PROCEDURĂ din 28 ianuarie 2018de organizare și desfășurare a ședințelor organelor de conducere la nivel teritorial și național ale Colegiului Fizioterapeuților din România
EMITENT
  • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018    Notă
    Aprobată prin Hotărârea nr. 7 din 28 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 131 din 12 februarie 2018.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ședințele de orice fel ale organelor de conducere naționale și teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuților din România se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță, în timp real, precum și prin corespondență electronică în interval de timp limitat, cu asigurarea condițiilor necesare pentru confirmarea identității participantului, asigurarea nivelului adecvat de confidențialitate a comunicației și, dacă e cazul, a votului, respectiv asigurarea consemnării dezbaterilor și deciziilor, inclusiv cu posibilitatea de exercitare a votului prin corespondență.(2) Derularea ședinței în modalitățile anterior enumerate se face dacă în convocator este stabilită această modalitate de desfășurare. În acest caz, prin convocator se va stabili și modalitatea concretă de derulare a ședințelor prin mijloacele de comunicare la distanță.(3) Convocarea ședințelor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România, inclusiv ale colegiilor teritoriale, se face în scris, cu precizarea datei, orei, proiectului ordinii de zi, modalității de desfășurare și, dacă este cazul, a locului de desfășurare și a modalităților recomandate de acces.  +  Articolul 2(1) Prezența prin reprezentare este admisă numai în ședințele adunărilor generale naționale și în adunările generale teritoriale, cazuri în care mandatar poate fi numai un alt membru din același colegiu teritorial și putând reprezenta maximum 2 alți membri, pe bază de procură scrisă semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă sau transmisă Colegiului Fizioterapeuților din România, respectiv colegiului teritorial în cauză, cu minimum 5 zile înaintea ședinței în cauză.(2) Membrii Colegiului Fizioterapeuților din România împuterniciți să reprezinte în adunarea generală națională sau adunarea generală teritorială alți membri vor formula propuneri, vor exprima poziții, vor participa sau nu la vot și vor vota în numele acestora identic cu propunerile, pozițiile și voturile în numele lor personal, prezumându-se mandatarea cu depline puteri, cu excepția cazului în care procura prevede expres și imperativ mandatarea pentru susținerea unei anumite poziții, formularea unei anumite propuneri sau votarea într-un anumit fel pentru un anumit punct al ordinii de zi anunțate prin convocator.  +  Capitolul II Adunarea generală teritorială  +  Articolul 3(1) Ședințele adunării generale teritoriale se convoacă de către consiliul teritorial sau de către o treime din membrii acestuia.(2) Nota de convocare a adunării generale teritoriale trimisă membrilor va cuprinde, pe lângă prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017 (Statut) și ale art. 1 alin. (3) din prezenta hotărâre și precizarea datei convocării în caz de neîntrunire a cvorumului de ședință.(3) O sesiune a adunării generale teritoriale nu poate depăși 12 ore, inclusiv pauzele de orice natură.(4) Hotărârile adunării generale teritoriale cu caracter normativ se publică pe pagina de internet a colegiului teritorial în cauză și se comunică din oficiu și către consiliul teritorial.(5) Hotărârile adunării generale teritoriale cu caracter individual se comunică persoanelor vizate, prin poștă sau mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.(6) Hotărârile adunării generale teritoriale se consemnează în procesul-verbal de ședință, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de cel puțin 3 participanți la ședință.(7) În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea ședință cu prezență personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.(8) În loc de procesul-verbal al ședinței, adunarea generală teritorială poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul ședinței și de către minimum un alt participant la ședință, al cărei conținut se difuzează celorlalți participanți la ședința adunării generale teritoriale în termen de 24 de ore și pe baza căreia se redactează procesul-verbal de ședință în termen de 15 de zile de la data ședinței, fiind supus semnării conform prevederilor alineatului anterior.  +  Capitolul III Consiliul teritorial  +  Articolul 4(1) Convocarea consiliului teritorial se face cu minimum 5 zile înainte, în scris, termen ce poate fi redus dacă toți membrii își exprimă în scris acordul pentru un termen mai scurt pentru acel caz particular.(2) În cazuri excepționale, prin excepție de la prevederile generale, convocarea se poate face și numai telefonic, dacă se reușește contactarea în acest mod a tuturor membrilor consiliului teritorial și dacă toți aceștia își exprimă verbal acordul în acest sens pentru acel caz particular, sub condiția rezolutorie a confirmării ulterioare scrise a acestui acord.(3) Nota de convocare a consiliului teritorial trimisă membrilor acestuia va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), și data reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de ședință.(4) În caz de neîntrunire a cvorumului de ședință a consiliului teritorial cu majoritate simplă, în termen de 3-5 zile se organizează o nouă ședință, cu aceeași ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenți.(5) O ședință a consiliului teritorial nu poate depăși 12 ore, inclusiv pauzele de orice natură.(6) Hotărârile consiliului teritorial pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică pe pagina de internet a colegiului teritorial în cauză și se comunică Colegiului Fizioterapeuților din România.(7) Hotărârile consiliului teritorial se consemnează în procesul-verbal de ședință, ce trebuie semnat olograf de președintele colegiului teritorial sau de către înlocuitorul acestuia care a condus ședința în cazul absenței președintelui și, olograf sau prin semnătură electronică extinsă, de minimum încă 2 participanți la ședință.(8) Hotărârile consiliului teritorial cu caracter individual se comunică persoanelor vizate prin poștă sau mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.(9) În loc de procesul-verbal al ședinței, Consiliul teritorial poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul ședinței, al cărei conținut se difuzează celorlalți membri ai consiliului teritorial în termen de 24 de ore și pe baza căreia se redactează procesul-verbal de ședință în termen de 10 zile de la data ședinței, fiind supus semnării conform prevederilor alin. (7).  +  Capitolul IV Adunarea generală națională  +  Articolul 5(1) Nota de convocare a Adunării generale naționale trimisă membrilor va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), și precizarea datei reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de ședință. Reconvocarea va fi în termen de 14 zile de la data convocării inițiale.(2) O ședință a Adunării generale naționale nu poate depăși 48 de ore, inclusiv pauzele de orice natură.(3) Adunarea generală a Colegiului Fizioterapeuților din România adoptă hotărâri ale Adunării generale naționale.(4) Hotărârile Adunării generale naționale pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe pagina de internet a Colegiului Fizioterapeuților din România.(5) Hotărârile cu caracter individual se comunică persoanei în cauză, prin poștă sau prin mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.(6) Hotărârile Adunării generale naționale necesită o majoritate de cel puțin două treimi din totalul voturilor exprimate.(7) Hotărârile Adunării generale naționale se consemnează în procesul-verbal de ședință, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de cel puțin 5 participanți la ședință.(8) În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea ședință cu prezență personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.(9) În loc de procesul-verbal al ședinței, Adunarea generală națională poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul ședinței și de către minimum un alt participant la ședință, al cărei conținut se difuzează celorlalți participanți la ședința adunării generale în termen de 24 de ore și pe baza căreia se redactează procesul-verbal de ședință în termen de 30 de zile de la data ședinței, fiind supus semnării.  +  Capitolul V Consiliul național  +  Articolul 6(1) Convocarea Consiliului național în sesiune ordinară se face cu minimum 15 zile înainte, iar în sesiune extraordinară, în termen de 5-7 zile înainte.(2) Nota de convocare a Consiliului național trimisă membrilor acestuia va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), și data reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de ședință. Reconvocarea va fi în termen de 5-7 zile de la data convocării inițiale.(3) O ședință a Consiliului național nu poate depăși 48 de ore, inclusiv pauzele de orice natură.(4) Consiliul național adoptă hotărâri ale Consiliului național, cu majoritate simplă, în prezența a două treimi din numărul membrilor săi.(5) Hotărârile Consiliului național pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Colegiului Fizioterapeuților din România.(6) Hotărârile Consiliului național cu caracter individual se comunică persoanelor vizate prin poștă sau prin mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.(7) Hotărârile Consiliului național se consemnează în procesul-verbal de ședință, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de participanți la ședință stabilit la începutul ședinței, număr care nu poate fi mai mic de 5.(8) În cazul ședințelor desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea ședință cu prezență personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.(9) În loc de procesul-verbal al ședinței, Consiliul național poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul ședinței și de către minimum un alt participant la ședință, al cărei conținut se difuzează celorlalți membri ai Consiliului național în termen de 24 de ore, și pe baza căreia se redactează procesul-verbal de ședință în termen de 30 de zile de la data ședinței, fiind supus semnării conform prevederilor alineatului precedent.(10) Alte detalii privind organizarea și funcționarea Consiliului național se pot stabili printr-o procedură specifică emisă de Consiliul național în aplicarea prezentei hotărâri.-----