GHIDUL SOLICITANTULUI din 7 iunie 2016aferent axei prioritare 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - Secțiunea Big Data"
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 568 bis din 27 iulie 2016  Notă
  Aprobat de Ordinul nr. 282/2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 27 iulie 2016
   +  Programul Operațional Competitivitate Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.3 - Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA BIG DATA
  Apelul de proiecte nr. 1

  GHIDUL SOLICITANTULUI
  Condiții specifice de accesare a fondurilor
   +  CUPRINS  +  Capitolul 1 INFORMAȚII DESPRE APELUL DE PROIECTE1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific1.2. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte1.3. Acțiunile sprijinite și activități1.4. Tipuri de solicitanți1.5. Grup țintă1.6. Indicatori1.7. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte1.8. Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțare1.9. Ajutor de stat/de minimis, după caz1.10. Durata de implementare a proiectelor  +  Capitolul 2 REGULI PENTRU ACORDAREA FINANȚĂRII2.1. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor Angajamente ale solicitanților2.2. Eligibilitatea proiectului 2.3. Eligibilitatea cheltuielilor 2.5 Cheltuieli neeligibile  +  Capitolul 3 Completarea cererii de finanțare3.1. Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului3.2. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte în sistemul electronic la MCSI-OIPSI  +  Capitolul 4 PROCESUL DE EVALUARE ȘI SELECȚIE4.1. Descriere generală4.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor4.3. Grile de evaluare și selecție  +  Capitolul 6 CONTRACTAREA PROIECTELOR - DESCRIEREA PROCESULUI Modificarea contractului de finanțare  +  Capitolul 7 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR7.1. Mecanismul cererilor de plata7.2. Rambursarea cheltuielilor7.3. Verificarea achizițiilor publice  +  Capitolul 8 MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL  +  Capitolul 9 INFORMARE ȘI PUBLICITATE  +  Capitolul 10 Glosar de termeni  +  Capitolul 1 Informații despre apelul de proiecte Prezentul ghid a fost elaborat pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiecte aferente Axei Prioritare 2 "Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă", Obiectivului Specific 2.3 - "Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare". În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul Ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, vor fi aduse completări sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.1.1. Axa prioritară, prioritatea de investiții, obiectiv specific Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, denumită în continuare Axa prioritară 2 - TIC, contribuie direct la implementarea Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România 2020, aprobată prin H.G. nr. 245/2015. Scopul acțiunilor din cadrul Axei 2 este de a asigura, pe de o parte, o aplicare coerentă și uniformă a instrumentelor TIC în toate sistemele publice implementate în România, precum și de comunicarea/corelarea lor cu sistemele europene relevante. Prioritatea de investiții 2c. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.3 "Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare" Vor fi implementate proiecte cu activități integrate, cu impact strategic național, care vizează un grup-țintă cât mai numeros și propun soluții care sunt mai eficient să fie aplicate la nivel sistemic, orizontal, la nivel național.1.2. Tipul apelului de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte Tipul apelului de proiecte: competitiv. Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, și prin platforma MCSI-OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro/) cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-ul https://2014.mysmis.ro. Înregistrarea și transmiterea proiectelor se va face începând cu ora 9.00 a primei zile de înregistrare. Tipul de depunere: continuă până la epuizarea bugetului alocat pentru acest apel.1.3. Acțiunile sprijinite și activități POC 2014-2020 AP2, Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data sprijină domeniul I de acțiune SNADR 2014-2020, care are două obiective principale:– reforma modului în care Guvernul interacționează cu cetățenii/mediul de afaceri;.– reforma modului în care Guvernul funcționează ca instituție.; Tipurile de intervenții în cadrul Acțiunii 2.3.1 care fac obiectul acestui apel de proiecte sunt cele care propun dezvoltarea de sisteme informatice destinate asigurării soluțiilor de BIG Data și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru procesare la nivel optim a Big Data în cadrul instituțiilor publice. Big Data va oferi informații relevante necesare fundamentării politicilor și strategiilor guvernamentale. Big Data face referire la colecția de seturi de date într-atât de mari și complexe încât devin dificil de procesat folosind doar sisteme de gestiune a bazelor de date aflate la dispoziție sau aplicațiile tradiționale de procesare a datelor. Sistemele de tip Big Data pot furniza informații atât organizațiilor guvernamentale, cât și cetățenilor, provenind din diferite surse care pot fi identificate după cum urmează: document pe hârtie (mediu fizic digitalizat); documente digitale; puncte de acces la rețeaua de Internet guvernamentală; site-uri localizate pe Internet; platformele online de socializare; sisteme operaționale disponibile, având în vedere procesarea unor informații în timp real, care să contribuie la reducerea redundanței plăților în zona publică, prevenirea fraudei și abuzurilor, creșterea eficienței în domenii precum: fiscal, statistic, protecție socială, sănătate, securitate națională, agricultură, mediu, transporturi, etc. O provocare suplimentară o constituie faptul că seturile de date propuse spre analiză au o dinamică ridicată, formând un set de date "în mișcare" care se află în permanentă schimbare, de multe ori în timp real. O altă provocare este legată de formatul în care astfel de informații se găsesc și pot fi abordate, variind între formate structurate, semi-structurate și formate nestructurate. Necesitatea implementării proiectelor de tip Big Data este determinată de nevoia de modernizare și eficientizare a activităților interne ale instituțiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenelor de terorism, crimă organizată, corupție sau evaziune fiscală, frauda ajutor de stat-mediu concurențial, denumite în continuare instituții publice beneficiare, precum și optimizare a cooperării între acestea, în efortul comun de identificare, cunoaștere, documentare, prevenire și diminuare a situațiilor menționate mai sus. În acest context se urmărește realizarea unor servicii/capabilități de interogare și raportare a unor volume mari de date prin intermediul unui set de instrumente software avansate de regăsire, vizualizare, analiză, colaborare, avertizare și extragere a rezultatului obținut sub formă de rapoarte concise, dar cuprinzătoare. Analizele de date investigative îmbunătățesc procesul de evaluare a riscurilor și de detectare a fraudelor, prin valorificarea combinației între diversele surse de date și instrumentele avansate de analize de date investigative. Tehnologiile avansate de analize de date investigative, inclusiv instrumentele statistice care încorporează modelări predictive, detectări de anomalii și algoritmi de scoring de risc, pot sonda volumele de big data pentru a detecta, în timp real sau aproape real, tranzacțiile potențial frauduloase. Aceste servicii/capabilități vor duce la îmbunătățirea proceselor decizionale în domeniul managementului de la nivelul instituțiilor publice prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat destinat gestiunii activităților specifice acestora, ce vor permite instituțiilor publice beneficiare construirea unor procese ample de explorare, descoperire și investigare a situațiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată și evaziune fiscală la nivel național, precum și a faptelor asociate fenomenului de corupție și de finanțare a terorismului, a fraudei în domeniul concurențial, în vederea diminuării și prevenirii acestora și, nu în ultimul rând, vor permite creșterea rentabilității investiției în analizele de date investigative. Proiectele de Big Data trebuie să contribuie la dezvoltarea serviciilor de e-guvernare pentru cele 36 de evenimente de viață așa cum sunt ele definite în POC 2014-2020 și Agenda Digitală. Evenimentele de viață selectate în cadrul SNADR (Anexa 4) și așa cum rezultă și din POC*1), pot fi grupate în mai multe categorii, în funcție de autoritățile implicate în desfășurarea activităților respective. Astfel, pot fi exemplificate următoarele:1. Ministerul Administrației și Internelor - stare civilă (naștere, căsătorie, deces, divorț)2. Ministerul Administrației și Internelor - drepturi și responsabilități cetățenești (înmatriculare auto, permis auto, pașaport, votare);3. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - muncă, familie și protecție socială (accidente/incapacitate de muncă, stimulent de inserție pentru revenirea mamei la locul de muncă, ajutor social minim garantat, alocație de stat pentru copii, alocație pentru susținerea familiei, căutarea unui loc muncă, indemnizație pentru creșterea copilului, indemnizație pentru persoanele cu dizabilități, pensionare, pierderea unui loc de muncă);4. Ministerul Afacerilor Externe - afaceri externe (ghiduri/date călătorii, obținere viză, pașaport consulate);5. Ministerul Justiției (Oficiul Național al Registrului Comerțului) - activitatea agenților economici (asistență redactare documente constitutive, deschidere/închidere procedură faliment, dizolvare persoane juridice, furnizare buletin proceduri de insolvență, furnizare alte informații, începere afacere, înregistrare Registrul Comerțului, înființare persoană juridică, înregistrare Persoană Fizică Autorizată și altele, lichidare persoană juridică, modificare persoană juridică, modificare Persoană Fizică Autorizată și altele, publicare buletin proceduri de insolvență, obținere informații (certificat constatator), radiere persoană juridică, radiere Persoană Fizică Autorizată, disponibilitate/rezervare denumire firmă, transfer proprietate;6. Ministerul Finanțelor Publice - înregistrare obligații fiscale.7. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Naționale - parcursul educațional (înscriere la școala, inclusiv învățământ superior și înscrierea la bibliotecă); Indiferent de componenta pe care solicitanții vor aplica, aceștia trebuie să descrie în cadrul cererii de finanțare (în capitolul destinat descrierii investiției) modul în care proiectul contribuie la îmbunătățirea actului guvernamental și efectele sale asupra serviciilor de e-guvernare. Tipuri de proiecte și activități finanțabile
  Tipuri de proiecte Activități finanțabile   Obiective urmărite   Buget estimat (mil. euro FEDR)
  Big Data                            Prin componenta Big Data se finanțează: 1. Achiziția de active corporale și necorporale; 2. Achiziția de servicii de informare și publicitate; 3. Achiziția de servicii de consultanță,avize, acorduri, autorizații; 4. Achiziția de servicii pentru instruire/formare profesională specifică; 5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect; 6. Achiziția de servicii pentru auditareintermediară/finală a proiectului. Proiectele trebuie să asigure simultan: a) Asigurarea/Dezvoltarea unor infrastructuri/echipamente hardware pentru comunicații, cu software-ul aferent, după caz; b) Dezvoltarea unor aplicații software adecvate pentru preluarea, stocarea și analiza avansată a informațiilor, raportare, precum și pentru emiterea unor alerte/avertizări; c) Asigurarea securității la nivelul infrastructurilor/echipamentelor hardware și software și realizarea de back-up. a) modernizare și eficientizarea activităților interne pentru combaterea fenomenelor de terorism, crimă organizată, corupție sau evaziune fiscală, frauda ajutor de stat-mediu concurențial (și optimizarea cooperării între instituțiile responsabile de aceste activități.  b) Creșterea gradului de utilizare a serviciilor de e-guvernare din prisma procesării și interpretării datelor.              40                            
  1.4. Tipuri de solicitanți1. Autorități/instituții publice centrale sau structuri publice ale acestora cu personalitate juridică proprie care:– gestionează/coordonează servicii publice ce vizează evenimente de viață predefinite sau contribuie la dezvoltarea evenimentelor de viață,– gestionează/coordonează/asigură servicii sau acțiuni cu privire la susținerea activităților legate de evenimentele de viață.2. Parteneriate între cei menționați mai sus - în funcție de logica responsabilităților administrative și eficiența operațională. În cazul în care se optează pentru parteneriat, liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea proiectului, coordonarea activităților pentru implementarea proiectului, raportarea către organismul intermediar.1.5. Grup țintă La nivelul proiectului, solicitantul poate completa descrierea grupului/grupurilor țintă, cuantificarea grupului țintă (cu menționarea sursei de informații), precum și informații referitoare la efectul proiectului asupra grupului țintă. Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect.1.6. Indicatori
  Tip de proiecte Indicatori de realizare de proiect  Indicatori de rezultat de proiect*)
  Big Data   Aplicații dezvoltate folosind tehnici de Big Data  Număr de instituții careutilizează/accesează informațiile
  Notă
  *) Se vor indica domeniile de e-guvernare care vor fi luate în considerare ca urmare a implementării proiectului. Se va preciza modul în care indicatorii de realizare și cei de rezultat participă (direct sau indirect) la îmbunătățirea serviciilor publice aferente unuia sau mai multor evenimente din viața cetățeanului sau mediului de afaceri, identificate în Anexa 4 din SNADR 2020 și POC AP2, cu menționarea acestor evenimente.
  1.7. Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte Alocarea pentru acest apel - corespunzătoare secțiunii deschise este de 40 milioane euro FEDR, echivalentul în lei = 180.000.000 lei, conform unui curs valutar de 4,5 lei/euro.1.8. Valoarea minimă și maximă a proiectului, rata de cofinanțareValoarea minimă și maximă a proiectuluiValoarea minimă este de 1 milion euro (echivalentul în lei = 4.500.000 lei), valoarea maximă este de 27 milioane euro FEDR (echivalentul în lei = 117.000.000 lei). (la 22-08-2016, Valoarea minimă și maximă a proiectului de la Punctul 1.8. , Capitolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 351 din 6 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016 ) Rata de cofinanțare: Ajutorul se acordă beneficiarului sub formă de finanțare nerambursabilă.a) Pentru beneficiarii finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate valoarea finanțării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibileb) Pentru celelalte categorii de solicitanți eligibili (cei finanțați atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate, cât și din fonduri proprii, precum și cei finanțați doar din fonduri proprii) valoarea finanțării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile și 2% rata de cofinanțare eligibilă a beneficiarului. POC, AP2, Acțiunea 2.3.1 implică proiecte cu impact la nivel național care acoperă întreg teritoriul României pentru servicii imateriale de tipul serviciilor electronice în conformitate cu prevederile art. 70 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1303/2013 privind dispozițiile comune; astfel, se aplică abordarea pro-rata la finanțarea operațiunii, prin care fiecare categorie de regiune contribuie în mod proporțional cu partea care este pusă în aplicare în zona sa de program. Pro-rata stabilită în POC, AP2 pentru Acțiunea 2.3.1 este cea raportată la populație (Regiuni mai puțin dezvoltate - 12,5% și Regiuni mai dezvoltate - 87,5%). Solicitantul va argumenta impactul la nivel național al proiectului. Pentru perioada 2014-2020, valoarea finanțării nerambursabile se constituie astfel:
  Regiunile de dezvoltare TOTAL FINANȚARENERAMBURSABILĂ
  FEDR BUGET DE STAT
  Regiuni mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru) 85% 15%
  Regiuni mai dezvoltate (București-Ilfov, inclusiv capitala București) 80% 20%
  (la 22-08-2016, Tabelul aferent celui de-al patrulea paragraf Punctul 1.8. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 351 din 6 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016 )
  Pentru un proiect cu acoperire națională, cu ținte ale indicatorilor de realizare/rezultat atât pentru regiunile mai puțin dezvoltate, cât și pentru regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se vor realiza în baza unei pro-rata la nivel de regiuni (pentru București-Ilfov 12,5%, iar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate 87,5%), după cum urmează:
  1.Valoarea totală a proiectului
   Valoarea totală eligibilă = 2 + 3
  2.Asistență financiară nerambursabilă solicitată
    Regiuni mai puțin dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 86,82%
    Regiuni mai dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 13,17%
  3.Contribuția solicitantului
    Regiuni mai puțin dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 86,82%
    Regiuni mai dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 13,17%
  Această modalitate de calcul conduce la următoarea intensitate a finanțării:FEDR - 84,3411% șiBS - 15,6589%.Pentru un proiect cu acoperire la nivelul uneia/mai multor regiuni mai puțin dezvoltate și un proiect cu acoperire la nivelul regiunii mai dezvoltate (București-Ilfov), asistența financiară nerambursabilă solicitată și contribuția solicitantului se va realiza în funcție de selectarea de către solicitant a regiunii de implementare.A. Regiuni mai puțin dezvoltate
  1.Valoarea totală a proiectului
   Valoarea totală eligibilă = 2 + 3
  2.Asistență financiară nerambursabilă solicitată
    Regiuni mai puțin dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 85%
  3.Contribuția solicitantului
    Regiuni mai puțin dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 15%
  B. Regiuni mai dezvoltate
  1.Valoarea totală a proiectului
   Valoarea totală eligibilă = 2 + 3
  2.Asistență financiară nerambursabilă solicitată
    Regiuni mai puțin dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 80%
  3.Contribuția solicitantului
    Regiuni mai puțin dezvoltate  = valoarea eligibilă a proiectului * 20%"
  (la 22-08-2016, Punctul 1.8. din Capitolul 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 351 din 6 iulie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 22 august 2016 )
  1.9. Ajutor de stat/de minimis, după caz Nu este cazul1.10. Durata de implementare a proiectelor Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 36 de luni și se stabilește de fiecare solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 36 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarilor, rezultată din procesul de implementare.
   +  Capitolul 2 Reguli pentru acordarea finanțării Verificarea administrativă și a eligibilității cererilor de finanțare va presupune următoarele aspecte:– se verifică dacă propunerea de proiect a fost depusă în condițiile specificate în prezentul ghid;– se are în vedere existența și forma Cererii de finanțare și a anexelor, valabilitatea documentelor, precum și respectarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid;– se verifică îndeplinirea criteriilor din grila de verificare administrativă și a eligibilității Cererii de finanțare (anexă la prezentul ghid), respectiv:– eligibilitatea solicitantului/partenerilor/structurii instituționale - se va verifica dacă solicitantul îndeplinește criteriile prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte;– eligibilitatea proiectului - se va verifica dacă proiectul și activitățile sale îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul ghid/apel de proiecte.2.1. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor Pot beneficia de finanțare nerambursabilă solicitanții specificați la capitolul anterior, care au aplicat individual sau în parteneriat (în acest caz proiectul urmând a fi depus de către liderul de parteneriat), care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:1. Solicitantul (și fiecare partener) se încadrează în categoriile de solicitanți eligibili, așa cum sunt aceștia definiți în prezentul Ghid al solicitantului;2. Solicitantul (și fiecare partener) nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):a. mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;b. mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale.3. Solicitantul (și fiecare partener) nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice;4. Solicitantul (și fiecare partener) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimele 36 de luni, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finanțare. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;5. Solicitantul (și fiecare partener) sunt direct responsabili de pregătirea și managementul proiectului, nu acționează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanțat și sunt responsabili pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;6. Solicitantul (și fiecare partener) nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil;7. Reprezentantul legal al solicitantului (și al fiecărui partener) nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;8. Reprezentantul legal al solicitantului (și al fiecărui partener) nu a comis în conduita lor profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;9. Reprezentantul legal al solicitantului (și al fiecărui partener) nu a fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;10. Reprezentantul legal al solicitantului (și al fiecărui partener) nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, datorită nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile din bugetul comunitar;11. Reprezentantul legal al solicitantului (și al fiecărui partener) nu este subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003);12. Reprezentantul legal al solicitantului (și al fiecărui partener) nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;13. Să îndeplinească și alte condiții sau cerințe specifice acțiunii pentru care este lansat apelul. Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său legal, se completează Declarația de eligibilitate, prezentată în Anexa 4a. În situația parteneriatelor, declarația de eligibilitate trebuie completată și de fiecare partener.  +  Angajamente ale solicitanților Condiții generale referitoare la angajamentele solicitantului (și partenerilor):1. Reprezentantul legal al solicitantului (și al fiecărui partener) se angajează:1. să asigure condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului și să acorde sprijin echipei de management și implementare în luarea deciziilor legate de proiect;2. să asigure contribuția proprie din costurile eligibile și să finanțeze costurile neeligibile aferente proiectului care îi revin;3. să finanțeze cheltuielile care îi revin până la rambursarea sumelor aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului;4. să nu încerce să obțină informații confidențiale legate de stadiul evaluării proiectului sau să influențeze personalul OIPSI/comitetul de evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare și selecție.5. să mențină rezultatul proiectului, natura activității pentru care s-a acordat finanțarea și să asigure exploatarea și mentenanța pentru cel puțin 60 de luni după terminarea perioadei de implementare a proiectului;6. să asigure folosința echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul declarat în proiect;7. să atașeze la ultima cerere de rambursare raportul de audit final realizat de un auditor extern, care certifică faptul că proiectul este implementat în locația menționată în contract, că este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic și economic respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare - numai pentru liderul de proiect;8. să asigure capacitatea operațională și administrativă necesare implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale necesare);9. să achiziționeze dreptul de proprietate/utilizare/licența asupra aplicației software personalizate pentru care se solicită finanțare pentru o durată de timp cel puțin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului. În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această perioadă, solicitantul se angajează să prelungească perioada de valabilitate, astfel încât să se asigure sustenabilitatea proiectului;10. să asigure obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului proiectului prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși furnizori;11. să asigure funcționarea permanentă/mentenanța rezultatului proiectului în perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, cu excepția perioadelor de mentenanță planificate;12. să asigure integrarea produselor/serviciilor informatice care vor fi implementate prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente către care se raportează periodic diverse date (sistemele implementate trebuie să fie capabile să exporte date în formatele cerute de aceste aplicații). Pentru justificarea îndeplinirii angajamentelor solicitantului/partenerilor se completează Declarația de angajament de către solicitant/lider parteneriat și fiecare dintre parteneri (dacă proiectul se implementează în parteneriat). De asemenea, se completează Declarația pe proprie răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul în cazul în care aceasta/acestea nu se regăsesc în actele de înființare ale solicitantului. Totodată, solicitantul/partenerii completează Declarația privind conflictul de interese.
  ATENȚIE!    Gama de produse/servicii implementate prin proiect trebuie să aibă asociate standarde și proceduri de securitate și confidențialitate a informațiilor care să asigure un grad ridicat de fiabilitate, disponibilitate și siguranță.
  2.2. Eligibilitatea proiectului Tipuri de proiecte: proiectele trebuie să se încadreze în tipurile de proiecte ce se pot finanța în cadrul acestui apel. Stadiul proiectului: nu este cazul Evitarea dublei finanțări: se verifică faptul că proiectul pentru care se solicită finanțare să nu mai fi beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 3 ani înainte de data depunerii Cererii de finanțare pentru același proiect. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate. Contribuția la obiectivul specific: solicitantul descrie în cadrul Cererii de finanțare care este contribuția proiectului pentru care solicită finanțare la realizarea obiectivului specific al programului, respectiv "Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare". Criterii de eligibilitate a proiectului:1. Proiectul conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate așa cum sunt acestea prezentate la punctul 1.3;2. Proiectul se implementează pe teritoriul României;3. Proiectul este fezabil, iar rezultatele implementării proiectului sunt sustenabile în conformitate cu datele și informațiile furnizate în Studiul de fezabilitate/Proiect tehnic;4. Proiectul va asigura respectarea standardelor de securitate și confidențialitate a informațiilor și de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;5. Proiectul respectă principiul neutralității tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software) și oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare. (Atenție! Pentru respectarea neutralității tehnologice, este necesar ca în cadrul proiectului transmis să nu se facă referire la producători sau mărci ale echipamentelor și aplicațiilor software necesare pentru implementarea acestuia);6. Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 3 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare pentru același proiect. În acest caz, finanțarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanțarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;7. Infrastructura și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții la data depunerii Cererii de finanțare:– sunt disponibile pentru investiții (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului);– nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;– nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.8. Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informației, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții. Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ale proiectului se completează Declarația de eligibilitate. Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE) din cadrul MCSI contribuie la implementarea măsurilor dedicate TIC pentru ca acestea să fie în conformitate cu obiectivele Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România 2020. Conform Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 (cu modificările și completările ulterioare) privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, principalele atribuții ale CTE sunt:– avizează conformitatea proiectelor care implică soluții TIC cu obiectivele Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România 2020 și ale Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică, inițiate de instituțiile publice (definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare);– contribuie la evaluarea implementării Strategiei Agenda Digitală pentru România 2020 la nivelul administrației publice; Totodată, CTE stabilește relevanța proiectului pentru SNADR 2020 și POC, AP2. Vor fi finanțate doar proiectele care au aviz pozitiv al CTE.2.3. Eligibilitatea cheltuielilor Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor Indiferent de tipul proiectelor, toate cheltuielile realizate în cadrul acestora trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții generale de eligibilitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare:a) să fie angajate de către beneficiar și plătite de acesta în condițiile legii între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2023, [...],cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către Autoritatea de Management prin contractul de finanțare;b) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie cuprinse în Contractul de finanțare, încheiat de către Autoritatea de Management sau Organismul Intermediar, pentru aprobarea operațiunii cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70 și art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;f) să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile.
  ATENȚIE!   > Eligibilitatea unei activități nu este echivalentă cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activități.
  Condiții specifice privind investițiile:a) Investiția trebuie să fie menținută în regiunea beneficiară pentru minimum 5 ani după finalizarea implementării proiectului.b) Nu sunt permise achiziții în regim de leasingc) Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.d) Închirierea de active corporale nu este eligibilă pentru investiții.e) Activele (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul locației/locațiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanțare și pentru scopul declarat în proiect;– trebuie să fie amortizabile;– trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.
  ATENȚIE!   Nu este permisă utilizarea echipamentelor achiziționate prin proiect de către o persoană de drept privat, indiferent de acționariat
  Sunt eligibile acele cheltuieli care au legătură directă cu atingerea obiectivelor acțiunilor din POC pentru care a fost depus proiectul și care respectă dispozițiile regulamentelor comunitare aplicabile și dispozițiile naționale de eligibilitate.
  Cheltuieli eligibile (inclusiv TVA aferent în condițiile în care TVA nu poate fi recuperat*)
  1. Costurile investițiilor în active corporale și necorporale: a. achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusivcheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate dinpunct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect; b. cheltuieli de amenajare a spațiilor tehnice în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect, dacă imobilul în care se faceinvestiția este liberă de orice sarcini sau interdicții și nu face obiectulunor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești; c. cheltuielile pentru achiziționarea și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică. 2. Cheltuieli de informare și publicitate - conform prevederilor Manualuluide Identitate Vizuală și tabelului de mai jos referitor la cheltuieli de informare și publicitate. 3. Cheltuieli cu servicii de consultanță, avize, acorduri, autorizații (punctele a+b=nu mai mult de 10% din valoarea eligibilă a proiectului) a. Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanțare); b. Cheltuieli cu servicii de consultanță în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și/sau servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor publice (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică); c. Cheltuieli pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente activităților eligibile ale operațiunii. 4. Cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică**) a. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va utiliza aplicația/ serviciul software dezvoltat; b. Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura administrarea și mentenanța aplicației/serviciului software dezvoltat, dacăacesta este angajat al beneficiarului/partenerilor. 5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect**) (management intern de proiect și echipa de implementare internă) - doar dacă nu au fost acoperiteîn cadrul cheltuielilor de consultanță: a. Cheltuieli salariale pentru echipa internă de proiect - personal angajatal beneficiarului finanțării (conform legislației în vigoare); b. Cheltuieli de deplasare pentru echipa internă de proiect - diurnă, cazare, transport; c. Cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului; d. Birotică - pentru echipa de management (conform H.G. nr. 2139/30.11.2004); e. Achiziția de echipamente TIC - numai pentru echipa de management; f. Cheltuieli salariale pentru personalul ce urmează a fi angajat de către solicitant/parteneri, pe baza de contract individual de muncă pe durata determinată, încheiat în afara organigramei, în cadrul proiectului. 6. Cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: a. auditare financiară (conform reglementărilor naționale); b. auditare tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC).
  Notă
  *) Pentru a stabili TVA eligibil a fi finanțat din FESI se completează Declarația privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020.
  **) Totalul Cheltuielilor pentru instruire/formare profesională specifică (punctul 4) și a Cheltuielilor aferente echipei interne de proiect (punctul 5) vor fi finanțate conform art. 98 alin. (2) din Regulamentul CE 1303/2013 privind dispozițiile comune, în limita a 10% din cheltuielile eligibile de tip FEDR.
  Rezonabilitatea costurilor este analizată în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
  Următoarele cheltuieli de informare și publicitate vor fi rambursate în limitele stabilite mai jos:
  Nr.  Activitatea de informare și publicitate   Nr. bucăți maxim decontatAsistență nerambursabilă inclusiv TVA (lei)
  1. Anunț/comunicat de presă privind începerea proiectului - obligatoriu 1   3.000 lei/buc  
  2. Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului- obligatoriu 1   3.000 lei/buc  
  3.  Realizarea de panouri de informare (obligatoriu pentru proiectele cu o valoare mai mare de 500.000 Euro) 1    5.000 lei/buc   
  4.    Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect - obligatoriu   10% mai mult decât nr. echipamente achiz. prin proiect 10 lei/autocolant     
  5.   Sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structuraleîn România postate pe site-ul realizat prin proiect - obligatoriu -     Nu se decontează    
  6.   Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro postat pe site-ul solicitantului - obligatoriu -     Nu se decontează    
  ATENȚIE!         1. În cazul în care valoarea reală a cheltuielilor este mai mare decât ceaaprobată, ca urmare a derulării achizițiilor aferente proiectului, atunci beneficiarul va trebui să suporte diferența apărută. 2. Cheltuielile eligibile efectiv realizate care se iau în considerare la rambursare nu pot depăși sumele stabilite inițial prin contractul de finanțare. 3. Cheltuielile efectuate în timpul implementării proiectului și considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de către beneficiar.
  ATENȚIE!        1. Solicitantul se va angaja să asigure obligatoriu garanția și mentenanțapentru produsul/serviciul respectiv. De asemenea, beneficiarul se va angaja să asigure mentenanța pentru produsul/serviciul dezvoltat și implementat și funcționarea permanentă a acestuia în perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, cu excepția perioadelor de mentenanță planificate. 2. Sunt decontate numai serviciile care au legătură directă cu proiectul, în condițiile OUG nr. 26/2012
  2.5. Cheltuieli neeligibile Tipuri de cheltuieli neeligibile:1. taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor neeligibile;2. cheltuieli de mentenanță;3. dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și alte comisioane aferente creditelor;4. achiziția de echipamente și autovehicule sau mijloace de transport second-hand;5. amenzi, penalități și cheltuieli de judecată;6. costurile pentru operarea investiției;7. sumele rezultate din diferențele de curs valutar;8. costuri de amortizare;9. contribuția în natură;10. cheltuieli de leasing;11. achiziționarea de infrastructuri, terenuri construite și terenuri neconstruite, precum și bunuri imobiliare;
   +  Capitolul 3 Completarea cererii de finanțare Pentru a propune un proiect în vederea finanțării, solicitantul trebuie să completeze în limba română Anexa "Formular Cerere de finanțare". Elaborarea Cererii de Finanțare și a anexelor aferente se va face conform modelelor anexate. Acestea se vor transmite atât prin sistemul informatic MySMIS 2014, cât și prin sistemul electronic pus la dispoziție de MCSI-OIPSI (http://fonduri.mcsi.ro/) Transmiterea unei Cereri de Finanțare reprezintă un angajament oficial al solicitantului, conform căruia toate detaliile proiectului sunt corecte și reale. Totodată, reprezintă o confirmare a faptului că, dacă finanțarea se acordă, solicitantul se angajează să implementeze proiectul în condițiile descrise în Cererea de Finanțare și în concordanță cu condițiile stabilite în Contractul de Finanțare.
  ATENȚIE!   În cazul în care există diferențe între varianta de proiect încărcată în MySMIS și cea de pe site-ul MCIS-OIPSI, se va lua în considerare varianta încărcată pe site-ul MCSI-OIPSI.
  3.1. Înregistrarea în sistemul MySMIS 2014 a solicitantului Înainte de demararea completării conținutului Cererii de finanțare, solicitanții au obligația înregistrării în sistem, conform indicațiilor furnizate pe site-ul https://2014.mysmis.ro . http://www.fonduri-ue.ro/. Odată cu înregistrarea solicitantului, este necesară completarea tuturor câmpurilor, întrucât informațiile din această secțiunea sunt esențiale pentru evaluarea eligibilității solicitantului sau pentru evaluarea tehnico-economică. Astfel, la secțiunea solicitant se vor regăsi următoarele informații: ● Date de identificare (denumire, tip - se va selecta dintr-un nomenclator, etc); ● Reprezentant legal (funcție, nume, prenume, data nașterii, CNP, date de contact); ● Sediul social; ● Date financiare:– conturi bancare;– exerciții financiare. ● Finanțări:– Asistență acordată anterior, unde se completează cu informații privind proiectele derulate anterior de către solicitant, încheiate sau aflate în derulare;– Asistență solicitată, unde se completează cu informații privind proiectele depuse pentru obținerea de finanțare pe alte programe. Notă: informațiile nu trebuie să se limiteze la programele/proiectele finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ci se vor prezenta toate tipurile de finanțări.
  ATENȚIE!       Solicitantul are obligația să verifice atașarea tuturor anexelorobligatorii la Cererea de finanțare în format electronic. Dacă la înscrierea electronică a proiectului se constată lipsa a cel puțin 3 documente, proiectul este respins automat, fără a se maisolicita clarificări. De asemenea, solicitantul trebuie să se asigure că anexele sunt complete, lizibile și semnate.
  ATENȚIE!                    1. Se va acorda atenție corelării informațiilor din Cererea de Finanțare care au fost preluate/extrase din documentele anexate Cererii de Finanțare (după caz: studiu de fezabilitate, CV, etc.). Necorelarea acestor informații sau prezentarea unor informații incomplete se constituie în motive de depunctare sau respingere a finanțării. 2. În completarea Secțiunii "Bugetul proiectului/Surse de finanțare" din Cererea de finanțare, solicitantul va ține cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor și de modalitateade stabilire a contribuției proprii. Bugetul trebuie să fie construit în mod echilibrat și să reflecte în mod realist costurile pentru activitățile previzionate a se realiza prin proiect. 3. În documentația aferentă studiului de fezabilitate/ proiectului tehnic, pentru respectarea principiilor de acces la achizițiile publice, în special cele cu privire la neutralitateatehnologică, se vor prezenta cel puțin două referințe diferite din punct de vedere tehnologic, de la operatori economici diferiți, care pot oferi aceleași produse considerate din punct de vedere tehnic similare cu cele cerute în documentație.
  3.2. Modalitatea de depunere a propunerilor de proiecte în sistemul electronic la MCSI-OIPSI Solicitantul va completa și va transmite on-line Cererea de Finanțare, la care va atașa toate documentele solicitate în prezentul ghid. Toate documentele completate de solicitant în Word sau Excel vor fi transmise cu semnătură electronică. Documentele emise de alte instituții vor fi scanate și transmise în format pdf., la o rezoluție de 300 dpi (în cazul parteneriatelor, inclusiv declarațiile partenerilor). În ceea ce privește bugetul proiectului, pentru a permite verificarea corectitudinii calculelor, toate paginile din fișierul Excel aferent trebuie să fie neprotejate la editare. Înregistrarea și transmiterea proiectelor se va face pe pagina web a MCSI-OIPSI la adresa http://fonduri.mcsi.ro. Pașii necesari pentru înregistrarea on-line unui proiect1. În cazul în care nu aveți deja un cont trebuie creat un cont nou. Cu același cont se pot înregistra mai multe proiecte.2. Cu aceste date poate fi accesată secțiunea "Contul meu", de unde se poate schimba parola.3. În secțiunea "Adaugă proiect" se va înregistra proiectul/proiectele.4. După introducerea datelor în formularul de înregistrare se va apăsa butonul "Pasul următor".5. În acest moment se poate verifica/modifica pentru ultima dată datele înscrise și se poate trece la ultima etapa "Adaugă fișiere".6. Pentru a adăuga fișiere se apasă butonul "Browse", după care se apasă butonul "Adaugă", executând această operațiune pentru fiecare fișier în parte. După ce au fost introduse toate fișierele se apasă butonul "Pasul următor".7. Dacă datele introduse sunt corecte se apasă butonul "Înregistrează proiectul". În acest moment proiectul este înregistrat. După înregistrarea proiectului, acesta nu mai poate fi modificat.8. La secțiunea "Lista proiectelor înregistrate" din meniul principal poate fi vizualizată lista tuturor proiectelor înregistrate.9. În secțiunea "Proiectele mele" pot fi vizualizate proiectul/proiectele înregistrate de către solicitant Câmpurile cu * sunt câmpuri obligatorii, necompletarea lor va conduce la o aplicație nevalidată.
  ATENȚIE!      Pentru a fi posibilă înregistrarea on-line, este necesar ca proiectul să fie transmis electronic în intervalul de timp menționat, nu doar să se înceapă înregistrarea acestuia. Furnizarea de informații false în declarațiile pe proprie răspundere duce la respingerea automată a proiectului și se pedepsește conform legilor în vigoare!
  ATENȚIE!             Se va acorda atenție corelării informațiilor din Cererea de Finanțare care au fost preluate/extrase din documentele anexate Cererii de Finanțare (după caz: studiu de fezabilitate, CV, diagrama Gantt etc.). Necorelarea acestor informații sau prezentarea unor informații incomplete se constituie în motive de depunctare sau respingere a finanțării. În completarea Secțiunii "Bugetul proiectului/Surse de finanțare" din Cererea de finanțare, solicitantul va ține cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor și de modalitateade stabilire a contribuției proprii. Bugetul trebuie să fie construit în mod echilibrat și să reflecte în mod realist costurile pentru activitățile previzionate a se realiza prin proiect.
  Lista documentelor care însoțesc Cererea de finanțare:
    Denumire document
  1. Cererea de finanțare*2) - inclusiv bugetul estimat*3) - cu semnătură electronică.
  2. Actul de înființare al solicitantului (și partenerilor - dacă este cazul) - în format *.pdf.
  3.  Acordul de parteneriat - dacă este cazul - cu semnăturile și ștampilele tuturor semnatarilor, semnat de liderul de proiect pe fiecare pagină - în format *.pdf.
  4.    Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectareaprevederilor legale.
     ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicației trebuie semnate de către împuternicit. - în format *.pdf.
  5.    Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii. Trebuie menționată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat - pentru solicitant și parteneri - în format *.pdf.
  6. Studiul de fezabilitate*4) - cu semnătură electronică, conform H.G. nr. 28/2008.
  7.Proiect tehnic*5) - cu semnătură electronică.
  8.Declarația de eligibilitate - în format *.pdf.
  9.Declarația de angajament - în format *.pdf.
  10.Declarația de eligibilitate TVA - în format *.pdf.
  11.  Declarație pe propria răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul, în cazul în care aceasta/acestea nu se regăsescîn actele de înființare ale solicitantului - în format *.pdf.
  12. Diagrama Gantt aferentă calendarului de activități previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului - în format *.pdf.
  13.        Acord scris din partea instituției/instituțiilor publice (altele decât solicitantul și partenerii, la care se justifică implementarea proiectului) prin care să se confirme implicarea în proiect, utilizarea echipamentelor pentru scopul proiectului și punerea la dispoziție a spațiului necesar (adresa exactă). De asemenea, trebuie specificat dacă imobilul/imobilele în care se amenajează spații tehnice este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicții și nu face/nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești - în format *.pdf.
  14.  Avizul Comitetului Tehnico-Economic - conform H.G. nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională - în format *.pdf.
  15.  În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către altă persoană decât reprezentantul legal, trebuie prezentată împuternicire șispecimen de semnătură pentru persoana respectivă - în format *.pdf.
  16.    În cazul proiectelor pentru care se dorește finanțarea cheltuielilor cu echipa internă de proiect: - Copie după ordinul de numire al echipei de proiect - în format *.pdf; - CV-urile și fișele de post pe proiect ale persoanelor din echipa de proiect - în format *.pdf.
  17.Opis al dosarului Cererii de finanțare - în format *.pdf.
  ATENȚIE!   La Cererea de Finanțare pot fi anexate orice alte documente pe care solicitantul le consideră utile pentru justificarea/ argumentarea proiectului propus spre finanțare.
  ATENȚIE!      Dacă Studiul de fezabilitate sau Proiectul Tehnic nu sunt anexate în varianta integrală, proiectul este respins fără a fi solicitate documente și informații suplimentare Dacă la înscrierea electronică a proiectului se constată lipsa acel puțin 3 documente, proiectul este respins automat fără a se mai solicita clarificări.
  ATENȚIE!     Copiile scanate ale documentelor trebuie să fie semnate electronic de către solicitant (reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită), prin aceasta certificându-se conformitatea cu originalul a documentelor transmise.
  Notă
  *2) Dacă lipsește cererea de finanțare, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare.
  *3) Dacă lipsește întregul buget estimat, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare.
  *4) Dacă lipsește întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare.
  *5) Dacă lipsește întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare.
   +  Capitolul 4 Procesul de evaluare și selecție4.1. Descriere generală Cererile de finanțare depuse vor parcurge un proces de evaluare și selecție, în vederea stabilirii proiectelor aprobate. Procesul de evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:– etapa de verificare a criteriilor de transmitere;– etapa de verificare a conformității administrative a dosarului Cererii de finanțare și a eligibilității solicitantului și a proiectului;– etapa de evaluare tehnico-economică a propunerii de proiect;– etapa de selecție a proiectelor. Verificarea criteriilor de transmitere se realizează în conformitate cu punctele aferente din grila de verificare a conformității administrative. Răspunsurile la aceste puncte pot fi "Da" sau "Nu". Pentru a trece la următoarea fază de verificare proiectul trebuie să răspundă cu "Da" la toate punctele. În cazul în care aceste cerințe nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de respingere.4.1.1. Verificarea criteriilor de transmitere Verificarea criteriilor de transmitere se realizează în conformitate cu punctele aferente din grila de verificare a conformității administrative. Răspunsurile la aceste puncte pot fi "Da" sau "Nu". Pentru a trece la următoarea fază de verificare proiectul trebuie să răspundă cu "Da" la toate punctele. În cazul în care lipsesc cel puțin trei documente (Cererea de finanțare sau orice altă anexă), proiectul se respinge automat, iar solicitantului i se va transmite Scrisoarea de respingere. Dacă lipsesc mai puțin de trei documente, solicitantului i se va transmite o scrisoare de solicitare de clarificări în faza de verificare a criteriilor de transmitere, în vederea transmiterii documentelor lipsă. În cazul în care aceste cerințe nu sunt respectate, solicitantul va primi o scrisoare de respingere.4.1.2. Verificarea conformității administrative și a eligibilității Pentru verificarea conformității administrative și de eligibilitate a Cererii de finanțare se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU. Dacă pentru verificarea criteriilor din etapa administrativă și a eligibilității, se constată că sunt necesare informații/documente/clarificări suplimentare față de cele depuse, acestea vor fi solicitate de către ofițerul principal OIPSI. Rămâne în responsabilitatea solicitantului să se asigure că răspunsul este înregistrat la MCSI-OIPSI în termenul prevăzut. Dacă în 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea scrisorii de clarificări solicitantul nu răspunde, proiectul este respins. În cazul în care răspunsul solicitantului este incomplet, va fi posibilă o singură revenire. Scrisoarea de revenire respectă principiile de întocmire și transmitere a primei scrisori de solicitare de clarificări. Dacă în 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea revenirii solicitării de clarificări solicitantul nu răspunde, sau răspunsul este incomplet, ofițerii de proiect au obligația de a respinge proiectul. În cazul în care solicitantul modifică, prin răspunsurile pe care le prezintă, conținutul ideii de proiect și/sau a bugetului, ofițerii de proiect au obligația de a respinge proiectul. Pentru ca un proiect să treacă în etapa de evaluare tehnico-economică, este necesar ca proiectul să obțină "DA" la toate întrebările din grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității.
  ATENȚIE!      Având în vedere că depunerea cererii de finanțare se face electronic, procesul de clarificări se va desfășura astfel: ● Se vor solicita maxim 2 clarificări pentru această etapă de evaluare; ● Solicitantul va avea obligația să răspundă în maxim 5 zile lucrătoare.
  4.1.3. Evaluarea tehnico-economică În această etapă vor fi evaluate doar acele proiecte care îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate. Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare descrise în grilele de evaluare tehnico- economice, se va acorda un punctaj unic pe fiecare subcriteriu în parte (numere întregi, în limitele maximale prevăzute în grilele de evaluare tehnico-economică), însoțit de justificarea alegerii punctajelor acordate. Indiferent de punctajul obținut în urma evaluării tehnico-economice, toate proiectele vor intra în Comitetul de Selecție. Acesta poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele decizii:– să aprobe proiectul fără modificarea conținutului și condițiilor definite în Cererea de finanțare și anexele acesteia;– să aprobe proiectul cu reducerea costurilor eligibile totale; aceasta se întâmplă când una sau mai multe cheltuieli nu sunt eligibile sau nu sunt justificate, dimensiunea cofinanțării solicitate sau rata de cofinanțare solicitată nu se încadrează în limitele specificate pentru acest apel, însă din punct de vedere tehnic proiectul este viabil. În acest caz, solicitantul poate să accepte implementarea proiectului în întregime sau să renunțe la solicitarea finanțării;– să respingă proiectul dacă proiectul nu îndeplinește punctajul minim necesar în conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de conținutul proiectului sau dacă pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte au fost epuizate fondurile alocate;– poate solicita motivat reevaluarea proiectului. Comitetul de selecție se va întruni periodic, ori de câte ori este necesar și va analiza rapoartele de evaluare și grilele tehnico-economice primite. Nu pot fi aprobate decât proiectele ce întrunesc condițiile spre a fi finanțate, până la concurența cu bugetul apelului. În cadrul fiecărei linii bugetare, beneficiarii vor estima doar în lei valoarea bunurilor și serviciilor care presupun cheltuieli în valută, utilizând cursul valutar de 4,44 lei/euro, conform Comisiei Naționale de Prognoză.
  ATENȚIE!       Selectarea proiectului pentru finanțare este condiționată de următoarele elemente: a) punctajul obținut să fie de cel puțin 80 puncte, fără obținerea unui punctaj 1 la niciunul dintre criterii (Maturitate/Capacitate de implementare) și la subcriteriul neutralitate tehnologică. b) disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.
  În cazul egalității de puncte între ultimele proiecte de pe listă, se vor aplica succesiv următoarele criterii de departajare:– punctajul obținut la criteriul de evaluare Capacitatea de implementare a beneficiarului;– punctajul obținut la criteriul de evaluare Maturitate. Solicitanții vor fi informați asupra rezultatului selecției și asupra termenului de acceptare sau de contestare a deciziei. În cazul în care solicitantul al cărui proiect a fost aprobat nu transmite acceptul de finanțare în termenul prevăzut în scrisoarea de aprobare, acesta poate fi decăzut din drepturi, iar OIPSI poate decide finanțarea următorului proiect de pe listă. Lista cu proiecte propuse spre finanțare va fi transmisă spre aprobare AM POC. După aprobare, lista finală se va publica pe website-ul AM POC și OIPSI. În cazul în care Cererea de finanțare este respinsă, solicitantului i se va transmite o scrisoare de respingere, care va conține și motivația respingerii. În cazul în care Cererea de finanțare este aprobată, solicitantului i se va transmite o scrisoare de aprobare, scrisoare în care sunt menționate toate informațiile și condițiile finanțării. În termen de maximum 5 zile de la primirea scrisorii de aprobare, solicitantul trebuie să transmită acceptul de finanțare. În cazul diminuării bugetului, solicitantul poate contesta diminuările printr-o scrisoare transmisă OIPSI tot în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care solicitantul amână nejustificat semnarea contractului sau depunerea documentelor solicitate la contractare, OIPSI poate decide respingerea finanțării, fără a crea nicio obligație din partea OIPSI.
  4.2. Depunerea și soluționarea contestațiilor În situația în care solicitanții sunt nemulțumiți de respingerea proiectului în oricare dintre etape, inclusiv în etapa de contractare, aceștia au posibilitatea de a contesta acest rezultat. Contestațiile se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Soluționarea contestațiilor se va face în termen de maxim 10 de zile lucrătoare. Pentru a putea fi luate în considerare, contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe: ● Identificarea contestatarului, prin: denumire solicitant, adresa, numele și funcția reprezentantului legal; ● Identificarea proiectului, prin: numărul unic de înregistrare alocat Cererii de finanțare (codul MySMIS 2014) și titlul proiectului; ● Obiectul contestației - ce se solicită prin formularea contestației. Obiectul contestației va fi strict legat de motivația prezentată în scrisoarea de informare/respingere și în conformitate cu criteriile anunțate în prezentul Ghid. ● Motivele de fapt și de drept (dispozițiile legale naționale și/sau comunitare, principiile încălcate); ● Mijloace de probă (acolo unde există); ● Ștampila și semnătura reprezentantului legal; ● Data formulării contestației. Contestațiile sunt analizate și soluționate în termen de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la OIPSI. În situația în care se consideră necesară o investigație mai amănunțită, care presupune depășirea termenului de 10 de zile, contestatarul va fi anunțat, în scris, asupra termenului de soluționare. Decizia privind soluționarea contestațiilor poate fi de admitere sau de respingere. Contestatarul este notificat în scris asupra deciziei. Pe perioada evaluării contestației nu vor fi solicitate documente suplimentare.4.3. Grile de evaluare și selecție4.3.1. Grila de verificare a conformității administrative
  Nr. crt. Documente verificate   DA   NU  Obs. 
  Verificarea criteriilor de transmitere*6)
  1.   Solicitantul a atașat în format electronic toate documentele necesare, conform prevederilor Ghidului solicitantului. Nedepunerea la înscrierea electronică a proiectului a cel puțin 3documente conduce la respingerea automată a proiectului.             
  2. Proiectul a fost depus în termenul menționat în Ghidul solicitantului.       
  Verificarea administrativă
  1. Cererea de Finanțare*7) există - inclusiv bugetul estimat*8) - pentru depunerea pe site-ul OIPSI       
  2.   Cererea de Finanțare (împreună cu anexele) respectă formatul tip prevăzut, iar tipul fiecărui fișier corespunde formatului specificat în Ghidul solicitantului - pentru depunerea pe site-ulOIPSI             
  3. Cererea de Finanțare și anexele sunt complete - pentru depunerea pe site-ul OIPSI       
  4. Actul de înființare al solicitantului (și partenerilor - dacă este cazul)       
  5. Acordul de parteneriat - dacă este cazul - conform Anexei aferente       
  6.       Actul de împuternicire în cazul în care Cererea de finanțare nu este semnată de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoană împuternicită în acest sens. Poate fi anexat orice document administrativ emis de reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale. ATENȚIE! În cazul în care există un act de împuternicire, toate documentele din dosarul aplicației trebuie semnate de către împuternicit.                         
  7.    Decizia de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, atât a valorii totale a proiectului, cât și a cofinanțării proprii. Trebuie menționată denumirea proiectului, în conformitate cu cea a proiectului înregistrat - pentru solicitant și parteneri                
  8.Studiul de fezabilitate*9)    
  9.Proiect tehnic*10)    
  10.Declarația de eligibilitate - conform Anexei aferente    
  11.Declarația de angajament - conform Anexei aferente    
  12.Declarația de eligibilitate TVA - conform Anexei aferente    
  13. Declarația privind conflictul de interese - conform Anexei aferente.       
  14.  Declarație pe propria răspundere asupra locației/locațiilor unde se implementează proiectul, în cazul în care aceasta/acestea nu se regăsesc în actele de înființare ale solicitantului.          
  15. Diagrama Gantt aferentă calendarului de activități previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului.       
  16.        Acord scris din partea instituției/instituțiilor publice (altele decât solicitantul la care se justifică implementarea proiectului) prin care să se confirme implicarea în proiect, utilizarea echipamentelor pentru scopul proiectului și punerea ladispoziție a spațiului necesar (adresa exactă). De asemenea, trebuie specificat dacă imobilul/imobilele în care se amenajează spații tehnice este liber/sunt libere de orice sarcini sau interdicții și nu face/nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.                            
  17.  Avizul Comitetului Tehnico-Economic - conform H.G. nr. 941/2013privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională.          
  18.   În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către altă persoană decât reprezentantul legal, trebuie prezentată împuternicire și specimen de semnătură pentru persoana respectivă.             
  19.      În cazul proiectelor pentru care se dorește finanțarea cheltuielilor cu echipa internă de proiect (management intern de proiect și echipa de implementare internă): - Copie după ordinul de numire al echipei de proiect - în format *.pdf; - CV-urile și fișele de post pe proiect ale persoanelor din echipa de proiect.                      
  20.Opis al dosarului Cererii de finanțare.    
  21.   Clarificările furnizate de solicitant nu au modificat informațiile din Cererea de finanțare. Prin modificarea Cererii de finanțare se înțelege modificarea ideii de proiect, a devizului estimativ sau a soluției tehnice.             
  Notă
  *7) Dacă lipsește cererea de finanțare, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare
  *8) Dacă lipsește întregul buget estimat, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare
  *9) Dacă lipsește întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare
  *10) Dacă lipsește întreaga anexă, răspunsul pentru acest criteriu este negativ ("Nu"), iar proiectul este respins fără a solicita documente și informații suplimentare
  4.3.2. Verificarea eligibilității
  Nr. crt. Documente verificate   DA   NU  Obs. 
  1.Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili.   
  2.Solicitantul respectă toate criteriile de eligibilitate.    
  3. Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă toate criteriile de eligibilitate.       
  4. Proiectul conține cheltuielile de informare și publicitate obligatorii, conform ghidului.       
  5. Durata maximă de implementare a proiectului nu depășește termenulprevăzut în ghid.       
  6.   Suma cheltuielilor de consultanță prevăzute la punctele 3.a) și 3.b) din tabelul aferent capitolului de cheltuieli eligibile din ghidul solicitantului, nu depășește 10% din valoarea eligibilă a proiectului.             
  7.  Totalul cheltuielilor pentru instruire/formare profesională specifică și a Cheltuielilor aferente echipei interne de proiect nu depășesc 10% din cheltuielile eligibile de tip FEDR.          
  8.  Proiectul respectă reglementările naționale și comunitare privindegalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, regulamentele privind achizițiile publice, informarea și publicitatea.          
  9.  Avizul CTE este pozitiv, respectiv proiectul este conform cu obiectivele Strategiei Naționale Agenda Digitală pentru România 2020 și cu obiectivele POC, AP2.          
  4.3.3. Grila de evaluare tehnico-economică
  Criterii  Punctajmaxim Punctajacordat Observații și justificări
  1. MATURITATE 85   
  a) Rezultatele și impactul proiectului  1 p: Proiectul nu contribuie la îmbunătățirea eficienței și eficacității instituțiilor publice, nici prin simplificarea proceselor existente și nici prin furnizarea unor capabilități noi în zona de servicii de e-guvernare. 7 p: Proiectul contribuie parțial la îmbunătățirea eficienței și eficacității instituțiilor publice, fie prin simplificarea proceselor existente, fie prin furnizarea unorcapabilități noi în zona de servicii de e-guvernare. Max. 15 p: Proiectul contribuie la îmbunătățirea eficienței și eficacității instituțiilor publice, prin simplificarea proceselor existente și prin furnizarea unor capabilități noi în zona de servicii de e-guvernare. 15                                                            
  b) Indicatorii proiectului  1 p: Indicatorii obligatorii nu au valori realiste în raport cu rezultatele propuse; 7 p: Indicatorii obligatorii au valori parțialrealiste în raport cu rezultatele propuse; Max. 15 p: Indicatorii obligatorii au valori realiste în raport cu rezultatele propuse. 15                        
  c) Fezabilitate tehnică Propunerea de proiect, în raport cu obiectivele propuse și termenele de realizare,este: 1 p: Neclară, incoerentă, nerealistă și nefezabilă; 7p: Parțial clară, coerentă, realistă și fezabilă; Max 15 p: Clară, coerentă, realistă și fezabilă. 15                              
  d) Neutralitate tehnologică Proiectul respectă principiul neutralității tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software) și oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare 1 p: Nu 15 p: Da 15                        
  e) Propunerea de buget Propunerea de buget, în raport cu activitățileși obiectivele propuse, este: 1 p: Necorelată, nerezonabilă și nefezabilă; 7 p: Parțial corelată, rezonabilă și fezabilă;Max 15 p: Corelată, rezonabilă și fezabilă. 15                  
  f) Analiza riscurilor 1 p: Riscurile nu sunt evaluate complet și corect. Procesul de management al riscurilor nu este eficace. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilornu conduc la rezultate eficiente. 5 p: Riscurile sunt parțial evaluate. Procesulde management al riscurilor este parțial dezvoltat. Măsurile de reducere sau atenuare ariscurilor sunt insuficient dezvoltate. Max 10 p: Riscurile sunt evaluate în mod corect. Procesul de management al riscurilor este eficace. Măsurile de reducere sau atenuare a riscurilor sunt eficiente. 10                                             
  2. CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE 15   
  a) Experiența anterioară a solicitantului în domeniul managementului de proiecte finanțate din surse atrase 1 p: Solicitantul nu are experiență în domeniul managementului de proiecte finanțate din surse atrase. 2 p: Solicitantul are experiență în managementul proiectelor, dar nu în domeniul relevant pentru apelul lansat. Max. 5 p: Solicitantul are experiență demonstrabilă (prin documente relevante) în managementul proiectelor finanțate din alte surse în domeniul relevant pentru apelul lansat. 5                                          
  b) Capacitatea operațională și de management asolicitantului 1 p: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) scăzută care nu garantează finalizarea cu succes a proiectuluiîn raport cu gradul ridicat de complexitate alacestuia. 5 p: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) limitată pentru finalizarea cu succes a proiectului în raport cu gradul ridicat de complexitate al acestuia.Max. 10 p: Solicitantul demonstrează o capacitate operațională și de management (resurse financiare, tehnice și umane) adecvată finalizării cu succes a proiectului cu grad ridicat de complexitate. 10                                                      
  TOTAL 100   
   +  Capitolul 6 Contractarea proiectelor - descrierea procesului Solicitanții ale căror proiecte au fost selectate pentru finanțare vor primi contractul de finanțare, în vederea completării acestuia cu informațiile solicitate. OIPSI își rezervă dreptul de a opera modificări la formatul contractului de finanțare până la data semnării acestuia. Forma de contract de finanțare transmisă de OIPSI solicitantului nu poate fi modificată de către acesta, cu excepția datelor de identificare ale solicitantului și ale proiectului în cazul în care sunt completate eronat. Contractul va fi verificat și listat de către OIPSI, iar solicitanții vor primi ulterior o scrisoare de invitare la semnarea contractului la sediul MCSI/OIPSI. La semnarea contractului, solicitantul este obligat să prezinte două copii ale dosarului Cererii de finanțare și documentele menționate mai jos. Nedepunerea în forma și/sau la termenul prevăzute, a oricărui document dintre cele solicitate, poate atrage respingerea finanțării (după o prealabilă notificare a solicitantului) fără a crea nicio obligație din partea MCSI/OIPSI. În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul de 10 zile lucrătoare, OIPSI poate decide retragerea finanțării pentru acesta și finanțarea următorului proiect de pe listă. Contractul de finanțare va fi apoi semnat la nivelul MCSI, iar un exemplar va fi trimis beneficiarului. Prin data semnării contractului se înțelege data contractului înscrisă pe prima pagină.
  ATENȚIE!     Cererea de finanțare depusă de solicitant, cu eventualele modificări și completări efectuate pe parcursul procedurii de evaluare, selecție, contractare, devine obligatorie pentru beneficiar, fiind anexă la contractul de finanțare, deci parte integrantă a acestuia.
  Lista documentelor necesare la semnarea contractului de finanțare.
  Nr. crt. Documente verificate   Obs.  
  1. Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul de stat   
  2.    Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local la zi (în cazul în care proiectul se implementează în mai multe locații, trebuie depus Certificatul de atestare fiscală privind debitele restante la bugetul local pentru fiecare locație).      
  3. Bugetul aprobat al proiectului, semnat și ștampilat pe fiecare pagină.   
  4. Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului (semnată de reprezentantul legal și ștampilată).  
  5.   În cazul în care documentele financiare sunt semnate de către altă persoană decât reprezentantul legal, trebuie prezentată împuternicire și specimen de semnătură pentru persoana respectivă.     
  6. Formular de identificare financiară pentru contul în care se vaface rambursarea cheltuielilor.   
  7.  Formularul cod 1 - Fișa de fundamentare proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene (conform H.G. nr. 93/2016).    
   +  Modificarea contractului de finanțare Modificarea Contractului de finanțare se poate face în următoarele condiții:(1) Orice modificare și completare a Contractului sau a anexelor sale se va face cu acordul ambelor părți printr-un act adițional.(2) Actul adițional nu poate să vizeze o modificare substanțială a proiectului așa cum este definită aceasta în Contract.(3) Beneficiarul poate solicita în scris, modificarea contractului, în baza unei notificări, pentru motive întemeiate și probate prin documente justificative anexate.(4) Prin excepție de la punctul (1), modificarea contractului se face prin notificare în următoarele cazuri și condiții:a) pentru modificările aduse anexelor contractului (I, II, III, IV, VI, VII) și a modificărilor determinate de schimbări în legislația națională și europeană - nu este necesară notificarea beneficiarului;b) pentru modificarea adresei sediului social, a contului de trezorerie, a locației de implementare a Proiectului notificarea trebuie realizată în cel mult 5 zile de la data intervenirii modificărilor respective și va constitui anexă la Contract. În cazul modificării locației de implementare a Proiectului, aceasta va intra în vigoare numai după aprobarea de către OI/AM.c) pentru înlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect sau a membrilor echipei de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operațiunile financiare notificarea trebuie transmisă de Beneficiar către OI în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data operării modificării, iar în cazul înlocuirii persoanei responsabile cu operațiunile financiare trebuie însoțită și de anexa cu împuternicire și specimen de semnătură.d) În cazul modificărilor calendarului de implementare fără depășirea sau prelungirea perioadei de implementare, Beneficiarul are obligația de a solicita în mod justificat aprobarea OI asupra acestuia, cu cel puțin 5 zile înainte de data de la care dorește să intre în vigoare modificările. Calendarul de implementare aprobat va constitui anexa la Contract. În același mod pot fi modificate și celelalte termene de implementare stabilite prin proiect care derivă din modificarea calendarului de implementare.e) Modificarea graficului de rambursare a cheltuielilor, cu respectarea condițiilor stabilite prin dispozițiile specifice din prezentul Contract și ale H.G. nr. 218/2012. Ultima cerere de rambursare va putea fi depusă cel târziu la 30 de zile după finalizarea proiectului. Graficul de rambursare aprobat va constitui anexă la Contract.f) Pentru schimbarea contului și/sau a băncii creditoare, dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanțarea Proiectului. Notificarea va fi însoțită de contractul scris cu noua bancă creditoare și transmisă în cel mult 5 zile de la data încheierii contractului cu banca creditoare.
  ATENȚIE!  Nerespectarea termenelor prevăzute mai sus conduce la nulitatea solicitării și respingerea ei.
  (5) Modificarea perioadei de implementare a proiectului poate fi solicitată o singură dată și se poate realiza prin act adițional numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:a) Beneficiarul a informat OI/AM despre orice situație care poate determina întârzierea executării contractului în termen de 10 zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre aceasta.b) Beneficiarul a formulat cererea de modificare a perioadei de implementare a proiectului cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de sfârșitul perioadei de implementare a Proiectului.c) Perioada de implementare a proiectului modificată conform solicitării nu depășește perioada maximă de implementare prevăzută în ghidul solicitantului specific apelului de proiecte.d) Beneficiarul transmite cererea însoțită de documente justificative.e) Motivele care determină modificarea perioadei de implementare nu sunt imputabile beneficiarului sau nu sunt rezultatul unui management defectuos al proiectului.(6) Contractul poate fi modificat în perioada de implementare prevăzută în cererea de finanțare. Prin excepție, Contractul poate fi modificat și în perioada sa de valabilitate, pentru aspecte ce nu influențează în mod direct implementarea proiectului și pentru schimbarea sau completarea locației de implementare.(7) Un act adițional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în Contract, care ar pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților.(8) Modificărilor determinate de schimbări în legislația națională și/sau europeană vor intra în vigoare la data menționată în actul normativ respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul Beneficiarului.
  Principiile generale care stau la baza modificării contractului de finanțare sunt următoarele:– Cererea unui beneficiar de modificare a contractului prin act adițional nu va fi acceptată în mod automat de către OIPSI, ci trebuie să existe motive întemeiate pentru această modificare. OIPSI examinează motivele date și respinge cererile care prezintă justificări nefundamentate sau care nu respectă prevederile ghidului și/sau a legislației naționale și comunitare relevante;– Modificările solicitate la contractul de finanțare nu vor afecta funcționalitatea și viabilitatea economică a proiectului și vor respecta criteriile de eligibilitate și selecție;– Un act adițional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile sau ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților. Suma maximă a finanțării nerambursabile menționată în contract nu poate fi majorată.
   +  Capitolul 7 Rambursarea cheltuielilor Condițiile de implementare sunt în strictă conformitate cu prevederile contractului de finanțare.7.1. Mecanismul cererilor de plata Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor care implementează proiecte în cadrul acestei acțiuni, conform art. 20 din OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Beneficiarii pot depune cereri de plata sau cereri de rambursare, astfel încât numărul total cumulat al acestora să nu depășească numărul cererilor de rambursare previzionate în contractul de finanțare, cu excepția ultimei cereri care nu poate fi decât de rambursare.7.2. Rambursarea cheltuielilor Rambursarea cheltuielilor se face în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și cu graficul de rambursare a cheltuielilor. Pentru rambursarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar, acesta va transmite cererile de plată/rambursare împreună cu documentele justificative și rapoartele de progres la OIPSI la intervalele de timp stabilite prin Graficul de Depunere a Cererilor de Rambursare. Numărul total de cereri de rambursare/plata este de maxim 4 în 12 luni. OIPSI va verifica dacă cheltuielile efectuate sunt destinate exclusiv realizării obiectivelor proiectului, dacă sunt legale, eligibile, înregistrate în contabilitate și justificate de documente.
  ATENȚIE!        Toate plățile aferente proiectului, solicitate pentru rambursare, trebuie să fie efectuate în perioada de implementare(cu excepția cheltuielilor de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare depunerii ATENȚIE! proiectului)! Plățile efectuate după perioada de implementare vor deveni automat neeligibile! Cererea finală nu poate fi decât de rambursare! Nu se acceptă cerere de plată la finalul implementării proiectului!
  Beneficiarul va depune la OIPSI pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, următoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalentă):– Cerere de rambursare - 4 exemplare, în original, semnate și ștampilate de persoanele autorizate;– Opisul documentelor depuse cu precizarea numărului de pagina din dosar. Opisul va fi editat în word.– Raport de progres (un exemplar în original). Un alt exemplar original al aceluiași raport de progres se va transmite la Direcția de Monitorizare înainte de depunerea cererii de rambursare;– Copii certificate, ce vor conține mențiunea "conform cu originalul", ștampila beneficiarului și semnătura reprezentantului legal al acestuia, după următoarele documente: facturi, documente de plată, extrase bancare, contracte de achiziții, alte documente justificative;– Pentru procedura de achiziții publice: vezi punctul "Verificarea achizițiilor publice"– Pentru informare și publicitate: copii după caz pentru broșuri, pliante, anunțuri, comunicate, etichete autocolante, etc;– Pentru achiziții de bunuri: copie certificată NIR (NRCD), copie certificată după procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau după procesul verbal de punere în funcțiune (după caz);– Pentru prestări servicii: proces verbal de recepție pentru documentele remise în cadrul consultanței, foi de prezență la cursuri, fișe de evaluare întocmite de către participanții la cursuri, diplome/certificate de participare, certificatul constatator al furnizorului din care să reiasă specializarea pe serviciile respective;– Pentru salarii: centralizator cu plata salariilor; situație recapitulativă privind plata salariilor pentru fiecare lună și pentru fiecare component al echipei de implementare a proiectului; state de plată; foaie de prezență/pontaj; rapoarte de activitate; fișe de post; contracte individuale de muncă;– Pentru contabilitatea proiectului: balanțe de verificare lunare.; fișe de cont pentru conturile analitice utilizate în evidența contabilă distinctă a proiectului;– Alte documente relevante. La data depunerii ultimei cereri de rambursare, (care nu poate fi cerere de plată) proiectul trebuie să fie finalizat. Se consideră că proiectul este finalizat dacă este funcțional, dacă sunt îndeplinite obiectivele proiectului stabilite prin contractul de finanțare și beneficiarul a încheiat efectuarea tuturor plăților. Beneficiarii tuturor proiectelor care obțin finanțare sunt obligați să solicite, la finalizarea proiectului, auditarea acestuia de către un auditor extern independent, care este contractat direct de către beneficiar. Odată cu ultima cerere de rambursare, beneficiarul va depune obligatoriu și:– Rapoartele de audit financiar și tehnic realizate de auditori externi, care certifică faptul că proiectul este implementat în locația/locațiile menționată/menționate în contract, că este în stare de funcționare și că din punct de vedere tehnic și economic respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare. Rapoartele de audit tehnic trebuie să conțină și auditarea securității rețelei și/sau aplicației informatice. Pentru auditorul tehnic și de securitate a rețelei/aplicației informatice se solicită transmiterea, în copie certificată, a documentelor relevante din care să rezulte competențele sale în domeniu (diplomă licență, certificate, etc.). De asemenea, pentru serviciul de audit financiar se solicită transmiterea documentelor justificative (Autorizație CAFR a firmei prestatoare, legitimația CAFR avizată pe anul în curs, a persoanei care a întocmit raportul de audit financiar și diplomă care atestă calitatea de auditor financiar a proiectelor finanțate din fonduri europene).– copia contractului pentru mentenanța proiectului (sau descrierea modului de realizare a mentenanței proiectului/angajamentul solicitantului privind realizarea mentenanței proiectului - după caz);– alte documente solicitate de OIPSI.
  ATENȚIE!               O primă condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să fie o persoană distinctă de beneficiar - externă acestuia - și totodată, să nu se afle într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de acesta. O a doua condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta, în vederea asigurării independenței opiniei pe care o furnizează, să fie o persoană distinctă de prestatorii/furnizorii serviciilor/produselor cu privire la careurmează să desfășoare activitatea de audit și totodată, să nu seafle într-o relație de subordonare/incompatibilitate față de aceștia. O a treia condiție care trebuie îndeplinită de către auditorul extern este ca acesta să dețină toate autorizările necesare impuse de legislația în vigoare privind protecția informațiilor clasificate - dacă este cazul.
  Facturile trebuie să menționeze detaliat bunul achiziționat, serviciul prestat sau lucrarea efectuată, iar în cazul taxei de timbru verde, aceasta va fi poziție separată pe factură. Pentru evitarea dublei finanțări, pe toate facturile originale se va menționa, sub stampila și semnătura reprezentantului legal al beneficiarului, numărul contractului de finanțare, codul MySMIS și programul prin care este finanțat (POC-A2). Pe facturile incluse în cereri de plată se va menționa "Factura a fost inclusă în Cererea de plată nr. .../ ". Cererea de rambursare/de plată se poate depune, pentru fiecare achiziție de bunuri, numai după punerea lor în funcțiune sau întocmirea procesului verbal de predare-primire, iar în cazul prestărilor de servicii, după acceptarea rezultatelor acestora de către beneficiar. AM/OIPSI au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru soluționarea eventualelor neclarități. Înainte de solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie efectuate și plătite. Data plății se consideră data efectuării transferului bancar din contul Beneficiarului în contul furnizorului sau data înregistrată pe chitanța fiscală. Cererea de rambursare trebuie să fie transmisă conform graficului de rambursare stabilit; nerespectarea acestuia poate duce la retragerea finanțării. Rambursarea se va efectua de către Unitatea de Plată din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, pe baza cererii de rambursare înaintate de către Beneficiar la OIPSI, Verificarea cererilor de rambursare se face de către OIPSI iar autorizarea/plata lor se face de Autoritatea de Management, în termen de maximum 20 zile de la data depunerii acestora. Autoritatea de management virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarului. Beneficiarii vor fi informați cu privire la sumele autorizate la plată. AM/OIPSI poate prelungi termenul, în situații justificate legate de solicitarea de documente și clarificări, precum și în situația organizării unor misiuni de control anterioare autorizării plății. Returnarea finanțării nerambursabile se va realiza de către Beneficiar, în următoarele situații:– în cazul în care beneficiarul dă o declarație falsă privind condițiile de realizare a proiectului;– lipsa justificării efectuării corecte/reale a cheltuielilor;– în cazul nerespectării principiilor unui management financiar riguros (nerezonabilitatea costurilor)– nerespectarea prevederilor contractului privind informarea și publicitatea;– refuzul monitorizării;– localizarea investiției în afara României, în mai puțin de 5 ani de la încheierea proiectului– menținerea investiției mai puțin de 5 ani de la data finalizării proiectului (înstrăinarea, vânzarea sau gajarea activelor achiziționate prin proiect);– neatingerea obiectivelor menționate în cererea de finanțare (proporțional);– nerealizarea activităților/proiectului menționate în Cererea de finanțare;– alte cazuri prevăzute în contractul de finanțare sau în prezentul ghid.
  ATENȚIE!     Se va realiza monitorizarea achizițiilor prin raportare lunară către OIPSI a stadiului acestora, inclusiv a actelor adiționale aferente încheiate. Actele adiționale aferente contractelor de achiziție se vor transmite la OIPSI în termen de maxim 5 zile dela semnarea acestora.
  7.3. Verificarea achizițiilor publice În cazul achizițiilor directe se vor prezenta următoarele documente:– Nota justificativă privind valoarea estimată și alegerea procedurii;– Contractul de achiziție/comanda fermă/factură fiscală - după caz;– Nota privind analiza ofertelor /pieței - după caz. În cazul verificărilor asupra procedurilor de achiziție derulate de Beneficiari, OIPSI solicită prezentarea tuturor documentelor privind achizițiile desfășurate, în scopul întocmirii Listelor unitare de verificare a achizițiilor pentru beneficiarii privați/publici. Documentele vor fi transmise ca fotocopii scanate (pe CD - care va fi etichetat cu nr. MySMIS) ale dosarelor achizițiilor. Denumirea fișierelor respective trebuie să reflecte conținutul fișierelor, respectiv denumirea documentului original. Menționăm că fotocopiile scanate se vor efectua după toate documentele originale aflate în dosarele respective, iar prin transmitere beneficiarul își asumă răspunderea pentru conformitate cu originalul și integralitatea conținutului dosarului respectiv.
  ATENȚIE!    Întreg dosarul achiziției (indiferent de tipul acesteia) se va scana pe CD (pe foldere separate) și se va transmite la OIPSI înainte de depunerea cererii de rambursare/cererii de plată, către Compartimentul Verificare Achiziții.
   +  Capitolul 8  +  Monitorizarea și controlul Beneficiarul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de Proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze controlul/auditul/monitorizarea asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru Proiect. Monitorizarea proiectelor se face de către OIPSI, în vederea urmăririi îndeplinirii indicatorilor stabiliți prin contract pentru măsurarea obținerii rezultatelor prevăzute. Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la față locului realizarea fizică a unui proiect și de a permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare față de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor față de țintele propuse și a acurateței informației furnizate de beneficiar.
  ATENȚIE!     Beneficiarii trebuie să respecte indicatorii asumați prin Cererea de finanțare. Neîndeplinirea acestor indicatori poate conduce la retragerea finanțării acordate sau retragerea proporțională cu gradul de neîndeplinire.
  Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare și se termină la 60 luni după finalizarea proiectului. Beneficiarul trebuie să transmită OIPSI, pe toată durata de implementare a proiectului, rapoarte trimestriale de progres, rapoarte de progres care însoțesc cererea de rambursare, iar timp de 60 luni după finalizarea activităților proiectului va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea investiției, rapoarte completate în conformitate cu formatele standard prevăzute în anexa la contractul de finanțare. Pentru realizarea monitorizării fizice a proiectelor, OIPSI va desfășura următoarele activități:– verificarea conținutului documentelor de raportare (rapoarte de progres elaborate și transmise de către beneficiar privind activitățile desfășurate/progresul fizic);– vizite de monitorizare care își propun verificarea stadiului fizic al implementării proiectului la fața locului/sediul beneficiarului (anunțate și ad-hoc).
   +  Verificarea documentelor Verificările documentelor vor asigura că rapoartele de progres elaborate de către beneficiar sunt complete și corecte, că respectă formatul prevăzut în contractul de finanțare, că proiectul este implementat în conformitate cu contractul de finanțare. De asemenea vor urmări evoluția în timp a indicatorilor stabiliți prin Contractul de finanțare, realizările față de țintă propusă, procent de realizare.  +  Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la fața locului realizarea fizică a unui proiect, sistemul de management al proiectului și de a permite echipei de monitorizare să colecteze unele date suplimentare față de cele cuprinse în rapoartele de progres, în vederea aprecierii valorii indicatorilor față de țintele propuse și a acurateței informației furnizate de beneficiar. Vizita de monitorizare va urmări:– asigurarea faptului că proiectul progresează sub aspect de realizare fizică în conformitate cu calendarul activităților inclus în contractul de finanțare;– identificarea posibilelor probleme cât mai curând cu putință și emiterea de sugestii de îmbunătățire a implementării;– identificarea elementelor de succes ale proiectului;– asigurarea unei comunicări strânse între beneficiari și OIPSI, care să conducă la o bună colaborare în vederea implementării cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți în contract în perioada de timp prevăzută). Beneficiarul are obligația de a participa la vizită și de a furniza echipei de monitorizare toate informațiile solicitate.  +  Control și audit Autoritatea de Management a POC, OIPSI și alte structuri cu atribuții de control/verificare/audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, pe durata contractului de finanțare, cât și până la expirarea termenului de 5 ani de la terminarea proiectului și 10 ani de la data închiderii oficiale a POC. Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă distinctă a proiectului și să asigure înregistrări contabile separate și transparente ale implementării proiectului. Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 10 ani de la data închiderii oficiale a POC. Beneficiarul are obligația de a păstra și de a pune la dispoziția organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Instrumentele Structurale, pe o perioadă de 10 ani de la data închiderii oficiale a POC. Beneficiarul are obligația să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligația de a asigura disponibilitatea și prezența personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor. Beneficiarul are obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum și la toate documentele și fișierele informatice privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. În cazul neregulilor constatate, recuperarea debitului se realizează conform prevederilor prevederilor legale în domeniu.
  ATENȚIE!         Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minim 3 ani de la data închiderii oficiale a POC toate documentele referitoare la finanțarea primită. Această evidență trebuie să conțină informațiile necesare pentrua demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse prin actul deacordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul și modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.
   +  Capitolul 9 Informare și publicitate În concordanță cu prevederile Regulamentelor în vigoare, scopul acțiunilor de informare și publicitate, este de a realiza informarea și publicitatea programului și a proiectelor co-finanțate, atât pentru publicul general, cât și pentru beneficiarii potențiali, astfel încât să se sublinieze rolul Comunității Europene și transparența oportunităților de finanțare. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin POC, în conformitate cu cele declarate în Cererea de finanțare și cu cele specificate în MANUALUL DE IDENTITATE VIZUALĂ, publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene (http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Neîndeplinirea acestor obligații are drept consecință efectuarea unor corecții financiare. Informații suplimentare privind activitatea de informare și publicitate care intră în obligațiile beneficiarului sunt prezentate în anexa aferentă din contractul de finanțare. Eventualele întrebări pot fi trimise la: email: fonduri.oipsi@msinf.ro fax: 021 311 39 19 prin poștă la adresa: B-dul Libertății nr. 14, sector 5, București  +  Capitolul 10 Glosar de termeni
  API Application Programming Interface 
  Big Data        Concept ce reprezintă instrumentele și modalitățile de procesare a seturilor de date complexe ce nu permit o abordare tradițională
  Broadband        Comunicații de bandă largă        În sistemele de transmisie broadband, semnalele multiple (voce, date, semnal video) sunt transmise simultan pe acelașisuport fizic folosindu-se tehnica de multiplexare în frecvență. O conexiune broadband este un tip de acces la Internet de viteză mare (minim 128kb/sec).
  CTE       Comitetul Tehnico-Economic pentruSocietatea Informațională      Organism inter-instituțional, fără personalitate juridică care asistă MSI înrelația cu autoritățile publice în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale privind dezvoltarea Societății Informaționale.
  eGovernment       eGuvernare/Guvernare electronică       Conceptul definește generic utilizarea noilor tehnologii de comunicare și a aplicațiilor informatice de către administrația publică centrală și locală în scopul eficientizării activității aparatului administrativ și a creșterii calității serviciilor publice.
  Indicator derezultat:     Indicatorii de rezultat se monitorizează/raportează la sfârșitul perioadei de menținere obligatorie a investiție
  Indicator derealizare:     Indicatorii de realizare se monitorizează/raportează la sfârșitul perioadei de implementare
  FTP    File transfer protocol (Protocol al transferului de fișiere)   Protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fișiere aflate pe servere din rețele de calculatoare particulare sau din Internet.
  Grad de sofisticare    Grad de sofisticare     La nivel European există 5 grade de sofisticare a serviciilor electronice: informarea, interacțiunea, interacțiunea bidirecțional, tranzacționarea și personalizarea.
  Life Events     Evenimente de viață     Servicii compuse de obicei din servicii inter-instituționale care servesc unui eveniment major al interacțiunii cetățenilor și mediului de afaceri cu administrația publică din România
  MCSI  Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională   
  POC  Programul Operațional Competitivitate   
  SNADR   Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 
  TIC  Tehnologia Informației și a Comunicațiilor   
  UE Uniunea Europeană  
   +  Anexa nr. 1 Ministerul Fondurilor Europene Solicitare finanțare  +  Cuprins1. Solicitant2. Atribute proiect3. Responsabil de proiect4. Persoana de contact5. Capacitate solicitant6. Localizare proiect7. Obiective proiect8. Rezultate așteptate9. Context10. Justificare11. Grup țintă12. Sustenabilitate13. Relevanță14. Riscuri15. Principii orizontale16. Metodologie17. Specializare inteligentă18. Descrierea investiției19. Coerența cu politica de mediu20. Directiva SEA21. Directiva EIM22. Directiva privind habitatele23. Directiva-cadru privind apa24. Alte directive de mediu25. Mediu - costul masurilor luate26. Schimbări climatice și dezastre27. Descrierea tehnică a proiectului28. Descrierea produsului29. Descrierea fazelor30. Descrierea proiect inclus în TEN31. Descrierea B36 I32. Descrierea B36 II33. Exploatare infrastructură34. Studii de fezabilitate35. ACB - Analiza financiara36. ACB - Analiza economica37. ACB - Analiza senzitivitate38. Descrierea instrumentelor financiare folosite39. Calendarul proiectului major40. Maturitatea proiectului41. Nerespectare legislație UE42. Rolul JASPERS43. Aplicare Art. 102 Reg 1303/201344. Rezumat revizuiri aplicație45. Indicatori prestabiliți46. Indicatori suplimentari proiect47. Plan de achiziții48. Resurse umane implicate49. Resurse materiale implicate50. Activități previzionate51. Buget - Activități și cheltuieli52. Buget - Plan anual de cheltuieli53. Buget - Rezultate54. Buget - Localizare geografică55. Buget - Câmp de intervenție56. Buget - Tip de finanțare57. Buget - Tip teritoriu58. Buget - Activitate economică59. Buget - Obiectiv tematic60. Buget - Mecanism livrare teritorială61. Buget - Tema secundară FSE62. Buget - Natura investiției63. Descrierea PPP1. Solicitant DATE DE IDENTIFICARE
    
   Denumire
    
   Tipul organizației
    
   Cod fiscal
    
   Nr. înregistrare
    
   Registru - Nu este cazul
    
   Cod CAEN - Nu este cazul
    
   Data Înființării
    
   TVA deductibil: Da/Nu Public: Da/Nu
  REPREZENTANT LEGAL
    
   Nume
    
   Prenume
    
   Data nașterii
    
   CNP
    
   Telefon
    
   Fax
    
   Email
    
  SEDIU SOCIAL
     
   Strada 
    
   Informații extra 
    
     
   LocalitateCod Poștal
     
     
   JudetȚara
     
     
   TelefonFax
     
     
   EmailPagina Web
     
  DATE FINANCIARE Conturi bancare
  IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursalaSwift Alte info
  Exerciții financiare Moneda: - Nu este cazul
  Data început perioada Data sfârșit perioada Număr mediu angajați Cifra de afaceri/Venituri totale ActivetotaleProfit NET Profit în exploatareVenituri Cercetare
          
  FINANȚĂRI Asistența acordată
  Titlu  Nr.înreg.contract   Data semnare  Data începere  Data finalizare ValoareTotală ProiectEligibilProiect  Eligibil Beneficiar Sprijin Beneficiar RambursareEfectivă  Surse Financiare* Moneda  Curs de schimbDatacurs 
                
  Asistența solicitată
  Titlu Informații înregistrare solicitare Valoare Totală Proiect EligibilProiect Surse Financiare*Moneda Curs de schimbDatacurs
          
  2. Atribute proiect
    
   Proiect major DA/NU
   CCI
    
   Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM) DA/NU
   Proiect fazat DA/NU
   Numărul fazei
    
   Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană DA/NU
   Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC) DA/NU
   CCI
    
   Proiectul include finanțare Inițiativă Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu
   Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA/NU
   Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/Nu
   Proiectul este generator de venit: DA/NU
   Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000 DA/NU
  3. Responsabil de proiect
  Nume Prenume Funcție
  Se completează cu numele și prenumele responsabilului de proiect   
  Telefon Fax Email
     
  4. Persoana de contact
  Nume Prenume Funcție
  Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare. Persoana de contact poate fi aceiași cu reprezentantul legal sau Managerul de Proiect Se completează cu denumirea funcției pe care o deține persoana de contact desemnată, în cadrulproiectului.
  Telefon Fax Email
     
  5. Capacitate solicitant Se completează atât pentru lider, cât și pentru membrii asocierii
   Sursa de cofinanțare
    
   Alegeți cod CAEN relevant - Nu este cazul
    
   Capacitate administrativă
   Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unor mecanisme instituționale precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).
   Capacitate financiară
   Capacitatea financiar ă (vă rugă m să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)
   Capacitate tehnică
   Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementareaproiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului) Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)
   Capacitate juridică
   Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).
  6. Localizare proiect
  Regiune Județ Localitate Informații proiect
  Dacă proiectul se implementează pe o arie mai largă, care străbate mai multe regiuni, județe sau localități, se vor menționa regiunile, județele, localitățile. Se va/vor preciza județul/ județele   Se va/vor preciza localita- tea/ localită- țile Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea proiectului  
  7. Obiective proiect
     
   Obiectiv general al proiectului/Scopul proiectului
   Se va prezenta și descrie obiectivul general ale proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al Programului
  Obiective specifice ale proiectului
  Nr. crt.Descriere obiective specifice ale proiectului
      Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie să fie respectiv formulate clar, cuantificate și în strânsăcorelare cu activitățile și rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obține
  8. Rezultate așteptate
  Nr. crt.Detalii rezultat
   Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat
  9. Context ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, │ │următoarele: │ │- Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte │ │proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse │ │- Date generale privind investiția propusă │ │- Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează │ │problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului │ │- Aspecte detaliate legate de locația proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘10. Justificare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente: │ │- modul în care proiectul relaționează/se încadrează/răspunde unei strategii│ │naționale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte │ │finanțate din fonduri publice/private în regiune/județ/național, modul în │ │care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de │ │dezvoltare, etc. │ │- principalele probleme care justifică intervențiile │ │- probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică intervenția │ │proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘11. Grup țintă ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa cu descrierea grupului/grupurilor țintă, cuantificarea │ │grupului țintă (cu menționarea sursei de informații) precum și informații │ │referitoare la efectul proiectului asupra grupului țintă. │ │Se vor indica grupurile/entitățile care vor beneficia sau care sunt vizate │ │de rezultatele proiectului, direct sau indirect │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘12. Sustenabilitate Descriere: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va preciza modul în care proiectul se va autosusține financiar după │ │încetarea finanțării solicitate prin prezenta cerere de finanțare, │ │capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după │ │finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp. De │ │asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica│ │și estima impactul pe care îl au activitățile de diseminare/conștientizare, │ │atât în perioada de implementare, cât și după finalizarea proiectului): │ │- Ce acțiuni/activități vor trebui realizate și/sau continuate după │ │finalizarea proiectului │ │- Cum vor fi realizate aceste acțiuni/activități și ce resurse vor fi │ │necesare │ │- Posibilitatea de a obține alte fonduri după finalizarea proiectului │ │- Nivelul/Statutul de protecție vizat conform legislației naționale cu │ │privire la (dacă este relevant) │ │- Cum, unde și de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după │ │finalizarea proiectului │ │- În ce măsură vor fi diseminate rezultatele și experiențele după │ │finalizarea proiectului către persoanele și/sau organizațiile care le-ar │ │putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificați pe cât posibil aceste │ │persoane/organizații) │ │Alte aspecte relevante │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Furnizați informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual încheiate ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Oferiți detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │- Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘13. Relevanță Referitoare la SUERD - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aria prioritară SUERD - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Referitoare la alte strategii ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │După caz, se selectează una dintre opțiuni: │ │● Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 │ │● Planul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii NGN (Next Generation │ │Networks) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Relevanță proiect ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa cu informații despre relevanța proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘14. Riscuri Descriere: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se vor descrie principalele constrângeri și riscuri identificate pentru │ │implementarea proiectului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Detaliere riscuri:
  Nr. crt.Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului
      Se va completa pentru fiecarerisc identificat pentru implementarea proiectului  Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat - semnificativ/mediu/mic.
  15. Principii orizontale ȘANSE EGALE ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Legislația în domeniul egalității de șanse garantează drepturi egale pentru │ │cetățeni, astfel încât să poată participa la viața economică și socială fără│ │discriminare pe criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă. │ │Principiul egalității de șanse va fi aplicat în toate etapele implementării │ │proiectului. Explicați modul în care acest principiu a fost luat în │ │considerare în: elaborarea proiectului, implementarea ulterioară a acestuia,│ │în managementul proiectului, în identificarea grupurilor țintă. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Egalitatea de gen ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel │ │egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate │ │sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul │ │inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea │ │participării depline a femeilor și bărbaților în societate. Se vor prezenta │ │după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea │ │prevederilor legale în domeniul egalității de gen. Se completează cu o │ │prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse și │ │de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă│ │de orice fel. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nediscriminare ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie│ │să ofere o descriere a modului în care activitățile desfășurate se supun │ │reglementărilor care interzic discriminarea. Se completează cu o prezentare │ │a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea │ │oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului. Prin │ │discriminare se înțelege "orice deosebire, excludere, restricție sau │ │preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie│ │socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică│ │necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, │ │precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, │ │înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de │ │egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a │ │drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și │ │cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice" │ │(Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor│ │formelor de discriminare, Art. 2.1). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Accesibilitate persoane cu dizabilități ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Conceptul de accesibilitate este definit în "Strategia europeană a │ │dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără │ │bariere" ca "posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea │ │acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, │ │transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la │ │alte facilități și servicii". Se completează cu o prezentare a modului în │ │care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi │ │respectat. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ DEZVOLTARE DURABILĂ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Explicați modul în care proiectul asigură dezvoltarea durabilă. │ │Dezvoltarea durabilă presupune satisfacerea necesităților în prezent, fără a│ │pune în pericol capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface │ │propriile necesități de dezvoltare. TIC este parte a dezvoltării durabile, │ │prin promovarea tehnologiilor curate și reducerea resurselor de consum │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Poluatorul plătește ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o │ │contribuție la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor │ │cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Protecția biodiversității - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Utilizarea eficientă a resurselor ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate │ │către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din │ │punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea │ │investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului │ │sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale │ │impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea │ │costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau │ │creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob │ │datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect│ │de seră (CO(2), metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este │ │încălzirea globală a atmosferei.Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a│ │consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce │ │la minimum impactul efectelor negative ale acestora. Atenuarea înseamnă │ │reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. │ │Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activitățile │ │proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special │ │zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, │ │contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc; │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Reziliența la dezastre - Nu este cazul ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE Schimbări demografice ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Conceptul de "schimbări demografice" descrie structura de vârstă a unei │ │populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul │ │de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă │ │reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. │ │Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore, reprezentate│ │de: │ │● Îmbătrânirea populației; │ │● Rate scăzute ale natalității; │ │● Structuri familiale modificate; │ │● Migrație. │ │Schimbările demografice impun o serie măsuri proactive, cum ar fi: │ │■ îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a │ │persoanelor în vârstă; │ │■ sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de │ │ocupare a forței de muncă, de reconversie profesională și de incluziune │ │socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă; │ │■ furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile │ │și copii, să ofere facilități și îngrijire persoanelor în vârstă; │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘16. Metodologie Metodologie ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Vor fi descrise/detaliate: │ │- managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, │ │rolul managerului de proiect, repartizarea atribuțiilor, rolurile │ │persoanelor implicate etc. │ │- cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care │ │implementează activități din cadrul beneficiarului/partenerului (valoarea │ │netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr. zile/luni lucrate). │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘17. Specializare inteligentă - Nu este cazul Specializare inteligentă: Modificare:
  Selectați grupul    Bioenergie TIC, spațiu și securitate Energie, mediu, schimbări climatice Eco-nanotech și materiale avansate Sănătate
  ┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Selectați domeniul│Conform grupului selectat │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Selectați subdomeniul│Conform domeniului selectat │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
  18. Descrierea investiției Descrierea investiției ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │După caz │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘19. Coerența cu politica de mediu Descrieți modul în care proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu și le ia în considerare, inclusiv în ceea ce privește schimbările climatice ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Descrieți modul în care proiectul respecta principiul precauției, al acțiunii preventive, principiul conform căruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursă și principiul poluatorul plătește ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘20. Directiva SEA Proiectul este pus în aplicare ca urmare a unui plan sau program, altul decât programul operațional? Da/Nu21. Directiva EIM - Nu este cazul În cazul neîndeplinirii condiționalității ex-ante privind legislația din domeniul mediului (Directiva 2011/92/UE și Directiva 2001/42/CE), în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303.2013, demonstrați legătura cu planul de acțiune convenit: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul este inclus în anexele la Directiva EIM?. Anexa I la Directiva EIM (treceți la întrebarea F.3.3)/Anexa II la Directiva EIM (treceți la întrebarea F.3.4)/Niciuna Proiectul nu este inclus în niciuna dintre cele doua anexe. Vă rugăm să oferiți explicații: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aprobarea de dezvoltare/autorizația de construcție (după caz):. Proiectul se află deja în faza de construcție (exista cel puțin un contract de lucrări) F.3.5.1? Da/Nu Aprobarea de dezvoltare/autorizația de construcție a fost deja acordată pentru acest proiect (pentru cel puțin un contract de lucrări) F.3.5.2?. Da/Nu Menționați autoritatea sau autoritățile competente care au acordat sau vor acorda aprobarea de dezvoltare: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘22. Directiva privind habitatele - Nu este cazul Este posibil ca proiectul să aibă efecte negative semnificative, fie individual, fie în combinație cu alte proiecte, asupra siturilor incluse sau care urmează să fie incluse în rețeaua Natura 2000? Da/Nu23. Directiva-cadru privind apa - Nu este cazul În cazul îndeplinirii condiționalității ex-ante corespunzătoare, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrați legătura cu planul de acțiune convenit: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Proiectul implică o nouă modificare a caracteristicilor fizice ale unui corp de apă subterană care deteriorează starea unui corp de apă sau care împiedică atingerea unei stări bune a apei/unui potențial bun al apei? Da/Nu Vă rugăm să explicați coerența proiectului cu obiectivele planului de management al bazinului hidrologic care au fost stabilite pentru corpurile de apă relevante:. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘24. Alte directive de mediu - Nu este cazul Aplicarea Directivei 91/271/CEE a Consiliului (1) (directiva privind tratarea apelor urbane reziduale) - Proiecte în sectorul apei urbane reziduale. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aplicarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și Consiliului (2) (directiva-cadru privind gestionarea deșeurilor) - Proiecte în sectorul gestionării deșeurilor. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În cazul neîndeplinirii condiționalității ex-ante corespunzătoare, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, demonstrați legătura cu planul de acțiune convenit: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Vă rugăm să explicați modul în care proiectul îndeplinește obiectivele stabilite la articolul 1 din directiva-cadru privind deșeurile. În special, arătați modul în care proiectul este coerent cu planul relevant de gestionare a deșeurilor (articolul 28), ierarhia deșeurilor (articolul 4) și modul în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor de reciclare pentru 2020 [articolul 11, alineatul (2)]: ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aplicarea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) (directiva privind emisiile industriale) - Proiecte care necesită acordarea unei autorizații în temeiul directivei respective. ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Orice alte directive relevante privind protecția mediului (vă rugăm să oferiți explicații mai jos): ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘25. Mediu - costul masurilor luate - Nu este cazul În cazul unor astfel de costuri, au fost incluse în analiza cost-beneficiu?. Da/Nu26. Schimbări climatice și dezastre - Nu este cazul Explicați modul în care proiectul contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice, în conformitate cu Strategia UE 2020, incluzând informațiile privind cheltuielile legate de schimbările climatice, în conformitate cu anexa 1 la regulamentul de punere în aplicare (UE)nr. 215/2014 al Comisiei ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explicați modul în care au fost luate în considerare riscurile legate de schimbările climatice, aspectele privind adaptarea și atenuarea, precum și rezistența în fața dezastrelor ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Explicați ce măsuri au fost luate în cadrul proiectului pentru a asigura rezistența la variabilitatea climatică actuală și la schimbările climatice viitoare ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘27. Descrierea tehnică a proiectului Descrierea tehnică a proiectului ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘28. Descrierea produsului Descrierea produsului/produselor ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘29. Descrierea fazelor Descrierea fazelor ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘30. Descrierea proiect inclus în TEN - Nu este cazul Descriere proiect dintr-o rețea transeuropeană ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘31. Descrierea B36 I - Nu este cazul Descriere B36 I ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘32. Descrierea B36 II - Nu este cazul Descriere B36 II ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘33. Exploatare infrastructură Descrierea utilizării optime a infrastructurii ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ După caz │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘34. Studii de fezabilitate Analiza cererii ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Descriere │Referința │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘ Analiza opțiunilor
  Vă rugăm să descrieți pe scurt opțiunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate (maximum 2-3 pagini) în conformitate cu abordarea prevăzută în anexa III la prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu): Referință                
  Vă rugăm să menționați criteriile luate în considerarepentru selectarea celei mai bune soluții [clasificându-le în funcție de importanța și metoda deevaluare, ținând cont de rezultatele evaluării privindvulnerabilitatea față de schimbările climatice și ale evaluării riscurilor și de procedurile EIM/ESM, după caz (a se vedea secțiunea F următoare) și justificați,pe scurt, opțiunea aleasă în conformitate cu anexa IIIla prezentul regulament (Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu)]:
  Fezabilitatea opțiunii selectate ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Aspectul instituțional │Referința │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
  Aspecte tehnice, în special amplasarea, capacitatea nominală a infrastructurii principale, justificarea domeniului de aplicare și a dimensiunii proiectului încontextul cererii estimate, justificarea alegerilor făcut cu privire la evaluarea riscurilor de dezastre naturale și climatice (după caz), estimarea costului de investiție și a costului operațional: Referința       
  Aspecte de mediu și aspecte privind atenuarea schimbărilor climatice (emisii de gaze cu efect de seră) și adaptarea la acestea (dacă este cazul): Referința   
    
  ┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Alte aspecte │Referința │ ├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
  35. ACB - Analiza financiară*Font 8* Descrierea metodologiei ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Principalele elemente și parametri Valoare Perioada de referință (ani) ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────────┘ Rata de actualizare financiară (%) ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────────┘ Principalele elemente și parametri Valoare Valoare actualizată Trimitere la neactualizată (valoare actualizată documentul analizei netă) cost-beneficiu (capitol/secțiune/ pagina) Costurile de investiție totale, ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ fără provizioanele pentru │ ││ │ │ │ cheltuieli neprevăzute └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Valoare reziduală ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Venituri ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Costuri de funcționare și de înlocuire ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Aplicarea proporțională a veniturilor nete actualizate Venituri nete ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Costuri de investiție totale - ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ venituri nete │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Aplicarea pro rata a venitului net ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ actualizat (%) │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Fără sprijin din Cu sprijin din Trimitere la partea Uniunii partea Uniunii documentul privind analiza cost-beneficiu (capitol/secțiune/ pagina) Rata de rentabilitate financiară (%) ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Valoare actualizată netă (euro) ┌──────────────────┐┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ │ └──────────────────┘└──────────────────┘ └─────────────────┘ Justificare RRFC ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ Justificare RRFK ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ Strategia de tarifare și accesibilitate din punct de vedere economic (dacă este cazul) Se preconizează că proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate de utilizatori? Da/Nu Vor fi acoperite costurile cu ajutorul taxelor? Da/Nu Variază taxele de la un utilizator la altul? Da/Nu Sunt taxele proporționale cu poluarea cauzată de utilizator? Da/Nu A fost luată în considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori? Da/Nu36. ACB - Analiza economică*Font 8* Descriere metodologie ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────┐ │Beneficiu│Valoare unitară (după caz)│Valoare totală (în euro, actualizată)│% din beneficiile│ │ │ │ │ │totale │ │ ├─────────┴──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────┤ │Total │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────┘ ┌─────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┐ │Cost │Valoare unitară (după caz)│Valoare totală (în euro, actualizată)│% din costuri totale│ │ ├─────┴──────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤ │Total │ │ │ │ └────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┘ Principalii indicatori ai analizei economice în conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu Principalii parametri și indicatori Valori Trimitere la documentul privind analiza cost-beneficiu (capitol/secțiune/pagina) Rata de actualizare socială (%) ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Rata de rentabilitate economică (%) ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Valoarea actualizată netă ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ economică (în EUR) │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Raport cost beneficiu ┌──────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ └──────────────┘ └───────────────────┘ Impactul proiectului asupra ocupării forței de muncă Numărul locurilor de muncă create în mod direct Nr. (ENI) Durata medie a acestor locuri de muncă (luni) În timpul fazei de implementare ┌────────┐ ┌────────┐ │ │ │ │ └────────┘ └────────┘ În timpul fazei de exploatare ┌────────┐ ┌────────┐ │ │ │ │ └────────┘ └────────┘ Numărul locurilor de muncă create în mod direct Nr. (ENI) Durata medie a acestor locuri (numai pt. inv. productive) de muncă (luni) În timpul fazei de exploatare ┌────────┐ ┌────────┐ │ │ │ │ └────────┘ └────────┘ Nr. locurilor de muncă menținute ┌────────┐ (numai pt. inv. productive) │ │ Nu se aplică └────────┘ Indicați dacă contribuția financiară a fondurilor nu determină ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Identificați principalele beneficii și costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘37. ACB - Analiza senzitivitate Descrierea metodologiei ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Analiza de senzitivitate ┌─────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────┐ │Variabila testată│Variația valorii│Variația valorii│Variația valorii│ │ │ │actualizate nete│actualizate nete│actualizate nete│ │ │ │ financiare │ financiare │ financiare │ │ │ │ [VANF(K)](%) │ [VANF(C)](%) │ [VANF](%) │ │ ├─────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ └─────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────┘ Care variabile au fost identificate ca fiind critice? Precizați ce criteriu s-a aplicat și menționați impactul variabilelor-cheie asupra principalilor indicatori - VANF și VANE: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice? Vă rugăm să furnizați o modificare procentuală estimativă pentru ca VANF sau VANE să fie egală cu zero pentru fiecare variabile critica identificată: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Evaluarea riscurilor Vă rugăm să prezentați un scurt rezumat al evaluării riscurilor, incluzând o listă a riscurilor la care este expus proiectul, matricea riscurilor (1) și interpretarea sa, precum și strategia de atenuare a riscurilor propusă și organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depășirile de costuri, întârzierile, deficitul de cerere. Ar trebui să se acorde o atenție specială riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbările climatice și riscurilor legate de dezastre naturale: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Evaluări suplimentare efectuate, dacă este cazul Dacă s-a efectuat distribuția probabilității variabilelor critice, analiza cantitativă a riscului sau opțiuni pentru a evalua riscul climatic și au fost luate măsuri, vă rugăm să furnizați detalii: ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘38. Descrierea instrumentelor financiare folosite În cazul în care vor fi folosite instrumente financiare pentru finanțarea proiectului, vă rugăm să descrieți forma instrumentelor financiare (instrumente de capitaluri proprii sau de datorie) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va completa inclusiv sursa din care a fost accesat instrumentul financiar│ │(PO/Axa prioritară, Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), │ │altele) și tipul instrumentului │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului? Da/Nu Dacă da, vă rugăm să indicați cum și în ce măsură va accelera implementarea. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Sprijinul Uniunii va fi esențial pentru implementarea proiectului? Da/Nu Dacă da, vă rugăm să precizați în ce măsură va contribui la implementare. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘39. Calendarul proiectului major - Nu este cazul  +  ┌─────────┬───────────────┬───────────────────┐ │ Etapa │ Data începere │ Data finalizare │ ├─────────┼───────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ └─────────┴───────────────┴───────────────────┘
  Etapa Data începere Data finalizare
     
  40. Maturitatea proiectului Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Maturitatea proiectului este dată de stadiul pregătirii documentației │ │proiectului (studiul de evaluare a impactului asupra mediului, studiul de │ │fezabilitate în cazul proiectelor de infrastructură, autorizații/acorduri/ │ │avize, alte studii etc.). │ │Alte elemente solicitate prin Ghid │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc. ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va descrie stadiul obținerii aprobărilor, autorizațiilor, avizelor │ │prevăzute de legislația în vigoare și necesare pentru implementarea │ │proiectului. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - a se furniza referințe) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Pentru proiectele care includ activități de infrastructură vor fi prezentate│ │rezultatele studiilor de fezabilitate inclusiv opțiunile analizate și │ │concluziile acestora │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ În cazul în care proiectul a început deja, indicați starea de evoluție a lucrărilor ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se va evalua stadiul actual al lucrărilor derulate anterior (după caz) │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘41. Nerespectare legislație UE PROIECTUL FACE OBIECTUL UNEI PROCEDURI JURIDICE PENTRU NERESPECTAREA LEGISLAȚIEI UNIUNII? Da/Nu ÎNTREPRINDEREA A FOST ÎN TRECUT SUPUSĂ SAU ESTE ÎN PREZENT SUPUSĂ UNEI PROCEDURI DE RECUPERARE A SPRIJINULUI UNIUNII CA URMARE A DELOCALIZĂRII UNEI ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN AFARA ZONEI AVIZATE DE PROGRAM? Da/Nu42. Rolul JASPERS - Nu este cazul Rolul JASPERS/Altă asistență tehnică pentru proiect ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘43. Aplicare Art. 102 Reg 1303/2013 Statutul proiectului în raport cu art. 102 din 1303/2013 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Articolul 102 Decizia privind un proiect major │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘44. Rezumat revizuiri aplicație Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘45. Indicatori prestabiliți Indicatori prestabiliți de rezultat
  Nr. crt. Denumire indicator  Unitatemăsură   Valoare referință  Anul de referință Total  Femei  Bărbați   Regiuni dezvoltate  Regiuni mai puțin dezvoltate
            
  Indicatori prestabiliți de realizare
  Nr. crt. Denumire indicator  Unitatemăsură   Anul de referință Total  Femei  Bărbați   Regiuni dezvoltate  Regiuni mai puțin dezvoltate
           
  46. Indicatori suplimentari proiect Indicatori suplimentari de rezultat
  Nr. crt. Denumire indicator  Unitatemăsură   An    Valoare referință Total  Femei  Bărbați  
          
  Indicatori suplimentari de realizare
  Nr. crt. Denumire indicator  Unitatemăsură   An   Total  Femei  Bărbați  
         
  47. Plan de achiziții Se completează pentru fiecare membru al parteneriatului, după caz
  Nr. crt.  Titlu achiziție Descriereachiziție CPV   Tip contract Valoare contract Moneda   Tip procedura  Data publicareprocedura Data publicarerezultat Data semnare contract Data transmitere J.O.U.E
              
  CUM POATE FI TRECUTĂ AICI VALOAREA CONTRACTULUI?
  48. Resurse umane implicate Resurse umane implicate
  Se completează pentru toți experții cu următoarele informații: rol în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator.
   CERINȚE FIȘA POSTULUI  
  EDUCAȚIE
  Descriere  
  Durata solicitată  
  EXPERIENȚA
  Descriere  
  Durată solicitată  
  COMPETENȚE
  Descriere Se va completa cu descrierea competenței specifice
  LIMBI STRĂINE SOLICITATE
  Limba 1  
  Înțelegere Se va detalia nivelul de ascultare și scriere
  Vorbire Se va detalia nivelul de conversație și pronunție
  Scriere Se va detalia nivelul de scriere
  CURRICULUM VITAE
  Externalizat Da/nu
  Angajat de Se va completa cu numele entității angajatoare
  Prenume și nume  
  Data nașterii  
  Cetățenie  
  Telefon  
  Fax  
  Email  
  EDUCAȚIE
  Data start  
  Data finalizare  
  Instituție  
  Adresă  
  Calificare  
  EXPERIENȚĂ
  Data start  
  Data finalizare  
  Instituție  
  Adresă  
  Funcție/poziție  
  Detalii  
  COMPETENȚE
  Denumire  
  Descriere  
  LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE Se va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută
  Limba 1  
  Înțelegere Se va detalia nivelul de ascultare și scriere
  Vorbire Se va detalia nivelul de conversație și pronunție
  Scriere Se va detalia nivelul de scriere
  49. Resurse materiale implicate
       
   Resurse materiale implicate
   Se va completa în mod similar pentru fiecare locație implicată în proiect
   AdresaSe va completa cu date referitoare la proveniența resursei fie cu adresa exactă unde este localizată
   Extra infoSe va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect: - informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția, Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția. În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect. În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea (ex. arii naturale protejate, situri contaminate, prevenirea inundațiilor etc.). Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice. - dotările, echipamente IT deținute și utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare; se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului și pentru ce activități, justificați pe scurt necesitatea achiziționării noilor echipamente și pentru care activități sunt ele necesare
   COD ȚARĂ 
   ȚARĂ 
   REGIUNESe va completa cu denumirea regiunii de dezvoltare
   JUDEȚ 
   LOCALITATE 
   COD ZIP 
   PUS LA DISPOZIȚIE DESe va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială
   ResursaCantitateUMPartener
   Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităților prevăzute prin proiectSe va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiectSe va completa cu unitatea de măsurăSe va completa cu numele entității ce va asigura resursa
   . . . . . .   
   . . . . . .   
  50. Activități previzionate
  Titlu activitate/subactivitateData startData încheiereParteneri implicați
      
  Detaliere ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Rezultate previzionate ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Amplasamente ┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │Denumire │Adresă │ ├────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │ │ │ └────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
  51. Buget - Activități și cheltuieli -
  Activități/ CheltuieliDescriereacheltu- ielii Achizi-ție U.M.Canti-tate Preț unitar(fără TVA) [LEI] Valoaretotală (fără TVA) [LEI] ValoareTVA [LEI] Eli- gi- bi- le [LEI]TVA Eli- gi- bi- le [LEI]Nee- li- gi- bi- le [LEI]TVA Nee- li- gi- bi- le [LEI]Public[LEI] Ne- ram- bur- sa- bil [LEI]Aju-tor de statTip aju-tor de statFur-ni- zat Refe- rință docu- ment justi-fica- tiv Justificare calcul buget eligibil atunci când este diferitde bugetul total
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Se completează de Lider și fiecare partener, după caz. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  52. Buget - Plan anual de cheltuieli ┌──────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┐ │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┘
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  Componenta 1          
  53. Buget - Rezultate Justificare bugetului pe rezultatele definite anterior
  Nr. crt.Detalii rezultat Buget eligibil
     
  54. Buget - Localizare geografică Justificarea bugetului în funcție de tipul de regiune selectat anterior
  Regiune Județ Buget eligibil Ajutor de stat
      
  55. Buget - Câmp de intervenție
  Categorie câmp de intervenție Buget
  Se selectează din nomenclator  
  56. Buget - Tip de finanțare
  Tip finanțare Buget
  Se selectează din nomenclator  
  57. Buget - Tip teritoriu
  Tip teritoriu Buget
  Se selectează din nomenclator  
  58. Buget - Activitate economică
  Activitate economică Buget eligibil
  Se selectează din nomenclator  
  59. Buget - Obiectiv tematic
  Tip obiectiv tematic Buget eligibil
  Se selectează din nomenclator  
  60. Buget - Mecanism livrare teritorială
  Tip mecanism de livrare teritorială Buget eligibil
  Se selectează din nomenclator  
  61. Buget - Tema secundară FSE
  Tip tema secundară FSE Buget eligibil
  Se selectează din nomenclator  
  62. Buget - Natura investiției
  Natura investiției Buget eligibil
  Se selectează din nomenclator  
  63. Descrierea PPP ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Prezentarea PPP │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa nr. 2
  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)pentru o economie digitală competitivă"

  STUDIUL DE FEZABILITATE
  - conținut cadru -
  1.0. DATE GENERALE1.1. Denumirea obiectivului de investiții1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)1.3. Titularul investiției (date de identificare a solicitantului, forma juridică)1.4. Beneficiarul investiției (grupuri țintă)1.5. Elaboratorul studiului2.0. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL2.1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului2.1.1. Domeniu de activitate, atribuții2.1.2. Structura organizatorică (organigrama și diagrama de relații)2.1.3. Conducerea și calitatea echipei de conducere2.1.4. Sistemul informațional-informatic existent2.1.5. Prezentarea serviciilor oferite și beneficiarii acestora.2.1.6. Managementul proiectului, personal și instruire2.2. Descrierea investiției2.2.1. Situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției2.2.2. Scenariile tehnico-economice (minim 2) prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse și avantajele scenariului ales2.2.3. Descrierea funcțională și tehnologică, după caz2.3. Date tehnice ale investiției (preluate din proiectul tehnic, anexat la studiul de fezabilitate)2.4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției și prezentarea sustenabilității proiectului.3.0. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general3.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției4.0. ANALIZA COST-BENEFICIU4.1. Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință4.2. Analiza opțiunilor*1) Notă
  *1) Varianta zero (varianta fără investiție), varianta maximă (varianta cu investiție maximă), varianta medie (varianta cu investiție medie); se va preciza varianta selectată
  4.3. Analiza financiară inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul de numerar cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, durata de recuperare a investiției și raportul cost-beneficiu; durabilitatea financiară a proiectului evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat).4.4. Analiza economică și socială al proiectului, prezentarea volumului cererii și a beneficiilor investiției, promovarea către grupurile țintă a serviciilor furnizate4.5. Analiza de risc
  5.0. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite6.0. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI6.1. Durata de realizare (luni)6.2. Capacități (în unități fizice și valorice)6.3. Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz7.0. AVIZE ȘI ACORDURI DE PRINCIPIU7.1. Avize și acorduri de principiu specifice, dacă este cazul7.2. Alte justificări ale necesității, relevanței și impactului proiectului (ex. studii de piață, analize ale cererii de servicii electronice)C. Concluzii Alte detalii ce considerați a fi relevante, sau care susțin anumite puncte din proiectul dumneavoastră. Numele și funcția reprezentant legal/împuternicit ............. Semnătura și ștampila ......................................... Data întocmirii .......................
   +  Anexa nr. 3
  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"

  PROIECTUL TEHNIC
  - conținut cadru -
  1. OBIECTIVELE PROIECTULUI2. CERINȚE PRIVIND SOLUȚIA TEHNICĂ2.1. Cerințe generale2.2. Prevederi de securitate3. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI3.1. Cerințele funcționale ale sistemului3.2. Arhitectura funcțională a sistemului3.3. Managementul utilizatorilor și accesul la sistem3.4. Securitatea sistemului3.4. Confidențialitatea datelor4. RESURSE4.1. Personal și instruire4.2. Resurse materiale5. MENTENANȚA ȘI SUSTENABILITATE
   +  Anexa nr. 4a
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"

  DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE*1)
  se completează de solicitant
  și de către fiecare partener (dacă este cazul)
  Notă
  *1) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului/partenerului sau de împuternicit
  Subsemnatul , posesor al CI/BI seria ....., nr. ......., eliberată de ......., în calitate de al /, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanțare pentru proiectul , în cadrul Programului Operațional Competitivitate, declar pe propria răspundere:1. Ca instituție solicitantă/parteneră mă încadrez în categoriile de solicitanți eligibili, așa cum sunt aceștia definiți în prezentul ghid al solicitantului.2. Instituția pe care o reprezint nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanțare și la data semnării contractului de finanțare obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget)a. mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscalăb. mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale.3. Instituția pe care o reprezint nu se află în una din situațiile incompatibile cu acordarea finanțării din fonduri publice4. Instituția pe care o reprezint nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimele 36 de luni înainte de data depunerii cererii de finanțare pentru același proiect. În situația în care o astfel de informație va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanțare sau în timpul implementării proiectului, voi informa de urgență Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.5. Instituția pe care o reprezint este direct responsabilă de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acționează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanțat și este responsabilă pentru asigurarea sustenabilității rezultatelor proiectului;6. Instituția pe care o reprezint nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;.7. Ca reprezentant legal al instituției solicitante/partenere nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de resjudicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;8. Ca reprezentant legal al instituției solicitante/partenere nu am comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;9. Ca reprezentant legal al instituției solicitante/partenere nu am fost subiectul unei judecăți de tip res judicata pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;10. Ca reprezentant legal al instituției solicitante/partenere nu am fost găsit vinovat de încălcarea gravă a contractului din cauza nerespectării obligațiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziție sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanțări nerambursabile, din bugetul comunitar;11. Ca reprezentant legal al instituției solicitante/partenere nu sunt subiectul unui conflict de interese (definit conform Legii nr. 161/2003);12. Ca reprezentant legal al instituției solicitante/partenere nu sunt vinovat de inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar (OIPSI) și a Autorității de Management (AM) prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;13. Instituția pe care o reprezint îndeplinește condițiile sau cerințele specifice acțiunii pentru care este lansat apelul.14. Proiectul conține activități specifice și necesare pentru atingerea rezultatelor previzionate;15. Proiectul se implementează pe teritoriul României;16. Proiectul este fezabil, iar rezultatele implementării proiectului sunt sustenabile în conformitate cu datele și informațiile furnizate în Studiul de fezabilitate/Proiect tehnic;17. Proiectul va asigura respectarea standardelor de securitate și confidențialitate a informațiilor și de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și conform Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;18. Proiectul respectă principiul neutralității tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluție tehnologică, hardware sau software) și oferă posibilitatea unei extinderi ulterioare;19. Proiectul pentru care se solicită finanțare nu a mai beneficiat de finanțare din fonduri publice în ultimii 3 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare pentru același proiect;20. Infrastructura și terenul pe care se face investiția îndeplinesc cumulativ următoarele condiții la data depunerii Cererii de finanțare:– sunt disponibile pentru investiții (sunt libere de orice sarcini, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului);– nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică;– nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.21. Proiectul pentru care se solicită finanțare respectă prevederile naționale și comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse și politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, tehnologia informației, achizițiile publice, precum și orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții. Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declarație în numele . Declar, de asemenea, că afirmațiile din această declarație sunt adevărate și că informațiile incluse în aceasta sunt corecte. Ștampila: Semnătura: Data: Notă: pentru proiectele fazate se va adăuga că nu există modificări substanțiale ale informațiilor menționate la articolul 101 primul paragraf al regulamentului pentru proiectul major, comparativ cu informațiile furnizate pentru cererea privind proiectul major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce privește cheltuielile eligibile totale
   +  Anexa nr. 4b
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"

  DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT
  │Titlul proiectului: ________________________ │Denumire organizație ______________________________ │Cod de înregistrare │fiscală ____________________________________ │Adresa poștală: _____________________________________ │Cod: _____________________________________ │Localitate: _____________________________________ │Județ/Sector: _____________________________________ │Adresă poștă electronică _____________________________________ │Prin prezenta, solicitantul în calitate de beneficiar/partener declar pe │propria răspundere că solicitantul/parteneriatul creat: │ - are resursele financiare necesare pentru susținerea implementării │proiectului. │și mă angajez: │1. să asigur condițiile de desfășurare optimă a activităților proiectului și│să acord sprijin echipei de management și implementare în luarea deciziilor │legate de proiect; │2. să asigur contribuția proprie din costurile eligibile și să finanțez │costurile neeligibile care îmi revin, aferente proiectului; │3. să finanțez cheltuielile care îmi revin până la rambursarea sumelor │aprobate, astfel încât să se asigure implementarea optimă a proiectului; │4. să nu încerc să obțin informații confidențiale legate de stadiul │evaluării proiectului sau să influențez personalul OIPSI/comitetul de │evaluare/experții evaluatori în timpul procesului de evaluare și selecție. │5. să mențin rezultatul proiectului, natura activității pentru care s-a │acordat finanțarea și să asigur exploatarea și mentenanța pentru cel puțin │60 de luni după terminarea perioadei de implementare a proiectului; │6. să asigur folosința echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul declarat│în proiect; │7. să atașez la ultima cerere de rambursare raportul de audit final realizat│de un auditor extern, care certifică faptul că proiectul este implementat în│locația menționată în contract, că este în stare de funcționare și că din │punct de vedere tehnic și economic respectă obligațiile asumate prin │contractul de finanțare - numai pentru liderul de proiect; │8. să asigur capacitatea operațională și administrativă necesare │implementării proiectului (resurse umane suficiente și resurse materiale │necesare); │9. să achiziționez dreptul de proprietate/utilizare/licența asupra │aplicației software personalizate pentru care se solicită finanțare pentru o│durată de timp cel puțin egală cu perioada de sustenabilitate a proiectului.│În cazul în care nu este posibilă încheierea contractului pentru această │perioadă, mă angajez să prelungesc perioada de valabilitate, astfel încât să│se asigure sustenabilitatea proiectului; │10. să asigur obligatoriu garanția și mentenanța rezultatului proiectului │prin contractul/contractele încheiate pe perioada implementării cu diverși │furnizori; │11. să asigur funcționarea permanentă/mentenanța rezultatului proiectului în│perioada de post implementare, respectiv 5 ani după finalizarea │implementării proiectului, cu excepția perioadelor de mentenanță │planificate; │12. să asigur integrarea produselor/serviciilor informatice care vor fi │implementate prin proiectul depus cu sistemele informatice deja existente │către care se raportează periodic diverse date (sistemele implementate │trebuie să fie capabile să exporte date în formatele cerute de aceste │aplicații). │De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toate condițiile │prevăzute în Ghidul Solicitantului, precum și în legislația comunitară și │națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare, în caz │contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. │Data: │Reprezentant legal │Prenume și Nume: │Semnătura:                                                                                                                                       
   +  Anexa nr. 4c
  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"         

  MODEL DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE
  Subsemnatul/subsemnata ..........., având funcția de .............. în cadrul .................. declar pe propria răspundere, că participarea în cadrul proiectului "...................", nu este de natură a crea o situație de conflict de interese în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Data: Reprezentant legal/membru Unității de Implementare a Proiectului Prenume și Nume: Semnătura:
   +  Anexa nr. 4d
  DECLARAȚIE
  privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
  ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse
  spre finanțare din FEDR, FSE și FC 2014-2020
  A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │ │Cod de identificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Denumire │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │Domiciliul fiscal │ │ ┌──────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────────┐ │ │Județ │ │ Localitate │ │ Strada │ │ │ │ └──────────┘ └─────────────┘ └───────────────────┘ │ │ ┌──┐ ┌──────────────┐ ┌──────┐ ┌───────────┐ │ │Ap. │ │ Cod poștal │ │ Sector │ │ Telefon │ │ │ │ └──┘ └──────────────┘ └──────┘ └───────────┘ │ │ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ │Fax │ │ E-mail │ │ │ │ └─────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAȚIUNII ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Titlul proiectului │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Numele programului │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Axa prioritară │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────┐ │ │Prioritate de investiție │ │ │ │ └────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────┐ │ │Data depunerii operațiunii │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ C. ............. (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la .................... (numele Autorității de Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punct de vedere al regimului de TVA aplicabil: a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal D. ............... (numele și statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanțare pentru operațiunea menționată mai sus, la (numele Autorității de Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achizițiile, din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
  Nr. crt. Achiziția   Scopul achiziției/activitatea prevăzută în cadrul operațiunii*1)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ┌─────────────────┐ Numele și prenumele*): │ │ └─────────────────┘ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────┐ Funcția: │ │ Semnătura │ │ └─────────────────┘ └─────────────────────┘ Notă
  *) se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul
  *1) Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din Cererea de Finanțare
   +  Anexa nr. 5
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Axa Prioritară 2 - "Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă"