HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 ianuarie 2018pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România
EMITENT
  • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018    Având în vedere prevederile art. 36 lit. x) coroborate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) și ale art. 52 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,în temeiul art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017,Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, denumită în continuare lege, care dețin autorizație de liberă practică eliberată de o instituție publică autorizată anterior apariției legii și care exercită profesia în domeniile prevăzute la art. 17 din lege, au obligația de a plăti cotizația de membru de 25 lei/lună, respectiv 300 lei/an, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracțiune de normă).  +  Articolul 2Prin excepție de la prevederile art. 1, persoanele prevăzute la art. 11 din lege care nu exercită profesia, indiferent dacă dețin sau nu autorizație de liberă practică eliberată de o instituție publică autorizată conform prevederilor legale anterioare apariției legii, achită cotizația diferențiat, în funcție de momentul înscrierii în Colegiul Fizioterapeuților din România, astfel:a) 275 lei pentru fizioterapeuții care se înscriu până la 31 martie 2018;b) 225 lei pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 aprilie 2018 și 30 iunie 2018;c) 150 lei pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 iulie 2018 și 30 septembrie 2018;d) 75 lei pentru fizioterapeuții care se înscriu între 1 octombrie 2018 și 31 decembrie 2018.  +  Articolul 3(1) Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege, care se află la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în situația șomajului, orice formă de șomaj conform legislației în vigoare, a suspendării contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, vor plăti o cotizație de 5 lei/lună, în cuantum de 60 lei/an.(2) Persoanele cu handicap grad I - grav și grad II - accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației. (3) La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în Colegiul Fizioterapeuților din România și a eliberării autorizației de liberă practică, a duplicatului autorizației de liberă practică, a certificatului de status profesional și a certificatului de conformitate se va prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap. (la 11-04-2018, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 21 din 11 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 aprilie 2018 )  +  Articolul 4Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege care sunt pensionari și nu exercită profesia, dar doresc să devină membri ai Colegiului Fizioterapeuților din România, vor plăti cotizație de membru în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim brut pe economie.  +  Articolul 5Fizioterapeuții cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care solicită Colegiului Fizioterapeuților din România autorizația de liberă practică, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca și cetățenii români.  +  Articolul 6Fizioterapeuții cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, stabiliți în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii de fizioterapie pe teritoriul României, sunt obligați la plata cotizației în aceleași condiții ca persoanele prevăzute la art. 2.  +  Articolul 7Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege care exercită profesia în regim independent sunt obligate la plata cotizației de membru în aceleași condiții ca persoanele prevăzute la art. 1.  +  Articolul 8(1) Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele/punctele de lucru teritoriale, respectiv filiala București - Ilfov, ale Colegiului Fizioterapeuților din România:a) taxa pentru înscriere/reînscriere în Colegiul Fizioterapeuților din România, în cuantum de 100 lei;b) taxa de eliberare duplicat al autorizației de liberă practică, în cuantum de 100 lei;c) taxa de eliberare a certificatului de status profesional, în cuantum de 100 lei;d) taxa de eliberare a certificatului de conformitate, în cuantum de 100 lei.(2) Taxa pentru verificarea dosarului în vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1) lit. d) este în cuantum de 200 lei pentru fizioterapeuții care nu sunt membri ai Colegiului Fizioterapeuților din România la data depunerii cererii. (la 10-08-2018, Articolul 8 a fost modificat de Articolul 2 din HOTĂRÂREA nr. 28 din 26 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 10 august 2018 )  +  Articolul 9Achitarea taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se va realiza în contul Colegiului Fizioterapeuților din România sau în conturile deschise de punctele de lucru din țară ale Colegiului Fizioterapeuților din România.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
    Elena Căciulan
    București, 28 ianuarie 2018.Nr. 6.-----