HOTĂRÂRE nr. 997 din 21 decembrie 2016privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.070 din 30 decembrie 2016  Notă
  Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 13 din 7 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 218 din 12 martie 2018, prevede:
  „Articolul III
  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 30 decembrie 2016, se modifică în mod corespunzător”.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANANP, este instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și funcționează în subordinea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor.  +  Articolul 2(1) Sediul ANANP este în municipiul București, sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 151.(2) Sigla și însemnele proprii ale ANANP se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, la propunerea președintelui ANANP.(3) ANANP își asigură comunicarea publică și transparența prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv prin crearea unei pagini web proprii.  +  Capitolul II Conducerea, structura organizatorică și personalul ANANP  +  Articolul 3(1) Conducerea ANANP este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, 2 vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, și un secretar general, numiți și eliberați prin decizie a prim-ministrului.(2) Președintele ANANP îndeplinește funcția de ordonator secundar de credite și poate delega atribuții vicepreședinților, în condițiile legii.(3) În exercitarea funcției sale, președintele ANANP emite decizii, dispoziții și instrucțiuni.(4) Președintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuțiilor care revin ANANP și reprezintă instituția în raporturile cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, cu alte autorități și instituții publice, cu persoane juridice și fizice române și străine, precum și în justiție.(5) Președintele ANANP numește și eliberează din funcție personalul ANANP, în condițiile legii.(6) Prin dispoziție a președintelui ANANP pot fi înființate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități din domeniul său de competență, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică a ANANP este prevăzută în anexa nr. 1.(2) ANANP funcționează cu un număr de 90 de posturi, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului președintelui.(3) În subordinea ANANP se organizează și funcționează instituții publice cu rol de administrare a ariilor naturale protejate, potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.(4) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din cadrul ANANP se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin Regulamentul de organizare și funcționare al ANANP, aprobat prin decizie a președintelui ANANP.  +  Articolul 5(1) Personalul ANANP este format din funcționari publici și personal contractual.(2) Salarizarea personalului ANANP se face potrivit prevederilor legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 6(1) În cadrul ANANP funcționează Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate, cu rol de autoritate științifică, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 95/2016, alcătuit din 11 membri, cu competență și experiență dovedită în domeniul conservării și administrării ariilor naturale protejate.(2) Colegiul Științific Național pentru Ariile Naturale Protejate se organizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin decizie a președintelui ANANP.  +  Capitolul III Competențe și atribuții ale ANANP  +  Articolul 7 ANANP are următoarele atribuții specifice:a) propune proiectul de plan strategic de acțiune privind managementul rețelei de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;b) propune metodologia de monitorizare privind implementarea planului strategic de acțiune privind managementul rețelei naționale de arii naturale protejate conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, care se aprobă prin ordin al acestuia;c) încheie contracte de administrare/custodie cu structurile de administrare special constituite/custozii ariilor naturale protejate, în conformitate cu prevederile legii;d) evaluează eficacitatea și eficiența modului de administrare/custodie a ariilor naturale protejate pe baza criteriilor de performanță stabilite potrivit prevederilor art. 2 lit. d) din Legea nr. 95/2016;e) participă împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor la elaborarea procedurii-cadru privind întocmirea și monitorizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, precum și a metodologiei de evaluare și aprobare a acestora;f) elaborează ghiduri de bună practică și proceduri în domeniul de competență pentru administratori și custozi;g) completează și actualizează bazele de date privind rețeaua națională de arii naturale protejate, regiunile biogeografice, arealul de distribuție a speciilor și habitatelor protejate, la solicitarea autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor;h) asigură accesul publicului la informații generale de interes public privind ariile naturale protejate, ecosistemele protejate și serviciile oferite de acestea, speciile și habitatele protejate, în condițiile legii;i) completează și actualizează baza de date națională cu privire la starea de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar și național în scopul obținerii de rapoarte privitoare la această stare.  +  Articolul 8(1) ANANP constituie patrimoniu propriu, în condițiile legii.(2) ANANP are în dotare parcul auto prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9(1) Bunul imobil care aparține domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, se transmite din administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între cele două instituții, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își va actualiza în mod corespunzător datele de evidență cantitativ-valorică și împreună cu Ministerul Finanțelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11 Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Cristiana Pașca Palmer
  Ministrul culturii,
  Corina Șuteu
  Ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  București, 21 decembrie 2016. Nr. 997.  +  Anexa nr. 1 (Numărul de posturi, inclusiv demnitarii, este 90.)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
  *Font 8* ┌───────────────────┐ │COLEGIUL ȘTIINȚIFIC│ ┌────────────┐ ┌───────┐ │ NAȚIONAL PENTRU ├───────────────┤ PREȘEDINTE ├───────────────┤CABINET│ │ ARIILE NATURALE │ └─────┬──────┘ └───────┘ │ PROTEJATE │ │ └───────────────────┘ │ ┌───────────────────────────────┼───────────────────┬───────────────────────┐ │ │ │ │ ┌─────────┴────────┐ │ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │ COMPARTIMENT DE │ │ │COMPARTIMENT│ │COMPARTIMENT│ │RELAȚII PUBLICE ȘI│ │ │CORP CONTROL│ │AUDIT PUBLIC│ │ COMUNICARE │ │ └────────────┘ │ INTERN │ └──────────────────┘ │ └────────────┘ ┌──────────────────────────────┼────────────────────────────────┐ ┌──────┴─────────┐ │ ┌───────┴─────────┐ │VICEPREȘEDINTE I│ ┌────────────────┐ │VICEPREȘEDINTE II│ └──────┬─────────┘ │SECRETAR GENERAL│ └──────┬──────────┘ │ └────────┬───────┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────────────┴───┐ ┌─────────┴──────┐ ┌──────┴────────┐ │ │ │ │ │ │┌─────────┴──────┐ ┌────────┴──────┐ ┌──────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴─────┐│ DIRECȚIA │ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │ DIRECȚIA │ │COMPARTIMENTUL│ │ SERVICIUL ││ GENERALĂ │ │ IMPLEMENTARE │ │ JURIDIC, │ │ ECONOMICO- │ │ PROCEDURI, │ │PROGRAME ȘI││ MANAGEMENTUL │ │ POLITICI ȘI │ │RESURSE UMANE│ │FINANCIARĂ ȘI │ │CERTIFICARE ȘI│ │ PROIECTE ││ARIILOR NATURALE│ │ MONITORIZAREA │ │ ȘI FORMARE │ │ADMINISTRATIVĂ│ │ MĂRCI │ └───────────┘│ PROTEJATE │ │BIODIVERSITĂȚII│ │PROFESIONALĂ │ └──────────────┘ └──────────────┘└────────────────┘ └───────────────┘ └─────────────┘
   +  Anexa nr. 2
  Mijloacele de transport și consumul
  de carburanți pentru activități specifice
  Nr. crt.   Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate - aparat propriu    Tipul mijlocului de transport (bucăți)   Numărul maxim    Consumul maximde carburant aprobat pentruun autovehicul (litri/lună)
  1 Parc auto conducere autoturism 3 200
  2 Parc auto comun*) autoturism 3 150
  NOTE:1. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pot fi conduse și de demnitari sau de alte categorii de salariați cu funcții de răspundere, nominalizați prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor.3. Mijloacele de transport aerian și naval pentru activități specifice, preluate în patrimoniu în condițiile prezentei hotărâri, și consumul de carburanți aferent acestora se vor evidenția în prezenta anexă pe măsura preluării. Notă
  *) Numărul autoturismelor este reglementat de art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a bunului care trece din administrarea
  Agenției Naționale de Protecție a Mediului în
  administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
   Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite  16335444  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite  16462898  Agenția Națională pentruProtecția Mediului
  3. Ordonator terțiar de credite   
  4. Regii autonome și companii/ societăți naționale subordonate ordonatorului principal       
  Elemente de identificare
  Nr. MFP     Codul de clasificare   Tip bun(mobil/imobil)  Denumirea     Descrierea tehnică      Vecinătăți      Adresa      Anul dobândirii/ dării în folosință  Valoarea de inventar - lei -    Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care setransmite imobilul
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  116543                8.29.08               imobil               Sediu ANPM - teren + clădire            Stotală = 1.830 mp; lungime împrejmuire = 483 m; Sconstruită = 310 mp; Sdesfășurată = 763 mp; clădire S+P+2; post de transfer (energie electrică); Sconstr = 42,25 mp; Sdesfășurată = 72 mp; zidărie din cărămidă; acoperiș din carton bitum Sud - proprietate particulară;N - Lacul Morii; E - teren viran; V - canal colector și Jandarmeria Comunei Roșu    Țara: România;județul: municipiul București, sectorul 6, Lacul Morii nr. 151          1995                4.627.493              Agenția Națională pentru Protecția Mediului CUI: 16462898         Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate          
  ------