REGULAMENT din 1 martie 2018de organizare și funcționare a Comisiei de apel
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 12 martie 2018    Notă
    Aprobat prin Ordinul nr. 96 din 1 martie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219 din 12 martie 2018.
     +  Capitolul I Cadru legislativ  +  Articolul 1Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, organizează procedura de soluționare a contestațiilor formulate împotriva deciziilor prevăzute la art. 73 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, și a deciziilor Agenției cu privire la încălcarea reglementărilor anti-doping de sportivii de nivel național și/sau personalul asistent al acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 74 și 76 din Lege.  +  Articolul 2Procedura soluționării contestațiilor se desfășoară în fața Comisiei de apel, denumită în continuare Comisia, care se constituie în temeiul art. 14 din Lege.  +  Capitolul II Organizare  +  Articolul 3(1) Comisia este formată din 8 membri, după cum urmează: a) 7 membri care participă la deliberările Comisiei și au drept de vot, desemnați, la solicitarea Agenției, după cum urmează: – un membru desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român; – 4 membri desemnați de Secretariatul General al Guvernului; – 2 membri desemnați de facultăți de drept acreditate potrivit legii, din rândul cadrelor didactice ale acestora; b) 1 membru fără drept de vot desemnat de Agenție din rândul salariaților acesteia, care asigură secretariatul tehnic al Comisiei și nu participă la deliberările acesteia. (2) Secretarul Comisiei se numește din rândul salariaților Agenției, prin ordin al președintelui. (3) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al președintelui Agenției în urma desemnării acestora de către autoritățile menționate la alin. (1) lit. a). (4) Membrii Comisiei desemnați potrivit alin. (1) lit. a) nu pot fi angajați ai Agenției Naționale Anti-Doping.  +  Articolul 4(1) Durata mandatului membrilor Comisiei este de 2 ani. (2) Durata mandatului este unică pentru Comisie, chiar dacă membrii acesteia nu au fost desemnați toți la aceeași dată sau dacă au intervenit schimbări în componența Comisiei pe parcursul mandatului. Numărul mandatelor unui membru nu este limitat. (3) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului, Agenția va declanșa procedura de numire a noilor membri.  +  Articolul 5Membrii Comisiei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: a) să fie cetățeni români cu domiciliul în România; b) să aibă capacitate deplină de exercițiu; c) să aibă o bună reputație și pregătire profesională; d) să nu fi suferit condamnări pentru comiterea unei fapte prevăzute de legea penală care îi face nedemni pentru îndeplinirea acestei activități; e) să aibă studii superioare juridice cu durata stabilită de lege, atestate în condițiile legii; f) să cunoască legislația sportivă și legislația antidoping.  +  Articolul 6(1) Mandatul unui membru al Comisiei încetează înainte de termen în următoarele situații: a) prin renunțarea la calitatea de membru; b) ca urmare a transferului în cadrul altei autorități/organizații; c) prin revocare de către autoritățile/organizațiile care l-au desemnat; d) prin revocare dispusă prin ordin al președintelui Agenției, în cazul în care nu mai sunt întrunite cerințele prevăzute la art. 5 sau ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor stabilite prin Lege și prin prezentul regulament; e) prin deces. (2) Secretarul Comisiei se revocă prin ordin al președintelui Agenției. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numește un nou membru, desemnat de aceeași entitate care l-a desemnat pe cel al cărui mandat a încetat.  +  Articolul 7Pentru asigurarea condițiilor organizatorice necesare desfășurării activității Comisiei, secretariatul tehnic al acesteia este asigurat de către membrul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b).  +  Capitolul III Funcționare  +  Articolul 8Ședințele Comisiei se desfășoară la sediul Agenției și nu sunt publice.  +  Articolul 9(1) Comisia este legal întrunită în prezența a 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul majorității membrilor Comisiei. (2) În situația în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), ședința se amână pentru cel mult 14 zile calendaristice. (3) Membrii Comisiei își exercită mandatul potrivit legii.  +  Articolul 10Prin grija secretariatului, convocarea membrilor Comisiei se face prin poștă electronică, cu confirmare de primire la secretariatul Comisiei.  +  Articolul 11(1) Pentru fiecare apel înregistrat, conducerea ședințelor va fi încredințată unui președinte, denumit în continuare președinte de caz, ales cu votul majorității membrilor prezenți înaintea primei ședințe stabilite pentru respectivul apel. (2) În situația în care președintele de caz nu este prezent la una dintre ședințe, conducerea ședinței este asigurată de către un alt membru, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.  +  Articolul 12Președintele de caz are următoarele atribuții principale în legătură cu respectivul caz: a) stabilește primul termen de soluționare a apelului; b) verifică, la deschiderea ședinței, existența cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, precum și calitatea de reprezentant legal sau convențional a unei persoane; c) conduce ședința; d) coordonează activitatea Comisiei și a secretariatului acesteia; e) reprezintă Comisia în fața altor autorități sau instituții publice, precum și în fața oricărei persoane fizice sau juridice, în legătură cu cazul pe care îl conduce.  +  Articolul 13(1) Ședințele Comisiei pot fi înregistrate prin mijloace audio, înregistrările fiind arhivate prin grija secretarului Comisiei și păstrate la sediul Agenției. (2) Declarațiile persoanelor audiate se transcriu integral, în baza înregistrărilor audio, se semnează de către secretar și se atașează la dosarul cazului. (3) Măsurile dispuse de Comisie la fiecare termen se consemnează în încheierile de ședință întocmite de secretarul Comisiei și semnate de președintele de caz. (4) Încheierile de ședință sunt cuprinse într-un registru special, numerotat, ținut de secretarul Comisiei și păstrat la sediul Agenției. Încheierile sunt arhivate și în format electronic.  +  Articolul 14(1) Activitatea de secretariat a Comisiei este asigurată de secretarul acesteia. (2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuții principale: a) înregistrarea apelului; b) stabilirea termenului administrativ pentru desemnarea președintelui de caz și punerea la dispoziție a documentației, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării apelului; c) preluarea dosarului de la Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere; d) convocarea contestatarului, a Agenției, precum și, dacă este cazul, a persoanelor care urmează să fie audiate; e) punerea la dispoziția membrilor Comisiei a documentației aferente apelului (pe suport hârtie sau electronic, după caz); f) transcrierea declarațiilor, tehnoredactarea încheierilor de ședință și a deciziilor pronunțate; g) comunicarea deciziei contestatarului și intimatului, clubului la care sportivul este legitimat, Agenției, federației sportive naționale de specialitate, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Tineretului și Sportului, Comitetului Olimpic și Sportiv Român, federației internaționale de specialitate, precum și Agenției Mondiale Anti-Doping, după caz; h) păstrarea și arhivarea înregistrărilor audio și a documentelor cazului, în conformitate cu prevederile art. 13; i) eliberarea, la cererea persoanelor îndreptățite, de copii de pe actele aflate la dosarul cazului sau certificate cuprinzând minuta deciziei; j) îndeplinirea oricăror altor sarcini stabilite în cadrul ședințelor și dispuse de președintele de caz sau, în absența acestuia, de înlocuitorul său.  +  Articolul 15Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Comisia pronunță încheieri și decizii, sub semnătura președintelui de caz, cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.  +  Capitolul IV Atribuțiile Comisiei  +  Articolul 16Comisia are următoarele atribuții principale: a) cercetează aspectele în legătură cu care a fost sesizată; b) analizează cazul pe fond; c) dispune orice măsură necesară pentru justa soluționare a cazului cu care a fost sesizată; d) pronunță decizia.  +  Capitolul V Confidențialitatea informațiilor  +  Articolul 17(1) Membrii Comisiei au obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la activitatea legată de caz, precum și la orice informație la care au acces în cursul procedurii de stabilire a gradului de vinovăție și/sau a sancțiunilor. (2) Membrii Comisiei semnează declarații de confidențialitate. (3) Membrii Comisiei au obligația de a se abține de la participarea la soluționarea unui apel în situația unui conflict de interese și de a-i informa corespunzător în acest sens pe ceilalți membri ai Comisiei. (4) Prin conflict de interese, în sensul alin. (3), se înțelege situația sau împrejurarea în care interesul personal, direct ori indirect, al unui membru al Comisiei în exercitarea activității sale în această calitate afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în soluționarea unui apel.  +  Capitolul VI Procedura de soluționare a apelurilor  +  Articolul 18(1) Procedura de soluționare a apelurilor se desfășoară într-un interval de 60 de zile calendaristice, calculat de la data stabilită pentru prima ședință, cu respectarea următoarelor principii: a) dreptul la o audiere echitabilă și imparțială; b) dreptul persoanei de a fi reprezentată pe cheltuiala sa; c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată. (2) În cazul în care administrarea de probe o impune, termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit cu cel mult 30 de zile.  +  Articolul 19Sesizarea Comisiei se face prin depunerea și înregistrarea apelului în Registrul secretariatului Comisiei de apel.  +  Articolul 20(1) Cererea de apel cuprinde în mod obligatoriu: a) numele, prenumele, domiciliul sau reședința, precum și calitatea contestatarului, iar pentru persoanele juridice, denumirea și sediul lor. Se vor menționa totodată numărul certificatului de identitate sportivă, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail; b) dacă este cazul, numele și calitatea celui care reprezintă partea în litigiu; c) decizia apelată; d) obiectul apelului; e) motivele apelului în fapt și în drept; f) arătarea dovezilor pe care se întemeiază apelul; g) semnătura contestatarului; h) chitanța atestând plata taxei de apel. (2) Lipsa mențiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e) și h) atrage clasarea apelului. Celelalte mențiuni pot fi complinite cel târziu la prima ședință.  +  Articolul 21Agenția transmite de îndată apelul secretarului Comisiei, care verifică dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute de art. 20 alin. (1). În cazul neconformității cererii de apel, secretariatul Comisiei transmite constatările sale în scris contestatarului și îi pune în vedere să își completeze, să precizeze sau să își modifice cererea în termen de 5 zile de la data comunicării, sub sancțiunea clasării apelului.  +  Articolul 22(1) La primirea apelului, respectiv după completarea sau modificarea acestuia în condițiile prevăzute la art. 20, secretarul Comisiei informează membrii acesteia, care stabilesc de comun acord data primei ședințe, în vederea soluționării apelului. (2) Termenul stabilit pentru întrunirea membrilor Comisiei nu poate fi mai mare de 15 zile de la data depunerii apelului, cu respectarea prevederilor art. 20. (3) Secretarul convoacă membrii Comisiei, părțile și reprezentantul Comisiei de audiere, al Comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic sau al Agenției, după caz, pentru data, ora și locul stabilite. Totodată, vor fi convocate și persoanele desemnate ca martori, dacă este cazul. (4) Punctul de vedere al intimatului este prezentat în scris și susținut personal sau prin reprezentant în fața Comisiei și este menționat în decizia Comisiei. (5) Comunicarea datei stabilite pentru soluționarea apelului se face în scris, cu confirmare de primire. Dovezile de comunicare se depun la dosar.  +  Articolul 23(1) În situația în care contestatarul, până la data stabilită pentru soluționarea apelului, renunță în scris la soluționarea acestuia, Comisia se întrunește la data stabilită pentru a lua act de renunțare. (2) În situația în care contestatarul renunță la apel în cadrul dezbaterilor, acesta are obligația de a da o declarație scrisă în acest sens. (3) Declarația de renunțare se depune la dosarul cazului, apelul urmând a fi clasat.  +  Articolul 24(1) Procedura de soluționare a apelului se desfășoară în prezența părților. (2) Dacă una dintre părți, deși convocată conform prevederilor art. 22 alin. (5), nu se prezintă la ședința Comisiei la două termene consecutive, la cel de-al doilea termen Comisia poate proceda la deliberare în absența acesteia. (3) În situația în care Comisia apreciază ca fiind necesară prezența la dezbateri a părții lipsă, aceasta poate stabili un nou termen, cu notificarea părții în cauză. Termenul nu poate fi mai mare de 14 zile calendaristice. (4) La cererea motivată și însoțită de acte doveditoare, depusă de una dintre părți cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei, aceasta va putea acorda un nou termen, care nu va depăși 14 zile calendaristice.  +  Articolul 25(1) După deschiderea ședinței, dacă cerințele de cvorum sunt îndeplinite, președintele de caz verifică dacă apelul a fost formulat în termen și dacă cererea de apel este conformă. Depășirea termenului legal atrage respingerea apelului ca tardiv introdus. Neconformitatea cererii atrage clasarea apelului, dacă neconformitatea nu este remediată la data primei ședințe sau până la data stabilită în acest scop de Comisie. (2) În situația în care apelul a fost formulat în termen și cererea de apel este conformă, președintele de caz acordă cuvântul părților, fiind audiat mai întâi contestatarul și apoi intimatul. La cererea părților, poate fi încuviințată administrarea de probe, dacă acestea sunt concludente, pertinente și utile cauzei. Comisia poate dispune din oficiu administrarea de probe. (3) Toți membrii Comisiei pot pune întrebări părților și martorilor. (4) Părțile sau reprezentanții acestora pot pune întrebări martorilor și celorlalte părți numai prin intermediul președintelui de caz.  +  Articolul 26(1) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei sunt consemnate în încheierea de ședință. (2) Încheierea de ședință trebuie să cuprindă mențiuni privind: a) componența nominală a Comisiei; b) locul și data dezbaterilor; c) numele sau denumirea părților, precum și numele reprezentanților legali sau convenționali ai acestora; d) cererile formulate de părți; e) înscrisurile noi depuse de părți. (3) Încheierea de ședință se semnează, sub sancțiunea nulității, de președintele de caz și de secretarul Comisiei. (4) La cererea părților, acestora li se comunică o copie de pe încheierea de ședință.  +  Articolul 27Comisia verifică motivele apelului și temeinicia deciziei contestate pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei, precum și a probelor noi administrate în cadrul procedurii apelului.  +  Articolul 28(1) Comisia se pronunță în ședință secretă, prin decizie scrisă și motivată, cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) și (3), sau, după caz, prin încheiere. (2) În situația în care complexitatea cazului o impune, Comisia poate amâna pronunțarea de cel mult două ori, cu respectarea prevederilor art. 18. În situația în care, cu prilejul deliberării, Comisia constată necesitatea clarificării unor aspecte sau a administrării de probe suplimentare, aceasta poate repune cazul pe rol. În acest caz, termenul prevăzut la art. 18 alin. (2) poate fi prelungit cu cel mult 20 de zile. (3) Decizia Comisiei este obligatorie.  +  Articolul 29Soluționând apelul, Comisia poate decide: a) respingerea apelului și menținerea deciziei contestate, dacă apelul a fost tardiv formulat ori dacă este nefondat; b) admiterea apelului, cu modificarea sau desființarea deciziei contestate.  +  Articolul 30(1) Decizia Comisiei trebuie să conțină următoarele elemente, sub sancțiunea nulității: a) data, ora și locul ședinței Comisiei; b) obiectul apelului; c) decizia contestată; d) numele și prenumele părților, cu arătarea calității lor și cu indicarea prezenței acestora la ședința în care s-a pronunțat Comisia; e) susținerile părților; f) temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la admiterea sau respingerea apelului; g) decizia luată de Comisie; h) termenul de exercitare a căii de atac și instanța competentă; i) data și numărul deciziei; j) semnăturile președintelui de caz și secretarului. (2) În situația în care există opinii separate, acestea vor fi anexate deciziei.  +  Articolul 31(1) Decizia se comunică părților în cel mult 14 zile lucrătoare de la data pronunțării ei. Termenul de comunicare nu este cuprins în durata prevăzută la art. 18. (2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire. (3) Decizia poate fi înmânată și personal contestatarului ori reprezentantului acestuia, sub semnătură certificată de secretarul Comisiei, cu precizarea datei înmânării. (4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei. (5) Minuta deciziei se consemnează în registrul de pronunțări sub semnătura președintelui de caz. (6) Registrul de pronunțări se păstrează la sediul Agenției.  +  Articolul 32(1) Aspectele dezbătute în cadrul ședinței Comisiei sunt consemnate în procesul-verbal de ședință, semnat de toți membrii acesteia, de către părți sau reprezentanții acestora și de către secretar. (2) Procesul-verbal de ședință va cuprinde: a) componența nominală a Comisiei, locul și data întrunirii acesteia; b) locul și data pronunțării deciziei; c) numele părților, domiciliul sau reședința lor sau, după caz, denumirea și sediul, precum și numele reprezentanților părților și ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fața Comisiei; d) susținerile părților și declarațiile martorilor audiați; e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se întemeiază; f) semnăturile membrilor prezenți. (3) La cererea contestatarului, acestuia i se comunică o copie de pe procesul-verbal de ședință.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 33Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile art. 102 din Lege, precum și cu prevederile actelor normative incidente în vigoare.----