REGULAMENT din 1 martie 2018de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 95 din 1 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018.
     +  Capitolul I Cadrul legislativ  +  Articolul 1Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, prin Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încălcările reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 14 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizare  +  Articolul 3(1) Comisia de audiere este compusă din 6 membri, după cum urmează:a) 3 membri aleși de o Comisie de selecție și numiți prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping;b) un reprezentant al Ministerului Justiției;c) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;d) un expert în activitatea anti-doping.(2) Comisia de audiere este condusă de un președinte și un vicepreședinte, aleși dintre membrii săi, la prima reuniune a comisiei.(3) Președintele și vicepreședintele Comisiei de audiere trebuie să aibă studii juridice.(4) Comisia de selecție este formată din 3 membri, aleși dintre membrii Consiliului director al Agenției.(5) Comisia pentru contestații este compusă din 3 membri, din rândul membrilor Consiliului director al Agenției, alții decât cei prevăzuți la alin. (4).(6) Membrii Comisiei pentru contestații sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției.(7) Criteriile de selecție se vor stabili prin ordin al președintelui Agenției.(8) Pe durata primelor 12 luni de la intrarea în vigoare a acestui regulament se vor aplica următoarele principii:a) membrii Comisiei de audiere prevăzuți la alin. (1) lit. a), b) și c) nu pot fi numiți din rândul angajaților Agenției Naționale Anti-Doping;b) membrul Comisiei de audiere prevăzut la alin. (1) lit. d) poate fi desemnat din rândul angajaților Agenției, dar nu va avea drept de vot, ci va coordona secretariatul tehnic al comisiei și nu va participa la deliberări;c) după expirarea perioadei de 12 luni menționate mai sus, membrii Comisiei de audiere prevăzuți la alin. (1) lit. a), b), c) și d) nu pot fi desemnați din rândul angajaților Agenției Naționale Anti-Doping.(9) Expertul în domeniul anti-doping va fi solicitat, după caz, de către președintele Comisiei de audiere și nu va avea drept de vot.  +  Articolul 4(1) Membrii Comisiei de audiere prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping.(2) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) este de 5 ani.(3) Un membru poate avea cel mult două mandate.  +  Articolul 5Membrii Comisiei de audiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România;b) să aibă capacitate deplină de exercițiu;c) să aibă o bună reputație;d) să nu fi primit o sentință definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;e) să aibă vechime de cel puțin 8 ani în profesii juridice, medicale sau de științele naturii.  +  Articolul 6(1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează înainte de termen în următoarele situații:a) renunțarea la calitatea de membru;b) neîndeplinirea obligațiilor ce le revin în raport cu obiectivele Comisiei de audiere;c) refuzul semnării declarațiilor de confidențialitate și conflict de interese;d) deces;e) pierderea calității pentru care a fost desemnat inițial;f) dobândirea unei calități, demnități sau funcții de natură a genera o stare de incompatibilitate cu calitatea de membru al Comisiei de audiere.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numește un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 7(1) Pentru asigurarea condițiilor organizatorice necesare desfășurării activității Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurată de către doi reprezentanți ai Agenției, desemnați prin ordin al președintelui Agenției.(2) Secretarii Comisiei de audiere sunt asimilați, sub aspect administrativ, membrilor Comisiei de audiere, însă nu au drept de vot și nu sunt incluși în componența comisiei.  +  Capitolul III Funcționare  +  Articolul 8În cazul unei posibile încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenția înștiințează Comisia de audiere, care se întrunește la solicitarea președintelui.  +  Articolul 9Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 7 zile calendaristice înainte de data ședinței, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitația de participare.  +  Articolul 10Ședințele Comisiei de audiere nu sunt publice.  +  Articolul 11Ședințele Comisiei de audiere sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreședinte, ori de către decanul de vârstă dintre ceilalți membri prezenți, împuternicit de către președintele Comisiei de audiere.  +  Articolul 12(1) Comisia de audiere este legal întrunită în prezența a minimum 3 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.(2) În caz de egalitate de voturi, votul președintelui sau, în absența acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce ședința este hotărâtor.(3) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), ședința se amână pentru cel mult 14 zile calendaristice.(4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toți membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivă putându-și consemna opinia separată în încheierea de ședință.  +  Articolul 13(1) La ședințele Comisiei de audiere este convocat, în calitate de observator, un reprezentant al federației sportive naționale la care sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat/suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.(2) Reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată se numește cu minimum 7 zile calendaristice înainte de data ședinței Comisiei de audiere.(3) Reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti doping este legitimat/legitimată nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere și nu are drept de vot.  +  Articolul 14(1) Pentru fiecare ședință a Comisiei de audiere se întocmește o încheiere de ședință semnată de membrii prezenți la lucrările ședinței, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti doping și/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiați în cauză, precum și de reprezentantul federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti- doping este legitimat/legitimată.(2) Încheierile de ședință sunt cuprinse într-un registru special de procese-verbale, numerotat și ținut de secretariatul Comisiei de audiere.  +  Articolul 15Secretariatul Comisiei de audiere ține o evidență strictă a documentației aferente fiecărui caz analizat, a încheierilor de ședință întocmite în cadrul ședințelor acesteia, a deciziilor luate, precum și a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.  +  Articolul 16Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnătura președintelui, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.  +  Capitolul IV Atribuții  +  Articolul 17(1) Președintele Comisiei de audiere are următoarele atribuții principale:a) stabilește locul, data și ora la care vor avea loc ședințele Comisiei de audiere;b) verifică existența cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea ședințelor;c) conduce ședințele Comisiei de audiere;d) coordonează activitatea Comisiei de audiere și a secretariatului acesteia;e) reprezintă Comisia de audiere în fața Agenției, a altor autorități sau instituții publice, în fața oricărei alte persoane fizice sau juridice, precum și în fața Comisiei de apel.(2) În lipsa președintelui Comisiei de audiere, un alt membru al acesteia, împuternicit în conformitate cu art. 11, îndeplinește atribuțiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 18Principalele atribuții ale secretariatului Comisiei de audiere sunt:a) întocmirea dosarului cauzei și înregistrarea actelor din dosar;b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea președintelui;c) punerea la dispoziția membrilor a documentelor ce fac obiectul ședințelor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);d) redactarea încheierilor de ședință și a deciziilor emise;e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor și/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federației sportive naționale responsabile, Agenției Naționale Anti-Doping, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale responsabile, precum și Agenției Mondiale Anti-Doping;f) păstrarea și arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 14 și 15;g) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul ședințelor și dispuse de președinte sau, în absența acestuia, de înlocuitorul de drept;h) convocarea reprezentantului federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.  +  Capitolul V Confidențialitatea informațiilor  +  Articolul 19(1) Membrii Comisiei de audiere au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum și la orice informație aflată în cursul procedurii de audiere.(2) Membrii Comisiei de audiere semnează declarații de confidențialitate și conflict de interese.  +  Capitolul VI Procedura de audiere  +  Articolul 20Procedura de audiere se desfășoară cu respectarea următoarelor principii și drepturi:a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, fără a depăși 3 luni, cu respectarea echității și imparțialității;b) dreptul de a fi audiat de o comisie de audiere corectă și imparțială;c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;d) dreptul de a fi informat corect și la timp despre învinuirea adusă privind încălcarea reglementărilor anti-doping;e) dreptul de a se apăra în fața învinuirii aduse privind încălcarea reglementărilor anti-doping și față de consecințele decurgând din aceasta;f) dreptul fiecărei părți de a prezenta probe, inclusiv de a chema și interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declarației scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, pe cheltuiala proprie;h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată într-un timp rezonabil sau, atunci când sportivul renunță la audiere, o decizie motivată care va explica acțiunea întreprinsă.  +  Articolul 21Comisia de audiere informează de îndată sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping asupra întrunirii acesteia, precum și federația sportivă națională responsabilă și totodată clubul la care sportivul sau persoana suspectă de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.  +  Articolul 22După deschiderea ședinței, dacă cerințele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping, precum și reprezentantul acestuia/acesteia, după caz, au obligația de a se legitima și de a oferi orice alte date necesare pentru stabilirea situației personale.  +  Articolul 23(1) Președintele Comisiei de audiere aduce la cunoștința sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping și/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, după caz, fapta care face obiectul audierii.(2) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping și/sau reprezentantul acestora sunt întrebați cu privire la probele pe care înțeleg să le propună în apărarea lor și sunt invitați să declare tot ce știu referitor la cauză.(3) După ce sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping sau reprezentantul acestora declară tot ce știu referitor la cauză, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebări și, după caz, pot interoga martorii propuși.(4) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei de audiere vor fi consemnate în încheierea de ședință, înregistrată și semnată potrivit prevederilor art. 14.(5) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping dă o declarație scrisă prin care recunoaște sau infirmă acuzația ce i se aduce.  +  Articolul 24(1) După analizarea documentelor și a probelor existente la dosarul cauzei, a declarațiilor și, după caz, a rezultatului contraexpertizei, în baza încheierii de ședință, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisă și motivată, se pronunță asupra reglementării anti-doping încălcate și a sancțiunii aplicabile ori asupra nevinovăției sportivului sau a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping, după caz, cu respectarea dispozițiilor art. 12 alin. (1), (2) și (4).(2) Comisia de audiere se pronunță în ședință secretă, în termen de cel mult 30 de zile.(3) În cazul în care complexitatea cazului o impune, Comisia de audiere poate amâna pronunțarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 20 lit. a).(4) Dacă, cu prilejul deliberării, Comisia de audiere constată necesitatea clarificării unor aspecte sau a administrării de probe suplimentare, aceasta poate repune cazul pe rol. În acest caz, termenul prevăzut la art. 20 lit. a) poate fi prelungit cu cel mult 20 de zile.  +  Articolul 25Decizia Comisiei de audiere trebuie să conțină următoarele elemente, sub sancțiunea nulității:a) data, ora și locul unde s-a desfășurat ședința Comisiei de audiere;b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încălcare a reglementărilor anti-doping, precum și cele ale reprezentantului acestuia, dacă este cazul;c) fapta care constituie încălcarea reglementărilor anti-doping;d) sancțiunea stabilită pentru fapta respectivă;e) termenul în care poate fi contestată decizia Comisiei de audiere și organismul competent să soluționeze contestația conform legii;f) data de la care începe să curgă sancțiunea aplicată sportivului și/sau personalului asistent al acestuia;g) data și numărul deciziei;h) obligația federațiilor, cluburilor sau ligilor de punere în aplicare a sancțiunilor aplicate sportivilor sau personalului asistent al sportivilor;i) dispoziții referitoare la deducerea suspendării provizorii din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă, în cazul în care suspendarea provizorie este aplicată și respectată;j) dispoziții referitoare la posibilitatea acceptării voluntare de către sportiv sau persoana care a încălcat reglementările anti-doping a suspendării provizorii din partea unei organizații anti-doping cu autoritate în gestionarea rezultatelor și mențiuni referitoare la deducerea duratei perioadei de suspendare provizorie din perioada de suspendare aplicată printr-o decizie definitivă;k) interdicția sportivului sau persoanei care a încălcat reglementările anti-doping, pe parcursul perioadei de suspendare, de a deține vreo calitate în cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului Mondial Anti-Doping și de a avea vreun raport contractual cu aceasta;l) obligația sportivului de a rămâne disponibil pentru testare și de a comunica informații privind localizarea pe perioada suspendării;m) dispoziții referitoare la încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) informarea asupra faptului că pe perioada de suspendare se retrage, parțial sau total, sprijinul financiar oferit de către semnatari și organizațiile membre ale semnatarilor, cu excepția încălcărilor anti-doping care implică o sancțiune redusă pentru substanțe specifice;o) informații referitoare la situația sportivului sau a persoanei din cadrul personalului asistent al sportivului, suspendată pe o perioadă mai mare de 4 ani, după scurgerea perioadei de suspendare de 4 ani, sub aspectul posibilității participării la competiții sportive locale, care nu se află sub jurisdicția unui semnatar al Codului, doar dacă acea competiție nu îl califică direct sau indirect în vederea participării la un campionat național sau manifestare sportivă internațională;p) dispoziții referitoare la interzicerea asocierii între un sportiv și o persoană care a suferit o suspendare ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor anti-doping sau a fost condamnat în baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o faptă care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping, după ce sportivul sau o persoană din personalul asistent al sportivului a fost notificată în scris;q) semnătura președintelui Comisiei de audiere.  +  Articolul 26(1) Decizia Comisiei de audiere se comunică sportivului sau persoanei care a încălcat reglementarea anti-doping, după caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimată, federației sportive naționale responsabile, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale responsabile și Agenției Mondiale Anti-Doping, în cel mult 15 zile de la data pronunțării ei.(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de comunicare.(3) Decizia poate fi înmânată și personal sportivului sau persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânării.(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.  +  Articolul 27(1) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei de audiere sunt consemnate în încheierea de ședință, semnată de toți membrii comisiei.(2) Încheierea de ședință va cuprinde:a) componența nominală a Comisiei de audiere, locul și data ședințelor de audiere;b) locul și data pronunțării deciziei;c) numele părților, domiciliul sau reședința lor ori, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților și ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fața Comisiei de audiere;d) o scurtă descriere a desfășurării ședinței;e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijină;f) semnăturile membrilor prezenți și a reprezentantului federației sportive naționale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor anti-doping este legitimat/legitimată.(3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor anti-doping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum și a structurilor sportive responsabile se comunică o copie de pe încheierea de ședință.  +  Articolul 28În caz de neprezentare nejustificată a sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor anti-doping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la ședința Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivată, depusă cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situații de forță majoră, procedura de audiere poate fi amânată o singură dată pentru maximum 14 zile calendaristice.  +  Articolul 29În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, audierea provizorie se desfășoară, la solicitarea președintelui Agenției, în regim de urgență, în fața a minimum 3 membri ai Comisiei de audiere.  +  Articolul 30Deciziile Comisiei de audiere pot fi contestate în conformitate cu dispozițiile art. 73 lit. a) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 31(1) Responsabilitatea aplicării sancțiunilor revine federațiilor sportive naționale.(2) În aplicarea sancțiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federațiile sportive naționale trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, precum și reglementările internaționale în domeniu, în conformitate cu dispozițiile art. 89 din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea unei audieri echitabile, transparente și care să asigure părților garantarea drepturilor fundamentale prevăzute de tratatele internaționale la care România este parte, precum și de Constituția României, republicată.-----