ORDIN nr. 760 din 25 mai 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 2 iunie 2016  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanțărilor acordate pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumită în continuare schemă, prin axa prioritară 2 "Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii", prioritatea de investiții 2.1. "Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri" - 2.1.A Microîntreprinderi.(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;d) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;e) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;f) Decizia de punere în aplicare a Comisiei C(2015) 4.272 final din 23 iunie 2015 de aprobare a anumitor elemente din programul operațional "Regional" pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile articolului 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.  +  Capitolul II Obiectivul schemei  +  Articolul 2Obiectivul prezentei scheme constă în sprijinirea sectorului microîntreprinderilor în vederea consolidării poziției pe piață a microîntreprinderilor care desfășoară activități în domeniile competitive identificate în Strategia națională de competitivitate și în planurile de dezvoltare regională prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea de investiții.  +  Capitolul III Definiții  +  Articolul 3În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:a) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;b) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;c) întreprinderi mici și mijlocii sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:(i) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;(ii) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate;d) microîntreprindere - este o întreprindere care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;e) furnizorul ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare MDRAP, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional regional, denumită în continuare AMPOR;f) regiuni de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;g) Programul operațional regional 2014-2020, denumit în continuare POR, reprezintă un document strategic de programare elaborat de România, în calitate de stat membru și aprobat de Comisia Europeană, care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunilor;h) Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, denumit în continuare ghidul general, reprezintă documentul aprobat prin Ordinul*) ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015; Notă
  *) Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.021/2015 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  i) Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor reprezintă un document ce cuprinde o detaliere tehnică și financiară a informațiilor necesare, potențialilor solicitanți, pentru pregătirea proiectelor și completarea corectă a cererilor de finanțare, document elaborat pentru fiecare apel de proiecte din cadrul POR 2014-2020 și aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice;j) contract de finanțare este actul juridic cu titlu oneros, încheiat între Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, organismul intermediar din regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare și beneficiar, prin care se aprobă spre finanțare, în cadrul Programului operațional regional, un proiect ce a fost selectat ca urmare a procesului de evaluare și selecție, în anumite condiții.
   +  Capitolul IV Domeniul de aplicare  +  Articolul 4Prezenta schemă se aplică investițiilor realizate în următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru și Sud-Est, cu excepția investițiilor localizate pe teritoriul acoperit de instrumentul Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, denumit în continuare ITI Delta Dunării, respectiv în municipiul Tulcea și în orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina.  +  Articolul 5Schema se adresează microîntreprinderilor care solicită finanțare pentru investiții în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin, cu excepția investițiilor care vizează clasa CAEN 8690 "Alte activități referitoare la sănătatea umană", acestea fiind eligibile numai dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică.  +  Articolul 6În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:a) sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013;b) domeniul producției primare de produse agricole;c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.  +  Capitolul V Beneficiarii ajutorului de minimis și condiții de eligibilitate  +  Articolul 7Beneficiarii ajutorului de minimis sunt societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, cu respectarea următoarelor condiții:a) să fie constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată;b) să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, să nu fi avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;c) (i) să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, și să mențină numărul mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare;sau(ii) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, cu obligația menținerii a cel puțin unui salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată pe tot parcursul perioadei de evaluare, selecție, contractare, precum și pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare;d) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii;e) la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN).  +  Articolul 8Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura: contribuția proprie de minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului (dacă este cazul), precum și resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  +  Articolul 9La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare solicitantul nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre următoarele situații:a) se află în stare de faliment/insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în cadrul procedurilor anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile enumerate la lit. a);c) pentru întreprinderile care au, la data declarației de eligibilitate, cel puțin 3 ani de la înființare, să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014;d) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află în una dintre situațiile de mai jos:a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;b) se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de management, Organismul intermediar sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul apelurilor de proiecte derulate pentru finanțare prin POR;c) se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de management/Organismul intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR;d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.  +  Articolul 11La data depunerii cererii de finanțare și pe perioada de evaluare, selecție și contractare, solicitantul:a) pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, conform actelor normative în vigoare, deține unul dintre următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul trebuie să aibă, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare); în plus, imobilul trebuie:(i) să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului;(ii) să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului;(iii) să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun;b) pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări, precum și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării, în conformitate cu actele normative în vigoare, deține unul din următoarele drepturi asupra imobilului, teren și/sau clădiri: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune. Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul în care activele achiziționate prin proiect, precum utilaje, linii de producție etc., sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcții și altele asemenea, spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele;c) trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/superficie/uzufruct/folosință cu titlu gratuit/comodat/ închiriere/locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.  +  Articolul 12Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații, la momentul contractării:a) în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de Autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:(i) recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de AMPOR și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat, cu excepția situației prevăzute la art. 13;(ii) a contestat în instanță notificările/procesele-verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.b) și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic/în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare;c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului, cu excepția situației în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN).  +  Articolul 13Solicitanții care sunt subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată nu sunt eligibili pentru a primi finanțare în cadrul schemei.  +  Articolul 14Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) investiția să fie realizată pe teritoriul României, în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării, respectiv în municipiul Tulcea și în orașele Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina;b) activitățile propuse prin proiect, investiția, trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN) care constituie obiectul proiectului;c) se referă la următoarele categorii de investiții care conduc la dezvoltarea microîntreprinderii:1. investiții în active corporale:(i) lucrări de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);(ii) achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje și instalații de transportat și ridicat" sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;(iii) achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. Surse regenerabile (alternative) de energie sunt considerate: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice), energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiții din această categorie.2. investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;3. investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiții din această categorie.d) proiectul se referă la investiții pentru care nu au fost demarate procedurile de achiziție publică înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția celor referitoare la cheltuielile stabilite prin art. 17 alin. (4);e) proiectul care implică execuția de lucrări de construcție, indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării în condițiile legislației în vigoare, trebuie să nu mai fi beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, pentru același tip de activități - construcție/extindere/modernizare - realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;f) proiectele care constau exclusiv în realizarea de lucrări de construcție ce nu se supun autorizării în condițiile legislației în vigoare, conform legii, nu sunt eligibile;g) valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro*1) valabil la data lansării apelului de proiecte; Notă
  *1) A se vedea http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
  h) perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește data de 31 decembrie 2023.
   +  Articolul 15Solicitantul și proiectul propus spre finanțare îndeplinesc toate condițiile menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia solicită finanțare și în Ghidul solicitantului. Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.
   +  Capitolul VI Cheltuieli eligibile  +  Articolul 16Condițiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor sunt:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta, în condițiile legii, începând cu data semnării contractului de finanțare și până la 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanțare, cu excepția cheltuielilor stabilite prin art. 17 alin. (4), cu condiția ca acestea să nu fie anterioare datei de 1 ianuarie 2014;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată, precum și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie în conformitate cu contractul de finanțare;e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;h) să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.  +  Articolul 17(1) Categoriile de cheltuieli eligibile, cu respectarea condițiilor menționate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare, sunt:a) cheltuieli pentru amenajarea terenului;b) cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;c) cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;d) cheltuieli pentru investiția de bază;e) cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului;f) cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern;g) alte cheltuieli.(2) Cheltuielile pentru amenajarea terenului au în vedere următoarele categorii:a) amenajarea terenului - include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrișări, evacuări de materiale rezultate, devieri rețele de utilități din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază), devieri de cursuri de apă;b) amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi.(3) Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului includ: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.(4) Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică au în vedere următoarele categorii:a) studii de teren, respectiv cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;b) obținere avize, acorduri, autorizații - se includ cheltuielile pentru obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism, obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare, obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc., obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă, întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară; obținerea acordului de mediu; obținerea avizului P.S.I.; alte avize, acorduri și autorizații;c) proiectare și inginerie, respectiv cheltuielile pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.). Pentru lucrările de intervenții la construcții existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute și neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică. Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;d) consultanță - cheltuielile efectuate, după caz, pentru plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare/a planului de afaceri, plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție, plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții;e) asistență tehnică - cheltuielile efectuate, după caz, pentru asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), plata diriginților de șantier, desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.(5) Cheltuielile pentru investiția de bază au în vedere următoarele categorii:a) construcții și instalații - cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție, clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului;b) dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări) - cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Se includ cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport tehnologic;c) cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în subgrupa 2.1. "Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)", subgrupa 2.2. "Aparate și instalații de măsurare, control și reglare", clasa 2.3.6. "Utilaje și instalații de transportat și ridicat", sau grupa 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale" prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare;d) cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului;e) active necorporale - cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare; cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.(6) Cheltuielile cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, în limita a 5.000 lei, fără TVA.(7) Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern sunt eligibile în limita a 5.000 lei trimestrial - aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv. În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit trebuie să confirme următoarele aspecte referitoare la cheltuieli:a) sumele cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt necesare pentru realizarea proiectului;b) sumele sunt prevăzute în contractul de finanțare;c) sunt efectuate în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu - rezonabilitatea prețurilor conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;d) sunt efectuate și plătite de beneficiar sau partenerii săi;e) sunt plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate;f) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului, având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale;g) sunt în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate.(8) Alte cheltuieli, prevăzute la alin. (1) lit. g), includ:a) organizarea de șantier - cheltuieli cu lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier;b) comisioane, cote și taxe - cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții pentru controlul calității lucrărilor de construcții, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize și autorizația de construire/desființare;c) cheltuieli diverse și neprevăzute - se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la alin. (5) lit. a).(9) Este eligibilă taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile.  +  Articolul 18Sunt considerate neeligibile următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuielile prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;b) achiziționarea de terenuri și/sau construcții;c) cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar;d) costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere;e) costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării (salariile personalului general de administrație); chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație;f) costuri de personal;g) cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor;h) contribuția în natură;i) amortizarea;j) cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015;k) cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în subgrupa 2.3 "Mijloace de transport" prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției propuse prin proiect, cu excepția clasei 2.3.6 "Utilaje și instalații de transportat și ridicat";l) cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate și a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții;m) cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, cu excepția celor stabilite prin art. 17 alin. (4).  +  Capitolul VII Modalități de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 19În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului, așa cum este definit la art. 3 lit. b), nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 3 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare.  +  Articolul 20(1) Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme nu poate depăși 90% din valoarea eligibilă a investiției, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiție finanțat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.(2) Contribuția beneficiarului trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției pentru care primește ajutor de minimis.  +  Articolul 21Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește.  +  Articolul 22Pentru ajutoarele de minimis acordate eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.  +  Articolul 23În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la art. 19 lit. a), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.  +  Articolul 24În cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.  +  Articolul 25În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.  +  Capitolul VIII Durata și bugetul schemei  +  Articolul 26Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat.  +  Articolul 27(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 «Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii», prioritatea de investiții 2.1 «Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri» - 2.1.A. Microîntreprinderi.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 527,65 milioane euro, aproximativ 2.454,63 milioane lei, respectiv 448,50 milioane euro, aproximativ 2.086,42 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 79,15 milioane euro, aproximativ 368,21 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat (BS).(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea: - milioane euro -
  Anul2017201820192020Total
  Buget total, din care: 90,04145,78145,78146,05527,65
  FEDR76,53123,90123,90124,17448,50
  Buget de stat13,5121,8821,8821,8879,15
  (la 12-03-2018, Articolul 27 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.254 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018 )
   +  Articolul 28Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 2.640. (la 12-03-2018, Articolul 28 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.254 din 27 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018 )
   +  Capitolul IX Reguli privind cumulul ajutoarelor  +  Articolul 29(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 19 lit. a).(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.(3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 30Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menționa informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanțare, respectiv încheierea contractului de finanțare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.  +  Capitolul X Procedura de implementare a schemei  +  Articolul 31Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, este furnizorul ajutorului de minimis și instituția responsabilă cu implementarea prezentei scheme.  +  Articolul 32Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitanții vor depune o cerere standard de finanțare, împreună cu anexele aferente, urmând procedura de evaluare, selecție și contractare detaliată în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare și în Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, după caz.  +  Articolul 33Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.  +  Articolul 34Ajutorul de minimis se va acorda dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta schemă și în Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte în cadrul căruia se solicită finanțare.  +  Articolul 35MDRAP își rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.  +  Articolul 36În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, MDRAP va informa în scris, prin contractul de finanțare, microîntreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potențială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanțării nerambursabile) și în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.  +  Capitolul XI Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea  +  Articolul 37MDRAP are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși plafoanele și intensitatea maxime admise și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta schemă sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.  +  Articolul 38În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european și național, MDRAP are obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de stat și de minimis.  +  Articolul 39(1) MDRAP, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat și de minimis la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când, din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.  +  Articolul 40În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAP va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.  +  Articolul 41MDRAP va transmite spre informare Consiliului Concurenței prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 42MDRAP va informa Consiliul Concurenței cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum și a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.  +  Articolul 43(1) Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția MDRAP, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.(2) Beneficiarul trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.  +  Capitolul XII Recuperarea ajutorului de minimis  +  Articolul 44(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MDRAP, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.  +  Capitolul XIII Dispoziții finale  +  Articolul 45Textul prezentei scheme, precum și Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent priorității de investiții 2.1 "Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri"- 2.1. A. Microîntreprinderi vor fi publicate integral pe site-ul Programului operațional regional, la adresa www.inforegio.ro.  +  Articolul 46(1) Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de minimis este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Enumerarea activităților eligibile este realizată în conformitate cu Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.  +  Articolul 47Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Mihai Busuioc,
  secretar general
  București, 25 mai 2016.Nr. 760.  +  AnexaLista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de minimis
  ClasaCAEN Descrierea clasei CAEN
  1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
  1320 Producția de țesături
  1330 Finisarea materialelor textile
  1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
  1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
  1393 Fabricarea de covoare și mochete
  1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
  1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
  1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
  1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
  1420 Fabricarea articolelor din blană
  1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor degalanterie
  1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
  1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
  1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
  1520 Fabricarea încălțămintei
  1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
  1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
  1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
  1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  1711 Fabricarea celulozei
  1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
  1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
  1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
  1723 Fabricarea articolelor de papetărie
  1724 Fabricarea tapetului
  1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
  2011 Fabricarea gazelor industriale
  2012 Fabricarea coloranților și a pigmenților
  2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
  2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
  2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
  2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
  2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
  2020 Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice
  2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
  2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
  2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
  2052 Fabricarea cleiurilor
  2053 Fabricarea uleiurilor esențiale
  2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
  2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
  2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
  2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
  2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
  2229 Fabricarea altor produse din material plastic
  2311 Fabricarea sticlei plate
  2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
  2313 Fabricarea articolelor din sticlă
  2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
  2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
  2320 Fabricarea de produse refractare
  2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
  2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă
  2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
  2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
  2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
  2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
  2351 Fabricarea cimentului
  2352 Fabricarea varului și ipsosului
  2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
  2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
  2363 Fabricarea betonului
  2364 Fabricarea mortarului
  2365 Fabricarea produselor din azbociment
  2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
  2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
  2391 Fabricarea de produse abrazive
  2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
  2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
  2420 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
  2431 Tragere la rece a barelor
  2432 Laminare la rece a benzilor înguste
  2433 Producția de profiluri obținute la rece
  2434 Trefilarea firelor la rece
  2441 Producția metalelor prețioase
  2442 Metalurgia aluminiului
  2443 Producția plumbului, zincului și cositorului
  2444 Metalurgia cuprului
  2445 Producția altor metale neferoase
  2451 Turnarea fontei
  2452 Turnarea oțelului
  2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
  2454 Turnarea altor metale neferoase
  2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
  2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
  2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
  2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
  2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
  2561 Tratarea și acoperirea metalelor
  2562 Operațiuni de mecanică generală
  2571 Fabricarea produselor de tăiat
  2572 Fabricarea articolelor de feronerie
  2573 Fabricarea uneltelor
  2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal
  2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
  2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
  2612 Fabricarea altor componente electronice
  2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
  2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
  2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
  2652 Producția de ceasuri
  2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
  2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
  2680 Fabricarea suporturilor magnetice și optice destinate înregistrărilor
  2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție și control a electricității
  2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității
  2720 Fabricarea de acumulatori și baterii
  2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
  2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
  2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
  2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
  2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
  2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
  2790 Fabricarea altor echipamente electrice
  2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
  2812 Fabricarea de motoare hidraulice
  2813 Fabricarea de pompe și compresoare
  2814 Fabricarea de articole de robinetărie
  2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
  2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
  2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
  2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)
  2824 Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
  2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
  2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
  2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
  2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
  2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
  2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
  2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
  2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
  2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei
  2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
  2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
  2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
  2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
  2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
  2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehiculeși pentru motoare de autovehicule
  2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
  3011 Construcția de nave și structuri plutitoare
  3012 Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
  3020 Fabricarea materialului rulant
  3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale
  3091 Fabricarea de motociclete
  3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi
  3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
  3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
  3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  3103 Fabricarea de saltele și somiere
  3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
  3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230 Fabricarea articolelor pentru sport
  3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și de laborator
  3291 Fabricarea măturilor și periilor
  3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  3311 Repararea articolelor fabricate din metal
  3312 Repararea mașinilor
  3313 Repararea echipamentelor electronice și optice
  3314 Repararea echipamentelor electrice
  3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
  3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale
  3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
  3319 Repararea altor echipamente
  3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
  3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
  3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
  3812 Colectarea deșeurilor periculoase
  3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
  3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  3900 Activități și servicii de decontaminare
  4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
  4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
  4213 Construcția de poduri și tuneluri
  4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
  4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate șitelecomunicații
  4291 Construcții hidrotehnice
  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.
  4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
  4312 Lucrări de pregătire a terenului
  4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  4321 Lucrări de instalații electrice
  4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
  4331 Lucrări de ipsoserie
  4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  4339 Alte lucrări de finisare
  4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
  5210 Depozitări
  5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă
  5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
  5224 Manipulări
  5229 Alte activități anexe transporturilor
  5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  5590 Alte servicii de cazare
  5811 Activități de editare a cărților
  5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813 Activități de editare a ziarelor
  5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819 Alte activități de editare
  5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829 Activități de editare a altor produse software
  5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912 Activități de postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914 Proiecția de filme cinematografice
  5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312 Activități ale portalurilor web
  7111 Activități de arhitectură
  7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  7120 Activități de testare și analize tehnice
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate
  7312 Servicii de reprezentare media
  7410 Activități de design specializat
  7420 Activități fotografice
  8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană Investițiile care vizează această clasă sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică.
  9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102 Activități ale muzeelor
  9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  9311 Activități ale bazelor sportive
  9312 Activități ale cluburilor sportive
  9313 Activități ale centrelor de fitness
  9319 Alte activități sportive
  9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
  9512 Repararea echipamentelor de comunicații
  9521 Repararea aparatelor electronice, de uz casnic
  9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
  9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele
  9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
  9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
  9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  ----------Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de minimis din anexă a fost completată conform RECTIFICĂRII nr. 760 din 25 mai 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 24 iunie 2016.------