ORDIN nr. 31 din 31 ianuarie 2018pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. 2.010 din data de 4 ianuarie 2018, întocmit de Agenția Zonei Montane,având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 912/2017 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“,în temeiul art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 14 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Nota de constatare se semnează de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene și de către solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completate se înmânează solicitantului, unul rămâne la direcția pentru agricultură județeană și unul la Agenția Zonei Montane.2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În cazul în care, în urma verificărilor la fața locului, se constată că documentația corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 și Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, direcția pentru agricultură județeană transmite Agenției Zonei Montane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data menționată în anexa nr. 5, un exemplar al notei de constatare, însoțit de o copie a caietului de sarcini.(2) Notele de constatare și copiile caietelor de sarcini pentru produsele care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan» depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se predau Agenției Zonei Montane.3. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Agenția Zonei Montane emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentației menționate la art. 7, conform anexei nr. 6, și înregistrează produsul/produsele în Registrul național al produselor montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al Agenției Zonei Montane și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan» este transmisă în original de Agenția Zonei Montane către solicitant și o copie a acesteia către direcția pentru agricultură județeană.4. La articolul 10, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Ca urmare a procesului-verbal de constatare, conform anexei nr. 8, transmis de către personalul cu atribuții de inspecție din cadrul direcției pentru agricultură județene, cu privire la nerespectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», Agenția Zonei Montane va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», conform anexei nr. 9, și radierea produsului din Registrul național al produselor montane.5. Anexa nr. 6 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.6. Anexa nr. 9 la procedură se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAgenția Zonei Montane și direcțiile agricole județene din zona montană vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
    Petre Daea
    București, 31 ianuarie 2018.Nr. 31.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 6 la procedură)MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAGENȚIA ZONEI MONTANEDECIZIEnr. ...../data ...............de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“eliberată în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu modificările ulterioare, și al Notei de constatare nr.............. din data de .................Începând cu data de......, operatorul economic .........., cu sediul în localitatea ....................., str. ....................... nr. ...., județul ........., cu unitatea de producție având sediul în localitatea ......................, cod SIRUTA .................., str. ................... nr. ...., județul .........., are dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul național al produselor montane la nr. .............................. nr. ...................... nr. ...................... nr. ...................... nr. ...................... nr. .......Agenția Zonei MontaneDirector general,……………………  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 9 la procedură)MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDECIZIEnr. ...../data .................de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“Prin prezenta vă comunicăm că în ziua......, ora........, cu ocazia controlului efectuat de către...................... conform (împuternicirii/legitimației de control etc.) la sediul operatorului economic.................., cu sediul în localitatea.................................., str. .......................... nr. ....., județul ....................., cu unitatea de producție având sediul în localitatea..............................., cod SIRUTA ............................., str. ............................... nr. ..., județul ................., s-a constatat că acesta nu mai îndeplinește criteriile și condițiile care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, respectiv^1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cu privire la nerespectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ a fost întocmit Procesul-verbal de constatare nr. ......... din data de..............Fapta descrisă mai sus atrage, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu modificările ulterioare, măsura retragerii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul național al produselor montane la numărul..................................../numerele:................................... nr. ........................................... nr. ........Începând cu data comunicării prezentei, dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul național al produselor montane la numărul..................................../numerele se retrage/se retrag.Împotriva măsurii de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ vă puteți adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare originale, din care un exemplar pentru Agenția Zonei Montane și unul pentru operatorul economic.Agenția Zonei MontaneDirector general,……………………^1 Se va preciza concret pe care anume criteriu/condiție nu îl/o mai îndeplinește.----