ORDIN nr. 3.058/943/2018privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Nr. 3.058 din 16 ianuarie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 943 din 23 ianuarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018  Având în vedere prevederile art. 251 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile cap. I, lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ“, art. 14 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare, și a art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale și ministrul muncii și justiției sociale emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Funcțiile didactice auxiliare care nu se regăsesc în cap. I pct. 6 din anexa nr. I și în anexa nr. III, cap. II, pct. II, lit. b) la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pentru funcțiile didactice auxiliare prevăzute în anexa la prezentul ordin se utilizează salariile de bază din anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.  +  Articolul 3Personalul încadrat pe funcțiile prevăzute în anexa la prezentul ordin are statut de personal didactic auxiliar și beneficiază de celelalte prevederi aplicabile personalului didactic auxiliar, prevăzute în cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Direcțiile generale din cadrul Ministerului Educației Naționale și instituțiile/unitățile de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
   +  ANEXĂ
  Nr. crt.FuncțiaStudiiAnexa la Legea-cadru nr. 153/2017
  1Cercetător științific ISAnexa nr. I, capitolul II - Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, lit. b)
  2Cercetător științific IIS 
  3Cercetător științific IIIS 
  4Cercetător științific S 
  5Asistent de cercetare științificăS 
  6Asistent de cercetare științifică stagiarS 
  7Asistent IM 
  8Asistent IIM 
  9Asistent stagiarM 
  10Inginer sistem gradul IASAnexa nr. VIII, capitolul II, lit. B - Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, pct. V - Unități de informatică
  11Inginer sistem gradul IS 
  12Inginer sistem gradul IIS 
  13Inginer sistem debutantS 
  14Operator, controlor date; IM 
  15Operator, controlor date; IIM 
  16Operator, controlor date; IIIM 
  17Operator, controlor date; debutantM
  18Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalSAnexa nr. II, capitolul I pct. 2, lit. b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială
  19Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS 
  20Biolog, biochimist, chimist, fizicianS 
  21Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS 
  22Inginer agronom, zootehnist, pedolog; gradul I SAnexa nr. VIII, capitolul II, lit. G - Agricultură
  23Inginer agronom, zootehnist, pedolog; gradul IIS 
  24Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutantS 
  25Sociolog principalSAnexa nr. II, capitolul I pct. 2, lit. b.4. Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice și unități de asistență medico-socială
  26SociologS 
  27Sociolog debutantS 
  28Psiholog principalS 
  29Psiholog specialistS 
  30Psiholog practicantS 
  31Psiholog stagiarS 
  32Inginer specialist IASAnexa nr. VIII, capitolul II, lit. B - Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, pct. I lit. b
  33Inginer gradul IS 
  34Inginer gradul IIS 
  35Inginer debutantS 
  36Subinginer ISSD 
  37Subinginer IISSD 
  38Subinginer IIISSD 
  39Subinginer debutantSSD 
  40Consilier juridic gradul IAS 
  41Consilier juridic gradul IS 
  42Consilier juridic gradul IIS 
  43Consilier juridic debutantS 
  44Referent de specialitate gradul I S 
  45Referent de specialitate gradul IIS 
  46Referent de specialitate gradul IIIS 
  47Referent de specialitate debutantS 
  48Referent ISSD 
  49Referent IISSD 
  50Referent IIISSD 
  51Referent debutantSSD 
  52Referent IAM 
  53Referent IM 
  54Referent IIM 
  55Referent debutantM 
  56Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IASAnexa nr. III, capitolul II, pct. I - Biblioteci naționale sau de importanță națională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române, lit. b
  57Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IS 
  58Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IIS 
  59Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist debutantS
  60Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul ISSD 
  61Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul IISSD 
  62Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul IIISSD 
  63Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator debutantSSD 
  64Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta IPL 
  65Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta IIPL 
  66Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta IIIPL 
  67Bibliotecar, redactor, tehnoredactor debutantPL 
  68Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IAM 
  69Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IM 
  70Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IIM 
  71Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator debutantM 
  72Mânuitor carte, garderobier 
  73Asistent social principalSAnexa nr. II capitolul I pct. 3 - Instituții și unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare
  74Asistent social specialistS
  75Asistent social practicantS
  76Asistent social debutantS
  77Psihopedagog principalS
  78Psihopedagog S
  79Psihopedagog debutantS
  80Documentarist gradul IASAnexa nr. III capitolul II pct. II - Alte biblioteci (pentru casa corpului didactic și centru de documentare și informare)
  81Documentarist gradul IS
  82Documentarist gradul IIS
  83Documentarist gradul debutantS
  84Secretar (tehnic) de redacție gradul ISAnexa nr. III capitolul IV - Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
  85Secretar (tehnic) de redacție gradul IIS
  86Secretar (tehnic) de redacție gradul IIIS
  87Secretar (tehnic) de redacție debutantS
  88Asistent social principalSSDAnexa nr. II capitolul I pct. 2 lit. b.4 - Unități sanitare, cu excepția celor cuprinse în unități clinice, și unități de asistență medico-socială
  89Asistent social SSD
  90Asistent social debutantSSD
  91Secretar de redacție gradul ISSDAnexa nr. III capitolul IV - Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
  92Secretar de redacție gradul IISSD
  93Secretar de redacție gradul IIISSD
  94Secretar de redacție debutantSSD
  95Documentarist treapta IAMAnexa nr. III capitolul IV - Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
  96Documentarist treapta IM
  97Documentarist treapta IIM
  98Documentarist debutantM
  99Secretar (tehnic) de redacție treapta IAMAnexa nr. III capitolul IV - Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară și alte instituții publice de cultură
  100Secretar (tehnic) de redacție treapta IM
  101Secretar (tehnic) de redacție treapta IIM
  102Secretar (tehnic) de redacție debutantM
  103Tehnician IAMAnexa nr. VIII capitolul II lit. - B Alte unități bugetare de subordine centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții
  104Căpitan fluvial categoria A, categoria BMAnexa nr. VIII capitolul II lit. E - Unități de navigație Pct. I - Salarii de bază pentru funcții despecialitate subpct. 2. - Funcții de execuție
  105Șef mecanic fluvialM
  106Ofițer punte maritim portuar, ofițer mecanic maritim portuar, ofițer electrician maritim portuarM
  107Șef echipajM, G
  108Timonier fluvialM, G
  (la 27-07-2018, Anexa a fost completată cu pozițiile 73-108 de Articolul I din ORDINUL nr. 3.900 din 5 iunie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 27 iulie 2018 )
  -----