DECIZIE nr. 113 din 12 martie 2018privind înființarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018  Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: Operaționalizarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu R. P. Chineză, sub coordonarea domnului Viorel Ștefan, viceprim-ministru, aprobat de Guvern în ședința din 22 februarie 2018,în temeiul art. 18 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză, denumit în continuare Comitetul, având componența prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.(2) Comitetul este condus de către domnul Viorel Ștefan, viceprim-ministru, în calitate de președinte.(3) Ministerele și celelalte entități sunt reprezentate la ședințele Comitetului de către conducătorii acestora, în calitate de membri titulari.(4) Prin decizie a prim-ministrului se va desemna un consilier de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului în calitate de membru titular.(5) Membrii supleanți vor fi desemnați la nivel de secretar de stat prin ordin al ministrului, iar în cazul celorlalte entități care fac parte din Comitet, prin act al conducătorilor acestora la nivel de persoană cu funcție de conducere din cadrul entității respective.  +  Articolul 2Comitetul are ca obiectiv îmbunătățirea coordonării interdepartamentale în scopul promovării coerente și eficiente a intereselor României în cooperarea cu Republica Populară Chineză.  +  Articolul 3(1) Comitetul se reunește în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.(2) Convocarea în ședințe extraordinare se face de către președintele Comitetului, la solicitarea oricărui membru.(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de secretar de stat coordonator.(4) Agenda fiecărei ședințe a Comitetului se întocmește de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de către membrii săi și se aprobă de către președintele Comitetului.  +  Articolul 4Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare, pe care îl aprobă în prima ședință.  +  Articolul 5Comitetul înaintează Guvernului, lunar sau ori de câte ori i se solicită acest lucru, informări cu privire la activitatea și rezultatele obținute.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înființarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii șefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze și statelor Europei Centrale și de Est, București, 26 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 12 martie 2018.Nr. 113.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză
  1. Ministerul Afacerilor Externe2. Ministerul Finanțelor Publice3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale4. Ministerul Economiei5. Ministerul Energiei6. Ministerul Transporturilor7. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat8. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale9. Ministerul Turismului10. Ministerul Cercetării și Inovării11. Ministerul Culturii și Identității Naționale12. Ministerul Tineretului și Sportului13. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor14. Eximbank - S.A.15. Consilier de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
  -----