ORDIN nr. 1.242 din 2 februarie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 6 februarie 2018    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 77^1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77^1(1) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, înscrise potrivit legii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, gestionează sumele aferente activităților economice pentru care sunt astfel înregistrate potrivit următoarei proceduri:2. După art. 77^1 se introduce un nou articol, articolul 77^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 77^2(1) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care nu au obligația potrivit legii să se înscrie în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, gestionează sumele aferente activităților economice respective, potrivit următoarei proceduri:a) sumele aferente activităților economice, respectiv contravaloarea bunurilor livrate și serviciilor prestate, precum și contravaloarea TVA se încasează în următoarele conturi de disponibilități care se deschid la solicitarea titularilor de cont:– 50.22.01 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.02 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.03 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.04 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.05 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate», pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA;b) sumele încasate potrivit prevederilor lit. a) se virează de instituțiile publice titulare ale conturilor în conturile de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare;c) instituțiile publice efectuează cheltuielile bugetare în limita bugetelor aprobate și a creditelor bugetare deschise, cu respectarea legislației în vigoare, inclusiv plata TVA-ului datorat bugetului de stat, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare deschise potrivit Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005.(2) Conturile de disponibilități prevăzute la alin. (1) lit. a) se deschid pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA, iar conturile de venituri bugetare și de cheltuieli bugetare prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se deschid pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective.(3) Conturile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu pot prezenta sold la finele exercițiului bugetar.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 2 februarie 2018.Nr. 1.242-----