METODOLOGIA din 15 februarie 2016privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016  Notă
  *) Aprobată prin HOTĂRÂREA ARBITRALĂ nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 25 februarie 2016.
  1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înțelege persoana fizică autorizată (PFA, ÎI etc.) sau persoana juridică care deține ori folosește cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spații închise sau deschise, în care sunt instalate sau deținute aparate sau orice alte mijloace mecanice, electronice, digitale, cum ar fi aparatură de redare a înregistrărilor sonore, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic, instalații de amplificare și orice alte aparate ce permit recepția, redarea sau difuzarea sunetelor sau imaginilor însoțite de sunet, spații în care are acces publicul.2.1. Utilizatorii care comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora, precum și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual au obligația ca înaintea oricărei utilizări să obțină autorizația-licență neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remunerațiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie.Utilizatorul are obligația de a obține din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM, respectiv ale producătorilor de fonograme Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - UPFR, conform reglementărilor legale în vigoare, autorizații-licențe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activității de comunicare publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plății unei remunerații, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în prezența clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio și/sau audio-video oferit spre vânzare și supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual menținerea în stare de funcționare a unuia sau mai multor aparate în incinta unității comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remunerație.2.2. Eliberarea autorizației-licență neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puțin 3 zile calendaristice anterior începerii activității.2.3. Pentru eliberarea autorizațiilor-licență neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remunerațiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiștilor interpreți ori executanți și ale producătorilor de fonograme solicită utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziția acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, ÎI, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.);b) orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizual;c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinație de cazare turistică) și anexele la acesta;d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deținute cu orice titlu, licențele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deținut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizați).2.4. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiționat de plata remunerației datorate.Autorizația-licență neexclusivă se eliberează în baza declarației pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă.Autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităților enumerate la pct. I1 din tabelul de mai jos cuprinzând valoarea remunerațiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestație/spectacol/turneu/ campanie sau altă activitate asimilată acestora.2.5. Autorizația-licență neexclusivă este valabilă numai dacă aceasta este însoțită de documentele de plată a remunerației echitabile stabilite prin tabelele care fac parte integrantă din prezenta metodologie.2.6. Autorizația-licență neexclusivă este nominală și nu poate fi transmisă unui terț prin sublicențiere.2.7. Încetarea valabilității autorizației-licență neexclusivă, ca urmare a încetării activității, a suspendării temporare a activității desfășurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual operează în condițiile în care, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activității sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizația-licență neexclusivă, o declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activității desfășurate sau a încetării comunicării publice.În cazul în care utilizatorul nu înaintează declarația pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în termenul anterior indicat, acesta datorează în continuare remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizației-licență neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice.În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remunerația pentru spații în care ulterior și-a încetat comunicarea publică și acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condițiile alin. 1, remunerația corespunzătoare acestei perioadei va fi restituită utilizatorului.2.8. În cazul în care se constată că informațiile din declarația dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condițiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea și sunt de natură să majoreze cuantumul remunerației - stabilit pe baza declarației sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remunerațiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.3.1. Pentru utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligația de a achita remunerația în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.3.2. Remunerația datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plătește trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepțional, utilizatorii pot plăti lunar remunerația datorată, dacă cuantumul acesteia depășește suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plătește.3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfășurării activității, remunerația minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 și I4 de mai jos.Plata remunerațiilor minime se efectuează în condițiile de la pct. 3.2.Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual vor achita remunerația procentuală datorată după cum urmează:– utilizatorul care desfășoară evenimente ocazionale va achita remunerația procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestației/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activități asimilate acestora;– utilizatorul care comunică public fonogramele de comerț/fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice în domeniul audiovizual în spații închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 și I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.3.4. Pentru întârzieri la plata remunerațiilor, utilizatorii datorează penalități în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 13/2011, fiind de drept puși în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 și I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remunerația este datorată sau la sfârșitul evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/ campaniei sau al altei activități asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:– acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanțe analitice, bilanțuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate și a verificării remunerației calculate lunar;– declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remunerației datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferențiată pentru fiecare activitate specifică desfășurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;– lista fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:
  Nr. crt.Titlul pieseiArtistNumăr dedifuzăriProducător
  1 2 3 4 5
  3.6. Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:1. veniturile, mai puțin TVA, obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale, sponsorizări etc., iar în lipsa acestora:2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puțin TVA;3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoționale sau electorale, mai puțin TVA.Remunerația nu este datorată, iar, dacă aceasta a fost achitată, ea trebuie returnată, în cazul în care evenimentul/manifestația/spectacolul/turneul/campania a fost anulat/anulată.3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licență valabilă se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3.Pentru remunerația achitată în avans, aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii, indiferent că acestea sunt constituite din remunerații sau penalități de întârziere.3.9. În cazul în care în același spațiu se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât și în scop lucrativ, se vor achita remunerații pentru ambele utilizări.3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceștia pot achita remunerațiile procentuale cuvenite la sfârșitul turneului sau al ultimului eveniment, în condițiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remunerației prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.3.11. În situația în care un utilizator deține sau folosește mai multe spații ori desfășoară mai multe activități, remunerația se datorează distinct pentru fiecare spațiu în parte sau pentru fiecare activitate desfășurată în parte.În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet și imagine în spațiile nedelimitate din incinta unităților comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri sau hipermarketuri, pentru zona de alimentație publică parte integrantă a activităților comerciale desfășurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remunerație corespunzătoare întregii suprafețe, luând în calcul remunerația pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.3.12. Pentru spații și/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obține în prealabil autorizația-licență neexclusivă, acesta are obligația de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deținut autorizația-licență neexclusivă. În situația în care cuantumul remunerației care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remunerației plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeași categorie.3.13. În situația închirierii, subînchirierii sau a oricărui alt mod de transmitere a folosinței parțiale a unui spațiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, deținătorii legali cu orice titlu ai spațiului respectiv (chiriași, locatari etc.) au obligația de a obține autorizația-licență neexclusivă și de a achita remunerația distinctă, în ipoteza utilizării aparaturii proprii de sunet sau de sunet și imagine.4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți (CREDIDAM), respectiv ale producătorilor de fonograme (UPFR), conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegați pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceștia având acces liber în spațiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimațiilor emise de organismele de gestiune colectivă menționate sau a altor documente doveditoare (delegație), putând utiliza echipamente de înregistrare audio și/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligația de a declara utilizarea fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activități, precum și de a achita remunerațiile aferente în condițiile și în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.4.2. Aspectele constatate de către delegații organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la fața locului, putând fi însoțite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.5.1. Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național. (la 28-03-2016, Punctul 5.1. a fost modificat de Punctul 2. din DECIZIA nr. 23 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016 ) 5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  I. Activități desfășurate în regim ambiental  
  A Unități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și asimilate *) **)***)  
  A1 Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Suprafața până la 100 mp 20 lei 20 lei 10 lei  
   2Suprafața cuprinsă între 101-200 mp 29 lei 29 lei 16 lei  
   3Suprafața peste 200 mp 40 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară decâte 50 mp 40 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de câte 50 mp 20 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de câte 50 mp  
  A2 Spații închise sau deschise situate în comune și sate  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Suprafața până la 100 mp 10 lei 10 lei 5 lei  
   2Suprafața cuprinsă între 101-200 mp 20 lei 20 lei 10 lei  
   3Suprafața peste 200 mp 33 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară decâte 50 mp 33 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de câte 50 mp 15 lei plus 1,5 leipentru fiecare suprafață suplimentară de câte 50 mp  
    
  C Târguri sau expoziții, evenimente cu publicitate sau mijloace prin care se face publicitate *) **) **********)  
  C1 Spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate  
   Tip încadrare Remunerație zilnică (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice până la 1.000 mp 50 lei 50 lei 25 lei  
   2Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice între 1.001 mp-2.000 mp 90 lei 0 lei 45 lei  
   3Târguri sau expoziții urbane și în stațiuni turistice peste 2.000 mp 90 lei plus 25 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 1.000 mp 90 lei plus 25 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp 45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp  
   4Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri până în 1.000 mp 30 lei 30 lei 15 lei  
   5Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri între 1.001 mp-2.000 mp 50 lei 50 lei 25 lei  
   6Târguri sau expoziții rurale, iarmaroace, talciocuri peste 2.000 mp50 lei plus 15 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 1.000 mp 50 lei plus 15 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp 25 lei plus 7 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp  
   7Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate până în 1.000 mp 25 lei 25 lei 10 lei  
   8Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate între 1.001 mp-2.000 mp 40 lei 40 lei 20 lei  
   9Expoziții de artă, știință, carte și altele asimilate peste 2.000 mp 40 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 1.000 mp 40 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp 20 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 1.000 mp  
  C2 Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci mobile etc. (dotate sau însoțite de instalații de sonorizare) - acțiuni desfășurate în spații deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate  
   Tip încadrare Remunerație zilnică (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Vehicul auto/remorcă publicitară 20 lei 20 lei 10 lei  
   2Stand publicitar *******), banner, ecran, machetă fixă/gonflabilă 5 lei 5 lei 3 lei  
  C3 Spectacole diverse (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate  
   Tip încadrare Remunerație/spectacol (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu și altele asimilate 6 lei 6 lei 3 lei  
    
  D Unități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate **) ****) ********) *********) - tarife valabile de la data intrării în vigoare a metodologiei 
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Pensiune agroturistică, popas turistic 12 lei 12 lei 10 lei  
   2Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv,situate în comune și sate 12 lei 12 lei 10 lei  
   3Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv,situate în orașe, stațiuni 20 lei 20 lei 20 lei  
   4Sat vacanță, camping, club de vacanță, bungalow, căsuțe tip camping, ponton plutitor 12 lei 12 lei 10 lei  
   5Motel, cabană, hostel situate în comune și sate 12 lei 12 lei 12 lei  
   6Motel și hostel situate în orașe și stațiuni 25 lei 25 lei 25 lei  
   7Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/ 4-5 margarete situate în comune și sate 40 lei 40 lei 30 lei  
   8Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/ 4-5 margarete situate în orașe și stațiuni 50 lei 50 lei 50 lei  
   9Tabere 50 lei 50 lei 40 lei  
   10Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 spațiide cazare (camere), situate în comuneși sate 30 lei 30 lei 10 lei  
   11Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 spațiide cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 40 lei 40 lei 40 lei  
   12Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 40 lei 40 lei 20 lei  
   13Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 50 lei 50 lei 50 lei  
   14Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 50 lei 50 lei 30 lei  
   15Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 60 lei 60 lei 60 lei  
   16Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 spații de cazare (camere), situate în comuneși sate 50 lei plus 10 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 50 lei plus 10 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere 30 lei plus 7 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere  
   17Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 60 lei plus 12 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 60 lei plus 12 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere 60 lei plus 10 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere  
   18Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 40 lei 40 lei 20 lei  
   19Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 50 lei 50 lei 50 lei  
   20Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între51-100 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 55 lei 55 lei 50 lei  
   21Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între51-100 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 60 lei 60 lei 60 lei  
   22Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între101-200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 70 lei 70 lei 60 lei  
   23Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între101-200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 80 lei 80 lei 80 lei  
   24Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 70 lei plus 15 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de50 camere 70 lei plus 15 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere 60 lei plus 13 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere  
   25Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 80 lei plus 18 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de50 camere 80 lei plus 18 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere 80 lei plus 18 lei pentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere  
   26Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 90 lei 90 lei 80 lei  
   27Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 120 lei 120 lei 120 lei  
   28Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între51-100 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 110 lei 110 lei 90 lei  
   29Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între51-100 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 140 lei 140 lei 140 lei  
   30Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între101-200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 130 lei 130 lei 120 lei  
   31Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între101-200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 170 lei 170 lei 170 lei  
   32Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 140 lei plus 30 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de50 camere 140 lei plus 30 leipentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere 130 lei plus 20 leipentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere  
   33Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele peste 200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 190 lei plus 35 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de50 camere 190 lei plus 35 leipentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere 190 lei plus 35 leipentru fiecare tranșă suplimentarăde 50 camere  
    
  E Transporturi **)*****)  
  E1 Transporturi rutiere de pasageri - mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent a car sau colaborare sau leasing etc.  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă, platformă) 3 lei 3 lei 1 leu  
   2Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban/suburban 5 lei 5 lei 2 lei  
   3Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi******) 9 lei 9 lei 2 lei  
   4Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car) 9 lei 9 lei 2 lei  
   5Microbuz/Minibus indiferent de numărul de locuri 12 lei 12 lei 3 lei  
   6Autobuz utilizat în transportul național, interurban/interjudețean 15 lei 15 lei 4 lei  
   7Autocar în transportul național, interurban/interjudețean 30 lei 30 lei 6 lei  
   8Autocar utilizat în transportul internațional 50 lei 50 lei 10 lei  
  E2 Autogări, spații de așteptare pentru pasageri*)**)***) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Autogară sală de așteptare 12 lei 12 lei 6 lei  
  E3 Transporturi feroviare de pasageri - garnitură feroviară echipată cu instalație de sonorizare 
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar) 29 lei 29 lei 15 lei  
   2Tren de pasageri în trafic internațional (fără vagon-restaurant;dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar) 40 lei 40 lei 20 lei  
   3Vagon-restaurant în trafic intern 29 lei 29 lei 15 lei  
   4Vagon-restaurant în trafic internațional 40 lei 40 lei 20 lei  
  E4 Gări, stații de metrou și spații de așteptare*)***)     
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Gări și peroane 20 lei 20 lei 20 lei  
   2Stație de metrou 20 lei 20 lei 20 lei  
   3Sală de așteptare în cadrul gării 9 lei 9 lei 9 lei  
  E5 Transport aerian de pasageri - aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală  
   Tip încadrare Remunerație lunară/aeronavă (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Aeronavă de pasageri cursă internă 29 lei 29 lei 10 lei  
   2Aeronavă de pasageri cursă continentală 56 lei 56 lei 20 lei  
   3Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală 111 lei 111 lei 50 lei  
  E6 Aeroporturi, spații de așteptare pentru pasageri *) ***) - spațiu dotat cu instalație de sonorizare  
   Tip încadrare Remunerație lunară/spațiu cu instalație de sonorizare (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Aeroport intern, internațional - salăde așteptare 40 lei 40 lei 20 lei  
  E7 Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement - dotate cu instalație de sonorizare  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Ambarcațiuni de agrement cu până la 2locuri de dormit 9 lei 9 lei 5 lei  
   2 Ambarcațiuni de agrement între 3-6 locuri de dormit 11 lei 11 lei 6 lei  
   3 Ambarcațiuni de agrement între 7-12 locuri de dormit 14 lei 14 lei 7 lei  
   4 Ambarcațiuni de agrement peste 12 locuri de dormit 20 lei plus 3 lei/fiecare loc de dormit suplimentar 20 lei plus 3 lei/ fiecare loc de dormit suplimentar 10 lei plus 1 leu/ fiecare loc de dormit suplimentar  
   5 Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate până la 50 pasageri (fără posibilități de cazare) 10 lei 10 lei 5 lei  
   6 Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate între 51-100 pasageri (fără posibilități de cazare) 20 lei 20 lei 7 lei  
   7 Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate peste 100 pasageri (fără posibilități de cazare) 30 lei 30 lei 8 lei  
  E8 Transport pe cablu  
   Tip încadrare Remunerație lunară/instalație dotată cu sonorizare (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
    Tip de instalație - dotată cu instalații de sonorizare     
   1 Telecabină - telegondolă 9 lei 9 lei 0 lei  
   2 Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole 15 lei 15 lei 0 lei  
   3 Lifturi și ascensoare 30 lei 30 lei 0 lei  
  E9 Parcări auto - dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise*)**)  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1 Parcări până la 500 mp 15 lei 15 lei 0 lei  
   2 Parcări între 501 mp - 1.000 mp 25 lei 25 lei 0 lei  
   3 Parcări peste 1.000 mp 25 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 500 mp 25 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 500 mp 0 lei  
  F Sport și agrement  
  F1 Stadioane, complexe sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate*)**)  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
    Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   Număr de locuri (scaune)   
   1Sub 1.000 locuri (scaune) 10 lei 10 lei 4 lei  
   2Între 1.000-5.000 locuri (scaune) 30 lei 30 lei 10 lei  
   3Peste 5.000 locuri (scaune) 100 lei plus 30 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 locuri suplimentare (scaune) 100 lei plus 30 leipentru fiecare tranșă de până la 5.000 locuri suplimentare (scaune) 50 lei plus 15 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 locuri suplimentare (scaune)  
  F2 Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*)**)  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Piscină și ștrand 50 lei 50 lei 25 lei  
   2Piscină hotel până la categoria 3 stele 50 lei 50 lei 25 lei  
   3Piscină hotel categoria 4 stele 60 lei 60 lei 30 lei  
   4Piscină hotel categoria 5 stele 80 lei 80 lei 40 lei  
   5Plajă suprafața până la 200 mp 45 lei 45 lei 20 lei  
   6Plajă cu suprafața peste 200 mp 45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 45 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 20 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp  
   7Parc de distracții și/sau agrement până în 1.000 mp 500 lei 500 lei 200 lei  
   8Parc de distracții și/sau agrement peste 1.000 mp 500 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 100 mp 500 lei plus 50 leipentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 0 lei  
   9Pârtie cu instalație de sonorizare 200 lei/pârtie 200 lei/pârtie 0 lei  
   10Patinoar cu suprafață până în 500 mp 50 lei 50 lei 0 lei  
   11Patinoar cu suprafață mai mare de 500mp 50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 100 mp 50 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 0 lei  
   12Locuri de joacă pentru copii cu suprafața până în 100 mp 30 lei 30 lei 15 lei  
   13Locuri de joacă pentru copii cu suprafața peste 100 mp 30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 15 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp  
   14Sală fitness și/sau culturism până în 100 mp 30 lei 30 lei 15 lei  
   15Sală fitness și/sau culturism peste 100 mp 30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 100 mp 30 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 15 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp  
   16Sală masaj 55 lei 55 lei 25 lei  
   17Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv) 70 lei 70 lei 35 lei  
   18Sala masaj (în hotel categoria 4 stele) 80 lei 80 lei 40 lei  
   19Sala masaj (în hotel categoria 5 stele) 100 lei 100 lei 50 lei  
    
  G Birouri și spații de producție  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Până la 30 de persoane 50 lei 50 lei 25 lei  
   2Până la 100 de persoane 70 lei 70 lei 40 lei  
   3Peste 100 de persoane 100 lei 100 lei 50 lei  
    
  H Telecomunicații     
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
   
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Centrală telefonică cu apel în așteptare 100 lei 100 lei 0 lei  
         
  NOTE:  
    
  *) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile,inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferent de numărul acestora.  
  **) Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent de durata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.  
  ***) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spațiile anexă (depozite, magazii, spații sanitare). Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte.  
  ****) La încadrarea în tabel se va ține cont de existența echipamentelor radio-TV în camere/spații.  
  *****) Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport, se face numai în cazul celor înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.  
  ******) În cazul transporturilor rutiere de pasageri - autoturism până la 6 locuri (taxi), remunerația se achită pentru fiecare autoturism în parte, indiferent de forma de colaborare în cadrulcăreia acesta activează sub sigla unei companii de taximetrie.  
  *******) Exceptând standurile publicitare amplasate în cadrul expozițiilor de artă, știință și carte. 
  ********) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie. 
  *********) Dacă în cadrul unei unități de cazare sunt spații de cazare (camere) cu clasificări (stele/margarete) diferite, se va plăti remunerația corespunzătoare pentru fiecare categorie în parte, potrivit certificatului de clasificare al unității de cazare.  
  **********) Târgurile sau expozițiile datorează remunerația indiferent de specificul acestora - produse agroalimentare, industriale, navale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.  
    
  II. Activități desfășurate în regim lucrativ  
  I1 Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. (coloană sonoră) *) **) - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate  
   Tip încadrare Remunerație/eveniment (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Spectacol/eveniment (festiv, paradă, istoric, sunet și lumină, sportiv, nautic, aerian etc.) 1,5%, dar nu mai puțin de 160 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 160 lei 0 lei  
   2Paradă de modă, concurs de frumusețe 1,5%, dar nu mai puțin de 2.000 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 2.000 lei 0 lei  
   3Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate 1,5%, dar nu mai puțin de 3.000 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 3.000 lei 0 lei  
   4Spectacol caracter publicitar 1,5%, dar nu mai puțin de 3.000 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 3.000 lei 0 lei  
   5Turneu publicitar (4 reprezentații) 1,5%, dar nu mai puțin de 4.500 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 4.500 lei 0 lei  
   6Turneu publicitar (5-8 reprezentații)1,5%, dar nu mai puțin de 6.500 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 6.500 lei 0 lei  
   7Turneu publicitar (peste 9 reprezentații) 1,5%, dar nu mai puțin de 7.500 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 7.500 lei 0 lei  
   8Campanie electorală 1,5%, dar nu mai puțin de 8.500 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 8.500 lei 0 lei  
   9Manifestații/Evenimente (altele decâtcele precizate mai sus) 1,5%, dar nu mai puțin de 400 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 400 lei 0 lei  
  I2 Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke,multimedia etc. **) ****) - spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Suprafață până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei  
   2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 150 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 150 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 150 lei  
   3Suprafață peste 200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 150 lei plus 40 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp  
  I3 Club, bar cu program de varietăți, bar cu program night club, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăți), cabaret, spațiu în care funcționează: tonomat, karaoke,multimedia etc.**) ****) - spații închise sau deschise situate în comune și sate  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA) **)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1Suprafață până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei 1,5% dar nu mai puțin de 50 lei  
   2Suprafață cuprinsă între 101-200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 75 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 75 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 75 lei  
   3Suprafață peste 200 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 75 lei plus 20 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp  
  I4 Activitate de DJ, școli de dans, balet ș.a., sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic,kangoo jump ș.a. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare *) **) ****)  
   Tip încadrare Remunerație lunară (fără TVA)**)  
  Producătorii defonograme (UPFR) Artiștii interprețisau executanți pentru fonograme (CREDIDAM) Artiștii interprețisau executanți pentru audiovizual (CREDIDAM)  
   1 Activitate de DJ ***) 1,5%, dar nu mai puțin de 25 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 25 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 25 lei  
   2 Școală de dans, balet ș.a. până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei  
   3 Școală de dans, balet ș.a. peste 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 50 lei plus 30 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp  
   4 Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei  
   5 Sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump ș.a. peste100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafață suplimentară depână la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 1,5%, dar nu mai puțin de 100 lei plus 50 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp  
         
  NOTE:  
    
  *) Utilizatorii au obligația să precizeze tipul activității/manifestației pe care o desfășoară/ organizează, prin completarea declarației pe propria răspundere sau contract în vederea obținerii autorizației.  
  **) Procentele prevăzute la punctele I1, I2, I3 și I4 se aplică la totalitatea veniturilor brute obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale etc., iar, în lipsa acestora, la bugetul de cheltuieli al manifestării, bugetul de cheltuieli pentru campanii de publicitate, promoționale sau electorale, după caz. În cazul în care remunerația lunară rezultată din aplicarea procentului este mai mică decât remunerația minimă, se va achita remunerația minimă lunară/eveniment.  
  ***) Autorizația pentru DJ se acordă individual fiecărei persoane care prestează o astfel de activitate, indiferent de forma de colaborare cu societatea (angajat, angajat part-time, colaborare etc.).  
  ****) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafețele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Utilizatorul trebuie să achite o remunerație distinctă pentru fiecare spațiu deținut în parte. În cazul în care într-un anumit spațiu aceeași suprafață este utilizată pentru mai multe activități, remunerația cuvenită organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme și ale artiștilor interpreți sau executanți pentrufonograme și pentru audiovizual pentru comunicarea publică în regim ambiental și/sau lucrativ se va achita pentru fiecare activitate desfășurată în parte, corespunzătoare fiecărei utilizări, indiferentde numărul acestora. Remunerațiile echitabile prevăzute în tabele se consideră datorate indiferent dedurata efectivă a comunicării publice și de numărul fonogramelor de comerț/fonogramelor publicate în scop comercial sau al reproducerilor acestora și/sau al prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, comunicate public în regim ambiental sau lucrativ.  
  (la 28-03-2016, Tabelul de la Punctul 6 a fost modificat de Punctul 1. din DECIZIA nr. 23 din 22 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016 )