopul realizării obiectivului de investiții ..................... de către beneficiar .............................. pe terenul situat în ....................., județul ................., în suprafață de ..............................., înscris în cartea funciară nr. .............., tarlaua nr. .............., parcela nr. ...................., numărul cadastral ....................., direcția pentru agricultură județeană emite
  DECIZIA
  privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol pentru terenurile situate în extravilan cu suprafață de............. mp, categoria de folosință ....................., clasa de calitate ............, situate în extravilanul localității ................, județul ................., înscrise în CF nr. ............, tarlaua nr. ........., parcela nr. ..........., numărul cadastral .................Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu va fi ținut răspunzător pentru investiția în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafețele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptățite sau al altor litigii.Prezenta decizie se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Recomadări,......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Direcția pentru Agricultură Județeană ..................................
  Director executiv,
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 2la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ ...........................................
  DECIZIA Nr. ................ DIN .....................
  În temeiul dispozițiilor art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar,având în vedere Cererea beneficiarului nr. ............, înregistrată la direcția pentru agricultură județeană sub nr ............din ................,în baza următoarelor documente:1. Certificatul de urbanism nr. ..............din ......................, emis de către ...................................;2. memoriul justificativ pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților;3. Studiul pedologic și agrochimic nr. ..............din ............................, întocmit de Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice al Județului ...................... sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............din ..................;4. Avizul tehnic nr. ........din ................... pentru amplasarea construcțiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare, eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;5. copia Autorizației de defrișare nr. .........din ............................, după caz;6. Adeverința nr. ................din ...................., emisă de Primăria ........................, județul ....................., după caz;7. Avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. .......... din ............, după caz.În scopul realizării obiectivului de investiții .......................... de către beneficiar .............................. pe terenul situat în ....................., județul ................., în suprafață de ..............................., înscris în cartea funciară nr. ................, tarlaua nr. ..................., parcela nr. ....................., numărul cadastral ........................, direcția pentru agricultură județeană emite
  DECIZIA
  privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol pentru terenurile situate în extravilan cu suprafață de ............. mp, categoria de folosință ....................., clasa de calitate .............., situate în extravilanul localității .................., județul .................., înscrise în CF nr. ..............., tarlaua nr. ..........., parcela nr. .............., numărul cadastral................, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de ....................Beneficiarul aprobării are obligația de a reda în circuitul agricol terenul având datele de identificare menționate mai sus, la clasa de calitate și categoria de folosință avute anterior aprobării, în termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu va fi ținut răspunzător pentru investiția în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafețele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptățite sau al altor litigii.Prezenta decizie se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Recomadări,....................................................................................................................................................................................................
  Direcția pentru Agricultură Județeană ................................
  Director executiv,
  ..........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  ----