PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII din 21 februarie 2018privind autorizarea organizării și desfășurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și a participării reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale organizate în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018    Notă
    Aprobate prin Ordinul nr. 157 din 21 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 12 martie 2018.
     +  Articolul 1Angajarea de negocieri cu organismele sportive internaționale privind acceptarea candidaturii federațiilor sportive naționale de organizare în România a unor competiții sportive oficiale - campionate mondiale, europene sau regionale - se poate realiza numai cu aprobare prealabilă emisă de Ministerul Tineretului și Sportului.  +  Articolul 2(1) Pentru obținerea aprobării prealabile, federațiile sportive naționale vor depune la registratura Ministerului Tineretului și Sportului următoarele documente:1. solicitarea pentru aprobarea angajării de negocieri cu organismul sportiv internațional sub autoritatea căruia se va desfășura competiția pentru a cărei organizare se candidează;2. devizul estimativ de cheltuieli și precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;3. angajamentul scris al deținătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfășoare competiția, care să confirme asigurarea tuturor condițiilor necesare conforme cu reglementările internaționale;4. programul de măsuri privind organizarea și desfășurarea competiției;5. extras din regulamentul competiției stabilit de organismul internațional, din care să rezulte drepturile și obligațiile țării organizatoare, copie tradusă, conformă cu originalul.(2) Documentația se va depune în anul anterior desfășurării competiției, cu minimum 15 zile calendaristice înaintea datei-limită fixate de organismul sportiv internațional pentru depunerea candidaturilor sau, după caz, potrivit deciziilor organismelor internaționale.(3) În situația în care regulamentele internaționale nu prevăd depuneri de candidaturi și/sau se aplică principiul rotației, federațiile sportive naționale au obligația să solicite în anul anterior organizării competiției autorizație prealabilă.  +  Articolul 3(1) Pentru obținerea autorizației de organizare pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și participarea reprezentativelor naționale la acestea, federațiile sportive naționale vor depune la registratura Ministerului Tineretului și Sportului următoarele documente:1. solicitarea pentru eliberarea autorizației;2. aprobarea prealabilă eliberată de Ministerul Tineretului și Sportului;3. documentul care atestă acceptul organismului internațional de organizare pe teritoriul României a competiției oficiale, copie tradusă, conformă cu originalul;4. hotărârea organului de conducere și administrare al federației pentru aprobarea acțiunii și a componenței delegației României, care va cuprinde:a) competiția care va fi organizată, cu precizarea categoriei de vârstă a participanților;b) orașul în care se organizează;c) perioada de desfășurare;d) criteriile care stau la baza stabilirii loturilor naționale;e) numele și prenumele sportivilor componenți ai loturilor naționale, inclusiv ale rezervelor care vor participa la competiție, potrivit regulamentului competiției, precum și ale celorlalți membri oficiali ai delegației;f) obiectivele de performanță propuse;g) categoriile și valoarea cheltuielilor finanțate din sumele prevăzute în contractul încheiat între federație și Ministerul Tineretului și Sportului, după caz;h) categoriile și valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federației.(2) În termen de maximum 15 zile de la finalul competiției se va depune un raport care să cuprindă modul în care a fost promovată imaginea României, precum și îndeplinirea sau nu a obiectivelor de performanță propuse.(3) Termenul de depunere a documentației este de minimum 15 zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a competiției.  +  Articolul 4(1) Pentru obținerea autorizației de participare a reprezentativelor naționale la campionatele mondiale, europene și regionale organizate în străinătate, federațiile sportive naționale vor depune la registratura Ministerului Tineretului și Sportului următoarele documente :1. solicitarea pentru eliberarea autorizației;2. hotărârea organului de conducere și administrare al federației pentru aprobarea acțiunii și a componenței delegației României, care va cuprinde:a) competiția la care se va participa, cu precizarea categoriei de vârstă a participanților;b) țara, orașul în care se organizează;c) perioada de desfășurare;d) criteriile de selecție care stau la baza stabilirii loturilor naționale;e) numele și prenumele sportivilor componenți ai loturilor naționale, inclusiv ale rezervelor care vor participa la competiție, potrivit regulamentului competiției, precum și ale celorlalți membri oficiali ai delegației;f) obiectivele de performanță propuse;g) extras din regulamentul competiției stabilit de organismul internațional, din care să rezulte clar drepturile și obligațiile țărilor participante, copie tradusă, conformă cu originalul;h) categoriile și valoarea cheltuielilor finanțate din sumele prevăzute în contractul încheiat între federație și Ministerul Tineretului și Sportului, după caz;i) categoriile și valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federației;j) categoriile cheltuielilor efectuate de organizatori.(2) Termenul de depunere a documentației este de minimum 15 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru deplasarea delegației la competiția internațională respectivă.----